Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

SEKiZiNCi SENE No. Ballip v« Başmuharriri V UNUS rSJAOt İDAREHANESh Mfyiınnııaıoıniy» Uoısında dainsi naksa&a Telgraf: İstanbul Cumhuriyet y 246 | rahrir mudUrU Idare müdürü 22366. Matbaa 22360 2323O 20472 mhuri " •"" ' ••? " 9 9 IVI Itlll IIİ1II tfljlf | Ivlf III ~ PERŞEMBE 7 NiSAN 1932 ABONE ŞERAITİ İ MÜODET: İTÜRKİYE İÇİN HARİÇ İÇİN T • Seceligi : 1400 Kr. • : 2700 Kr. t 6 Aylığı : 750 Kr. 1450 Kr.1 : 3 Ayhğı ; 400 Kr. 800 §1 Âvlığıj 150 Kr. *» ». Nushası her yerde r = 5 Kurııştur = Fırka Dîvanının Fevkalâde İçtîmaı BugUn Yapılıyo ıııımıııınınıniMiıııiMiıınfiııııııiKinMMiıııııni Millî sDor Hayatımız da Buhran mı geçiriyor? Yan inanir yan inanmaz bir eda ile: Bir o kaldı idi, o da buhran geeirsîn de çille tamam olsun, dersiniz belki. Fakat ortada cereyan ed«»n hallere ve hâdiselere bakarak millî spor hayatımızın da kendine göre bir nevi buhran geçirmekte oldueruna hükmetmek zarurî olacaktır. îstanbul kulüplerinin bellibaşlılan bu sene bîrer vesile ile millî teşki lâtın programından ayrılarak kendi başlarına yeni teşekküllere vücut vermeğe doğru gitmisler ve bu su retle her şeyden evvel sampiyonluk maclarmı suya düsürdükleri gibi diğer kulüplerin faalivetlerini da atalete uğratmıslardır. Bu ayrılığm ve onun neticesi olan dağınıkhğın elbet sebepleri olacaktır. Fakat sebepler nelerden ibaret olursa olsun ortaya eıkarılan manzaranm her cihetle ve bütün manasile perişanlıktan ibaret olduğunu söylemeğe mecburiyet vardır. Milîî spor havatı kulüplerin ferdî mcvcudiyetleri ile ölçülemez. Bir millette sporun hakikî kıymeti onun topluluk ifade edecek olan millî man • zara ve manasındadır. Filen spor yapan genç ile spora alâka gösteren her kisım halk netice itibarile bize mütemadiyen terakki ve inkişaf edec«>k olan bu topluluğu gösterebilmelilerdir. Millî spor budur, ve sporun millet içindeki kıymet ve ehemmiyeti de ancak bu suretle tebarüz edebilir ve ancak bu suretle mak • bul ve manalı olabilir. l Vaktile güreş Türkiye'de şimdikine nisbftle kıymetli bir spordu. O nunla filen meşgul olan çok insan vardı, ve onunla hemen bütün millet zevk ile, sevk ile alâkadardı. Bir koy dii*«nîÎT.«U İS vasnuU cocuklardan oaşhyarak 3040 yasmdaki bas pehlivanlara vanncıya kadar 3040 çîft insan güresirdi. Az çok ehemmi • yetli bir srüreş seyretmek icin üç beş saatlik köylerden küme küme insanlar gelirdi. Bir Anadolu düğününün en baş eğlencesi güresti. Bu sporun millî manasmı sarahaten gormek kabildir: Pehlivanlığın iktisaba lâ yık bir meziyet gibi telâkkismde ve bu sporu temaşa etmenîn halkça en büyük zevk sayılmasında. Asrî sporlarda iste bu zihnîyet ve alâkayı tesis etmeğe ihtiyaç vardır. Başında futbol oiarak bu sporların bizde bu suretle teessüs yolunda oldu^ıma ait ümitler vardı. Ona göre ve hep o maksatla hükumetîmiz dahi bu sporlara alâka göstermeee ça • lışmaktan hali kalmıyordu. Bazı İstanbul kulüplerimizin ve maatteessüf en ileride olan kulüplerimizin millî teşkilâttan ayrılarak kendi baslarına ve adeta rastgele denile cek sekilde vürümeğe baslama'an millî spor fikrini esasından darbe liyen bir hareket olmustur. Bu man • zaraya karşı Ankara'da hu<ule gelmiş olduğundan haberdar bulun duğumuz teessürleri tamamen haklı görmemeğe maatteessüf imkân yoktur. Millî snor denilînce hic bir za man, hic bir kulübü münferit ola rak mütal»aya cevaz olamaz. Ga • Iatas*>av. Ferter ve B»«iktas kulüplerimiz bütün tstanbul millî spor teşkilâtinın mecmu heyeti icinde mümtaz birer mevkii ha'zrli"ler. On'ann mümtaziyetleri ancak diğer millî teşkilât cüzlerine nisbetlerinden doğar, ve en büyük meziyetleri de kendilerine nisbetle daha asağı mertebede olan diğer teşekkülleri hergün biraz daha fazla yükselmeğe doğru çekmelerinde tecelli eder. Onîar hep millî teşkilât içinde ve millî teşki lâtla beraber oynıyarak bir taraftan tekemmül ederler, diğer taraftan tekemmül ettirirler. Onlann bu terbiyevî rollerinin en büyük millî vazifelerden biri oMuğunu söy'=meğe hacet bile yoktur. Türk sporu denildiği zaman ne yalnız üç beş kişi, ne yalnız bîr kaç kulüp düşünülemez. Millî sporda oynayıcı ve seyredici itibarile büyük ve gittikçe daha toplu bir kütle düşünüimek zarureti vardır. Onun içindir ki ileri gelen bazı kulüplerimizin sürüden ayrılarak kendi baslanna yürümek daval»nna kalkışmalan esasen hatalı bir ha reket olmustur. Hususile millî spor hayatmda biz bu türlü harekti her Bütçe Fırka Divanında Bugünkü içtimada bütçenin kaç Ankara 6 (Telefonla) Maliye Vekili ile Başvekil Paşa bütçe et • rafındaki tetkiklerine bugün de devam ettiler. Bütçenin kaç mil yon lira olacağı hakkında henüz tesbit edilmiş bh* rakam yoktur. Bu rakamlar yarın Gazi Hz. nin riyasetlerinde top • lanmaiı muhtemel olan Fırka Grupu divanında tesbit edilecektir. Malî komisyonun raporu fırka azasına tevzî edilmiştir. Vaziyetin iki üç güne kadar tavazzuh ede • ceği muhakkak görülmektedir. icra ve iflâs Kanunu Yeni lâyihaya esasli maddeler^konuldu Ankara (Telefonla) Adlîye Encü • meni yeni icra ve iflâs lâyihasmın tetkikine devam etmek tedir. Encümen mazbata mu harriri Kocaeli meb'usu Salâ hattin Beyle görüştüm. En cümeninmesa tdliye Encümeni ma.isi hakkında ba bata muharriri SaZânadediki: fıattin B (Kocaeli) mil] Zenginlere ibret olacak pek mühim bir teberru Darüşşafakaya, bugüne kadar yapılan en büyük teberrüu Nudiye Hf. yaptı yon liralık olacağı tesbit edilecek Bunlartn tetkiki sırasmda harcırah miktarımn asgarî hadde indi rilmesi, resmi matbaaiann tevhidi, müfettişlerin yevmiye almamaları için kendilerine birer mıntaka ta yini, ihtisas mahkemeıerinin lâğvi ile bu işin sulh mahkemeleri vası tasile yaptırılması düşünülmüştür. Bundan baska şimendifer tediya • tının tecili, Millî Müdafaa için ısmarlanan eşya bedellerinin uzun vadelerle tediyesi, tam teşekküllü nahiyeler yapmak tasavvurunun tehiri, münhallere memur tayin olunmaması, mecburiyet hâsıl olmayınca hiç bir memurun bir başka yere nakledilmemesi, zabrtan arasmda şarktan garbe ve garpten şarka yapılan tahvillerin, nakillerin şimdilik durdurulması, Avrupa'ya gönl derilecek heyetler adedinin tenkisi, ı Avrupa'daki kongrelerin en mü himlerine iştirak olunması, lüznmsuz mahallerdeki sefaret ve kon soloelukların kaldırılması da ka rarlaştırılmıştır. Düşünülen tasarruf tedbirleri Heyeti Vekile 932 bütçesi için şimdiye kadar yaptığı içtimalarda evvelâ Evkaf bütçesini tetkik et • miştir. Bu bütce azamî tasarrufla çıkarıimıştır. Maarif, Sıhhiye, Zi • raat, tnhisar bütçeleri de bir mik • tar tasarrufla tesbit edilebilmiştir. Fakat Nafia, Millî Müdafaa, Ad liye, Hariciye, Maliye, Dahiliye bütçeleri Heyeti Vekileyi hayl! müşkülât karsısında bırakmıştır. On beş gün kadar daha... İmröz'da karaya oturan Transatlantikin kurtarılması için çalışılıyor Vapurun oturduğu Kayalar parçalanıyor Gecenlerde kar tipisi ve fırtına yüzünden tmroz adasının cenubunda karaya oturan (Providans )transatlantikinin tahlisi ameliyesi de • vam etmektedir. Vapur adanın ce nubunda kısmen kumluk olan sa haya oturmustur. Transatlantikin, kazadan evvel su dahilinde bulu • nan kısmı sudan 10 kadem dısan çıkmıştır. Gemî, baş ve kıç direk hîzalannda iki büyük kayaya oturmustur. Baştaki kaya yumuşak, kıçtaki serttir. Bu iki büyük kayanın arasında ufak kayalar da vardır. (Türk Gemi Kurtarma sirketi), transatlantiki kurtarmağı deruhde etmiştir. Şirket, vapuru kurtarabi • lirse para alacak kurtamazsa alamıyacaktır. Providans vapurunun kurtarılması için altı dalgıç aleddevam çalışmaktadır. Dalgıçlar, dinamitlerie bu kayalar ı gemiyi tahrip etmiyecek şekilde parçalamağa uğraşmaktadır lar. Gemi, çok kuvvetli oturduğu cîhetle tahlis ameliyesi uzun sürecektir. Bilhassa lodos havalarda çalı şılamadifhndan bu havalarm de vamı müddetince tahlis ameliyesi de uzuyacaktır. Dalgıçlar fırtınaya rağmen ge • minin altına girmekte, hava tazyiki vasıtasile kayalan delmekte, açılan deliklere dinamitleri yerleştirmek • tedirler. Bu ameliyeden sonra dinamitler ateşlenmekte, kayalan par • asla tasvip edemeyiz, ve onu sporun millî duyguda ağır başlı olduğu kadar yüksek te olmak lâzım gelen karakterine yakıştıramayız. Kulüplerin hayatlarındaki müşkülât ı takdir ederiz, ve buna bir çare buhınmasını isteriz. Maçları en ziyade hası'at yapan bazı kulüple rimizin bu hasılattan evvelâ kendi hayat ve ihtiyaçları için azamî de • recede istifadeye haklanm da tesIim ederiz. Ancak bunlar ortalığa perişanhk vermeden de münakaşa ve mücadele ile hallolunabilecek mes'elelerdi. Bazı kulüplerimizin umumî birliği ve topluluğu boztnak yolundaki hareketlerini mazur göstermeğe kâfi hiç bir delil göreme disrimizi bütün samimiyetimîzle iti • raf ederiz. Rüvük kulüpler böyle aynlınca küçük kulüpler ne olac*Ular ve bilhassa nasıl yetişecekler? ts • tanbul'un millî spor namına tahakkuk ettireceği Iik maçlan büyüklü küçüklü kendi kulüplerimiz ara smda yapılacak ve bu utıfa ara Nudiye Tevfik Hanımefendi na • mında hamiyetli bir Türk kadınınm Darüsşafaka'ya mühim bir para vakfettiğini yazmıştık. Nudiye Tevfik Hanımefendi, merhum basmabeyinci Osman Beyin kerimesi ve Berlin sefiri Müşür Tevfik Paşa merhumun refikalarıdır. Pederleri Osman Bey, senelerce evvel Cemberlitaş'ta eski ismile «Matbaai Osmaniye» yeni namile «Osmanbey matbaası» denilen irfan müessesesini kuran irfan dostu bir zattı. Nudiye Tevfik Hanımefen di de pederlerinin isrini takip ederek €f Encümen icra ve iflâs lâyi • bu matbaadaki hisselerini Darüsşahası üzerindeki tetkikatmt bir iki faka'ya vakfetmişler, kanunu me • güne kadar bitirecektir. Bayramerte denideki yeni tâbir mucibince bir si lâyihanm heyeti umumiyede müza «tesis» yapmışlardır. Hanımefendikeresi başhyacaktır. Encümen tet • nin hisseleri hayli mühim ve büyükkîkat yaparken muhtelif yerlerden tür, teessüsünden bu ana kadar Damütalea sormuş, bankalardan, tica rüsşafaka'ya bu derece mühim bir ret odalarmdan ve diğer yerlerden teberrüde bulunulmamıştır. Filvaki, 60 şı mütecaviz mütaleaname altnış Osmanbey matbaası, Çemberlitaş tir. Tetkikatı esnasında bu mütalea karsısında mühim bir adayı işgal etlardan da istifade eden encümen lâ mektedir. Büyük matbaa kismmdan yihaya memlekette para emniyetinin ve Dîvanyolu'na nazır dükkânlar teessüsü, icra muamelâtmın seri bir dan maada, müteaddk diğer mebasekilde yapılması için bir çok esas • lar koymustur. Encümen bu esas • Iann memleket ihtiyacına kâfi geleceği kanaatindedir.> Nudiye Tevfik Rantmefendt niyi ve güzel bir bahçeyi de muhte4 üncu tahifede) Tevfik Rüştü Bey Bu sabah Ankara'dan çehrimize geliyor Ankara 6 (Telefonla) Hariciye Vekili Tevfik Ruştu B. Cenevre'ye gitmek üzere bu akşam fsanbul'a hareket etti. Vekil B. istasyonda Meclis Reisi Kâzım, Başvekil İsmet Paşalarla, vekiller, meb'uslar, sefirler, ve erkânı hariciye tarafmdan teşyi edildi. Millî takım hazırlanıyor gençler birer taahhütname verdiler Balkan Kupası maçlarına iştirak edecek Cuma gününden itibaren Ekzersizlere başlanıyor Millî takım kadrosuna alınan fut • bolcular, futbol federasyonunun daveti üzerine dün akşam C. H. Fırkasında toplanmıslardır. Federas • yon reisi Hamdi Emîn Bey, Macar millî takımile kurban bayram<nda oynanacak ve haziranda Belgrat'ta yapılacak millî maçlar hakkında millî takım oyuncularına izahat vermiş ve bu maçların ehemmiyeti ve buna gerek hükumet ve gerek halk tara fmdan verilen ehemmiyeti anlatmıştır. Futbolcular, federasyona karsı şöyle bir taahhütname imzalamışlardır. «Hakumetimizin gösterdiği maddî fedakârlık ve teveccühü müdrik o larak Balkan kupan futbol müsaba • kalarında memleketimizi temsil et mek şerefine nail olmakla bahti yartz. Bu milli temsili bütün mevcudiyetimizle ifayi bir vecibe telâkki ettiğimizi beyan ederhen Türkiye futbol federasyonunun bize tah.mil ede ceği vazifeleri ihmalsiz ve bir sporcu vakar ve aşkile ifa eyliyeceğimize soz veriyoruz.» Bu taahhütname bütün futbolcular tarafmdan imza edilmiştir. Millî takım, cuma gününden itibaren hazırlanmağa başhyacaktır. Kütahya Balıkesir hattı Merasimle küşat edildi Ankara 6 (Telefonla) Kütahya • Balıkesir hattının küşat res mini Büyük Millet Meclisi Reîsi Kâzım Paşa Hz. tarafından icra edil • miştir. Balıkesir meb'uslan da kü şat resmine iştirak etmişlerdir. t'rovidans transatlantîkinin karaya ot; r Hususî bir tren Kütahya'dan Baduktan sonra alınmtş son bir resmi lıkesir'e hareket etmiştir. çalamağa çalışılmaktadır. Bu ame liye günlerdenberi ayni tarzda de • vam etmektedir. • llllltlllltltlltlllHiMmııttltMtttUIIMItlllllllHIIIIHIIIIIIttlllMHIIlMIIIIIM Futbol Federasyonuh p müdürlüğüne Reisi Hamdi tayın edilen Satt Emin B. Salahattin B. Cuma günü Beşiktaş takımile bh m*ç yapılacaktır. Pazar ve salı günleri de hususî ekzersizler yapılacaktır. 0arşamba günü, antrenör tarafmdan teknik bir konferans verilecek, haf • taya cumaya da gene bir maç yapılacaktır. Bundan sonra Macar'îarla maç yapılacaktır. Macar maçlarından sonra Kadı köy'ündeki kamp bilfiil açılmış bulu nacaktır. Kamp leylî olacaktır. Fakat leylî devam etmek ihtiyaridir. Arzu edenler geceleri evlerinde kalabile ceklerdir. Kıymetli bir sporcu olan Sait Salahattin Bey kamp müdür lüğüne tayin edilmiştir. Kamp, Bel grat maçlarına kadar devam edecek ve muayyen saatlerde ekzersizler yapılacaktır. Türk Gemi Kurtarma şirketinîn bu transatlantiki nihayet on beş güne kadar kurtarmağa muvaffak olacağı temin edilmektedir. 1 urk tutunlerınm Kazandığı madalya Karaya oturan Yunan vapuru Rusya'dan kömür hamulesî ile limanımıza gelirken kar tipisi yüzünden Boğaz'dan 15 mil mesafede A nadolu Karaburnu'nda karaya o • turan Yunan bandıralı Liandros vapurunun bugünlerde kurtulması beklenmektedir. sından hakikat süzülüp çıkarken etrafına hudutsuz iyilikler saçacakti. Mes'ele millî spor ruhile düşünülünce Iik maclannın gayesi ortaya her hangi bir şampiyon çıkarmaktan daha yüksek ve daha.geniş bir şey olacağı kabul edilmelidir. Her sene bir tek kulübün bu suretle şampiyon ilân edilmesinin millî spordakî hakikî manası derece derece bütün kulüpIerimizi şampiyonluğa hazırlamak demektir. İşte son ayrılıklar bu büyük hedefi bir aralık gözlerimizden kacırmış oluyor. Bir aralık diyoruz. Çünkü millî spor namına şimdiki dağınık vaziyetin devamı hiç bir vecih ve suretle tecviz edilemez. Asil ruhiu sporcu lanmızın sathî sebepleri çabuk atlıyarak millî şuurun emrettiği topluluğu derhal iade ve temin edecek lerint şüphesiz sayıyoruz. tlkbaharın ilk günlerinde biraz karışık geçen zamanin noksan ve ziyanlannı telâfiye kosmalıyız. Kahve ihtikârına karşı.. iki tacirin muhakemesine dün baslandı ııııııııııııııııııııııınMiımıııııiııınıııııııımiTnınıııımuııımtıııınnıiMniıınııııııııııııınııııiMiıııııiMMiııııııııııııımıııııııııı mıııııııııınııının Geçen eylul aymda açılan beynelmilel Selânik sergisinde Tütün înhisarımızm sigaraları da teşhir olun • muştur. Yuanistan'ın bir tütün mın takası olmasına rağmen sigaralarımız harmanlarının iyiliği ve şekillerinin zarafeti ile nazari dikkati celbet • miş, altm madalya kazanmıştı. Bu madalya son günlerde Selânik'ten sergi mümessili Ahmet Tevfik Beye gönderilmiştir. Madalyanın bir res • mini dercediyoruz. Iş kongresine Müşahit göndereceğiz Ankara 6 (Telefonla) İktisat Vekâleti Cenevre'de toplanacak is kongresine müşahit sıfatile bir mü raessil göndermeğe karar vermistir. Diinkü muhakemeden bir intîba Müddeiumumilik tarafmdan kahve fiatları üzerinde ihtikâr yapmak cürmile Sultanahmet birinci ceza I mahkemesine verilen kahve tacîrle, rinden Ref ail Kandiyoti ve Vitali Baruh Efendilerin muhakemelerine dün sabah başlanmıştır. Maznunlar, vekılIerile beraber mahkemede isbati vücut etmişlerdir. Hâkim Kâzım Bey, usulen maznunların hüviyetlerinî tesbit ettikten sonra komisyonu mahsu(Lutfen sahifepi çevirinUt) ne sebep ve bahane ile olursa olsun YUNUS NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog