Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

r SENfi No. Sahlp vo Basmuharrirî NADt İDAREHANESh MvnnonnıuBMy» Uı>mıfe feini nuhsasa Telgraf: İstanbul Camhurivet Posta kutıı»o: N* 246 22364 2323» 2O473 Idar* müdUrü 32365. Matbaa i mhuri "^ ^ar \ M \ PAZARTESI 8 ŞUBAT 1932 ABONE ŞERAITI MÜODET: İTÜRKİYEIÇIN [ HARİÇ İÇIN | £eneliği : 1400 Kr. | 2 7 0 0 Kr. : \Aylıği : 750 Kr. i 1 4 5 0 Kr. : i 400 Kr. Ş 800 Kr. İ f 150 Kr. : Niıshası her yerde = 5 Kuruştıır = Amerîka He îngiltere Japonya'yı Tekrar Profeslo Ettiler Araşil jağlarını Müdafaa momkon mndir? Bizîm Sanayi Birliği arasityağı taraftarıdır. Arasityağı şu sokakiarda satıldığım gördüğünüz Amerikan fıstıklanndan çıkarılan bir yağdır. Beş on $ene evvel gözü açık bir kaç kisi guya biiyük bir ihtiyaca cevap vereceği mugal&tasile bu yağları ve onun iptidaî maddesini sanayiin tesviki kanunundan Utifade edecek maddeden haberdar etLondra 6 (Resler arasına koydurmnslar ve memlemî Ingiliz tel « mistir. kete gümrüksüz olarak sokmağa mu> sizi) Japonya Çin'liler diyorlar vaffak ta olmu«lardır. O gün hugün Babriye Nazırı Akı... bu bir türlü hallolunamıyan bir miral Osumi, TokLondra 7 (A. tnes'eledir. Galiba Sanayi Birliği gibi yo'da bulucan A.) Sunday müdafileri olduğu için hallinde müşIngiliz gazeteleri Chronicle, Changkülât çekiliyor. muhabirme de • hai vakayii hakAraşit yağile yapılan kaba ve kıymistir ki: kında jeneral metsiz sabunlar piyasayı isgal ettiğî « Şanghay Grazier'tn bir maiçin kendi zeytinyağlanmızın dahileîvanna gonde kalesini nesret • deki sarfiyat sabalanndan birî bu rilen Japon as • mektedir. Mumasuretle kapanmıstır. Arasityağı yalkerî kıt'aları, îleyh demîstir ki: »ıs tabun imalinde kullanılmıyor, mahza Japon te< Cemiyeti bakkal dükkânlarında zeytinvağı o* baasınm müda • Akvam, yegâne ülarak ta haika yutturuluyor. Mem faasına tahsis emidimizdir. tngilleketimîz gibi ziraî istih* \latta ne • dilmiştir. JapoA tere'nin sulh ve batî yağlann hemen kiffesinin iptitebaası için her sayisi muhafaza daî maddesini verecek bir memle Çin Dar&fununu talebesî olan, genç ktzlar, Japon'lara karşt mücadele eden etmek ve nüfu • kette hariçten, hem de akla bayale türlü tehlike beraskerlere baKmak uzere SdUbiahmere gönüllü yazuduar zunu iade ve tahsı?mıyacak kolaylıklarla iptidaî mad taraf olur olmaz, üzere Chan • kim eylemek Şanghay tahliye edilecektir.Sanghay'a deler ithalindeki yanlıslık bedaheten ghai'a bir heyeti seferiye göndermesi çıkanlan üç bin bahriye silâhendazı meydanda bir bakikattir. Hal boyle için Cemiyeti Akvam nezdinde ısrar ihtiyaca gayrikâf i görüldüğünden oiken bu hakikatm Ubatı için emek etmesmi utiyorum. İngiliz muharipraya on bin kisilik bir Japon müfre* sarf ına mecburiyet elveriyor, ve isin leri namına Cemiyeti Akvamın, ahzesi gönderilmistir.» dikkate daha lâyık noktası val ve vukuat icap ettirdiği takdirde bu garabeti, müdafaa eden • Cumhariyet Japon Bahriye Na~ harekete geçmesine müsaade bahsolerde gorfilebüiyor. Sanayi Birztrt on bîn kişilik mnfreze diye alay lacak derecede kâfi inzibat kuvvet • liğinin bu batıl davayı müdafaa ediyor. Buna müfreze demezler, tam Londra 6 (Resmî fngiliz tellerine malik olmasını istiyorum.» kin memleket ahalisinin % 9 0 fakir mevcatlu bir fırka derler. sizi) Şanghay'da beynelmiÇinli'ler de tayyare kallanacaklar oMu&unu ileri sürerek guya araşitVa$ung ittihkâmları makacemet Londra 6 (Resmî fngiliz telsizi) yağı bu fıkaranm menfaatine irais gilel imtiyazlı mmtakanın, Çin ediyor Çin Harbiye Nezareti, Japon'lara bl karsımıza anarsflc bir ordu hayalile Ii'lere karçı üssülhareke olarak Şanghay 7 (A.A.) Japon'lar karsı harp tayyaresi kullanmak niçıkmasını ise Çin'deki Japon harbiTchapei'i bombardımana ve taarruza kullanılaıış olmasını Tokyo nezyetinde olduğunu resmen ilân edi • nin son raanevralanna benzetmek basiamislardır. yor. Maahaza, bunlar bombardıman caizdir. dinde yeniden protesto eden Çin'liler, Şanghay'dan geçen nehir tayyaresi olmıyacaktır. Amerikan tesebbüsünü, îngil • Arasityarmı müdafaa için Sanayi methaline hâkim bulunan WooSoung Birliğinin tütün ve afyon mahsnlfttı Nankin endife içînde istihkâmlannın Japon'lar tarafından tere hükumeti de teyit etmif mıza kadar şarafl bir «n&taleâ fleı Nankin 7 (A.A.) Japon kuv • «aptedilmis olduğu haberini tekzip tîr. Bası mfllî mah«un«riım* p w a vetlerinin bugün Nankin'e taarn» eetmektedh*. Amerika, İngriltere, Fransa etmiyorsa bundan dolayı khnsenin decekleri umumiyetle tahmin edil • Changhai 7 (A.A.) Reuter mu«ikâvet etmege hakki yoktur. Bunlar mektedir. Burada mevcut 180 Amehabiri bildiriyor: ve ttalya Aksayişark'taki mü tafciî islerdir. Zevtinvaiıni tüccar rika'h aileden 109 u bütün çocuklaVooSoung istihkâmının başlıca cadeleyi bitirmek maksadile daha pahahya satamıyorlar diye mi nnı ve kadınlann ekserisini alarak teçhizatı harap olmuş veya kulla • yaptıkları tekliflere Japon araşityağını menedelun? Boyle sey nılamaz hale gelmistir. Meshur 19 unşehri tahliye etmişlerdir. olamaz. İngiltere'nin merak ettiği şey! ya'nm verdiği cevaba karsı vecu kolorduya mensup 1000 Çin'liden Diyor. Mütaieanm bu musralâta mürekkep olan müdafiier buna rağ • Londra 7 (A.A.) tngiliz zi • recekleri cevabı müzakere etşpkline serbest mtibadele memleketi men Japon'Iarın yeni bir ihraç te • mamdarları mehafilinde Japonya'ya m**ktedirler. olan İnjriltere'de büe gülerler. Sanayi şebbüsünü tardetmeğe muvaf f ak ol karsı izhar olunan hissiyat yekdığeBirliği ticaret ve tüccar aleybinde mi muşlardır. rine muhaliftir. müttehidenin Asya filosu başkumanbulunmak istiyor? O balde arasityağı Beynelmilel mıntakada yeni Japon danı bahriye nezaretini bugün bey Bazı zevat, Tokio hükumeti ken • ve daha umumî bir tâbir ile nebatî disine yapılan tekliflere müsait bir nelmilel imtiyazlı mmtakaya brr Jakıl'alart karaya çıktt yağ âmillerinin ticarete bhraz da kurMabadt 4 üncü sahiteOe) pon piyade livasını ihraç edüeceğinVaşington 7 (A.A.) Cemahiri pazlık kanstırmış tacirler olduğunu Sanayi Birliği bilmiyor mu? 1 Serbest nubadelenin bu şekli gi • 'derek zeytinyağı istihsal eden adanv I*r dahi yavas yavas zeytin ağaçia • tmı odun diye vakarak onun yerine Reisicumhar Hz. dün sarav hariçten gelecek vagian yiseler cadaki mesai bürolarında meş izdir demrâre kadar varabilir. Türgul olmuşlar, bir tarafa çıkma ki£e vaktile kapHüler • sabit bir gumrük »istemile müterakki dünya sanamiflardır. yiinin tehacümü önünde ezilmiş ve Zlkıbnısti. Simdi ziraî iptidaî maddelerimizi körletmek için bu sanayiin kendi ellerimizle ve yanlıs olarak verilen mnsaadelerle kendi memleke timiz içine soku!ma«ma ses çıkarmtyacağız, ovle mi? Bunu bu memleketten bekiemek bu memleketin her CÛna aksiiiâmelden mahrum bir odun kütle»! olduğunu f arzetmek demek elur. tspanya'ya naricten yaf îthali yüksek fümrüklerie adeta muhal haline sretiriimîçtir. Btmun sebebi o snemlekette yetisen her çeşit vağların evvelâ orada istihlâk edilmesi tnaksadidır. îsnanya bunun farlasmı Anneîer Birliği, Himayetetfal Süt üa^ası nda faMr çocuKlara elbise temd ediyor. ihraç eder, ve bu sayededir ki İspan Btr çocuğa ba§lık giydiren hantm, Şehır Meclisi azasından Rejıka HvAusi Behçet ya zevtmyağı istihsaünde bütün dunHatumefendtdir yanın bas memleketi haline gelmis bulunuyor. Runun neresinde hata bu lundugunu bize isbat edebilirler mi? Biz de zeytinyağı istihsal eden bir memleketiz. ve valnız zeytinyağını de&il, nebatî vağlann hemen hepsini istihsal edebilecek bir memeleketiz. Gümük ve Inhisarlar Vekili Rana Bey Memleketimizin bu k%bilivetine in kisaf verecek yerde eldeki zevtin aGimrük ve Inhisarlar Vekili Rana ğaclarını da körletecek bir vol tut Bey dün sabahki Ankara postasile Sioktaki sekamet asikâr degil midir? şehranrze gelmistir. Vekil Bey kenfzmir'deki Turan nehatî vağ fabdisini istasyonda istikbal eden mu • rîkası her türlü nebatî yağlann bu harrrimize demiştir ki: memleketten mebzulen is'.ihsal edile« Vekâlet çizilen program dai • bileceğine kanî ve bu kanı>»tini açık resinle teskilâtint itmam etmekte • »öyl<"me''**»n cek'^miyen bir müe» dir. Vekâletin muhtelif subelerine sesedir. Nitekim ilk tahdit kararnaTopkapı Fikaraperver Cemiyetinhı gıydirip sevindirdıği fakir çocuklar müteallik yapılacak her iş için evvelmesi üzerîr.e bu müessese îzmit'in kir çocugu giydirdikleri gibi Aksa * ce tctkikat icrası lâzımdır. Biz de, Bayram münasebetile dün sehrin Adanazan h»valisi'«* aycîceJfi tohumbir çok yerlerinde kimsesiz fakir co ray Himayeietfal cemiyeti de 65 ço bu roktadan gerek inhisarlar, çerekları îcin hayli genis bir mnkavele ak se gimrükler teşkilâtı için tetkikat cuğa elbise tevzi etmiştir, cukları sevindirecek hayır işleri ya* tine kalkışmıs ve bu tnr»f haîkı T>unu Bundan baska Topkapı Hiraayeiet vapnaktayız. Şimdiye kadar Vekâ» pılmıştır. * Yumr" "ADt Bu meyanda Aksaray'da bir k»ç fal cemiyeti 250 çocugu giydirmiş ve }etinizin oıuhteHf mesaisi hakkında Udaoadt 3 üncü safıijedet (Maba&ı 4 uncü Olabadi 2 tnci saMjede) sahibi hayır birleçerek sekiz, on fa Japonlar, Şanghaya 10000 asker daha gönderdiler ve taarruza başladılar Vusong, istihkâmları hâlâ nıukavemet ediyor, Japonlann yçni ihraç teşebbüsleri akim kaldı ftmerika ile İngiltere Tekrar protesto ettiler Muhterem karilerimîzin bkyramlarmî tebrik eder ve kendilerine saadetler, sulh ve sükun içinde daha müreffeh bayramlar temenni eyleriz. Bayram münasebetile, Cumhurîyet te diğer gazeteler gibi, bayramın ikinci ve üçüncü günleri intişar etmiyecek, persembe günü Çikacaktır. Bayram namazı: 7.40 fa 1932 Güzellik Kraliçeleri Bu sene güzellik müsabakasına 17 millet istirak etti Fakir yavruların bayramı Bîr çok fakîr çocuk hayır sahipleri tarafından giydirildi Reisicumhur Hz. LehittoH Franaa •i Almanya ArjsnMn Rana Bey geldi Inhisarlar hakkında beyanatta bulundu aacarîstan tngüters Isvanya Yunan Belçika Yugotlâvya çdSösfovakya İtalya Romanya Pero Son gelen tlfustration gazetesi, bu sene 16 subatta Nis'te vapılması mukarrer güzellik müsabakasına istirak edecek olan güzellerin resimierini neşrediyor. Gazetenin verdiği malumata göre, müsabakaya bu sene 17 mplet istirak etmis olup resimleri yukarıda intişar eden on bes güzelden maada Danimarka ve Makedonya güzelleri de varsa da onJarın resimleri geç kaldıiından gazetenin gelecek nushasmda nesredilecektir. Bu sene, müsabakaya Cenubî Amerika'dan da biri Arjantin'li. diğeri Pero'lu iki güzel istirak etmiştir. Fransız gazetesi, müsabakaya istirak eden kızların içtimaî vaziyetleri münasebetile diyor ki: «tntihap edilen kızlann içtimaî vaziyetleri, mütevazi burjovaziden, serbest meslek erbabına doğru gitmekle {.Mabadt 3 üncu sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog