Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

12 ayhk mazinin Tarihi ve hülâsasî Siyasî icmal Bir sene içinde geçen bötün hâdiseleri silsile halinde 7 inci sahifede bulacaksınız Cokuzuncu sene: No. 3110 tSTANBUL CAGALOGLU Telgraf re mecfsp adresi: Cumhuriyet, tstanbnl Poata knftrsn: îstanbai No 346 PaldiT 1 KâniMUSSnİ Telefon: baçmuljanlr: 823flfl, Tahrlr mödUra: 23236, tdare müdürü: 22365, Matbaa: 20472 ftân sahifelerimh herkese açıktır. Camhnriyette nesrettirllecek Oânlar içta doğrndan doğrnya idarehanemize dah! nfiracaat olunabuJr. um urıye Reisicumhur Hz. Bir memleket seyahatine çıkacaklar Reisicamhar Hz. nin yaktnda bir memleket seyahatine çıkacaklart, Konya, tzmir ve eenap vilâyetlerini teşrif edecekleri Ankara'dan haber verilmektedir. tstanbara uğrayıp ağra mıyaeaklart henuz malâm değüdir. î * Büyük tarihî Tefrikamız başladı! Cem Sultan 933 M. Turhan Beyin çok meraklı ve heyecanlı eseri bugun 4GncQ sahifede Ebedî zaman içinde Yenî bir yıl daha! •ıtnmınnııiııııımnnnıııuııınııımıtnııminımıımınıunıımMiııınıııınvnıııımiNniHiHiBinı imııminHnııınmıunıımMiııınıııınvnıııımiNniHiHiBiımınHinıımnıııniHtııınNimHitHuıııımııııntımnHR ıtmMMimiınııırammnmnHimHmHHiiHffliıniMiMiımHiıııım^^ Yeni Sene Hepimize Hayırlı Olsun! Yeni seneye girerken ı ı » I ••'• • ıiHiiHHiMnMiıunıııiHiııınıınMiıınınııııuıımnıimııııııtıııtııııımıımmHiıııııımtıımnınııiHnııııııınıııııınııııııııııııiHiııııııııııııiHiHiMiMW Zamaam ebedfliği içinde saat, gun, •y ve yıl taksimlermin manan aneak muddeti mahdut olan omürlerimizin mulıasebesi noktasından bir dereceye kadar var ve varit sayılabilir. Yok»a kâinat gibi zaman da esasen ocu bucağı olnn • yan bir Okyanostar. Dünyamn dortte fiçünü kaolıyan denizleri kepçe fle olçmek ne ise hakıkatte zaraam ayla ve yılla saymak ta daha ziyade o o t n gibi bir şeydir. Ne vakk ve nasil basladı ?... Meçhnl. Ne vakk ve nafd bker?.. Meç» hul. Muhiti hangi smıriarla çevrilmistir? Akü sır ermez. Bütfin bu sonsuz karanlıklar içinde gene ne saadettir beserîyet için ki biz ba kocaman meçhul • lerden kendrmize gore kendimizi avutacak ve hatta eğleadirecek nvılâmlar çıkarabflroijizdir. Dündenberi kâre güneşin etrafmda biraz daha mesafe alırkea kendî mlveri üzerinde bir daha dönda: Sabahleyin hepimiz bir yas daha kazandık diye ve yeni bir ytla daha girdik diye garip bir sevinç duygusüe yekdiğerimizi tebrik etmek ihtiyaçlan 5nünde sanki bambaska ve yepyenî insanlanz. Bütün benliklerimize yeni yıhn kuV In bir hayat getirmesi temetnuleri hâ • knndir. tste imanhğm hakflcî hayab boyle hayal ve arzulann tahakkuk ve inkisarlan arasında yuvarlamr gider. Her yeni yıltn bafmda bayram yerlerînde emidasmaga giden çocuklardan pek böyük bir farknnu yok gibidir. Bununla beraber buyuk perdeyi kaldırmağa çalışmaktan ziyade biz rnsanlara nisbetle beseriyetin çoeuk oyunea • ğına benziyen bu bilgiierinde hakikat bulunduğımu rtiraf etmek lâzmıdır. EsIri yıTîar insanlığm sevînçlerinî ve kederterini cinelerine naksederek zamanra ebediliğinde stralanmaga gitmiş takvimlerdir. Şhndi yeni takvimin yeni yap • >.lr1.»m £ > J k a m ^c mthnbtln Oldll TürkYunan dostluğu bir kere daha teyit edildi! Gazi Hz. ile Yunan Cumhur Reisinin ve iki taraf basvekillerinin beyanatları îktisadî tetkikat Maruf Prof. Falge geldi ve Ankara'ya tktısat VekâJeli meahur Alman iktnatçilanndan profesör «Falge» yi müsavir olarak memlekethnize da» vet etmistir. Mumaileyh şehrimize gebnis ve burada lkh«at Vekâleti şube mudurlerinden Şevket Bey tarafmdan istikbal edilmistir. Profesör Falge çehirde ban müe«sesat ve makamlan ziyaret etmtf, ve 3ısaf znalumat aldıktan sonra dün Ankara'ya gitmiştir. Profesör Falge tetkikatta bulimdoktan sonra tktısat VekâJetine bir rapor verecektir. Türk ve Tünan dotflifrmu hdkkınüa mütekabd temennOerd* iki Beisicumhvr U. Zaünis Hs. I mümkön mertebe daha ziyade kuvvetlendirmesini temenni ederim. MOleÜerimiz arastndaki mukarenetin yeni bir **• yasetm ilk merhalesi olduguna ve îjrl komşuluk ve muslihane tesriki mesai endişesOe hareket eden bötün mflletler» takip edilecek bir misal teskfl ettigine kani olarak, Şark Akdeniz'inde bir ni zam ve terakki ufısara olan asil Turk miHetrain saadet ve refahı içm sanvml temennîlfrde bulunurum.» Tarth, hayat takvtmlnden bfr sahife daha kopardı «Camhuriyet*, butun okuyaculartna yeni ydt tebrik eder ve her biri için, ayrı ayn, »unlart diler: Sağlık, zenginlik, dirlik, düzenlik. «Cumhtrriyet», Türh yttrda ve Türk milletile beraber yeni ydı katlular re bvtün Türkiye için, hep bir arada, şanları düer: Memleketin maddi ve manevi gueanün artmatt. Yeni yda daha taxe, daha dîri ve daha camît bir çalışma kadretile, daha yaratıeı bir htzla girmeri. tkft8adî, riyari, malî muvazene, hart ve irfan tahannda geçen yüdakin den çok fazla ve çok htzlı bir ySkseliş, «Cumhuriyet», büton dünya, butun insanlar için yeni yıl boyiznca fanları diler: Korkasa, emniyetli bir talh içinde, her turlü buhran • dan kartulmaş olarak, gonul ferahlığile yaşamak ve çahşmak imkânu Ankara 31 ( A J L ) Anadola a • tansmm vaki talebi üzerine Yunan Re tsicumhura M. Alezandre Zahnis, Başvekfl M. Tsaldaris ve Haridye Nazm M. Jean RaHys Hazerata yılbası münasebetile asağıdaki beyanatı vermek lutfunda bulunmuslarda't ğu kadar iyi şeylerle doldurabilm«k u mit'eri benliğimize hâkim, yeni bir yoleuluğa ve adeta yeni bir hayata hazırlarnvor gibiyiz. Hepknize ugurlar olsun. Şair; Snsanlarm sayıp dökmekle bittnîyecek bfrtbir istekleri mahsere bağlıdır, dünya biter tükenir de ba îstekler ve onlarm nğrandaki çalışıp çarpıstnalar gene nihayet bulmamıs olur derken büyük bir bakikate terdhnan olmustur. Insanlıgın varlığı gibi saadeti de işte ba bitip tükenmez didinmededir. Hakikatin acı ve tatlı şekiileri işte kureiarz Bzerinde insanlarm hislerini ve ffldrleri» ni dalgalandıran ve onlarm boylarfle oicnien bir buçuk metre irtifah be^erî bir havai nesiminin ba faaliyetinde gorüiür, ve bantm da kendî âleminde oca İ>ucağı olmıyan bir tetnadi»! vardn. tnsan dünya üzerinde ne zaman vucut buimuftnr? Bunn bize doğru durSst sovlivebilen yoktur. Simdi eGmizdeki takvim moayyen bir başlangiçtan sayarak bagün 1933 5 kaydediyor. Halbtdd son senelerin hafriyatfle bes alti bm seneye çıkan medenîyetler tesbit edüiyor. Btmu lâakal 10 fle darbederek iHt in «an nümuneleri içm 60 bin seneye çık makta hata yoktur. Geçmiş senelerin yıkıhp yok olmnş medeniyetlermden îb ret alarak insanlarda bandan sonras için devamlı hayat tesisi gayreti her gim daha ziyade kök sahnakta olan bir ihtiras olnyor. Ba ihtirastn beynelnulel bir idrak seviyesine çıkmasına întizareıl millî şekfllerdeki varlıklarm kendflerini mahafaza ve takviyeye gayretleri aşi kâr surette görülen cereyan halinde bir hakikattir. O halde yeni bir yda daha girerken dbillî bir mecbariyetle dunya içinde her »eyden evvel kendi millî varhğnmza bakacağız demek olor. Ba noktai nazardan Türk'lüğun ma» zismi hep istiklâHne âsık, medenî kabtliyetferin en yuitsek derecelerine sahip büyük bir nk olarak goruruz. Bu buyuk mazi elbet büyâk ve sağlam bir istikbaIin kovvetli temelini tefkil eder. O« mank hnparatorluğunun zarurî tasfiyesi Türk'e kendi varhgmı, istfclâlini ve i« tikbalmi ktırtarmak icm sadece yeni bir gayret vesüesi oldu. Ortadakî ideal Cumhuriyet idaresi Türk'lüğun yahıız halini gosteren bir vaziyet değfl, beHci istikbaKn: narlatan bır yı'dızdır. Dünyanın içinde yuzdüğu buhrani vnutuyor ve ihmal ediyor değiliz. Ondan bizzat biz Türk'lerin dahi bittabi htsselerhniz vardır. Hayatlannnz ondan dolayı az çok zordur. Bununla beraber kalpiernnizde her zorluğu yen«rek her gun daha rahat, daha sağlam ve daha yuksek bir yann hazırlamak içm bitip tükenmez bir azim imanı ve çok ateşli bir aak heyecam vardır. 1932 yi iste bu döşünceter içinde bt;rakıyor ve 1933 e de ba düeklerle gi Izcilerimiz Atina'da Hararetle karşılandı Attna 31 (Hususi) Buraya gelen TSrk izcileri Pire'ye muvasalatlarmda Pire belediyesi ve gençliğe mensvp müstakbelin heyetleri ta rafmdaa çok hararetli bir surette karftlanmışlardır. Izciler dün Atina'ntn «ayanı temasa yerlerini gezmislerdir. Ziya retleri her yerde hararetli CezaKü rata vesile olmuştisr. KENDİ KENDİMlZl TENKtTi Yunan Reiricumharu M. Zaimit Haıretlerinin beyanatı « tyî anlasılrmş mfisterek men faatlere ve bütün baBcan miDetleri arasmda mSnasebetlerin tabü olarak inlri şafma bâdhn ohnak husosundaki bey • nelmilel lüzuma istinat eden TürkYtı nan dostluk ve anlasmasmı yeni senenin Yunan Başvekili M. Tsaldari* Hazretlerinin beyanatı c Ankara'da açdan, Atina'da t»> (Mabadi 4 üncü sahifede) 500 bin lirayı Üsküdar'da bir itfaiye grupu kazandı Büyük ikramiye 29202 numaraya çıktî Yılbaşı piyangosu taüılilerinin diin gece muharririmize anlattıkları. İzmir Kraliçesi cuma günü İstanbul'a geliyor Dünya Güzeli Keriman H. dün Ankara'da pariak bir surette karşılandı tzmir GBxeDik Kraliçesi Nerimaı Nmn&n HamiB} ge« lecek hafta per • sembe günü Irmirden tstanboTa hareket edecek ve cuma günü sehri* mîze geleceklir. îzmir müsaba kasmda üçSncS çtlcan Fikret Hannn da buraya gelerek nıınnııî müsabaka* ya girecek ve sansmı bir daha dentyecektir. lzmir*den Ege Kraliçesi Neriman Numan Ha • nnnm resmini der» cediyoruz. tzmir müsaba • kası hakkmda muhabiri mahsasa • muzdan aldığımız mektuba berveçhi ati dercediyoraz: tzmir 2 8 ( H a sasî) 1932 senesi Türkiye Gozeüik Kraliçesinin cihan dOberlerine karsı elde ettigi / Toto Sedat muzafferiyetten Iznur Guzell)* Kraliçesi Neriman Numan Hanun sonra bir kaç sesen cihan güzeli de geçenlerde ızmir'i nedenberi yalnız Istanbul'da yrpılziyaret ettigi esnada, Ege mmtakasmda makta olan ba müsabakalann l*ar • nazarı dikkati calip güzellerin mebzu kiye'nin diğer mıntakalanna da teş • len bulundugumı söyliyerek buradaki mili arzulan belirmeğe başladı. kızkardeslerinin de müsabakaya girroeDünya piyasalannda dhanstfmul söhrelerine dair gazetelere beyanatta bulun ti hsiz meyvalan yeristiren Ege rmnta musta. Bu suretle Ege mıntakası güzeli» kasında üzüm ve sıra ile bes'enen guzel ni seçmek üzere Anadolu gazetesinin aekularm mevcudiyetini isbat icin<WFmütığı güzellik müsabakasuıa dün akşam sabakalar eo mükemmel bir fırsaVfeK • sahifeyi çevtriniz linde lelâkki olunmağa baslandı. E/a * Bu kadari da fazla Âfyonculuğun takas esyalarî arasinâ konnlmasi v e n m d i y e kadar ihraç m a halK olmıyan Japonya gibi bir memleket için m u k a v e l e y e b a ğ l a n m a a esasen iyi bir ş e y iken b a n Idmselerin v e b a n znatbaatm bu vaziyeti d e guya fena bir sey imtş gibi göstermege çalışrnalannı doğrusu hiç muvafık gormedik. B a n tadrlerin afyon istihsal v e tîcaret mmtakalanmızda fiatlan düsürmek için Avrupa'ya ucuz mal teklif etmek yolundaki manevralarmdan vaktile Camhoriyet te şikâyet etmişti. O başka bir iş, şimdi Japonya*ya ihraç edilmek üzere takasa dahil v e mukaveleye merbut m u a m e l e başka iş. Şimdi mala mahreç buhnuş oiuyoruz v e hatta bu y ü z d e n fiatlann biraz art tığını v e biraz canlandığım görüyoruz. B a n vatandaslarm şahsî hesapianna uymuyor diye bundan d a n u şikâyet?^. Yoo, bu k a d a n fazlaI ** HmmmnnnranmımmımmmnımımınHnnttnmmnıııiHnn !^ Tayyare pîyankosanan yılbaşı için tertip eyledigi büyük keşide dün gece saat at sekntde Darülrunun konferans »alo • nund* çeküınif tir. Bu sene ikramîyelerin daFa zengin olman ve bilhassa ydbası gecesinin ramazana tesadüf etmesi yüzünden salon; mutat saatten çok evvel dolmağa başlamu ve biraz geç kalan kerif bir kalabalık dısarda kalarak neticeyi büyük bir «abnsızlıkla beklemistir. Dün gece Yıloa^ pîyangosu çelduricen dolap oaşinda tafih beicttyenler €İ» 3e nihayet bulanlar da dUşer Era amorti kazanmtşlardB'. Diğer lcranuyeIeri kazanan nomaralar «ra tertibüe ğıdadır. Sonmağlubiyetlerdenaonra... . Beş yüz bin lira kazanan 29202 İki yüz bin lira kazanan YVNVS NADİ Ba kesidede altı yüz numara ikramiye ve on bin numara da amorti kazanmışhr. Bir milyon liralık mükâfat ta kesideden sonra dolaptan çikanlan yüz numara arasmda taksim edümistir. Her nomara on bin lira alacakbr. Be* yüz bin liralık büyük ikramiye (29202) numaraya isabet etmistîr. Binaenaleyh büetlerinîn numarası «2» üe nihayet bulanlar yuzer lira amorti alacaklardır. tkinci ikramiye olan üd yüz bin lira da (37571) nu • maraya çıkmıste. Biletlerinin nomaran 37571 Yüz bin lira kazanan 24339 Elli bin lira kazanan 24479 Otuz bin lira kazanan 2556 iM<t*adt S inct sahıfede) ... Kendi gitti, ismi kaldı yadigâr! .. Nedir bil bakayım?. Galatasaray!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog