Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi uncu cuzu çıktı 23 Dokuzuncu sene: No 3120 ÎSTANBUL CAĞALOĞLU * r a f TO m e k t n i ) a d r e s 1 : C u m h u r t y e t i s t e n b u l p o s t * Telefon: Başmuharrtr: 22368 Tahrir mudürü23236 Idare müdürü: 22365. Matbaa: 20472 İlân nhifelerimb berkese acıktır. Cumhnriyet'te nesTettirllecek tlânlar l<ta doğrndan dogruya idarehanemize dabl roüracaat olnnabillr. TeT umhur Borçlar Mes'elesinin Son şekli Hayat Ansiklopedisi BSyuk bir küfüphaneyi bir arada evinize getiren en faydafı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. Çarşamba 11 Kânunusani 933 nNmmmnıııııınmııııniMitııııııiMiınııııııııiıinıııııınııınııııııııınınıııınnııııııııınıııımınıı Fırka Grupunda Dün Borçlar Mes'elesi Görüşüîdü Cemil Paşanın bir konferansı ıııııııımııırıııınıııııtıııııııımmıııııiHMMM İsmetPş. son vaziyetin esaslı ilk izahını yaptıktan Kanser irsî değil saridir, sonra Sa. Şükrü Bey üç saat beyanatta bulundu kendini güç belli eder! Borcumuz 8 milyona indi Bu müthiş afetin küçük bir sivilce ile başlayıp 2530 sene sonra meydana çıktığı vakidir [OperatSr Cemil Paça evvelki akşam tstanbul radyosunda bir honferetns verdi. Kanser henüz ttbbtn sebeplerini bulamadığı müthiş bir illettir, hele bilgUizlik ve ihmal de karıstıhtan sonra tedavin yuzde doktan beş imkânnz hale gelir. Beşeriyet her sene ba gizli afete yuzleree ve binlerce karban veriyor. Paşanın konferanm, kanserm te bepleri, âraz, korunma ve tedavi çareleri hakktnda çok etraflt ve kıy metli izahatla doludmr. Ba itibarla aynen neşrini karilerimizi tenvir yolunda bir vazife addettik.] « Içinizde kanser hastalıgmı bümîyen, ismini isitmiyen hiç kimse yoktur zannederim. Sebebinin hâlâ bir türlü anlaşılmadığı ve korunmak ta kabil olmadığı itikadındasınız. Halbuki iş böyle Operatör Cemil Pasa değüdir. Bugün kanserden korunmak , de doksanının kurtulması da kabüdir. az çok mümkün oldu&u gibi kanserli iMabadı 6 ıncı sahifede) hastalara vaktü z«*ıanüe bakılırsa yüz Her sene hem faiz, hem de resülmal olarak 700,000 altın Hra ödeyeceğiz Saracoğlu Şükrü Beyin Fırka Grupu, bu müsbet neticeyi şiddetle alkışladı, Başvekil ve Sa. Şükrü B. müteaddit takrirlerle tebrik edildiler Başmuharririmiz, Grup müzakeratının tafsilâtmı veriyor Ankara 10 (Basmuharrirumzden, lelefonla) Bugün Fırka Grupunun ehemmiyetle sayüır içtimalanndan birinde bulunmus olduk. Senelerdenberi kendisi ve aylardanberi Paris'te müzakereleri devam eden Osmanh borçlannın son »ekîllerini tafsîl ve mufaakeme eden bir içtima. Bu, zaten ehemmiyeti bili nerek beklenilen bir dâdise idi ama, onun tasavvurn ile tahakkuku arasında lehine olarak fevkalâde bükıymetler kaybetmek lâzım geldL Mes'e'eyi zaten hep biliyoraz: Lozan'danberi onümüre buynk bîr engel olarak çıkan Osmanlı borclannı nihavet ahcak'darm kendilprîle halledebilmek üzere talik ehnistîk. Konusa konusa 928 de nihavet bîr neticeye vardıÇımızı zannetmistik. Fakat aradan b'r bir buçuk sene geçer geçmez bu zanda yanı'mıs olduğumoz anlasılmıs ve o gün bugün mes'elenin gürültüsü ikide bir kul?k?an tırınalıyan fervatlı dedikodular Jevam evleyip gelmisti. Dünku ıçıiın»ın naevzuu iste nfhavet kar*î ve inşaUab arhk nihal yu k«l ve tesviyeye iktiran etmek üzere o'nn bu mes'e'enin son sekilleri idi. Murahhas taracoğlu Siikrü B., hükumeh'nden en son tal'mah almak üzere memlekeHmize jrelmis bulunuyor ve ezcümle mes'eleyi Fırka Grupunda kendisinin izah et • mPM beklenivordu. Başvekil Pasa, Fırkaya buffun arzolunan nM*s'e'enîn kua ve esaslı ilk izahını evvelâ kendisi yaph. Ve bugün cereyan edecek müzakeren'n ehemmiveti iiıerine Fırkanın nazari dikkatini celbederrk bir kaç giin sonra baslıyacak kıs tatilini takiben tekrar Meclis açıld'îrnda millet vekillerinin yeni bir Osmanlı borçlan mukavelesi karsısinda kaIacaklar«tı söyledi. O balde herkes dikkat etmeli ve ne di yecesi varsa bujrfm^en demeli idi. Hsrkes d'kkst kesiidi. Basvekil nrensio itilâfını bütün maddelerile ve ehemmiyetiiferî ü?erinde bilhassa tevakkaf ederek, izah ettfcten sonra bir çok hatipler *öz aldılar. Ve hakikaten mevzuun ehemmiyeti'e mütenasıp sözler söyledU ler. Dünyada en kuvvetli ve en zengin hükometler «borç vermiyelim)» dedikIeri bir sırada bizim velevki, onlara nisbetle pek az olsa «niçin borç vere > rniyecekmijTV» diyenleri pek a7dı. Onda dokuz butün hatip!er imkânla mukayyet olmak sartile borç edasuun Türk ijjin jerefli bir vazife ve menfaafli bir haysiyet isi olduğn noktasmda hem tevakkuf hem ısrar ediyorlardı. Fırka Orupunun dünkü içttmamda horclar mes'elesini izah eden ve şiddetle alkışlanan Başvekil ttmet Paşa Hz. tan'dan itibaren bugüne kadar takip ettiği safhalau etrafile yazacağımız için verdiği izahatın hulâsası Osmanlı imparatorluğunun mi ras bıraktıgı borclann yekunu 161,500,000 atmdı. Bu miktardan yeni Türk devletinin hissesine düs«n 107,500,000 altın lira idi. 1928 ParU mukavelesinde 64 sene müddetle ödiyeceğimtz bu bugSn tafsüâta girişmiyerek yalnız ne ! borç için her sene bir buçuk mil ticeleri kayitle iktifa edeceğiz: yondan baslryarak üç milvon altıOsmanlı tmparatorluğundan mü | na kadar çtkacak tediyatta bulundevver borclann mecmuu mak mecburiyetinde idik. 161,500,000 altra Uradır. Son itilâfname üe borç miktarı Bu borclann tmparatorluktan aynlan 8 milyon altına, yani bizim hisse diğer memleketlere ait kısimlan tefrik mize diisen borcun onda birinden edildîkten sonra Cumhuriyete teveccüh çok asağıya indîribnişfir. Her sene eden kısmı faîz ve resülmal olarak ödiyeceğimiz miktar 700,000 altından iba 107,500,000 rettir. Bu suretle yakm zamanda Altın lira olarak tesbit edflnvstir. Imparatorluğun bıraktıgı bu fena 1928 mukavelesine nazaran biz ba miras büsbütün kalkmıs olacak ve borcn hatta esasmria büviik bir fark olesasen bes para borç yapmamış maksızm yaln« zâhirî ko'aylık seki'le olan Cunıhuriyet Türkiye'si tamarile altmis dort senede ödiyecektik: Semen borçsuz kalacaktır. nede bir bucok milvon a!bn liradan başSaracoğlu Şükrü Bey hükumet bvarak Bç milvon altın liraya kadar vaten son talimatı aldıktan sonra Paracnk taksitlerle. ris'e gideoek ve yeni esaslar dahiSon anlasmalara gore şündi borcoImde parafe •dilmis bulunan mumuTtm mecmuu yalnız kavelenameyi imzahyacaktır. 8,000,000 Meclis, bir kaç gün sonra yapaAltm liradır. Ve bnnu her sene faiz cağı devre tatilini müteakıp yeni • ve resüima] olarak yalnız den açıldığı zaman yeni borçlar 700,000 muikavelesini imzalanmıs ve tas Albn lira olarak ödiyeceğiz. Sizlerm dîk için kendisine arzedilmis bulaanlıyacagımz Imparatorluktan mütevelcaktır. lit borçlarmrz onda birden çok asağıya mdiriîmiştir. Tedive kabiliyetimizle nisbeti derecesi ne olursa olsun bu netice(Mabadi 2 ınd sahifede) Tekrar tazelenen bahis! Prens Seyfettin, hukukunu zıyaa uğratanlar aleyhine dava açacak... Prens Seyfettin hâdisesi henüz ! hatırlardadır. tngiltere'de deli ol duğu bahanesile, bir tmıarhane höceresinde geçirdiği yirmi bes senelik ıstıraplı ve tahammülsüz hayattan burada bulunan validesi Prenses Nevcivan Hanımefendi ile üvey pe~ d"eri Feridun Paşanın teşebbüsat ve tertibatı sayesinde kurtarılmıs ve 925 senesinde tayyare ile lstanbul'a kaçınlmı&tı. Prens Seyfettin'in In • giltere'deki tımarhanede gardiyan * lığını yapan Mister Vilyam isminde bir Ingiliz de Prensle beraber tstanbul'a gebnişti. O zamandanberi Prensin maiyetinde hizmet gören Mister Vilyam, geçen ay, Ingiltere'ye avdet ederek tevkif edilince bu hâdıse tekrar tazelendi. İngiliz gazeteleri Prens Seyfettin hâdisesini tekrarlıyarak işin yeni safahatından, prensin Mısır'daki servetrnden, deliliğinden ve saireden bahsetmeğe basladılar. Bu nesriyatı kısmen gazetelermiz de iktıbas etti. Bayramın ikinci giinü.. 933 Türkiye güzellîk kraliceliği müsa Lalıasmm ilk seçmesi yapılacaktır Kontenjan işleri Basitleştiriliyor Bütün kararlar bir kararnamede toplanacak Ankara 10 (Telefonta) Iktisat Vekili Celâl Bey kontenjan islermi basit bir sekle sokmak gayesile bir komisyon teskfl etmistir. Bu komisyon simdiye kadar çıkan kararnameleri, zeyilleri ve listeleri tetkik edecek, lüzumsuzlannı çıkaracak, Iüzumlu olanlannda icap eden tadilâh yapacak ve bir tek kontenjan karamaPrena Seyfettln'ln yeni bir resmi Bir arkadasımız, o zamandanberi mesi hazırlıvacaktır. ve dedikodular etrafında bir mülâşehrimizde ikamet eden prens SeyÇıkacak kararname tacirler için bir kat yapncuştır. fettin'i dun ziyaret etmi^, prensin çok yeni hükümleri de ihtiva edecektir. kendisile ve üvey pederi Feridun Arkadasımız bu müiâkatmı soyle 1 eylul tarihine kadar gümrüklere gelLutfen sahifeyt çeviriiiz Pasa ile ortaya atılan bu yeni sayia tnis ve birikmis mallann takas usulüne ı ııı ıı 1111 ııiMiııiHiıııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııuııııııııııııınııımııiHiıııııııııınııııııııııııııııııııııııııııı.ıııııııiıııiM tevfikan tasfiyesi mes'elesine ait karann da bu kararnameye ithal olunacağı anktsılmaktadır. İsveç mektep gemisi Benzinlere % 1 0 İspirto katılacak Hazîrlanan lâyiha Heyeti Vekileye sevkedilivor İzmir fkindst İzmir üçuncusü Yüdız R Fücret H. Müsabakamızm ilk seçmesi, bayra • mın ikinci günü yapılacaktır. Nerede ve saat kaçta yapılacağım da bir iki Resim nesri müddeti, dün de yazdıgune kadar flân edeceğiz. Miisabaka ğımız üzere, kânunusaninin 16 sında bigününü bu suretle iki hafta evvel biltecek, ondan sonra resim nesredilmiyedirmekten maksadımız, müsabakaya cektir. Şimdiye kadar vesika alıp ta giren hammlann vaktile hazırlanma resim çıkartmıyan veya kaydolunup lannı temin etmektir. tlk seçme, ewelc« resim çektirmekte geç kalan bammlann de ilân ettiğimiz üzere halk tarafından nazan dikkatmi celp, bu son mühlet ve yapılacaktır. İlk seçmede en fazla rey fırsattan istifade etmelerini rica ederiz. alan hanımlar, hakem heyetine gösteV,^edflmek için idaremize müracaat rilecek ve hakem heveti 1933 Türkiye kafidir. Güzellîk Kraiicesini ba hanımlar araNeriman Mustafa Hanıma smdan seçecektir. Gönderdiğiniz resim çok fena çekîlMiisabaka, bayram'n ikincî gSnü yamistir. Hemen Foto Süreyya'ya müra pılacağına göre, müsabakaya giren hacaat ederek bizim hesabımıza resimlemmlardan simdiden ona gö'e hazırlanrinizi çektirmenizi rica ederiz. malannı hassatan rica ederiz. tzmir Güzeli Neriman Numan H. Ankara 10 ( Telefonla ) Ziraat Vekâleti benzin ve ispirto kanun lâyi • hasmm hazırlıklannı bitirmis gibidir. Yakında Heyeti Vekileye sevkedilecek olan bu lâyihanın esaslanna göre ben • zinle beraber kanşhnlacak ispirtolann mükemmel neticeler verdiği lâboratu varlarda yapılan tecrübelerden anla • sılmıstır. Benzinlere % 4 0 a kadar ispirto kanstınlması caiz göriilmektedhr. Ancak memleketimizde halen çok fazla istihsal olmadığı için benzinlere simdi • ük % 10 nisbetinde ispirto kanşhnl • ma*ı suretile bu mahsulümüzün tama • metı istihlâk edilmesi temin edilecektir. Lâyihada, alelumum otomobil ve motörlerde yakılacak benzinlere tayyare benzinleri hariç % 10 nisbetinde ispirto kansbrılacagı zikredUmektedir. Kumandan dün Valiyi ziyaret etti, bugün Taksim abidesine çelenk koyacaklar Nihayet ikinci celsede söz sırası borcIar mes'elesinin murahhası Saracoğlu Şükrü Beye geldi. O, bu iste pek azun müddet mesfîul olmus olmantn ken^i«i nzen'ne yıfrmış malomat hamulesinî mümkün oldu^u kadar hülâsa etmeee çalıstıgı h*«Me uc saat mütemadiyen izahat v»rdi. B:r tar«ft»n Sc bes kunıs fazla kooaraHHmek ı>in bin dereden su getiren alacsklılarla borclanmızı edası k»biî \>W sekle ifa% c ' ^ i ' m e k irin bin bir tedbîre bas vvran Türk muranhasmm müeadeieleri hakikaten yer yer en mühevyic smema manzaralannı t«nzir edecek sekiHerde cerevan etm\%. Bunl»r dün bizlerin de pözlerimiz Snünde resmi »eç!t yapMar. DoSmso iki taraf ta pekâli çı»î'«TTnslar ve n^avet imkânın musait oîafcileceSi son hallerde baa müsbet neticelere vâsıl olarak bunları prensip kararlanna baglamıslar ve imzalamtslar. Ş'rn'H ya«''acsl< m"'"»ve'e bu nrensip iilâfımn mukavele şekline konulmnsundan baska bir sev olrmvı»<'»5i i<"in art'k mes'eleve sîmdiden olup bitmis nazarile bakmııl'tı hata yoktur. Sırası geldiginde bu mes'elenin Lo • Resim neşri müddeti ayın 16 sında bitiyor Dün limanımıza gelen İsveç gemisi TUgia Kumandan Buruun Zırhhda 300 mürettebatile 27 Tylgia ismindeki isveç mektep gezabit namzedı bulunmaktadır. Tyl • misi dün sabah limanımıza gelmîş gia zırhlısı limanımızda ayın on alve sehri topla selâmlamıştır. Hafif tmcı pazartesi gününe kadar kalacak zırhlı kruvazörü olan Tylgia 1915 ve buradan Akdeniz'e gidecektir. senesinde inşa edilmiştir. 5000 tonGemi süvarîsi kumandan Burman luktur. tçinde sekiz tane 15 santi • dün sabah Vali Muhittin Beyi ve metroluk top, 14 tane hafif top ve 2 UUabadi 6 tnct torpito kovanı vardır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog