Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

SKNE No. ?°44 Sahip ve Başmuharriri İOAREHANESİ: IHmıauoııiDiniu UrsiMBda dnrrı Telgraf: İstanbul Cumhurivet • Posta kutıiHu: N° 2 4 6 |ı Başmuharrir : '22366 Tahrtr müduru : 23239 İdare müdürU 2236S. Matbaa 20472 Cumhurı Fırka Divanı içtima ediyor İçtima perşembe günü aktedilecek, Bütçe ve Malî komisyonun raporu tetkik olunacaktır Ankara 5 (Telefonla) Fırka grupu bueiin saat üç burukta içti ma etti. Grupta evvelâ Himayei etfal Cemiyeti reisi Fuat Beyin ço cuk bayrammda mektuplara Himaveietfal pulları yapıştırılması hakkınd«ki teklifi müzakere olundu. Bir lâyiha hazırlanmak üzere bu teklifin Dahüive Vekâletine tevdifne karar verildi. Bundan sonra hükumet bütçe tetkikatını henüz ikmal etmediğinden bu mes'elenin cumartesî günü aktedilecek içtimada görüşülmesi kararlaştnildı. Aldığım malumata göre Fırka umumi divanı perşembe günü saat 10 da ya Gazi Hz. nin, yahut ta Başvekil Paşanın riyasetinde top lanacak, bütçe ile Fırka Malî ko muyonunun raporu evvelâ burada konusulacaktır. Bu içtimada Başvekilin bütçe vaziyeti hakkmda mu fassal izahat vereceği tahmin olunmaktadır. Fırka umumi divanı, Fırka umumî heyeti idare azası, grup heyeti idare azası, reis vekilleri ve Heyeti Vekile azasından terekküp eder. dır. Şimdiye kadar aktedilen içti malarda vekiller yalnız yapılmesı elzem olan işleri ileri sürerek tahsisat istemişler, masraf bütçesi bunaj göre tesbit edilmistir. Masraf yekunu bazı rivayettare gore 159 160, bazı rivayetlere göre de 170 milyon lirayı bulmakta'iırJ Masrafm bu haddi bulduğuna göre' yeni varidat membaları aranması tabii görülmektedir. Vaziyet yarın akşam a kadar kat'iyet kesbede celrtir. ÇARŞAMBA 6 NiSAN 1932 ABO ŞERAITI HARİÇ İÇİN İ « Seneliği : 1400 Kr. | 2700 Kr.': [ 6 Avfığı : 7 5 0 Kr. 1450 Kr. i î 3 Avlıjtı • 4 0 0 Kr. i 800 Kr. | \ 1 Ayhğ,: 150 Kr. j İ MÜDDİV:1 TÜRKİYE İÇİN j Nüshası her yerde Hariciye Vekili Yarın Akşam Cenevre'ye Gidiyor Asnn ticareti: «Standard» usıılü ls Bankasının yaptiğı en ivi i«'erden biri İş Limitet Sirketidir, ve bu şirketin iyiliği de bilhassa nümunesine tamamen mutabik mal gönder • mek gayretindedir. İş Limitet kendi iktidan dahilinde ve intihap ettiiji mevzular üzerinde ihracat vapmak maksadile teşekkül etmiş olan bir şirkettir. Ancak şirketi teşkil eden!er onunla görecekleri işlerde raemleketin büyiik bir «»V^iei na«ıl iVnal olunabileceğinin pürüzsiiz bir nü munesini vermeği esas maksatları meyanına ve belki bunların basına geçirmişlerdir. Bu maksat basit olduğu kadar mühim bir mes'eledir: Sahlan malın nümunesine mutaba • kati mes'elesi. Hiç satıian mal nÜTiunesine ırvıtabık olmaz olur mu, diveceksiniz? Olabiliyor gaiiba ki, İş Bankası gibi ticaretîn her şubesinde alâkası o lan bir müessese binnefis bir ihracat şirketi vücude getirerek onda da birincî derecede ehemmiyet veriie cek maddeyi behemehal nümunesine mutabık mal göndermek maddesi olmak iizere tesbit etmis ve memle kette bu esasın tesbît ve tamîmini de en yüksek bir hamiyet mes'elesi »ayacak kadar açık konusmuştur. Nümunesine mutabık mal sat mak, başka türlü ifade ile satılan malın nümunesine mutabık çıkmasın» temîn etmek esasen ticaret namuıu olan bir mes'eledir. İnsanlann kendi aralarında mübadeleye başiadıklan ilk günierden itibaren bu her asırda riayet olunmak icap eden bir lâzime sayılagelmiştir. Asrın ticaretinde ise bu ticaret namusu fennî bir tekâmül ile temayüz etmiştir. Bu tekâmülün adtna «standard» usulü deniliyor. Bir memlekette etkan her mal, yalnız kendi haline bırakıldtği halde sayısız eeşitlere girecek veçhile muhtelif ve mütenevvi ©labîlir. Eğer bu sayısız derecede muhtelif olacak eesitleri, sayıh çesitlere irca edecek veçhile tasnif etmezsek bunUnn ticaretinde her parti malın evvelâ nümunesini görmek, sonra alınan malın bu nümuneye mutabık olup oima • dığını tetkik etmek gibi iki ameli • yeye ihtiyaç gorünür. Çok sür'at istiyen bu asırda işte bu türlü ticaret pek sökmiyor. Başlıca iki sebepten dolayı: 1 : Bu asırda adamların her parti mal üzerinde evvelâ nümuneyi gö rerek, sonra bu mah nümuneye tatbik ederek geçirilecek çok vakitieri yoktur. Her işte oldugu gibi ticarette dthi sür'at bu asrın bariz vasfıdır. B'naenaleyh filân çeşit mal denil • diği zaman yalnız bu söz nümune görmek, sonra malı ona tatbik et • mek gibi ameliyelere ihtiyaç görülmeksizin insana balyalar açildıği zaman ne olduğunu evvelden bildiği bir mal verecek veçhile malum ve muayyen olmalıdır. İşte bu mal «standard» usulile tasnif edilmiş bir maldır. Kuruştur^ Biiyük devletler arasında Bugün Londra'da dörtler İçtimaa bizzat Reisicumhıır Hz. nin konferansı toplanıyor riyaset buyurmaları muhtemeldir Konferans hafta sonuna kadar sürecek, bilhassa tamirat mes'elesi görüşülecek! Hükumetin tetkikatı bugün bitiyor Heyeti Vekilenin 932 bütçesi hakkında yaptığı tetkikatm yarın ak • şama kadar biteceği anlaşılmakta Başvekilin tetkikatı Ankara 5 (Telefonla) Maliye ' Vekili Abdülhalik Bey bugün Başvekil i ziyaret etti. Bu ziyarette büt I çe etrafında görüşüldüğü anlaşıhyor. ^^ Fırka umami divanı toplamyor Rıhtım şirketi muduru dün Ankara'ya gitti Antrepolardaki suiistimal tahkikatının içyüzü v# son vaziyet nedir? Tevfik Rüştü Bey Cenevre'ye gitmek üzere sehrimize geliyor Ankara 5 (Telefonla) Hari ciye Vekilimiz yarın akşam Cenevre'ye hareket edecektir. Tevfik Rüştü Beyin refakatmde elçilik müsteşarı Feridnn Bey de bulunacaktır. Moskova seyahati Vekil Beyin avdetin den sonra yapılacaktır. Dörtler konferatumâa Italya H. Nazın Ingütere Başvekilı M. Grandi M. Makdonald Londra 5 (A.A.) Hariciye Ne zaretinde Dörtlev konferansının ilk içtimamın n«zaret binası dahilinde ve Londra muahedenamesinin imza edilmiş olduğu salonun arkasında kâ in bir salonda ve çarşamba günü saat 14.30 da aktedileceği beyan olunmaktadır. Baftnurahhadar Fransa M. Nann *lman H. Nazın Von Blum M. Flandîn M. Makdonald, Sir John Simon, M. NewiII Chamberlain ve M. Roı • ciman Ingiltere'yi temsil edecekler dir. M. Flandin ile mütehassıslar Fransa'yı M. Von Bulow ve Alman mntehassısları Almanya ve M. Grandi ile (Mabadi 4 üncü sahifeie) Hitler ateş püskürüyor! Almanya'da intihap mücadelesi tekrar başladı, büyük içtimalar yapılıyor Berlin 5 (A. A.) Eski im • paratorluk şa Rıhtım şirketi tosu önünde ve müdürü M. Ko • kalabalık bir nenuj ile Paris' halk kütlesi muten gelen murahAacehesinde Hit has M. Viviye Ier'in muvasala • dün akşamki tında Goessels alarak yeni trenle Ankara'intihap müca ya gitmişlerdir. Emfnönü kaydelesinin küşat makamlığından Bu seyahatin, resmini icra etdun şöyle bir son günlerde nemiştir. tezkere aldık: ticelenen suiis • Biraz sonra tAyasofya camızıkalar Hit • timal tahkikatı mii önü ile sair Ier'in muvasala mes'elesile alâbazı mahaller • tını ihbar et kadar olduğu deki ağaçlara mişth*. konarak cadde tahmin edilmekOtomobilin i OcOala nhtımından bir manzara leri telvis eden tedir. çinde ayakta bukargaların itlâfı idaresine intikal etmektedir. muamlarma şiddetle hücum eden bîr nutku lunan Hitler e • Hıtlt için sabah, ak • Gene gümrük ambarları talhnatesnasvnda ahnmış bir resrni lile halka selâm Rıhtım şirketi antrepolanndaki şam münasip zanamesi mucibince gümrük ambar ve 10 nisanda herkes vazifesini gor» vermiş ve teşekkür etmiştir. Hitler suiistimal tahkikatına devam olunantrepolannda her sene tadat ya manlarda silâh kürsüye çıkarak şöyle bir hitabe irat sün, kâfidir. maktadır. pılması ve gümrükten bir sene, anatılacağının i MU 'aetumumı Kenan B etmiştir: Galibiyet, temin edilmiş demek • Mes'elenin içyüzü ve bugünkü trepolardan üç senedir alınmamış, lânı rica olunur efendim.» tir.» <? Düşmanlarımız bizim propasafhası şundan ibarettir: esvalann bir listesinin yapılması ve Kargaların itlâf ı maksadile de evSes, cesim meydanda çınçın ötü gandamızm önüne geçemezler. GaGümrük kanununun otuz beşincî gümrük idaresine verilmesi icap etvelâ şehir dahilinde silâh atılmasıyordu. maddesi mucibince gümrüklere gezeteler dağıtmak ve risaleleri top mektedir. Gümrük idaresi bu su • nın kanunî bir mahzuru olup olma2 : Böyie bir tasnif usulü takip eHitler, taraftarları tarafından mu. len eşya gümrük ambarlarında bir retle gümrüğe intikal etmiş olan dığını ,bir arkadaşımız İstanbul Müd lamak hiç bir fayda vermez. İş olatat (Hei!) nidalarile alkışlanmış, dilmezse çeşitlerin tenevvüü mal gön sene, antrepo'arda ise üç sene kalacağına varır. Milli fırka pazar günü milliyetperverlerin mızıkası da bu malları kanun mucibince derhal sadeiumumiliğînden sormuştur. derenin suiniyeti ve suiistimali ol bilm ktedir. Bu müddetler mürur emücadele edecek, 24 nisanda mücaMüddeiumumilik, Eminönü kay tilığa çıkarmak mecb»riyetindedir. esnada hücum kıtaatının marşlanm madığı zaman dahi nümuneye mu decek olursa n » ' •=S't>lerinin o eşya dele edecek, 10 sene sonra gene mü terennüm eylemiştir. makamlığmm bövle bir teşebbüsüntabık mal göndermefi müşkül kı ( Mabaâi 2 inci sahifede ) hulcuku jrümrük den haberdar edilmemiştir. Şehir da cadele edecek, bir asır sonra mü • Hitler, tekrar otomobiline binmiş, lar. Binnefis nümune ile malın ayrı nmnıınmıııınınHiHinıııııiTimıiıiMHııııııımıtfMiıımı ınımıımıımııınıııınımıııınnmrııııııntımmıımiMmuımımHitıııntıı»ınıııimım hilinde her ne suretle olursa olsun cadele edecek ve fakat muvaffak şevk ve galeyan içinde bulunan halayrı seyler olması dairaa mümkün muktedirdir. Eğer telsizi vars* buğIarı bütün dünyaya o suretle tanıt silâh atmak ahkâmı kanuniyeye mu olacaktır. kın horralan arasında uzaklaşmıştır. dür. O kadar mütenevvi çeşit üze day hamuleli vapur keyfiyetten mü • maga mecburuz. Bir kere bu esas halif olduğundan buna teşebbüs e • rinde çahşılırken onlardan daima temadiyen telgrafla haberdar olur. dildiği takdirde müddeiumumilik, avni nümune ÜTPr'»««le mal çıkarmak takanür edinre artık fındık icin her Yoksa Cebeiüttank'ta bulacağı son tarafa ayrıca nümune göndermeğe mütecasirleri hakkında kanunî takicidden müsküldür. Hele üçüncü beih»îva< Valmar.FındıV ^d) marka de telgraf kendisine asıl gideceği yeri bat yapacaktır. şinci partide bizzat mal gönderen gösterir. nfldi mi, onun nasıl bir ambalâj kendi elinde olmıyan esbap ile nü Böyle denîz ortasmdaki mal nasıl içinde ne çeşit mal olarak ge!»ceği muneden fersah fersah uzaklaşmış onu hiç görmemiş olan ve hatta nü • müsterinin zaten malumudur. İş bn olur. Çünkü üzerinde ça'ıstığı mal munesine dahi malik bulunmıyan bu dHJ<"lünce alıs^erislerin bir lar tarladan tarlaya ve fabrik'»''»n kadar müşteri arasında alınıp satı • ı ya'nız telşrraf m"habereleİş Bankası fabrikaya değisecek kadar müte • lır? Sadece şu sebepten dolayı: Arile ha"olunur. Hatta bir kere satıAnkara merkez nevvi ve müteaddittir. Haibuki bu avustura'va'nın filân markalı buğmüdürü Sami sirda malı alanlar eğer bilhassa Av lan mal daha yo'da iken diğer d>»ha dayı denildi mi, bunun ne on el arasında alınıp satılabilir. Bu Bey, rahatsız rupa'lılarsa onlar aldıkları rnallarda çeşit ve hansri libreden bir alısverişi herkes tereddütsüz yapar, lığı hasebile ubu kadar farka dahi tahammül ed<*mibuğday olduğu bütün dünyanm maçünkü markası muayven ma', evsaf zun bîr istira yecek yeni bir ziJmîvet ve hareket icinlumudur, ve çünkü Avusturalya buğ hat ve tedavi ve şerait itibarîle kat'î surette ma • dedirler. Onlar hatta bu farkltrı andayları ve Amerika buğdaylan stan ye ihtiyaç gö lum bir kıvmeti haizdir. lıyamazlar ve onu behemehal suiisdardize edilmistir, yani muavyen çe ründüğü cihetle Bu ameliye müterakkî mem'kettimal aridetmeğe mütemayil bulu • şitlere irca edilerek tasnif olunmusinhilâl eden lerde bizim şu beğenmediğimiz buğnurlar. Binaenaleyh vaziyetin tesiri tur. mezkur müdi day üzerinde bile tatbik edî'nmtir. bizim aleyhimizedir. Biz ihracat maddelerimiz üzerin riyete İstanbul Amerika ve Avusturalva bu*dav'an Bu vaziyete çaresaz oimak için de gerek istihsal noktasmdan, gerek ikinci müdürü ekseriva flotan, yani den'z üzerin istihsal maddelerimiz üzerinde bir Yusuf Ziya Bey de muhtelif alısv<*ris'ere mcvzu olur. istihsalâtımızı ticaret sahasma sevkekere üç beş çeşide irca edecek bir terfian tayin ederken behemehal bu usulü tatbik Avusturalva'dan Türkiye hedefile mümaselet ihdasına mecbur olduğuB dilmiştir. edeceğiz. Hükumetçe bu işin mem yola çıkaT» bir hu*d*vı, < d"*** deniz > muzu, ondan sonra da istih«a'âtı • Yusuf Ziya Bey dün akşamki eksortasında iken biri Liverpo' kin sa lekette tesisi için takip olunacak mızı ticaret âlemine sevkederken onpresle Ankara'ya hareket etmiş, hattı hareketlerin tetkik edilmesine tın aldıktan sonra Serbursr icin satalan hakikaten üç bes ceşit üzerinde ve ettirilmesine çok kat'î bir ihtiyaç Haydarpasa garında banka arka • bilir, ve Ser^urg'lu tacir de onu talitasnif etmekte bizim için büvüV *»*»nDun şehrimizden hareket eden Celâl, Hamdi ve Recep Zuhtu daşları ve bir çok dostları tarafından vardır. Mes'ele ile ticaret ve ziraat bi olan bir Marsilya'lı ticaretaneye faat ve ticaretimiz içinse adeta bir Beyler kendilerini te' vı edenler arasında teşyi edilmistir. C°k kıymetli bir banodalarımız dahi alâkadar olurlarsa devredebilir, ve Mar«ilya'Iı ev d«* ayzaruret bulunduğunu bilmeliyiz. Seyrisefain idaresinin Eğe vapur ile İş Bankası Umum Müdürü Celâl, ancak çok mübrim ve o nisbette mü kacı olan Yusuf Ziya Beye deruhde dün şehrimizden İskenderiye've müFaraza fındık, a, b, c, d, e diye beş ni bufr'layı o hep denis ürr'.nde İzmir meb'usu Osmanzade Hamdi, eylediği yeni mühim vazifesinde de him bir vazife ifa «•ttnis olu^ar. iken Cnpva'ya satabilir, nitekim sahijey) çevirinttl çeşide tefrik olurrnak mümVünse bu Şinop meb'usu Recep Zühtü Beyler muvaffakiyet temenni ederiz^ YUNUS NADİ oratı da Tiryette'ye ciro eUneğ* tasnifi behemehal yapmağa ve on • Şehir dahilinde.. Kargaların itlâf ı için silâh atılabilir Mes'elenin içyüzü nedir ? İş Bankasınm İskenderiye şubesi İş Bankası Ankara mudurlugu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog