Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Necip ey 'Cumhanvel' 4 şubat 1932« Yağsız Kremleri, Kolonyaları, Podralarî, sabunları,Dis Macunu, Briyantini, Göz Sürmesi, Esansları Necip BAYRAM ŞEKERLERİNİZi meşhur zade tîcaretlıanesinden alınız Bahçekapı, Beyoğlu, Panganltı, Karaköy, Kdıköy, Ankara DiKKAT Meşhur Proi Brown Sequart ve Steinah'ın keşfidir ve terkibi HORMON ve lesitindir, uzviyetten alınmıştır. 6LAND0KRATIN ADEMi İKTİDARA BEL 6EVŞEKLİ6İNE ve ZAFiYETi UMUMİYEYE Her ilâç müessir değildir. Her ilâna inanmıyiniz. ile karşı kat'î yegâne devadjr, erkek ka dm farkı yoktur. Her eczanede bulu nur. Kutusa 200 kuruştur. Umumî deposu, lstanbul'da ZAMAN ecza deposudur. Dr. BEYLERE tesirini tecrübe için İ kutu makbuz mukabilinde meccanen gönderilir. Bayramlık Hazır Vakıf Elbise Hanı Kumaş ve Baltaniyeler Sultenhamam: ikînci FESHANE ve Perakende Ademi iktidar ve bel gevşekliğine karşı en müessir deva SERVOIN haplandır. Deposu, lstanbul'da Sirkeci'de Ali Rıza Merkez eczanesidir. Taşraya 150 kuruş posra ile gönderilir. Izmir'de Irgat pazanndaki, Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. iŞÇi ARIYOR Usta veya acemi |JOKUni2CIl3T iyi k a z a n ŞİRKETİ YÜZ TÜRK KADAR FABRİKATORU yavrularınızı besliyiniz. Gürbüz, kuvvetli olur. Çabuk yürür, Neş'eli büyür. ? 11 İŞbulabilirler. yetişebilirler. makineler ve fabrika levazimatjnı lstanbul'da Sirkeci'de Nur Han 21 Deposu: Bahçekapı San'at sahibi olmıyanlar [JlJ|\UİYlAul m olarak Müracaat: Defterdar'da Feshane Fabrikası Hllmi Naili muessesesinden ahyorlar. Zira buradan makine alanlar muvaffak olmuşlardır. Tecrübeler ile vaUt kaybettniyiniz. Derhal muvaffak olmak için siz dahi makineler ve sanayi levazımı için Hilmi Naili muessesesinden tafsilât ve teklifat istiyerek işe başlıyınız. SALiH NECATi BAKTERÎYOLOG ^ " ^ " J | Kazanamadığınızı mı düşünüyorsunuz ? ^ ^ ^ ^ Dr. ALBERT ŞAUL Dahilî hastalıklar mütehassısı, Balat, Rifat Ef. sokak No. 9 pazirdan maada her gün I4Tel. 2. 2174 Istanbul 8 inci îcra dairsinden: Bir borçtan dolayı mahcuz ve parya çevrilmesi mukarrer Gedikpaşa'da Neviye caddesinde Yeni sokak 7 numaralı lıanede mevcut halı, soba, gramofon, idikif makinesi misillu 19 parçadan ibarat ev eşyasının 11/2/932 tarihine müsadif perşembe grünü saat 12 den 14 e kadar açık arttınna suretfle sablaca • ğından yevm ve vakti mezkurda mahallinde memurana müracaat edilmesi ilân olunur. Zayi 8248 No. hı maaş cuzdammızayi eykdim. Hükmâ olmadığı ilân olunur. Balat'ta Kitfpmaslâhattua mahallennde s AsUra sokak No. 21 K&mik Sihibibirind dereceden HARP MALÛLÜ olan GAZı ŞEVKET Beyin Karakoy'de Eski Borsa Hanı altındaki M. GAZi GiŞESiNDEN piyango biletinizi ahrsanız behemehal kazanırsınız. Çünki biz alancı keşidede 2 0 0 , 0 0 0 ve 5 0 , 0 0 0 lirayı bu gişeden kazandık Turhan ve CAntep Belediyesinden: Mevcut şartnamesine gör yapılacak şehrin umumî haritası 21 gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmustur. İhale günü 25/2/932 tarihine müsadif perşembe günüdür. Taliplerin evrakı müsbiteleri ve teminat akçelerile Gazi Antep Belediyesine müracaatleri ilân olunur. Hali tasfiyede bulunan Uşak Terakki Ziraat Türk Anonim Şirketi Tasfiye Heyetinden: Şirket hissedaran umum heyetinin aşağıda münderiç ruznamede yazılı mesaili müzakere etmek ve bir karara raptetmek üzere 25 şu bat 932 tarihine msadif perşembe günü saat 14 te Uşak şeker fabri kasında adi surette içtimaa daveti takarrür eylediğinden şirket esas mukavelenamesi mucibince en az altı yüz hisseye malik hissedarların mezkur içtimada hazır bulunmaları ve içtimadan evvel duhuliye varakası almaları ilân olunur. Ruznamei müzakerat: Tasfiye muamelâhna müteallik izahat ve şirket mevcudatîndan olan şeker fabrikasile tefemıat ve müstemilâtınm pazarhk suretile satılması hususunda salâhiyet talebini mutazammın tasfiye heyetinin teklifL BAKTERIYOLOJI LÂBORATUVAR1 Umum kan tahlilâtı. Frengl nok tai nazanndan (Wasserman teamülü) kan küre3rvatı sayılması. tifo ve ısıtma hastalıklan teşhisl. idrar, balgam, carahati, kazurat ve su tahlilâtı, Ültra mikroskopl. hususî aşılar istihzan. Kanda üre miktannm tayini ve kanin sedimantasion sür'ati. Divanyolu'nda Sultan Mahmut türbesi No. 189 Telefon: 20981. Dr. IHSAN SAM1 Dr. A. KUTIEL Cilt ve zührevî hastalıklar mütetassîsı Karaköy, biiyük mahallebici yanmda 34. Istanbul Av Vergileri Müdürlüğünden: Iznik gölünün mart 1932 iptidasmdan 1936 senesi mayıs gayesine kadar dört sene üç ayhk rüsumü saydiyesi 21/1/932 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Talip olanların Iznik Malmüdürlüğüne ve yahut îstanbul Av Vergileri Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. İYİ BİR İNCİ Bugün oğleden sonra Sandalbedesteninde satılacaktır. ümum'ı netriyatı Idare eden Yazı tşleri müdürü: Kemal Salth MatbaacüTk ve Neiriyat Türk Anonim Şirketi . htanbta
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog