Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

\ Hayat Ansîklopedîsi üncü cıizü bugün çıktı 24 Ookuzuncu sene: No. 3125 B . \ u m h ur i yet . ^ ragns % Hayat Ansiklopedisi , v e m e k t u p &dresl: ÎSTANBUL CAĞALOGLU Büyük bir küfüphaneyi bir arada evinize gefiren en faydafı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. Büyük Reis tezahüratla teşyi olundu ınıııınınnııııııınnmııırnnınınııiDiıııııııııınnnıınnnınmnnmNcnııiNiın Gazi Hz. DUn Akşam Ankara'dan Hareket Etfiier nrnımmimHmınfmanıımfHi „, ~ . Telefon. Başmuharrlr: 22386 Tahrlr mudürü 23236 Idare muduru 22365 Matbaa 20472 Pân aahîfelerlmfa hertcese sçıktır. Cnmhnriyefte nesrettirilecek itânlar için doğrudan doçruya idarehanemize dahi muracaat olunabilir. cumhunyet. 1*1*111 p 0 5 t a tcutusu îstanbui NO 2« Pa2artesl 16 Kânunusani 933i IIIIIIIIIIMIIIllMllllllllMIMIIIIIIItlllllllllllllllllllllltllllIII'lll llll|llllllllllllil1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIMIIHUIIIIIIIIINIIIIIHIItltlllHIIIIIIIIIIIIIIMIIIHIIIMIIIUIIIIIIHI<lllllllllllllllltlllllllM!IÜIIIIIIIIIUIIIIIinniinim Büyük bir mavaffakiyet Brezilya ile bir takas mukavelesi yapıldı Kahve ithalâtını münhasıran Brezilya yapacak ve mukabilinde doğrudan doğruya Brezilya'ya Türk mab ihr Ankara 15 (Telefonla) Dünku Heveti Vekilede kahveyi bir elden idare kanununa tevfikan yapılan mu • nakasada kazanan Brezilya kahve millî meclisinin teklifi müzakere ve kabul edilmiştir. Bu teklife nazaran Brezilya kahve mfllî meclisi 3 sene müddetle Türki ye'ye kahve Hhali inhisannı haiz ola • cak ve buna mukabil doğrudan doğ • roya Brezilya'ya Türk mallan takas suretfle ithal edflecektir. Brezilya kahve millî meclisi, Bre • zflya hükumetlerinin ittihadfle tesek • kül etmistir ve bütün Brezilya kahvesinin îhracmda nâznn vazîfesini g5r mektedir. Brezilya her sene dünyaya 7,000,000 çuval kahve sabyor. Bizhn îhtiyacunız senevî 8 0 bin çuvaldır. Meclis bir taraftan ihtiyao temin ederken, diger taraftan da Türk mallarınm Brezilya'da satilması teşkilâtını hazırlamış ve ayni kıymette millî takasını deruhde edilecektir mukavelenîn aktîle Turk r epyeni •. iktuat V t Celâl Bey etmiştir. Kahve meclisi hükumetin tek Son r«ı (Mabadı 6 mc\ sahifede) Büyuk Reınn dun akfcan başhyan memlekel seyahatlerine sahne olacak ilk kısımdan bazdari ••• ....•.•••..•...«....••.•... ........... Fkalliyetler mes'elesinde vajâyet Ankara: 15 tkincikâmm (Basmurarririmizden) Bu ekalliyetler mes'elesmden dolayı Balkan'larda vuku bulmakta olup bizzat bizi müteessir eden bir vaziyetten fikâyet edeceğiz. Malumdur ki bu roes'ele Palkan'lara has bir keyfiyet değil • dir. Umumi Harpten evvel de şurada burada ekalliyetler vardı amma o zanıan bu mes'ele yer yer ba«ka ünvan, ihtiras ve iddialarla v^.<Jolunuyordu. Umumî Harbiî tasfiye eden sulhlar hakka ve insaniyete hirmet kaygısile her tarafta ortaya ekalliyetler çıkardılar, ve bu ekalliyetlere hayat temin edecek haklartesis ettiler. Almanya'nın bazı kenar par çaian suraya buraya peskes çekildi, Avusturya tmparatorluğu bir ViyaIMI devleti hacmine indirilirken Avusturya'lı Alman'lar yaksnaça başka hakimiyetlere tevdi olundular. Macari*tan'ın burnu kulagı, kolu ve bacaği kesilerek dört tarafa dağıtıldı ve saire ve saire. Sonra herke *in sulh tnuahedesine ekalliyet hu kuku diye birer parça ilftve olunarak: Bunlara dikkat olunacak ha! Denüdi ve böyle denihnekle if bitti sanıldı. Bu cümleden olarak Balkan'larda da yer yer ekalliyetler mes'elesi bulunduğu malumdur. Hatta Bal kan'Iılar arasmda dünyaya niimune olacak mevziî bir anlasma gayesini takip eden Balkan konf eranslannm bile ekalliyetlere ait kavgalarla inkıta tehlikeleri geçirdiğini hepimiz hahrlanz. Ezcümle komşularımız: Bulgar'lar tstanbul konf eransında az kaltm sahneyi terkedip gidiyorlar, Bükres konferansına ise az kalsm bütiin bütün iştirak etmiyorlardı. Sulhu temin etmenin birinci ehemmiyet derecesînî haîz çarelerden biri de süphesiz bu ekalliyetler mes'elesinin hallidir: îmkân olan yerler de ekalliyetleri asıl büyük milliyet kütlesine iade ederek, hnkân ol roıyan yerlerde i»e bu ekalliyetlere hakikaten insanca muamele etmeğe bilhassa dikkat eylîyerek. Garîp değil mi, bugün biz de bu ekalliyetler mes'elesinden dolayı sikâyet etmek mevkiinde bulunuyo • ruz. Hem de Balkan memleketlerinin birinden. Hangisim'en olduğunu tahmîn edemezsiniz: BuîgarUtan' dan, çu ekalliyeterim, aman ekatli yetlerim diye cıyak ciyak bağıran komsumuz Bulgaristan'dan. Hem şikâyet mevzuumuz mecîfnî olmak îddiasında bulunan înjanlar kin çok ayıp sayılacak bir harcketi YUNUSNADl (Mabadi 2 Inci sahijede) DevletFert münakaşası Ağaoğlu Ahmet Bey dün tenkitli bir lıonferans verdi, tezini bir daha izah etti Hususî tren saat 8 de Ankara'dan ayrıldı Gazi Hz. bu sabah saat ona doğru Eskişehir'e muvasalat buyuracaklar Ankara IS (Telefonla) ReUicumhur Hazretleri mukarrer memleket seyahetlerine bugün çıkmış lardır. Reisicumhur Hz. akşam saat 8 de hususî bir trenle Ankara'dan hare ket etmislerdir. Kendüerme seyahatlerinde Iktı sat Vekili Celâl, Riyaseticumhur Kâtibi UmumUi Hikmet, Erzincan meb'usu Saffet, Afyon meb'usu Ali, Gazi Antep meb'usu Kılıç Ali, Yozgat meb'usu Salih, Rize meb'usu Hasan Cavit, Basyaverleri Celâl Bey ler refakat etmektedir'er. Reisicumhur Hazrellerinin hususî kalem müdürü Hasan Rıza Beyle yaverleri, hususî kalem memurlan ve aynca İktısat Vekâletinden ticaret ve iktısat mukaveleleri tetkik müdürü Avni, mühendis Şahap, îş Bankası umum müfettişlerinden Saim, mühendis Kâzıcn ve Mümtaz Beyler de heyete dahildirler. Gazi Hazretleri trenin hareketinden bes dakika evvel istasyonu tesrif ettnişler ve garı dolduran halk (Mabadı 3 uncü sahıfede'* Madencilere Müjde! Resim nisbeti % bire, mevaddı müştaile mali et fiatınaî mdirildi Gemi Kurtarma İnhisar Tahlisiye işi yarmdan itibaren hükumet inhisarma geçiyor Ankara 15 (Telefonla) Heyeti Vekile dünkü içtimaında madencile ri sevindirecek çok mühim kararlar vertniş tir. Ezcümle maden resmi nisbeti yüzde bire, mevaddı infilâkiye maddeleri fiatı raaliyet fiatına in ZOrut înhısan Mndu t dirilmiftir. Lutfı Bey Balya Karaaydttı hattına ay rıca suspansiyon verilmektedir. Madencîler kazanç vergisinden de mu af tululmaktadırlar. Baıut ve Mevaddı tnfilâkiya İn hisan Müdürü Lutfü B. bu mes'ele hakkmda bir muharrfrimize şu iza hati vermistir: < Idaremizde mevadcTı infilâ kiyenin maliyet hesapları, fiatlan ve sairesi üzerinde tetkikat icra olun muş, netice biır raporla Vekâlete arzedilmişti. tnfilâk maddelerine ait fiatlarm indirilmesi hazine lehine olmasa bile ortada imkân mevcut ol (Mabadt 2 mci sahitede) Hatibe yapılan Muhtelif itirazlar tnhitar Müdüriinün izahatt Ahmet Beyin konferansında Tjulunanlardan bir kısmı Konferanstan evvel Darülfünun derrislerinden Fazd Bey reis cemiyet umumî kâtibi konferans mü nasebetüe Şevket Süreyya Beyden gelen bir mektubu okumuştur. Ağaoğlu Ahmet Bey Türk İktısatçıŞevket Süreyya Bey mektubunda bu ları Cemiyetinin devlet ve fert mevzuu konferansın kendi nesriyabnı tenkit maetrafuıda kendisindeo istediği konfe hiyetinde ise bunun bizzat Istanbul'da ransı dün Ticaret Odası içtima salonunda bulunabüeceği bir zamana tehir edüvermistir. mesini rica etmekte idi. Bir çok Darülfünun müderrislerile Reisin talebi üzerine Ağaoğlu Ahmet Türk Iktısatçüan Birliği azalan ve diğer zevat hazır bulunmuştur. ittabadi 2 inci Müsabaka bayramda... Seçme bayramın ikinci günü Maksim'de yapılacak Resim çektirme jmid deti bu akşam bitiyor İnhisarlar için üç Mütehassıs gelecek Alemdar vapuru Bv iş Türk tebaasma intikal etlı Gemi kurtarm işi yarından itibaği zaman hariçteki kumpanyalar ren hükumet inhisarına geçmektedir. memleketimizde çalısmak itnkânnı tnhisan eline alacak şirkette hü bulamadıkları gibi buradaki tngiliz kumetin yüzde yetmiş hissesi var • kumpanyası da tesisat ve vesaitini dir. Mütebaki hisseler Boğazlar koVâsıf Pasa ve Hamdi Beyden mü misyonu reisi Vâsıf Paşa'nın, İstanrekkep bir şirkete devretmek mec bul meb'usu Hamdi Beyle serikinin buriyetinde kalmıstı. ' J! ve Kalkavanzade'lerindir. Maama fih hükumet hisse senedi çıkaracak, S'Vket tngiliz kumnanvasının dört talip olanlar bu hisselerden satın tahlisiye (remisini 25,000 Ingiliz lialabileceklerdir. rası mukabilinde ve is yaptıkça para tediye edilmek sartile almıstı. Gemi kurtarma İM kaouta<la birBu suretle faaliyete geçen Vâsıf likte Türk tebaasma intikal etmişti. O zamana kadar bu is, burada icrayı Pasa Hamdi Bev »irketi *e<en sene 7arfın'''» bir cok büyük gemilerin sufaaliyet eden bir tngiliz kumnanyası larımızda karaya oturm».«ı yüzvmile icabında etraftan gelei Fransız, den iyi iş var<T»ıs, ka7andığı para ftalyan ve Yunan sjemileri tarafın (Mabadi 3 unçu sahtjetie) dan yapılmakta idi. Eski tütün tnütehassısı tekrar celbediliyor Hükumetin, gümrüklerden baska, inhisar idarelerine ait islerin de esaslı surette ıslahı icin Avrupa'dan bazı mütehassıslar celbetmeğe karar verdiğini, bu mütehass'sların ücret ve masrafları içîn tütün inhîsarma ait bütçede 33 bin liral'k münakale yapıldığmı haber vermi«tik. tnhisarlar Vekâleti, tütün, müskirat ve tuz islerini daha asıî i'sullerle isler bir : n simdilik mem'ekete üç ^ ce'b ; ne karar vemis hulunBu miitel»issısJar ift'le Vasington, Bsrlin v» Paris sefaretlerimi» de {Mabadi 3 üncu sahifeüe) Foto E'em 39 tffet Hanıtn Bugün Güzellik müsabakamıza i»tirak edenlerden tffet Hanımın resimlerini dercediyoraz. Bu resimleri, gazete Foto Wtem 39 tffet Hanımın boy restni foto muhabiri iken ahiren Ankara cad» desinde Cağaloğlu yokusunda giizel bir (Mdbadl 8 tnct tahUede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog