Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi üncü cüziî çıktı Dokuzuncu sene: No. 3123 tSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektup adresı. Cumhuriyet, İstanbul Posta fcutusn: istanbul, No 24fl Telefon: Başmuüarrlr: 22366. Taurir müdUrü: 23236. Idare müdurü: 22365. Matbaa. 20472 İlân sahifelerimiz herkese açıktır. Cumhoriyefte neşrettirilecek Uânlar i«in doğnıdan doğraya Idarehanemlze dahl möracaat olunabüir. umhuriyet Fethî Bey geldi Vaşington'a tayini haberini tekzîp ediyor Ankara'ya giden sabık Pa râ sef iri Ali Fetbi Bey şehrimi ze avdet etmiş tir. Fethi Beyin, takaüde sevke dilecek olan Muhtar Beyin yerine Va«ington büyük elçiliğine taym edîleceğri yazılmıstı. Fethi Bey bu me«'ele hakkmAli FetM Bey da dün kendisüe gorüsen bir nm barririmize deroiştir ki: < Bu haberin nasıl sâyi oidu gunu bilmiyorum. Benim Vasington büyük elçiliğine tayin edileceğim hakkındaki haberi kat'iyetle tekzip edebilirsiniz. Bu sayia tamamen a sılnzdn*.» 4. Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kiifüphaneyi fair arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir lane bulunmak lâzımdır. 14 Kânunusani 933i •ımnnnııııııuııııuıuHnııınıınnniHuiıımnmmıtremımımnnnniBmımınıtwwmtmnnımınrıwmıniHriHniHim Halk Fırkası İstanbul'da İki Senede Neler Yaptı? M. Çaldaris düştü rpnuııııııııııııııııııııiMiııııııııııııııııımımıııiHi irka vilâyet kongresi dün elli sekiz murahhasm iştirakile aktedildi Tasarruf Cemiyetinin Güzel bir düşüncesi MîlTî tasarruf eemiyettmizm AnIcara'da muvakkat veya daimî, yalnız memlekete veya diğer milletlere de mahsus olmak üzere, Istasyon civarmda büyük ve modern bir sergi evi yapmak içia çareler aradıgını sevinçlerle duydum. Bu millî eemiyetin, doğdugu Te kurulduğu gündenberi ynrda Te yurttaslara yaptruf olduğu degerli islerm, çok büyüik olduğunu gördügümüz canlı eserierinden anlamaktayız. Bu defa da, bükumet merkezinde millî varhğımıza, uygun sergi evi yapmak hususundaki düsünce ve arastırmalarmı takdirle anma mak ve bu güzel düşünceleri sük ranla karsrlamamak elden gelmez. Büyük harpten sonra Avrupa'da, hemen bütün hükumet ve milletler arasmda sergiler açmak düsüncesi, çok ileri grtmiş hatta Orta Avrupa'da bîrbirine kanJı düsoıan olan devlet ve milletler aralarındaki intikaıu duygularmı unutmağa çalısarak, ölkelerinde, senenîn değişik aylarm da sergiler açmak için çok güzel anlasmıslardn. Sergi tarihi dünyada çok eskidir. Hâlâ zamanımıza kadar yasıyan ve bir çok yerlerde devam eden panaytrlar, seyyar pazarlar, eski asiret re milletlerin iktısadî hayatlarında o zamaniara uygun, sergilerin ilk örnekeridk Panaytr ve pazarlar, eski zamanTarda btle milletler ara • smda ahç verişi düzeltmiş, aradak! intikam duygu ve düşüncelerini a zaltmıs, her mîllette bulunan san'at kabiliyetini birbirine tanıttırmıs ve aşılamıs, dünya insan kütlelerini elele vecmeğe ve biç olmazsa aradakî fena duygulari azaltmağa ve düzeltmeğe sebep olmuştur. Eski ve hatta orta tanhlerde, milletler yasayısında, güzel eserlerini göstermie olan panayır ve pazarlar, büvük harpten sonra yerlerini, iktısadî sergilere bırakmışlardır. Bu vaziyeti iyice anlamış olan, hükumet v* milletler, aralarındaki intikam duygulanna bakrmyarak, hükumet merkezlerinde veya memleketle<rinnin vaziyetlerine en uygun yerlerinde millî veya komşu devletlerie bütün dünya milletlerine ait olmak ü zere umumî sergiler açmaktadırlar. Sergiler, ister yal nız bir memle kete veya bir hükumete mahsus olsun, isterse bütün dünvaya samil bulunsun, nasıl olursa olsım, bunlann milletlerin yaşayışian, görüşleri, düşümişleri, iktısadî varlıklan üzerinde yapmış olduğu güzel gorünüsler, 51çülemiyecek derecede büyüktür. Cu»whurivet Türkiyesi, vaptığı büyük inkılâplardan sonra, îsmet Paşa hükumet'nm başiadıjh bînbir iş arasmda, senyîler tne««lesi de dü şünmemis değildir. tki sene evvel Ankara'da açmıs olduğu Beynelmi lel ziraat ve sanayi sergisinîn güzel ve unu+ulmaz hatiralanm ponlü miîrde hâlâ saVİRTnaktayız. Her sene îstanbul'da Millî Tasarruf Cemiyetrmîzin Galatasaray Iisesinde açtıği milî sergiler ve Ankara'mızda gene hem her sene acıian memleket •sererîleri, göpüller°*nizi sevinçlerle «lolduracak derecede mühim ve güzel dirler. Hükumet namma, Millî Tasarruf Cem'vetimizm geçen sere bes martta, Lâvioz'ar'de açılan Bevnelmilel dünya büyük sergismde. Türk mil leti namma, kazanznıs olduğu yük sohret'n orada bulunmus bV sa. Millî Tasarruf Cemiyetmm, şimdiye kadar her basiadifri îste gorulen ^üzel eserlerne. meşher ve sergîler hususunda teimiçe dayanan yüksek biigîsi, cemiyetin busrünkü igüzel di»«ünçeT« tes«bbüsler\nde de muvaffak olacagına en büyük bir Mîllî Tasarruf Ce*niyetini kuran ve iîk firündertfceri yüksek reîsi bulunan Büvük Millet Merlisi Reisi Kâzım Pasa Hazretlerî, millî tasarruf hususunda açtiklan millî Vazanç savasında, muvaffak olacaklanmn en büyük müidecilerînden biri de, Ankara'da daimi, büyük sergiler sara Dünkü Fırka kongresi Yunanistan'da yeniden kabine buhranı basladı Sabaha kadar devam eden meclis içtimaı kabinenin sukutu ile bitti M. Venizelos millî bir Kabine teşkilini istiyor Atma 13 (Hususî) Hususî bir iç tima akteden muhalefet parfaieri Bah riye ve Harieiye Nazırlarnun bazı »üpheli harekâtım, Harbiye Nazırmm dik • tatörlük hakkmdaki beyanatı ve Çaldaris hükumethun icraahnı tetkik ettik • ten sonra bu iki nazmn kabineden çe kilmesini talep etmeğe, aksi takdirde kabineye verdikleri itimat reyini geri ahnağa karar vermiflerdi. BasvekO M. Çaldarâ'b muhalefet partOerinin bu müsterek talebini kabul etmediği cihetle Meclism dün geceki içb'mamda en evvel soz alan M. Venizelos kabinenin icraahm tenkit etmiş ve bu icraatm kendi ftrkastnın programi'e tetabuk etmediğini teessüfle beyan et talcten sonra kabineye vermiş oldugu i Vilâyet idare heyetinin 2 senelik mesai raporu Raporun kıraatinden sonra müzak^re açıldı, takdirler ve tenldtler yapıldı Pasaportsuz Giden Ermeni'Ier Bir diplomatımızın Pa ris'te verdiği beyanat Paris'te çıkan ermenice Gavroş ga setesi mnharriri, Paris'ten geçmis o lan bir Turk dipiomatma Ermenfler hakkmda ne düsündüğüna sormuş ve T««mî mahiyette olmamak üzere ver diği eeraplan kaydetmiştir. Bu eevaplan sehrimizde çıkan ermenice Jama • MJC gazetesi de Gavroş'tan alarak neşntaniştir. Şayani dikkat gordüğümöz parçalanm naklediyoraz: c Biz sizin Ermeni davası dedi • ğhîz şeyin aleyhindeyiz. Boyle bir dava yottur, olmasoıa da ihtimal yoktur. Buee, sadece Türk tabüyetini haiz ErmeıTler vardır ki muhtelif siyasî ah • valve serait tesiriie pasaportsuz olarak vahnlarmdan nzaklafmışlardır. Bunlar vahnlarma döndükleri zaman bittabi bırJrtıklan emlâke tekrar sahio ola • caUar, yahut bedelierini alacaklardır. I Sizin en büyük hatanız Lozan'a ge Kp bizlere tekliflerde bulunmanız ol mtştur. Türkiye ki bnttm duşmanlarîna ga • leVe çalnustı. Teklifler ve sartlar dtn lenek için degO, ancak kendi şart Te tetliflerini kabul ettirmek için Lozan'a gslmişti. Ermeni mümess31erînin Lozan9 OB ne dediği hahrlar mısmız «Ya bize sim toprağımızda bir ocak verirsinîz; yoksa biz de davamızı Avrupa devletlerine bırakırız.'; Bunun da cevabı kı • taea ve mantıkî olarak şu oldu: «tstedisix yere müracaat ediniz.» 91 r*ye karsı a reyıe ademl itimat reyi alan ve istifa eden M. Çaldaris tnnat reyini geri almağa mecbur kal l Lutfen sahifeyi çeviriniz Üç gününüz daha kaldı! Pazartesiye kadar müracaat edecek güzellerin resimleri dercedileçektir J Vîl&yet kongrestoe lgtlrak eden mur&hhadar Içttaia h&linde.' Cumhuriyet Halk Fırkası Vjtt^et kongresi, dün saat 14 te F:rkanm l s l a » bul merkezinde, ütt kattaki ?alonda a> çddı, Adalar, Bal;:rköy, Beşiktaş, B e y koz, Beyoğlu, Çata'ca, Emincnü, Fatih, Kadıköy, Kartal, Sanyer, Silivri, Şile, Usküdar ve Yalova kazalan mümessil* lerinden 58 kişi geknişti. Gelemiyenler 7 kişi oiduğundan büyük bir ekseriyet vardı. Bundan boska mümesf'llerin bulundugu kuma acılan yanJerdaki salonlar Fırka, Vilâyet, Halkevi, Belediye ve matbuat erkânı ile bir çok samilerle dolmustu. Vilâyet idare heyetinin değerli Reisi Cevdet Kerim Bej büyıiklerimizi ve kongreyi selâmli /arak açtı. Kngre reisKgine HUsamettin Paşa, ikinci reisliğe Nakiye Hanım, k£tipliklere de Faruld p yasete lntlhap edi Iklnd reisliğe intı|en Hüsamettin P&. hap edılen Nakiye H) ve Kadri Beyler in'.Ihap olunduktan son(Mâbadi 5ind taifede) m de bir I urk zengını TiyenÇin şehrinde milyoner bir Türk muhitine milKyet ruhu aşılıyor Çin'e giden mütekait Türk miralâyı Evveice tstanbul'da Fatîh'te oturan , snvari miralaylığmdan mütekait AbduU lah Bey. 1927 de, Cin'e kadar bir seyahat yapmak üzere tstanbul'dan aynlmısh. Abduüah Bey boradan Mısır'a gidecek, oradan Hindistan Türküstam Çinî tarikOe Çin'e varacak ve Cava'ya ugnyarak tekrar memleketimize dönecekti; yamna Mısır'dan Tevfİk Bey ismmde bir dr arkadas ahnıstı. Bu zahmetli ve tehükeli yolculuça çdcan Abdullah Beyden uzun müddet haber gelmemis olması, bir kazaya ve yahırt bir tehlikeye kurban eitmesi ih • timalini kuvvetlendirmisti. Nihayet dün, Basmuhanvîmlze gelen bir mektup, aftı senedîr ana vatandan uzak olan Ab duUcl» Bevin shndi Tiven Çin'de bulundurâpu bildirmistîr. Maamafih, bu mütekait asker, çok büvük vartalar atlat mıs, arkadaşlan öldürülmüş, kendisi de iyi kapfi bir ırkdasımızın yardımfle perişanlıktan kurtulmuştur. Abdullah Bey mektubunda, Türki ye'den itibaren seyahatini kısaca anlathktan sonra diyor ki: m Gezdi^im havalide bir çok yerler pordüm. Türkustan'da ırkdaslanmız »ahra Türk'lerile düsüp kalktım, oniarm delâletile de ihnen meçhui kaltnıı olan bw çok yerleri RÖrüp tesbit eHim. NotIann dört ctldik bir kitap te^kil edebiyının yapılması hususundaki yüksek düsünceleridir. Cemiyeti bu teçeb * bü» ve düjünoeden dolayı tekrar öz İstiklal harbi Filmi hazîrlanîy or M, Zarhi dün akşam Rusya'ya gitti Türk inkılâbı hakkmda yapılacak bir fihnin senaryosunu hanrlamak üzere memleketimize gelerek tetkikat yapan raaruf Rus senaristi M. Zarhi yoldas dür memleketine gitmistir. M. Zarhi harefeeh'nden evvel kendisile görüşen bir muharririmize fîlm hakkmda şu izahatı vermışbr: « Seyahatîmden maksat memleketî, msanlan gormek ve yazacagımız e s«r içm ilk malumatı hazırlamaktı. Tetkikabm, fnkılâp ve İstiklal mü cadelesi hakkmda muhtelif noktai na zarlara göre pek çok filimler çevirmek imkânını bahşedecek kadar zengindir. Fakat ben şu dakikada filmin ne •«kilde olacağını anlatsm^m. Elimde o kadar cok mevzu var kî buniara nazaran yapılacak film için muhtelif fikir ve tasavvurlaran mevcuttur. Ancak »imdi biT«l»»i<'»n btrtni tercih edecek va ziyette dieâilhn. * / Burada bu is icin bir iki ay değil, h*at ta bir sene tetkikatta bulunmak I£ztm gelirdL Bütün bunlara rağmen bu fu min senaryosunu Türkiye'de bulunduğum müddetçe bana Türk rical, san' alkâr ve edipleri tarafından gösteril (Mabadi 6 tnçt sahi[ede\ Toto Süreyya 17 Firdevs Hanım Bugün, güzellik musabakanuza istirak edenlerden evvclce yahıız bas resmi 17 numara 0« neşredflmiş olan Firdevs Hanımm, boy ve bas iki resmini dercediyoruz. Fâto Süreyya 17 Pîrders Hanîmın boy resmi Bayramın ikinci gOnüne hazırlanınız Müsabakamızm ilk seçmesi, bayra» (Mabadi 2 ınci sahıtede) tftar 8ofrasında! ı'ııfteıstanı Çİnl eşrafından TürK mttponeri Azte Sabir Bey lecek kadardı. Memleketime bu sahada naçiz de olsa bir hizmet yapabilece ğime seviniyordum. Ksnto vilâyetinde ilerlerken Liho »ehrine vardık. Orada Sansu ismindeki nehirds sallara bindik. Veço mevkiinde firarî Çin askerleri yolumuzu kestiler./ Arkadaşım Mehmet Tevfik Efendile sal tayfaiarından 4 ünü oldürdüler, .. * < • İMaiadi 3 üncü saîıifede) gönülden kutlularım. Kastamonu meb'usu TAHSİH ıınıııiMmıiHiiHiHiııııııiMiııiiiııııııııııııınıııııııııııııııııııııııuıııııııııııifiıııııiıııııınnınıııınıııııııııııııııııııııııııınııiHHiıııııııııııııııınıııiHiiM Fışktrtr fevvareveş bastıkça abı Hanlı bir başka nimettir tulumba huşgüvar tatlısı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog