Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

SUYU VE GAZOZU TEVZİ MAHALLERİ KOCATAŞ "•Cumhuriyek 4 Şubat 1932' TİIRKÇE KUR'ANI KERİM Çıkmı ştır Izmiı'ii ismail Haktcı Bey Naşiri: BAYRAM En değerli, en gflzel HEDiYESi SEYRİSEFAÎN Mersek acenta: GaUta Köprübaşı B. 2362 Şnbe A. Sirkeci M&hürdar mât H. 2. 27« MERSİN POSTASI (ANAFARTA) S şubat cuma 10 da İdare nhtımmdan kal • kar. TAVİLZADE VAPURLARI On beş gön için yüzde 40 tenzilâtla 150 kuruş. Taşraya 200 kuruş. | Te cume ve tefsir eden HtLMl kıiüpanesi Ayvalık postası SELÂMET vapuru 4 şubat per«embe 17 de Sirkect'den hareketle Celîhoia, tarikile edecektir. Tolcn bîleti vapnrda da veriiir. Adresf Temiş'te Tavilzade Mustafa biraderler. Telefon: 22210 Çanakkale ve Körfes Ayvalığ'a azimet ve avdet Fırsattan istifade edlnlz. MÜZAYEDE İLE SATIŞ 1932 şubatın besinci cuma günü sabah saat 10 da Maçka'da Tesvikiye eamisi civarında Kâğıtane caddesinde meşhur Şahin Hocanın 26 numaralı konagında Gözem apartımanînin karşı sırasında asağıda mevcut eşyaÇok uzun aenelerdenberi mfifterilerinm rağbetine mazhariyetle müftehir l&r müzayede •uretile satılacaktır. 14 olan müessesemiz yeni bir idare Ue yeni bir tekâmül devresine dahil ol parçadan mürekkep vitrinli paravanmuftur. Pek eski ve pek maruf yöhretimizi fazlasile takdir ve tasdik ettila orta masalı Paris isi müzeyyen Lui recek olan yeni vaziyetimizin bir kere görü'mesi ifademizin doğruluğunu XV salon takımı, defa Lui XV usluisbata kâfi gelecektir. Siartmız sudur: Nefaset, temizlik, ucuzluk ve itinalı bunda »araydan cıkma mükemmel hizmeL MUdirlvet yaldızlt salon takımı, defa ceviz oyma komple salon takımı, aynalı ve aynasız dolaplar, ayna ve konsollar, salamandra ve çini sobalar, aynalı büyük jardinyer eski Türk mangallan, bronz kebir karyola, Viyana sandalyaları, elektrik vantilâtör, atik =§ yazı levhalan, fistü mermerli salon masası,meşhur ressamlann imzalarını havi yaglıboya resimler, Amerikan •* » • 3 *te CS « kanape takımı, büf e, mükemmel bir adet harmonyon ve sair lüzumlu eşyalar, meşhur Milner markah tngiliz 0 2800 Aydın Kösk Incir bahçesi 40 Kösk bir kasa, yol halılan ve sair halılar. Pey sürenlerden yüzde 25 teminat 0 2400 Mursallı Köykenari' 20 alınır. 0 Galata'da «Cenyo» kahve ve lokantası Nefaset, temizlik ve ucuzluk MÜZAYEDE İLE SATIŞ Yann sabab saat 10 da Bevoglu'nda Taksim'de Ayazpasa'da Alman sefarethanesi karşuında Hayırlı aoarhmamn 3 üncii katmda mevcut ve Mösyö P. H. Mote'ye ait gayet nefis, modern ve »on usul eşyalar müzayede 0e «ahlacaktır. Asrî ve kübik seklinde 1 3 parca ye • mek takanj, Piramit usulü fantazî ka • difeli modern salon takımı, salon v e sair esyalar, tngiliz osulü îpekli ve ka* dife koltuk ve berjerler, kübik van > bane odası ve manon kütüpaneler, bir çok kübik masa ve tabureler, müzeTyen ve armut kaplama misteriyöz yatak oda takımı, ipekli perdeler ve el Işlemesi misterler, son model elektrnc avtze ve Jâmbalar, Limoj ve Bakara ve ma • den sofra takımlan, Çin ve Porhıgez vazo ve duvar tabaklan, lâke elbise do< labı, tuvalet ve şifonyer, kadife kana« peler, oyun masası, aynalar, frannzca' kitaplar, otomatik elektrikli yeni bir buzluk ve sair lüzumlu esyalar. Buhara, Tebriz, Beluc nalılan, «Sabibinin Sesii salon gratnofonu. Pey sürenlerden 100 de 25 teminat alınır. Aydın Ziraat Bankasından: I ; AKSÂHAY Sucn Bogus Efendi, Vaptar lsketesmde. AYAZPAŞA Bakkd Yani Karakulides 2 AYAZPAŞA Tütüncü Yani Efendi, Avazpata No. 14 AKSARAY tsmail Efendi, kahveci, Kocamustafapasa eaddesi No. 3 0 | AKSARAY Mithat Ef. Topkapı tramvay tevakkuf mahalli No. 2123 BEBEK Pastacı Ahmet Ef., tramvav istasyonu Tel. B«bck 37 BEŞtKTAŞ Hasfınn eaddesi 27 Tahsin | fcEYAZIT Tahsin Efendi, Saraçbanebafi 174 BAKIRKÖY Bedros Sakayan EfendL CtHANGİR Bakkal Feyzi Efendi No. I I I CİHANGİR Bakkal Kâmfl Efendi No. 3 | CARŞIKAPI Güleryüz lokanta», Onnik Ef. (Yeniçeriler caddesi 8 4 ) DtVANYOLU Karn kabved Rıfkı Efendi. FATİH Tramvay tevakkuf mahaUİ, şerbetçi Müliyim Aga. GALATASARAY Beyoflu Baltkpazan Ermis. GALATASARAY Beyoğlu Bahkpazarı Neagora [ GALATA Fermeneciler 100/1 No. 1a merkez deposa. HEYBELÎADA A. Rasim Efendi, Ayyddız caddesi No. 2 6 İSTÎKLAL CADDESt Opera karsısmda, Kirkor Efendi. KURTULUŞ Tütüncü Fehmi Efendi, Tepeüstü. KADIKÖY Keresteciler No. 2 3 Fehmi ve Nurettin Beyler. KADIKÖY Yoğurtçu caddesi bakkal Kadri Efendi. KIZILTOPRAK Elektirk deposiı karsısmda yeni kiler bakkaByesi KULEDİBI Bozcu Mustafa Efendi, Thnara sokak No. 1 L4LELI Harikzedegân aparbmanlan altmda No. 8 Fahri Ef. DA Moda caddesi, Yeni pazar bakkaliyesi MAÇKA N v l Efendi, Silâhtarağa adderi No. 4 1 / 1 İNlŞANTAŞf* Hamdi Efendi. OSMANBEY Nisan Efendi, sucu, Halisk&r Gari eaddect 247 No. SİRKECİ Rumeli oteli altmda, Hayri Efendi. I SIRASELVİ Bakkal Kirkor Efendi No. 8 6 S^HZADEBAŞI MiTlî sinema yanında suca Hâseyin Efendi. 1 StSLt Kâğıthane caddesi, Tütüncü Panil Efendi No. 187 TOPKAPI Topkapı caddesi, Şekerci tsmail Hakkı Efendi | TAKSİM Sucu Murat Efendi No. 45 TAKSİM Ankara Pazan, bakkal Kirkor EfendL TAKSİM Sıraselviler 39 Bend Salih ve Kadri EfendOer. ! TEPEBASI Ali Efendi, Asmalımesçit No. 19 TOPHANE Memiş Çavus, Tophane tramvay tevakkuf mahalli şerbetçi ÜSKÜDAR Hakimiyeü MİUİye caddeti No. 3 2 İhsan EfendL YEDtKULE Bakkal Sabri Efendi. af SIHHATİNÎZİ KORUMAK İSTERSENİZ YALNIZ KOCATAŞ SUYU VE GAZOZU İÇİNİZ İNI iiıılnıl Oümrukleri Baş Adet 1 Kumaş mukavemet âleti 2 Kumaş kalınhğını ölçmeğe mahsus âlet 3 Mensucahn su geçmez bir hale getirilip getirilmedğini tayine mahsus âlet. 4 Metro murabbaı sıkletini ölçmeğe mahsus terazi. 5 fplik adedini saymağa mahsus âlet. 6 Yağ tahlilinde kullamlacak âlet. 1 Yukanda cins ve miktarlan yazıh alâtın pazarhkla mubayaasî mu> karrerdir. Taliplerin 6/2/932 cumartesi gtinü saat on dörtte Baçmfldiriyette müteşekkil komisyona müracaatleri. Pertevniya! vakfından: Şisli'de İzzetpaşa sokağmda Valde apartımanînin • 8 numarah dairesi 1 sene müdetle Köprübaşı'nda Valde hanı tahtmda 9 No. eczane 3 » » » » » hanında 6/1 No. odalar 3 » » » » » hanı Helvacı sokak. 26 numarah mağaza 1 » » » » » ham derunünde 7 No. oda 1 » » » » • > » » 16/17 numarah mağaza 3 » » Balâda muharrer emlâk yirmi gün müddetle ve alenî müzayedeye komılmuçtur. Hizalannda gösterilen müddet ile isticara talip olan • ların müzayede günü olan şubatın 27 inci cumartesi giinü saat 16 ya kadar lstanbul Evkaf Müdiriyetinde Pertevniyal vakfı idaresine veya encümene müracaat etroeleri. BesOctas icra dairesinden: Bahtiyar Abdürrahman Kahraman Aziz Osman Nabk Beylerle NaOe Kıymet Faflta Mediha ve Seniha Hanımlann mostereken mutasamf olduklan Çak makçılar'da büyük Yeni handa kârgir kapı ve pencereleri demir duvarlan tahta ve zemini tahta mermer taslı duvar içinde sabit kasa bulunan 9 No. lu oda ile zemini çitnento ile kârgir 17 No. lu diğer oda Beşiktaş'ta Kıhçali mahallesinde Cami çıkmazında sekiz 9/8/10 No. hı hanelerle 7 No. lu hanenin kısmen kârgir kısraen ahsap bir miktar küçük bahçe zemin katta bir mutfak derunünde lcuyu ve tulumba zeminî çi « • mento bir halâ bir kömürlük bir oda ikind katta bir halâ üd oda bir sofa üçüncü katta bir oda bir sofa zemini çimento iki taraça denize nezareti kâmileyi haiz. 8 No. Ia cümle kapisından girildîkte ufak bir bahçe hanenin ahsap zemin katı zemini mermer tas bir sofa iki kömürlük gene zemini mermer taş kuyu ve tu • lumbayı havi mutfak bir oda bir halâ ikmd kat dort oda bir gusulhane bir halâ üçüncü kat dahi ikinci katın ayni tarzı mimarismde denize nezareti kâ mileyi haiz duvarlan yaglıboya ve ha • nenin önünde genisçe bahçe derunünde kuyu ve bir kaç esçarı müsmireyi havi etrafı duvarh 10 No. hı hanenin önünde ve alt set üzerinde merdiven ile inilir etrafı duvar derunünde İngiliz tulumbaf ını havi kuyu bir ceviz bir kayısı ağaçlannı havi bahçe üç set üzerinde mezkur tulumba ile su isal edflen etrafı duvar ile muhat ve mezkur bahçeye kapı ile müf rez taş yalağı ve muhtelif eşçan müs • mireyi havi bahçe isbu set üzerinde kısmen kârgir kısmen ahşap birinci kat kapıdan girildikte zemini mermer tas genis bir sofa kuyuyu havi bir mutfak bir halâ iki oda taksim suyu isaline mah sus techizat ve musluk bir kömürlük bir halâ ikinci kat Yıldız Posta caddesme 9 No. ile sokak kapın ufak bir sofa bir halâ bir salon üç oda bir balkon ufak bir koridor bir halâ üçüncü kat bir salon dört oda bir balkon ve çatıarası balkon ve nezareti kâmileyi havi iki bap oda ve öe bap hane tahmini kıymeti bulmadıgmdan ikinci arttırma 2 8 / 2 / 9 3 2 ta • rihine müsadif pazar günü saat 14' te alenî açık arttırma ile satılacağından talip olanlann kıymeti muhammeneleri olan bunlardan Çakmakçılar'da Yeni büyük handaki 9 No. lu odanın beş yüz lira ve 17 No. lu odanm bes yüz lira Beşiktaş'ta Kıhçali'deki 1 0 No. lu hanenin dört bin beş yüz li . ra ve 9 No. lu hanenin iki bin yüz lira 8 No. lu hanenin üç bin beş yüz lira yüzde on nisbetinde pey akçe • lerini müstashiben Beşiktaş icra dairesinin 931/2167 No. lu dosyası ile mü« racaatleri ilân olunur. lstanbul 2 inci icra memurluğundan: Mahcuz ve sablması mukarrer yazı makineleri ve hah 7/2/932 tarihine müsadif pazar günü saat 10, 11 de Gakta'da Arapyan hanı önünde satılaca * gından talip olanlann 931/2126 dosya numarasını hamilen mahallinde hazır bulunacak memuruna müracaatleri ilân olunur. lstanbul 3 üncii icra dairesinden: Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer hab, gramofon, rardrop, karyola ve sair ev esvası 14/2/932 tarihinde saat 14 ten itibaren ikinci açık arttırma ile Sandalbedesteninde satılacağutdan taliplerin muayyen olan saatte hazır buluna* eak memuruna müracaatleri Oân olunur. Karaağaçlı Karayer 40 Murasallı Çalgıhbahçe 40 Hızırbeyli Çamur çukur Gökbel 30 Reisköy Çakal deresi 10 Yukanda evsafı yazıh beş kıt'a incir bahçesi açık arttırma suretile atideki serait dairesinde satıhğa çıkanlmıştır. 1 Ihale 24 subat 932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te Ziraat Bankası Aydın subesi binasmda icra edilecektir. 2 Talipler muhammen kıymet üzerinden yüzde 7,50 nisbetinde teminat akçesi iraesine mecburdur. 3 Ihaleyi müteakıp emval bedeli nakten ve peşinen tediye edi • leceği gibi haziran 928 tarihli talimatnamesindeki eskâle göre hak sahiplerine verilmiş olan hazine bonoları nakit makammda kabul edilir. 4 Merkezden istizanı icap eden ahvalde cevap vürudunâ kadaT talipler peylerinden nükul edemezler. Daha fazla malumat almak istiyenler Ziraat Bankasî Aydın fube • sine tahriren veya şifahen müracaat edebilirler. 4400 0 4000 0 4500 0 1200 MÜZAYEDE İLE SATIŞ 1932 subahn 5 inci cuma günü sabaK saat 10 da Beyoğlu'nda Parmakkapı'da Bekâr sokağı köşesinde Şisli soka^mda Marmara hanınra 11 numarah dairesinde mevcut esvalar müzayede suretile sa« tılacakbr. Dokuz parçadan mürekkep^ müzeyyen asrî yemek oda takımı, som meseden mamul tek büfe, ceviz ağa cmdan yemek masası, aynalı ve aynası* dolaolar, portatif salon takımı, kadife ve tül perdeler, beyaz maden ve kris • tel hayli biblolar, muhtelif tabak ta • lomları, portmanto, muhtelif karyola • lar, sedefli tabureler, musambaTar, tngiliz sahncak sandalyeler, hayli vazolar ve sair lüzümlü esyalar. Acem ve Anadolu hahlan ve seccadelerl. Pey su • renlerden 100 de 25 teminat alınır. tstanbul 4 üncü icra nwmurlugundan: Madam Kuralya Efrosin! Ue Eftatyos Efendinin Atanas veledi Andon Halas Efendiden istikraz eyledikleri paraya makabfl ve'aen ferağ Beyoğlu'nda Hüseyin aga mahallesmm Valdeseçmesi sokağm* da atik 87 cedit 95 numaralı bîr bap hanenin 16 hisse itibarile 14 hissesi borcun verilmemesinden 30 gün müddetle ihale; evveüye uanına konmustur. Hı.dudi] sağ tarafı ahare ait arsa sol tarafı Pekmezyan apartımanı arkası Yer« van oğlu Dimitri ve bazen Pomasyan aileleri ve bahçesi cephesi Valdeçesmesî fle mehduttur. MüstemOâtı demir kapidan îçerfye girHdikte zemini mermer camh bölme fle iki dolaplı taşhk, bir kuçük oda bir dolap taslılda zemini mermer çini alafıranga ocaklı mermer musluk ve yalaklı ve büe* ziği mermer sarnıç bir halâ bir kömürlük bir dolap ve bahçe kapısı vardır. Küçük bahçe bir ağaç tashkta ahsap merdivenle birinci kata çıkıIdıktoL bir sofa üzerinde iki oda ikinci kat 3 do • laph sofa üzerinde bir balkonlu iki oda üçüncü kat bir sofa üzerinde iki oda cep« he kısmında tarasa bir aptesane 4 üncü kat bir sofa üzerinde bir sandık odası sofadan bir kapı ile zemini çini döseli harap ocaklı bir mutfak sofada cephe kısmma geçflir zemini çimento etrafı kârgir duvar korkuluklu üstü açık bir tarast vardır. Elektrik terkos havagazi ve hanede diğer hissedar Madam Eleni ikamet etmektedir. Mesahasî seneden 140 arşîn 12 par> mak olup bümesaha bina 5 3 metra murabbatnda ve bahçe 18 metre murabbai ki ceraan 71 metre murabbaındadır. Kıymeti: Tamamı 4430 lira taüp olanlann kıymeti muhammenesinin hisseye musip yüzde on nisbetinde pey akçeletini müstashiben ve 928/11358 dosya mımarasfle saat 1 4 ten 16 ya kadar 7/3/932 tarihinde bizzat veya büvekâl» ve fazla malumat dosyasından ita edüeeeği lüzumn Oân olunı». Aydın Ziraatbankasmdan: 3 Çamurçukuru Incir Çardak kahve bahçesi 60 Kocakuyu Kanlıkavak 0 10200 » Hızırbeyli Tekedede 90 Mursallı 0 19800 » » 100 Çamurkuyu 0 17500 » » 60 » Kıroğlan 0 11100 » Yukanda evsafı yazıh bes kıt'a incir bahçesi kapalı zarf usulile ve atideki serait dahilinde satıhğa çıkarılmiftır. 1 îhale 25 şubat 932 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te Ziraat Bankası Aydın şubesi binasmda icra edilecektir. 2 Talipler muhammen kıymet üzerinden yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat akçesi iraesine mecburdur. 3 thaleyi müteakıp emval bedeli nakten ve peşinen tediye edi leceği gibi haziran 928 tarihli talimatnamesindeki eşkâle göre hak sahiplerine verilmiş olan hazine bonolan nakit makammda kabul e • dilir. 4 Merkezden istizanî icap eden ahvalde cevabı vürudunâ kadar talipler peylerinden nükul edemezler. Daha fazla malumat almak istiyenler Ziraat Bankası Aydın şube • sine tahriren veya şifahen müracaat edebilirler. 0 6300 Aydın Mursallı s m •5 Hava Makinist Mektebi Mubayaat komisyonundan: Mektep için demircilik, tesviyecilik, makine motör tedrisat için 150 kalem malzeme pazarlık suretile 6/şubat/932 tarihine müsadif cu martesi günü saat 11 de pazarlıkla mubayaa edilecektir. Talipler şartname ve evsafı görmek için her gün ve pazarhğa iştirak için de yevmi mezkurda Bakırköy Malmüdürlüğüne müracaatleri. Defterdarlık ilânları SATILIK 0T0M0BİL Defterdarlık dairesi sakafı alîındadu*. Dix markah. Difransiyel ile arka tekerlekleri noksan, bedeli peşinen verilmek şartile takdir edilen kıymeti 300 lira, »atış pazarlıkla, 14/2/932 pazar saat 15 te Defterdarlıkta (M.)v Münakasa tehiri Tuz LJ.!sarı lstanbul B aş müdürlüçünden: 22 şubat 932 pajartes*firunusaat on beste ihalesî ilân edil' n .V adet kalküte çuvalı münakasasının görülen Iüzum üzerine tehir edil diği ilân olunur. >
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog