Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ânsiklopedisi üncü cıizü bugün çıktı 24 Dokuzuncu sene: No. 3127 İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektup adresl. Cumhurtyet tstenbul Posta iratusTi: tstanbul, No 246 TeJefon Başmuharrlr 22366 Tahrlr müdürö 23236 tdare müdürü 22365. Matbaa 20472 Ilân sahifelerimİ2 berkese açıktır Cumhuriyet'te neşrettiritecek ilâniar Için doğrudan doğrnya Idarehanemize dahi muracaat olunabüir. umhuriyet Buğday siloları Ziraat Vekilinin riya • setinde bir komisyon toplandı Ankara 17 (A.A.) Mem Ieketimizin muhtelif yerlerinde bu sene yaptırılmağa başlanılması takarrür eden buğday siloları için Ziraat Bankası İdare Meclisi Reisi Sabit, Devlet Demiryollan Umum Müdüru Rifat ve Ziraat Vekâleti Müstesan Ahf Beylerden muteşek) k i l koanisyon Ziraat Vekili Muhlis Beyin reisliği altinda | toplanmıştır. ^^^•^^^^•^^^^•^^^^•^^^^^^^^^•^ Hayat Ânsiklopedisi Böyük bir külflphaneyi bîr arada evînize geliren en faydalı eserdir. Her evde bir fane bulunmak lâzımdır. 18 Kânunusani 933i ••"""•"»ninfIUIIIIinnilinniIIMIIIIlIllHin "•ninfIUIIIIinnilinniIIMIIIIlIllHinilllff Kavuşan Bursa Halkı Şenlik Yapıyor llilllinilllllllllUIHUlllinHMilllltllflllJIUlIUIIIHI [Gazi Hz. bugün Bursa'da hükumet ını ve fırkayı ziyaret edecekler Tabiiyet değil, Vatandaşhk hakkı! Gazi Hazretlerinin seyahatleri Hikâyenîn mabadini tahkike vaktî İniz olmadan Ankara'dan aynldık: tlk ifadelere nazaran Çoram Vüâyetimizin bir kazasmda iskân edümis sekiz evde «0î nüfushık muhacirin nüfas nraameleleri yolunda obnadıgı görülmüs olmak sebebi 3 e ha • dat harid edibnelerine teşebbüs edilerek kendileri Kastamonu'ya kadar gotürülmSs olduktan sonra her hangi bir müdahalefleoradan bunlann yoilan Ankara'ya çevrOmis. Bizim Ankara'yı lerkedeceğimiz gün ba sekiz ailenin genç ihtiyar, çoluk çocuk bütün erra duun • yollarda öliip kalanfldsininnoksanüe • Ankara'ya gelmis olduklan ve Samanpazan'ndaki hanlara yerlestirflerek rahat ettirüdikleri anlaşılıyorda. Trene binmeden evvel hükumetçe de maamelede yanlısılığın sabit olduğu ve vaktüe o şiddetli nraameleye girisilmis olmak için bunlann Çingene zannedOmi* bulunduklan soyleniyordu. Demek ba insanlar Çingene olsalarmış, muamele doğru olacakmıs. O halde tabiiyet veya vatandaşhk haklannı tetkik ehneden isin evvelâ insanlık tarafma bakmak Iâzım geliyor. ' Bizde de adlanna Çingene denîlen ve taemleketin surasına burasma dagılmış olan bir cemaat vardır ki ban yerlerde yerlesmişlerdir, ve bazı yerlerde goçe* be halinde çadırlarda yaşarlar, hayatm külfetü taraflamu omuzlamryarak Gazı Hz. Ankara'dan hareket ederlertren f stasyonüa kendHerinl tesyl edenîer arasında muhtelif kolay san'atlarla vakitlerini Memleket dahitinde buyuk bir tethosça gerîrmeçi tercOı ederler. Istan • kik »eyahatine çütan Reisicamhur t*uiua Dkara masa, ıavantaçıçegı v e H* evvelki ahşam saat 6 da hnsutt saire satarlar, Anadoln'da testi veya trenle Eakifehir'den Derince'ye ha•epet yaparlar, davul zurna çalarlar, reket buyurmuşlardtr. Gazi Hz. Derince'de trenden îneher yerde fala bakarlar: tyice hahrladırek kendilerini Mudanya'ya götürenız değil mi? O balde sözü uzatmıy* • cek olan Gülcemal vapartma geç • lun: hittin, Halk Fırkan tstankvl idare Imparatorluk zamanından devren miflerdir. Derince'de Gazi Hz .ni İsgelen bir zihniyetle bizim bu insanlar tanbul Valiri oe Belediye Reici Mufaakkında pek te hiirmetli bir nazarnnız heyeti reisi Cevdet Kerim ve Seyri' yoktur. Otedenberi niifus defterlerinde tefain Umami Müdürü Sadullah Beykendileri Kıpfa tayfası diye kaydedOelerle diğer zevat iatikbal etmişlerdir. gelmişlerdir. Acaba bu insanlann insan Tren guzergâhtndaki halk, Gazi olarak vaziyetlerini mütalea v e Hz. ni biiyuk bir »evinc içinde karçıtesbit etmek hususu Cumhu • lamış ve teşyi etmiştir. Gülcemal variyet devri içm bir vazife deOast Hz nln evvelce Bursa*yı etşrinerin purtt, Derince'den hareket ederek gfl midir? Oyle yapacağuntza bizim den bir lntiba taat 6 da Mudanya açıklarına vânl de kolay tarafım alarak Çingene'yi hiçe telefonla» Gazi Hz. ni hâmO olan olmaştur. saymakta devam ettiğimîze hükmet • .Bursa 17 «Hususî muhabirtmizden İMabadi 3 üncü sahifede) mek laztm geliyor. Beşeriyeti tehdit eden müthiş afet! Her sene kanserden 1,000,000 kişi ölüyor Dr. Hamdi Süat B. hastalığın sari olup urlardan meydana geldiğini söylüyor Geçenlerde operatâr Cemil Pajanın kansere dair mühim bir konferansıru neçretmiftik. Maruf doktor bu müthif hastalığın irri değil sari olduğuna, kuçuk nvilcelerle baslaytp 2530 mene tonra tahribatun meydana koydağunu, binaenaleyk butan azuvlartmızda en k&çuk bir taharrSfe, yar raya büyük ehemmiyet oerilmen lâzun olduğuna, maalesef kat'i tedaciti balunamıyan kanserin en kestirme tedavi olarak ameliyat ile tedavi edilebileceğini ileri ntrüyordu. Dün, Ttp Fakülten müderrislerinden kan »er lâboratuvan müdörü doktor Hamdi Suat Beyden de ayni mevzu 4tüderrls Hamdi Süat Bey hakktnda bir mektup aldık. Bu kıymetli hocaya teşekkür Vücudümüz hücre denilen bir kaç ederek yazıyı aynen neşrediyoraz: (Mabadi 5 ind saUfede) Gazi Hz. Derince'den Mudanya'ya geçtiler Hazretlerini şiddetle alkışlamıştır Istikbal çok pzurlak olmuş, halk, Gazi ) Meclis Reisîmiz Kâzım Paşa Hz. bugün Adana'ya gidiyor Ankara 17 (Telefonla) Mlllet Meclisi Reisi Kâzım Pasa yarm sabah 9 da Adana'ya hareket edecek, orada bir ay kadar kalacakta*. Kemal Zaim Bey Ziraat Bankası Umumî Müdürlüğüne getirildi ' Ankara 17 (Telefonla) Ziraat Bankası meclisi idaresi bugün toplana • rak müdiriyeti umumiyeye, istifa eden Şükrü Beyin yerine Konya meb'usu Kemal Zam Beyi intihap etmiş ve bu intihap Maliyece de tasvip edHerek âli tasdika arzolunmustur. Kemal Zaim Bey bir kaç güne kadar ise başhyarak meb'usluktan istifa edecektir. llllllltttltlllimt«tl(IMIIItMMIIIIIMt«*ll • • • • • • • • # • • • Fl 933 giizellik müsabakası Henüz resim çektirmemiş olan güzeller Henüz resim çektirmemiş olan güzeller Gazi Hz. ile Iran Şahı Haziranda görüşecekler Ankara 17 Gazi Hz ile Iran Şahının Van şehrinde mülâkatlan tarihi haziran olarak tesbit edilmistir. Adlanna Çingene denilen ve maişet tarzlan az çok birbirine benziyen bir taknn insanlar Avropa memleketlerinin hemen hepsinde az çok vardır. Garip bir hâdise olarak Çingene'ler oralarda da az çok hafîf bir nazarla gorülürler ama hiç bir yerde insanlık harid mabluklar sayıldıklan vaki değildir, ve heIe Çingene imişler diye hudut harici edflmelerine tesebbüs edildiğinin misaline zannederiz ki hiç bir yerde tesadüf edîlmemistir ve edümez. Çorum'un Mes'udiye kazasuıda iskân edflmişlerken nâfus moanaeleleri yolsuz imis diye hodut harici edümelerine tesebbüs olunan khnseler eğer hakikaten Çingene olsaydılar haklannda bu seküde muameleye gene cevaz olmazdı. Kaldı ki muamele yanlısmış, bu insanlar halis muhlis Türk muhacirleri imişler. Eğer haklannda Türk vatanı hudutlarmdan dışanya ablmak nraamelesi tatbik edüen bu insanlar Çorum'un Mes'udiye kazasına denildiği gibi on sene kadar evvel gelip yerleşmis ler v e on senedenberi orada ikamet ediyor bulunmuşlarsa son muamelenin garabetine denüecek söz bulunmaz. O halde hiç bir vatandaş memlekette ra • hatça otunnak hakkının selâmetinden emin olamıyacak demek olur. Niifus muamelesi yolunda olmıyacak her adam kapı dıaan mı edilmek Iâzım gelir ? Yaln n Jıakka ve hakikate değil, akla v e manhka da muhalif böyle bir kanun veya kaide yoktur ve olamaz. Hâdisede ya resen hareket ederek, yahut yalan yanlıs izahatile mensup olduğu Vekâ • leti yanhs yola sevkederek bu garip fadaya veya bu fed garibeye meydan vermiş olan Mes'udiye kaymakammm hareketi sadece bir cinayettir. tnsan'ık ve vatandaşhk mefhumlan üzerindeki tel&kküeri bu kadar kıt olan bîr adama bir kazanın idaresi değil, bir keçi sürusünün çobanhğı bile verilemez. Bu vesîle üe memlekete hariçten gelecek unsurlarla yeniden Türk vatandaşlıgi hukukunu kazanmak istiyen insanlara karst takip olunacak hatb ha M. Venizelos Başvekil! M. Venizelos, tekrar iktidar mevkiine geçti ve kabir.esini yaptı, buhran bittî M. Mihalakopulos Hariciye Nazırı oldu Atina 17 (Hıuusî) Kabme buhranı dün birdenbire beklenilmiyen bir sekrl almıştır. M. Kaf andaris kabinesine M. Mihalakopulos ile M. Papaanastasyu'nun girmek »tememeleri üzerine Reisicumhura kabme teskiimden sarfı nazar ettiğini bildirmiştir. Reisicumhur M. Venize los'u davet ederek memleketin ka bine buhranmdan bir an evvel kurhılması için bu işin kendisi tarafmdan kabulünden baska çare olma dığmı söylemiş, M. Venizelos ta Ba^vekilliği deruhde eylemistîr. Atma 17 (Hususî) Yeniden kabine teskiline manur edilen M. Venizelos istisarelerine başlamış, M. Kafandaris, M. Mihalokopulos ve M. Papaanastasyu ile g3ruçerek bu zevatm kabineye i&tiraklerini temin etmiştir. reket üzerindeki düsüncelerimizin ı»laha ve tevsie muhtaç cihetlerî bulunduğunu soylemek isteriz. Türkiye gibi henüz büyük bir imparatorluğun tasfiyesinden çıkanlmış millî bir camiada hpkı senin ve benim gibi ana vatanın kuca ğuıda yer bulmak hakkma malik însanlar, yani millî hudutlar haricinde kal • mış halis ve muhlis Türk'ler bulunduğunu asla unutmamak lâzımdnr. Ona gore müsbet tedbirli bulunmak ber Türk'ün ve bühassa Türkiye Cumhuri Tuna dondu, 25 gemi Buzlarla mahsur Bükreş 7 (Hususî) Tuna nehri donmus ve 25 gemi buzlar içinde kalmıstır. Romanya'da müthis soğuklar huküm sürüyor. ılıııııııııııııııııııııııtıııırııııııııııııııııııııiHiıııııııiHiıııııııtııiHinııuını Nazariyat .M <Zabıtai belediye tahmatnaTnesi> nhı 211 inci maddesi: * Foto Süreviff 41 Nerlman Mustafa Hanım Bugün Güzellik müsbakamıza istirak edenlerden Neriman Mustafa Hanunm resimlerini dercediyornz. III' Foto Süreyya U Neriman Mustafa Hanınun boy resmJ Elimizde bulunan bir kaç resmin ne$> rmi müteakıp resimlerin nesri nihayet (.Mabadi 2 inct sahifede} Meydan, cadde ve sokaklar üzerlerinde bulunan inşaat mahallerinin tahtaperde ile setrolunmalan lâzımdır. Bina yıkmak için dahi tahtaperde yapılacaktır. Bu tahtaperdeler haricine moloz dökmek memnudur. Kabine teşekkül etti M. Venlaelos'un İstanbtü'da . . , bir reami Yenî %a1>me şu suretfe teselAui eylemiştir: İMabadi 2 incî sahifede) yeti hükumetmin ilk vazifelerinden biridir. Bu o kadar kahir bir vazifedir ki siyasî değil, hatta her ne kadar müskül olursa olsun hiç bir malî düşünce bile onun kayitsiz ve şartsız ifasma mümaneat edemez. Bilhassa Türk'lere teal luk eden kumında bu nokta sımun bunun yanlıs anlıyacağı veya hiç anlamıyacağı her kanunun ve her nizamm üstünde bir icap ve bir zarurettir. YUNUSNADİ { Mabadi 2 incı sahıtede ) ıımıııırıııııınıııııııtıriMiıiHiııııııııınmHiıııiMiıuııınııııınımııııııııııııııır ıiııınııııııııııiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııiiiıııııııııııırıı .... V e t a t b l k a t l . j Uunya tersıne döndü be yahu!. Doktoılar şimdiye kadar işliyen kalbi durdurmağa uğrasıyorlardı, simdi de durmuş kalbi işletecek lermis! Desene dünya apartımanla dolacak!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog