Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

jmeraklı şeyler HİKAY İki üç sene evvel Çin ihtilâlinin tam ateşli bir zamanındaydı. Türk Konsolosu Şehap Beyin Nankin civarındaki sayf iyesinden iki yavrusu, Ercüment'le Sezai ihtilâlciIer tarafından kaçırılmış, o civardan bir mabede kapatılmıstı. Zavallılar bu karanlık yerde kaç gün kaldıklarmın farktnda değil lerdi. Yalnız bildikleri bir şey varsa o kadar aradıkları halde cıkacak bir yer bulamamaları ve açBunları düşünürken çıtır çıtır yanan buhurdanlığın birdenbire kıvılcımlanır gibi parladığını gördü. Demek o tarafta bir menfez vardı ki hafif te olsa bir parçacık rüzgâr geliyor demekti. Hemen oraya koştu. Evet koşedeki kocaman taş diğerlerinden ayrı gibi duruyordu. Lâkin bunu oynatan mekanizmayı bulmak ta epi müşkül bir işti. Aşağı, yukarı, sağ ve so! cihetIerde duvarın üstünü eliyle saatlerce yokladı. Artık ümidini kesmek üiere olduğu bir sırada parmakları garip bir tümseğe takıldı. Bastı. Taş yavaş yavaş kımıldanarak yerinden oynadı. ön tarafta karanlık bir dehliz açıldu Ercüment, Sezai'nin uykusunu bozmadı. Ortalık aydınlanıp karanlık dehlizden ince bir 7.1ya hüzmesî içeri girinciye kadar bakledi. Sezai açlığına rağmen uykudan oldukça kuvvetli kalkmıştı. İki kardeş elele verip deHIzden ileri yürüdüler ve bir ormana çıktılar. Nihayet hürriyetlerine kavuşmuşlardı. İki üç saatte yol aradıktan sonra Nankin'e vasıl oldular. Heyhat Konsoloshaneye geldikleri zaman onun yerinde yeller estiğini gördüler. Bina yanmış, külleri etrafa savruluyordu. Babalarını ancak polis vasıtasiyle buldular. Şehap B. oğulla Amerika'da odunculuk hayatı Amerika'da ormanlara son derece fennî bir şekilde ihtimamla bakılır. Ağaçlar dikkatle yetiştirilir ve intizamla kesilir. Amerika'nm bir çok ormanla rında ağaçların yüksekliği 100 metroyu geçer. Bunlardan güzel, düz, muntazam gemi direkleri yapılır. Amerika'nm en büyük onnan şirketi San • Fransisko'dadır. Bu şirket tabiî sade ağaç yetiştir mekle iştigal etmez. Onları satacak mahreç bulmakla da ugraşır. MCMLCkCTL»»C Kazananlar ÇOCUKLACL Kânunusani bilmecenjizin halK «şubat» tı. Doğru halledenler ara* sında beş liralık mükâfatm Es • kişehir Lisesinde 365 Rıza Beye verilmesi münasip göriilmüştür. Hediyesi kendisine posta ile talcdim edilecektir. Bize bir resmini göndermesini rica ederiz. Birer ipekli mendil alacaklar: Davutpaşa Orta mektebi 65 Faik, Gergük Sanevî mektebi birinci sınıfta Patlh Sü leyman, Moda On Sekizinci mektep 38 Affan, Kızılcahamam Pazarcık nahiyesi müdürü oğlu Nıhat, Moda de Oter, Bohı Feyzi Cumhuriyet mektebi talebesinden Necmettin, Çanakkale 3 uncü mektep Sabahat, Üsküdar 21 inci Ük mektep 180 Orhan Refik, Banduma Şosa yolunda br^v»! Lâtif Ef. vasıtasile Seviye, Trabzon İs kenderpasa mektebı 358 Turhan Rıza, 42 inci ilk mektep 2 inci sınıftan "errin. 10 uncu İlk mektep 418 Muzdat Hakkl, Alâiye Birinci İlk mektep Mıızaffer. Sul tanahmet Ssn"atl?r mektebmde Galip. Bakırköy Turkcii sokak B<»daat Vebbi. Üsküdar Beşinci İlk mektet: 2 < Belki' Cev C> det, Aksaray Gu'aha H'3«rvlna*a mahii lesi Hamam sokaet 19 Burhanettin Kemal, Beyotlu 23 üncu Hk mektep 486 İhsan Sefik, Çapa Çukurbostan 2 numarada Neriman, Fatih Hüsam B. mahallesi 2 mefharet Sadık, Arnavutköy İlk mektep hayati, Erenköy Kız lisesi son sınıftan Didar. Birer iarak alacaklar: Cumhuriyet mahallesi İstıklâl soka?ı 1 Sırriye, Ankara Akköprü Mahmut B apartımanında 30 Emine. Cumhurivet Kıa Orta mektebi 347 Bedaat, Edirne kırkağaç İlk mektebi 78 Orhan. Üskudar Amerikan Kız Kollejinde Nüzhet. İstanbul Kız Li sesinde Nimet. İstıklâl Lisesinden Ayten, Cumhuriyet Kız Orta mektebinden Nüzbet, Erkek Muallim mektebi 94 Kâmrari, Eyüp Orta mektebi 80 Salm, Adana Lisesi' 101 Celâlettin Üsküdar Amerikan Kız Kolleji 72 Sıihevîâ Emin Cankırı Maliye veznedan Fazıl B kızı Seniha. Kayseri Gazî Pasa İlk mek^bi 144 Cevat, Uşak Bacakzade Osman B. oğlu Orhan, Sapanca Rüstempaşa mahallesi 9 numarada Hâmi oğla Ühami, Yalova sıtma mücadelesi memuru Lutfi B. o&lu Zeki, lferti»«aedat cadded 11 kahveci İbrahim Ef oğlu Ismail. Sen Jozef mektebtndeff'Adil Nedım, Şehzadsbaşı'nda Şükran Bir ağacın kesilmesi mühim mes'eledir. Ağacın uzunluğuna göre bazan bu işle 100150 kişi uğraşır. Bir heyeti fenniye evvelce ağacın ne tarafa yıkılacağını lıktan ölüm derecelerine yaklaştayin eder. Ağaç devrilince «Eşek tıklarıydı. arabası» ismini verdikleri bir neErcüment on beş yaşında kadar vi lokomotif onu çeker götürür. vardı. Onun için pek fazla meyus değildi. Fakat henüz on iki yaşınLokomotifin bu vazifesi ağaç da olan Sezai dunnadan ağlıyor, bir nehir kenarına geldi mi nihagozyası döküyordu. yet bulur. Orada ağaç suya salı Ağabeyciğim, diyordu, karverilir ve nehrin aktığı istikamenım aç, bitiyorum! te doğru gider. Ercüment bir taraftan elini miYolda saplanıp kalmamaları desine bastmyor, diğer taraftan îçin köşelerde onlann istikame küçük kardeşini teselliye çalışıtini tebdil edecek tertibat yapılyordu: mıstır. Ağaçlar bunlara çaromca Bu haînlerin mabedinde «1istikametini şasırmadan yollan bette gizli bir kapı vadı. Onu na devam ederler. elbette er geç bulacağız. O zaman Muayyen mevkie vâsıl oldu tabiî ilk işimiz karnımızı doyuramu büyük vinçler vasıtasile kal cak bir şey aramak olacak! Sezai cevap verecek bir halde dınlır, sıra ile dizilir. Bu vinçler değildi. Deminki lâkırdıları da za100 tona kadar ağırhkta ağaçlaten yarı baygın mırıldanmıştı. İki rı kaldırabilirler. üç dakika sonra derin bir uykuya Burada asıl büyük nehir vasıdalmıştı. tasile yedi sekiz ağaçtan mürek • Ercüment bunu f ırsat bildi. Kar nnı görür görmez boyunlarnıa kep kütleler San Fransisko'ya deşinin sükunette olması onun ser sarıldı: gönderilir. Bu yolun uzunluğu Bir bakıma, dedi, sizin Vaybest çalışabilmesini temin edeaşağı yukarı 1,100 kilometredir. bolmanız ve benim sizi aramaya cekti. çıkışım üçümüzün de hayatm; İcur Ağaçlartn seyahati haftalarca sürMuhakkak bu gece bu, mabet tardı. Çünkü ihtilâlciler Konsolos mesi lâzımdır değil mi? yahut mahpesten çıkmanm kolaBuna meydan vermemek için yını bulması lâzımdı. Yoksa ya haneyi yakmışlar. îçinde lulunaydık. Belki biz de diri diri kerın sabaha ikisinin de kıpırdayabu ağaç kütlesinin önüne bir vabap olacaktık! cak halleri kalmıyacaktı. pur arkasına da bir vapur bağ lanır. Böylece çabukça mahalli maksuda erisirler. aktile küçük yaşta sinema artistliğine başhyan Çeki Koğan büyüdü, hemen hemen delikanhlık çağına yaklaştı. Bu koyduğumuz en son resmidir. OYUNLAR 1 inci şekilde gördüğünüz veç • hile 3 santim boyunda 1,5 santim kutrunda tahta parçaları yontup altına topaç çivisi dedikleri 2 inci şekildeki çividen çakıp onları hacıyatmaz haline getiriniz. Her birini birer ayrı boya ile, meselâ, mavi kırmızı, ilk olarak boyayınız. Bir taraftan da komik suratlar resmediniz. Sonra 12 santim eninde 50 san tahtayı bir parça oynatmız. Hacıtim uzunluğunda düz cilâli bir yatmazlar yuvarlanır. Çiviye çartahta parçası alınız. A B noktasına pıp dışarı düşenlerin sahipleri obir muvasalat çizgisi çiziniz. Ö+e yundan hariç kalırlar. Diğerlerinsine berisine resimde gördüğünüz den kiminki ilk evvel muvasalat veçhile başsız çiviler çakınız. Buhattına gelirse o bir sayı kazanmış nun altına büyük ciltli bir kitap olur. dayayarak iğri durdutunuz. Bu hareket 5,10,15 gibi muayKaç oyuncu varsa okadar hacıyatmaz seçiniz. Herkes ayrı renk yen defalar tekerrür eder. Muayte olanını beğenir. Ust tarafta sıra yen sayıyı kim yaparsa o birinci ile Hacıyatmazları diziniz. Sonra gelir. Diğerleri ceza görürler. Birer doltna kalem alacaklar: Kasımpasa Gazi Hasanpasa mektebi 252 Arslan, Bakırköy Birir"i mektep 266 Cemile. Üsküdar 14 üncü İlk mektep 41 Lutfi, Dame de Sicn ^8 Marsel. Liilebıırgaz Hamza B. kövu İlk mektebi 29 Ali, Edime Cumhuriyet mektebi 25 Nuri, Pitlıs Orta mektebi 158 S^cit, Kadıköy Yo ğurtçu parkı 80 Gonül Neometti". üoküdar Muntelıt Orta ınpktebi 516 Güzin Hayri, Beyoğlu 3 üncu İlk m»kten 522 Fehmi, Feyzive Lisesi 338 Faruk. Adani Macar ziraat makineleri şirketi müdürü kızı Semin Hakkı, Tarsus Orta mektebi 523 İsmail Nacl. Karaşümrük meydamnda aktar Halil Ef. oğlu Sadettin. 13 üncü mektep birtnci sınıftan Halide İrfan İstajıbul Orta mektebinde 353 Ferihan, Samsun Gazi mektebi 102 Nurettin, Amerikan mektebi Talât Kâıtul. Eyup 31 inci İlk mektep Mümire Ahrr^t. 15 inci mektep 51 den Azıze İnavet Birer kitap alacaklar: Mısır İskenderıve Dr Hüsevin Hüsnü B. Tevfik kızı Havat, Sarıyer İlk mektebi Munire. Adana Seyhan caddesi Dr. Ahmet Hamdi B oğlu Şem«ettin. Aeahamamı'nda Despina Kacuros, Bafra Enderunizade Rifat B. oğlu Muammer, Adıyaman mrddeiumnmisi Alâettin Beyden Muammer Havran Ikinci mektpn Sabahat Edremit Hamdi B nahivesi Örencik kövünden Âdem oğlu Cemal, Kocaeli defterdarlığı muamelât memuru Kemal B kızı İclâl. Trabzon Sudi B mektebi 180 Melâhat. Maçka Selâmi B apartımanın Necmiye Hakkı, Bözdyük İlk mektep 448 Osman. Yıma nistan Pire postrestant Pandeli Ölker oğlu, 44 üncü İlk mekter» Bqiika Celâdet, Kadıköv Rum mektebi bes^nci sımf A pustol, Balya İlk mektebi 144 Meliha Kâmil. Kuleli Askeri Lisesi 878 Faiz, Manlsa İş Bankası Sadi Beym oğlu Doğan, Eşme çok mahallesi 26 Turhan Hâdi. Dumlupmar mektebi 17 Zıva. Gönen Mal 1 Elektrlklenm'ş cevizîer Beş tane ceviz alınız. Uçlarını hafifçe çakı ile yardıktan sonra tabağa diziniz. Bu uçtaki yankların ekseriya kimse farkma varmaz. Resimde gördüğünüz gibi tırnaklarınıza takıp uzatan ar kadaşlannıza gösterecek olursanız, onlar cevizlerin elektiriklenidiğine, parmaklannızda bu su • retle durduğuna hükmederler. Çünkü cevizleri tırnaklarınıza Şubat bulmacası GÜH VİN "RAM 5 E BAY I>üR CUK Elma mı, kumbara mı? Resimde gördüğünüz gibi büyükçe bir elmayı altından dillniz ve oraya beş on onluk veya bir takım düğmeler doldurunuz. Son ra onu bir iple tavana asınız. ço LABI Sonra herkesi çağırır onlara dersınız kı: Bu elmanın içine arzu ettiğiniz miktarda para veya düğme yi havadan doldurabilirim! Yalnız bu hususta dikkat edezin elmanın içine koyduğunuz ceğiniz mes'ele adedi evvelce sitakmazdan evvel onları sanki ha para veya düğme miktarına ya kikaten elektrikliyormuş gibi pan kın ve daima ondan aza getir tolonunuza veya ceketinize sü • mektir ki içinden istediğiniz kadar çıkarabilesiniz,. gşrşjniz. Şu yukarıda 11 murabba i çinde gördüğünüz heceleri o suretle diziniz ki hoşunuza gidecek, sizinle alâkadar bir cümle çıksın. İşi kolaylaştırmak için cümlenin «Bay» hecesile baş ladığım söyliyelim! Doğru haüedenler arasında bir kişiye beş lira mükâfat takdim edilecek ve resmi gazete mize basılacaktır. Diğer 100 kişiye muhtelif hediyeler. Onlardan da arzu edenlerin resmi basılır. Cevaplar martın birinci gü • nüne kadar «Cumhuriyet ço cuk sahifesi muharriri» adresine gönderilmelidir. Geç kalanlar ve bu adrese gönderilmiyenler """lcâfat kazanamazlar. Onar kart postal olacahlar: Gölcük İlk mektebi 42 Kenan Ovat, Harbiye Emek apartımanı 2 Melih Pertevniyal Lisesi Baha, Beylerbevi Samdancıbaşı köşkü Rukiye Galata^^rav Lisesi 261 Yavuz, Kabatas Lisesi 952 Sulh' Istenbul Kı? Orta mektebmde Zubevde Rıza, Bostancı İlk mekten 174 Ali. İnegöl I=Tie+pasa mektebi 200 Hamdi. Sıvas 12 inci fırka levazim müdüni Rıza Bevin kız» Bevhan. Adana Kız Muallim mektebi 271 Feriha, Niede Orta mektebi 152 Basri, Konya Ciftemprdiven Yesarizade Nuri B. o§lu Cahit. Konya Rehberi Hürriyet mektebi talebesinden Leman. Yalova Kılır nahiyesi İlk mektebi 8 Hayrünnisa Celâl. Arnavutköy 25 inci İlk mektep 85 Jale Hamdi. Çamlıca Kız Or*a mektebi 196 Saadet, Tokat Cumhurivet mektebi 124 Muazzez, Tstanbul Kız Lisesi 461 Nevzat, E dirne Gazi Pasa Kız mektebi Zeynep Hanımlar ve Beyler. Istanbul'da bulunanlar cumartesi gü nünden itıbaren matbaprr.'za muracaatle hediyelerini almalarını nca ederiz. Başka yerdeJtiler tarafunızdan gonderilecektir. Avusturya hapisanelerinin birinde hem garip hem de f eci bir vak'a
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog