Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makaleKatalog


«
»

4 Şubat 23 CamJmrîyet' TTASAN l.lX\ur%.l^ u u ZF. Y T Î N Y A Ö T * X x Llt TOrk| X n v j x , ye'n*n ve bfltOn dOnyanm en leziz H saı l r a içilir. Y m ked ve salalalarda at lkad e e lr e ve en netis yağıdır leaelioa payan yofctıır. Galata'da Karaköyde kâin meşhur Mağazası diğer mağazalardan o n o k s a nı n a mallarını satar. Çünkü bilumum eşyalarını burada ve kendi fab rikasında imal eden yegâne bü yük bir elbise ticarethanesidir. Fîallarımızın bir kaç nümunesi: Kostumler: ingiliz muşambaları: Çevrilebilir muşambafar Muflon ile gabardin pardesOIer Trençkotlar ingiliz biçimi kostOmler Empremeabilize Mandelberg Pardesüler Erkeklere mahsus: BİR ZİYARET SİZİ İKNA EOECEKTiR Erkeklere Mahsus Cihanşümul Şarl Semon Fabrikasının Asrî Biçimde imal Olunmuş Her renkte Muflonlu Pardesüler 24'/, lira 21,7, 8 8,7. 12,7, 22//2 12,7, 18,7. 27,7, Liradan itibaren » • Hanımlara mahsus: Po dö sued muşambaları Deri taklidi mütenevvi renklerde Çevrilebilir muşambalar Muflon ile gabardin pardesüler ipekii muşambalar Janr angle kumaşından gayet şık pardesOIer ve Trençkotlar A 1/ * » I2 Lîradan itibaren 12,7ı . ingiliz muşambaları Trençkotlar Yünlü paltolar Çocuklara mahsus: A W Liradan ' / 2 mbaren »» 21,7 ıLicLiiinı/ı;:::;:;: SALIHNECATI ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ K ^ V ^ V ^ V ^ ^ ^ V H ^ ^ H ^ B ^ ^ H ^ B ^ H * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ •••••••••• • • • •••••vvın||| den alınız. Reçeteleriniz taze ilâçlarla ciddî bir istikametle yapılır ımMıHMml«ninnnBflHnDıinijllBlflfflfnm1 ASlPİROL SOğuk alma, kinkllk, baş ve diş ağr.l.rında pek müess.r olan bu yerlı mustahzarı tercıh edlniz. BIKIIIA k IKI\ Depasu: Salih Nesaii ^sz^sz^^^ ^ ^ ^ v a SON GUNLER Erkeklere çorap ipekle karışık Erkeklere çorap yünlü Erkeklere gömlek poplinden Erkeklere pijamalar fantazi fanilâdan Erkeklere yelekler fngiliz mamulâtı Erkeklere şapka Şubesi bulunan karşısındaki maîjazayı kapatmasına bir kaç gün kalmıştır. X K A R L M A N MAĞAZASI İSatılığa Çıkardığımız Ucuz Eşyadan Birkaç Nümunel Mezkur kapanacak mağazada gayet zarif ve fiatlan her keseye uygun 20,000 liralık kadar eşya kalmıştır. 10,000 çeşitten fazla bulunan eşya meyanında bilhassa erkek, kadın iç çama şırlarile kadın ve çocuk elbiseleri ve bir çok hediyelik eşya şayani tavsiyedir. Bayram münasebetile mubayaatta bulunacaklann bu fırsatı kaçırmamalan ke ndi menf aatleri iktizasmdandır. 2840 I 50 | 2002501 2903751 3901 375 I Knrnş = Erkeklere kaşkollar ipekii ve fantazi Hanımlara rop döşambr ipekii Hanımlara muşambalar iki yüzlü Erkeklere rop döşambr Erkeklere muşambalar fnsriliz mamulâtı yünlü 60125 550 «10 9121519 L. 19 I " •" Kuruş tstanbul aslîye mahkemesi 6 m a hu I kuk dairesinden: ' Saüye Hanımın tzmir'de Pasaport dairesi karşısında kahveci Mehmet AIi Efendinhı nezdinde mokim Hasan oğlu Hüseyin Efendi aleyhine ikame eylediği bosanma davasına dair olan arzuhal suretinin müddeaaleyh mumaüeyhin ma halii ikametgâhmın tneçhul olması hasebile kendisfne tebliği ifa edilemediği mübasirin flmühaber zahnndaki tahşi • yesinden anlafilmif olmasma binaen ilânen tebligat îcrası karargir olmuş ve olbantaki dava arzubalinin sureti mahkerne divanhanesine talik edilmiş oldufundnn tarihi ilânın ferdasmdan itibaren (l 1 }) gün zarfinda cevap ita edümediği ve yevmi tahkikat olarak tayin oiunan 2 8 / 2 / 9 3 2 pazar ?önü saat 1 0 da İs tanbu! asliye mahkemesi 6 ıncı hukak dairesinde itbati viictıt edilmediği takdirde fahkikfftm gıyaben icra edîlecegî maluın olmak ve tebüğ makamına kaim , nlnuık üzere ilân olunar. ' tstanbul 8 inci icra memurla^undan: Hostrasser TC siirekâsma 2 0 0 lira f»orr'?» Rnvpsı^'nJ.» p.^ •ok^ğın'^a Serrotan apartımanmda mukim iken hâleo ikametp'âhı meçhul Alexandr Valmas Efendinin isbu borca karsı bir itirazı varsa »arihi ilândan itibaren bir ay zarfında riairttmiztn 1931/7900 numaralı dosvasna müracaatle itirazmi beyan etmediği frkdirde müddetin mürurundan •onra vaki olacak itirazı metmu olmıyacaği Sdsme emri makamına kaim obnak fizere ilân! keyfiyet olunur. üskiidar hukuk hâkimliğinden: Bhive Hanım tarafından kocası Mustafa Şiikrü Efendi aleThine ikame olonar bosanma davasmm cereyan eden mu hakemesi neticesinde tarafevnin bo • şanmalanna 19/12/931 tarininde karar veriTmit ve mumafleyhin îkametgâhı meçhul bnlunmu? olduğnndan olbaptaki ilân sareri mahkeme divanhanesîne talik edilmis olmakla ilân olnnnr. Zayî 10/10/931 tarih ve 9790 numaralı beyanname ile Galata Giimrüpiin^en çektiğîm elektrik telleri 3S4341 15494 numaralı m&kbrzumu zayi ettim. Yenı'sini alacağımdan hökmG kalma • mıshr. Galata Yenicami 5 8 No. Panayot 22aharopulos ftfl Hanımlara son moda vüniü kazakfar 250 3o Çocuklara muşambalar ° ^unıştan itib.ren 111P» 11: İş Bankası Asrî Bir İpek Kumaş Fabrikası Tesis Etti Mamulâtı Pek Yakında Piyasaya Çıkacaktır I Merkez mağazamızda Hanımlara mahsus son moda elbiseler, manItolar, ipekii çoraplar, şemsiyeler. çantalar ve çocuk elbiselerinin |envaı bulunur. Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM Yüksek Mühendis Mektebi Mubayaat Komisyomından: M^ktebin mayıs 932 gayetine kadar ihtiyacı olan (25000) kilo ekmek bu kerre yeniden 21 gün müddetle alent münakasaya vazedil • miştir. Münakasa«ı 15 şubat 932 pazartesi günü »aat (14) te îcra edilecektir. Taliplerin bu husuctaki şeraiti öğrenmek üzere mektebe müracaatkri ilân plunın> Harbiye mektebi kumandanlığından: Bursa Askerî Lisesi îçin riya* ziye, fransızca, kimya ve tarüı coğrafya muallimlerine ihtiyaç vardır. Talip olanların Topane'de Askerî Liseler müfettişliğine müracaatlerL I İstanbul Evkaf Müdürlügünden: Sene Çarşı'da Varakçıhan •okajpncfa 16 14 No. dfl^Vâri 2 Balâda muharrer emlâk pazarlıkla kiraya perileceğinden taliple rin şubatın altmcı cumartesi günfi saat on beşe kadar akarat kalemine müracaatleri,.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog