Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi üncü cıizü çıktı i 3 23 Cokuzuncu sene: No. 3119 ^ • İSTANBUL CAĞALOĞLU ve mektnp adresl: Cumhurtyet. lstanbul Pasta Inıtnsnî îstantral No 246 Tel tiân « K I M J « w .. ^ o n Basmuharrlr: 22386 Tahrtı mudürü: 23236 Idare müdurü 22365 Matbaa. 20472 m n sahifelerteıfa herkese açıfctır Cı.mhuriyette n<rçrettirilecek Uânlar i<in d«&rndan dofcraya idarebanemUe dahi mümcaat olnnabüİT. umhur »« 5S, ıııiHiııııiHiınııiMiMiıııuuııHHUinı Salı 10 Kânunıısani 933 Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütaphaneyi bir arada evinize gelîren eıt faydalı eserdir. Her evde bir fane bulunmak lâıımdır. Çocuklarımıza Alâkamızın Büânçosu " Saracoğlu ŞükrU Imlm mm " nıImıIlım ""'" Reisicumhur Hz. nin seyahati Gazi Hz. nin İktısat Vekili ile birlikte yapacakları seyahat mühim olacaktır Seyahat gelecek hafta içinde başlıyacaktır, ilk merhale Bursa olacak, garp ve cenup vilâyetleri gezdlecektir Hükumetin bu sene Yapacağı işler Ankara 9 (Telefonla) Gazi Hazretlerinin seyahatleri hakkmda gün geçtikçe daka vazih malumat alınmaktadır. Bu malutnata göre Gazi Hz. ayın on besinde seyahate çıkacak, ill: m^rha'e olarak Bur.«'ya, oradan Balıkesir'e gideceklerdlr. Balıke • »ir'den sonra yeni hattı görmek ü • zere trenle Kütabya'y» gideckler, büâhare Afyon, Konya, Adana, Mer•in ve Silifke'yi teşrif buyuracak • lardır. Reisicumhur Hz. bundan sonra Antalya, Burdur ve Aydın'a gidecekler, subatın ortalarına doğru da lzmir*e uğnyacaklardır. Bu seyahatte Gazi Hz. ne tktısat Vekili Celâl Bey de refakat ede • ccktir. Seyahatin Bttısadi mesVleleri tetkrk maksadma matuf olduğn hakkındaki tahminierde ı*rar edîlmekte • dir. HalkiM iktısadi deıllerni dînle mek ve alınacak tedbirlere veçhe » ^ ıiHiııumnıııımuunınııımn.MinMi.ııı •ımııııınıiH IHM.HH m. • .H.M.IIMI •nınuiMnıııiHiımııııımııiHiıııııımıiHHiıınııııınıiMiııtıııısıııııııııııııınnııınıııııiHiıiHiıııi ^ ™ •' ^^^^ " ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^^^^^~^m V6P6C6K Sıvas Erzurum hattı Nafıa Vekâleti ile ecnebi bir grup taraf mdan müzakere cereyan ediyor Ankara 9 (A.A.) Stva* Erzurum demiryolunun inşaatına ait proje, Nafıa Vekâletinde tanzim edilmek üzeredir. Haber aldığtmıza nazaran bu proje, iş için para konmak ve buna uzun vadelerle almak, inçaatı mümkiin olduğu kadar kıta zamanda yapmak ve ödenecek paranın bonolarla ve mutedil bir faizle kapatilman etaslarınt ihtiva edecektir. Sıvas • Erzurum hattı munasip bir noktadan aynlacak bir sube üe Malataya'da Feyzipata Di~ yarbekir hattı ile birlesecektir. Bir ecnebi grupla yukarıdaki esaslar dahilinde görüfaZmcfc/edir. Başvekil tsmet Pş. Hz. ne ithaf 'Ankara îkîncikânun (Başmuharririmizden) Kendini biletı her olgun adamın memleket mes'elelermden meselâ çocuklara karşı vazifesi ve meselâ vatan yavrularmın hepsini tıpkı kendi öz çocuklan imis gibi sayma»ı içtimaî hayatın garip olduğu kadar iyi ve yüksek bir tecellisini teskil eder. Vatanı ve milleti bihakkra ve kelimenin bütün şümul ve ihatasile şahsında temsil eden Gazi'nin, Gazi'ye ve onun mesleğine âşık en yakın arkadaşı ve diyebiliriz ki en salâhiyettar mü messili Jsmet Paşa yalnız oğullan ömer Ue Erdal'in değil, bütün vatan çocuklarının babasıdır. Onun içindir ki bir kaç gün evvel Hima yeietfal cemiyetinde çocuk bakıcı lık mektebi ilk mezunlarına şeha • detnamelerini tevzi eden merasim ve tezahürattan mülhem sözleri söylemeğe memur olan bu satırlar müşarunileyh Hz. nin yüksek namla rına ithaf olımuyor. Geceleri bizi kimler bekliyor: 10 Nöbetçi kaptanla liman da bir gece teftişi Osmaniye telsizinden verilen haberBir yangın hikâyesi Limanın sabahî Bursa'da hazırlık Hukumetin bu sene yapacağı işler Gazi Hazretierinîn Bursa*dalri tkametgâhlan Çok güzel ve çok yüksek hisler* vermek itibarÜe bu seyahat aynca tercüman olan ogünkü temiz, derin rif lertne sabırsızlıkla intizar etmek tedir. ve büyük toplantıya ait tahassüslenazarı d'kkati celbetmektedir. rimizi hulâsa etmek üzere biz cemiyet reisi Kırklareli meb'usu Dr. Fuat Bursa 9 (Telefonla) Gazi HazBeyin nutkundan aynen şu bilânçoretlerinin kövklerinde bütün haztr • yu alnıakla söze başlıyacağız. Fuat Ankara 9 Hükumetin bu sene Iıklar ikmal edilrniştir. Belediye reBey dedi ki: derpiş ettigi mühün ifler arasında isi Muhittin Bey bu hazırlıklara biz« ... Büyük hdnun Gazi Hz. . Ergani demiryohmun dahilî bir iszat nezaret etmektedir. Bursa seh> tikraz ile ikmali, Sıvas • Erzurum inden feyiz alan ve vatantn 480 ri ve halkı Gazi Hazretlerinin tes • (Mabadi 2 inci sahifede) yerinde mukadde» gaye için çalifan /^rnu/«.W«J Cimwniy*ti on tene içutde 11,803 çocuğu hîmayc»i*** mlmif, 72,475 çocuğa aüt, 174,149 çocuğa ayakkabı, 7385 çocuğa kasket, 15,674 çocuğa çorap, 14£03 çocuğa mektep levazımı vermif, 149,137 çocuk muayene ve tedavi olunmuf, 5071 çocuğu nakten yardım yapü mış, 34,503 çocak banyolardan i«rifade etmiş, 263 çocuk sünnet etti • rilmiş, ebelcrimiı 1512 dogumda bulunmuş, 5456 çocuk müessesata ve mekteplere yer/effıYt/miş, mahtelif şekil ve nıretlerle kendilerine A\Tkira 9 (Telfefonla) Aldığım yardım yapılan 52,622 çocukla bemalumaa göre İktısat Vekili 1 ey raber ceman 600,580 çocuğa faydalul tarihrne kadar gümrüklere ge /( olmaştur.* lip kalmış olan külliyetli miktarda mallann takas esasına müsteniden Reisi dilinden cemiyet btı son tasfiyesi için bazı tedbirler düsün rakamı ihtiyaca nisbetle büyük bir mektedir. Bu suretle gümrüklerde *ey ifade etmez görüyor, ancak cebirikmis olan yüz binlerce liralık miyetin yalnız on senelik hayatı mallarm piyasaya çıkarılması kabil için gene memnuniyeti mucip gör mekten de hâli kalmıyor. Acaba rakam büyük müdür, yoksa küçük müdür, yahut küçük olduğu halde Şjmendifeı kongıesi içtima naTınde... doktor Fuat B. biraderimizin dediği görüsülmüs, bu rekabetin flerde simenŞark simendiferler' idaresinde muhgibi cemiyetin henüz çok yeni genç diferler için ne gibi bir vaziyet hâsıl emes'eleleri gozden geçiren heyet dün hayatma nisbetle gene memnuniyeAnkara 9 (Telefonla) Uarındeceği hakkmda müzakereler olmuftur. telif şimendifer hatlanro alâkadar eden ti mucip mi sayıhnak lâzızndır? ki Fırka Grupu içtimaında Sarac * tçtimada Şark şimendiferleri fle MerBu suallere cevap verebilmek için son ictimaını yapnustır tçtimada dasin • Tarsus, Adana Nusaybin, tzmir oğlu Şükrü Bey kuponlar itilâfna hilî hatlanmızm Avrupa hatlarma naevvelâ çapraşık, arapça ve klişe mesi hakkmda izahat verecektir. zaran vaziyetleri tetkik edilmiştir. Bun Kasaba, Bandırma Soma hatlanmn iMlll.nıiHiıuifiınııııııııııııınıııı.nıifiıııııııtııtiMiııtıııııııtuıifHitıılıtı adını beğenmemekte tsrar ettiği murahhasları bulunmuştur. dan baska otobüs rekabeti mes'elesi •nizl cemiyetin ne olduğunu ve Dilenciler Darülâcezeye göndelllinillllllirilMIIIIIIMIIIIIIItllKllllitllllTIIIIIIIlllHlllllilUIJIIIIIIIlllllllltUlllllllllillIillilll llllllllllMMIIIIIIllillllllHlltllllllllllllllllllllIllltUIIIIIIMIII ondan sonra da Türk cemiyetinin, riliyor... dır. Hayatunrzda insana bunun kalamıyan cemiyetin bize verdiği yani millet ve devletmm vaziyetledar devamlı heyecan verebilecek yardım yekunv 600 binden faz • rini mütalea etmek lâzısndrr. baska hiç bir mes'ele görmemiş olladır. Bu yekun, sahıslannızdaki Eğer * adını behemehal beğen duğumuzu iste sarahatle ifade ve mukayeselerden çıkarabileceği • mediğimiz Himayeietfal ceraiye ilân ediyoruz, ve bilhassa Başvekil niz hex hangi bir yekunun tini devlet teskilâtindan bir şube Hz. nin nazarı dikkatlerini celbet hiç olmazsa bir kaç yüz bin gibi telâkki etmek hatasmda bulumis olmak maksadile şu hakikati vaitil kadar fazladır. O halde yapınursak önümüze konulan rakamın arzediyoruz ki biz çocuklan koru lan hizmetin derecesi büyükmüş deçok küçük olduğuna hükümde hep ma cemiyetindeki mesaimiz içinde mel olabilir, ki öyledir, ve bu itiraz beraber hiç tereddüt etmeyiz. Anbu işin en yüksek derecesinde bir k&bul etmez bir hakikattir. cak cemiyet, büyük şeflerin çok hidevlet işi olduğu kanaatine vâsıl Ancak miktar, yarduna muhtaç mave ve muhabbetlerine mazhar ol~ olmuşuzdur. Bu sahada herkes elinmevcut çocuk nisbeti Ue gayri • makla beraber hususî bir millet teden geleni yapmalıdır ama mes'ele mütenasiptir, ve sarahatle diyeceğiz şebbüsi'dür. Böyle hususî hayır b'eesasen devletin meselâ behemehal kt kat'iyyen nakâfidir. Bu da bütün rinin idaresi millî bir fazilet o'maksimendiferler insasından daha eheman'anesile sabit diğer bir hakikat la beraber Türk'ün ırkmda miyetli olmak üzere dikkat nazarıtir ki, zaten bizce daha mühim olave mütemerkiz olan an'aney* na alacaği bir mes'ele olduğu için rak tebarüz etmek lâzımgelen asıl lesef simdi yeniden ihva ve te*is etbu iste en büyük himmeti mutlaka hakikat te iste bu hakikatten ibaretmek mecburiyetip''e bulur ST*UTOUZ ve binnefis devlet ibraz etmek mectir. Efendim, çocuk mes'elesi, mev* buriyetindedir. Himayeietfal gibi dabi unııt"İTnamak lârt'mdır. Binaezuun küçük hacmile makusen müte Galiba bu sene zengınler arasında bir cemiyet olsa olsa bu hakikati nalevh doktor Fuat Beym verdiŞi nasip olan büyük, aroa pek büyük, Daru'lâceze moda!... tebarüz^ ettirebilir, ve zaten onun küçi^c rakamm kiymetini anhyabilazamî derecede büyük bir tnes'elesahsen bize tebarüz ettirmiş oldufu meniz için bizzat siz oVurucuiar dir. Millet hayatı demek olan cemihakikat te i«te bundan ibaret olmuş yette biz bundan daha büyük mes'ekendi hayat<nızda insanî bir vazife ve diyebiliriz ki . bundan <baret le olduğunu bilmiyoruz. O halde niolarak meselâ kac kİTnse^iz rorugun kaİTnıştır. zam haline gelmis millet demek olan derdme çresaz oUbtlmîş olduğunudevletin en büyük vazifesi e«asen om cİTΫun«neT»îz lâz»n»dır. Bir hakikat ki son bilânço ile bebu olmak lâzım gelir demek olur. raber iste onu buçün bütün sevgi ve Bir adam bu yolda kaç kişiye yarHeyeti Vekile yeni talimatna saygılarnnızla Türkiye Cumhuri drm etmiş olabilir? Bir kisiye, bes meyi tasdik etti. Talimatnamenin Bu satırların muharriri doktor yeti hükumetinin başı olan muhte esa»larını iktısat haberleri kısmı kisiye. Mazhar olduğu bütün tevecFuat Beyin mesaisini hulâsa ettigi retn babanın önüne kovuvoruz. raısda bulacaksınız. cühlere rağmen mahiyeti itibarîle cemiyetin müessislerinden ve o YUNUS NADt o husnsî adama benzemekten kurtu I nun içinde bilfiil çalısanlardan biri Gümrüklere Gelip kalmış Şimendiferciler kongresinde dün son Olan mallar içtima yapıldı, bu mes'ele de görüşüldü Tren otobüs rekabeti fktisat Vekâleti takasa tabi tutmayı düşünüyor LtmOn nöbetçi kaptanı, Uman memurlan ve Tnuharrtrimiz çeceleytn Kman motöründe Liman nöbetçi kaptanlığı, burası Osmaniye telsizi. Bir S. O. S. işareti Geminin nmi Corciyo... tngüiz var. bandıralıl Yazın! 41 derece, 2 5 dakika arzı şhnalî, 30 derece, 30 dakika tuTü sarkî. Alo alo... Gemi Kurtarma Şir • 'Mabadi 5 inci saifede) Kuponlar itilâfı bugün Fırkada görüşülecek Bir hafta daha kaldı Güzellik müsabakasmın resim neşri müddeti aym 16 smda bitiyor Bugün Güzellik müsabakasına Adana'dan istirak eden Zerrin Golot Hanrmın resmini dercediyoruz. Zerrin H., baş resmi göndermemiş ol^"*u için yalnız boy resmini nesretttk. Bir hafta kaldı Müsabakamızm resim nesri müddeti nihayet bir hafta sonra, yani kânunusanimn on alhncı pazartesi günü bitecektir; o vakte ka dar müracaat eden hanımların re simleri de neşredilecektir, gelecek pazartesi gününden sonra, resim nesred'ikniyecektir. Fotoğrafçıların çektikleri resimleri yapabilecek ka dar vakit bubnaları için şu bir iki gün zarfında gerek kaydoluntnak, gerek resim çektirmek üzere müracaat edilımesini rica ederiz. J tzmir'de Bornuva'da Mektep sokağında Füruzan Raif H. a Resimleriniz çok fena çekilmiş olduğu için gazetede iyi çıkmaz. Biran evvel yeni resimlerinîzi çektirip müstacelen gönderraenizi rica ederiz. S7 Zerrin Golot Hanım Sarih edresiniz olmadtkça resmimatluba muvafık resim çektirmek nizi neşredemeyiz. Adresinizi bil üzere bizzat matbaamıza tesrifinidirmek ve bizim fotoğrafçılarunıza , Lutfen sahifejfi çevirini» Eksik ve yırtık paralar Nasıl değiştirilecek? Ruhsar Sıtkı Hantma J\
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog