Bugünden 1930'a 5,439,944 adet makaleKatalog


«
»

^•* uTFifi Uff yvc BU AKŞAM MLAtlIIm sinemasında (RorsHor Çakırcalısı) Tamamen sözlö £ „ f n î m böyök Fransız : t ' ffimi başhyor. yildiz Oİ an VITAl SUZY VFHriüH JEANNE HEL6LHI8 ROLtt URMAN ve DANIEL MENDAIUE tarafırün temsil edilecektir. Dün gece Ayşs^fyâ'da kırk bin kişi vardı Fürkçe okunan Kur'an ve alınan tekbirler halkı heyecanından ağlattı Esrarengiz Bîr fıâdiseî Sokak ortasında baygin bulunan çocuk ne oldu? Evvelki gece saat on bir buçukta Taksim'de Yağhane «c'ağında sokak ortasında b" ceset ' ' rıilmüş, keyfiyet za^ıtaya haber verilmiştir. Zabıta tarafından yapılan muayene netice • sinde bu adamın henüz ölmediği anlaşılnuş ve Beyoğlu Zükur hastane sine kaldmlmıştır. Hastanede tekrar bir muayene yapılmış, hüviyeti an • laşılamıyan bu şahsın on altı yaşında bir çocuk olduğu, fakat üzerine dayak asarı görülmediği, ifade vermekten de âciz bulunduğu anlaşılmıştır. Çocuk dün öğleye kadar hastane de bihuş bir halde yatmış, diğer taraf tan zabıtanın yaptığı tahkikat neticesinde de bu şahsın Beşiktaş'ta Dizyoran yokuşunda 14 numaralı hanede sakin Hafız Bürhan Beyin kar deşi Şevket Beyin oğlu 15 yaşında Ercüment Ekrem Ef. olduğu tesbit dilmiştir. Çocuğu, ifade veremiyecek kadar baygin bir hale getiren sebebin ne olduğu, henüz anlaşılamamıştır. Ercüment Ekrem Ef. hâlâ hastanede baygin bir halde yatmaktadır. Zabıta tahkikata devam etmektedir. Ayni kadını sev.n ıki kardeş'tı hikâyesl Bu kadın birincisile Hört ediyor ve ikincisinin met resi olduktan sonra bir üçüncü ile mütesjc li oluyor. Bu kadın sarışm Bu akşamki program İSTANBUL: 1200 m. 18 gramofon 19,30 birinci kısun alaturka saz (Makbule Hanımın iştirakile) 20^0 Selim Sırrı Beyin konferansı 21 ikinci kısım alaturka musiki (Fevziye Hanım ve Nebiloğlu İsmail Hakkı Beyin iştirakile) 22 orkestra. BERLİN: 1635 m. 18,20 Gitarla şarkılar 19.20 konferans21,05 konser 22,05 havadisler 23,20 dans musikisi. VtYANA: 517 m. 18,05 hafif musiki 20,40 konser 21,25 Koro konseri 21,55 haftalık radyo tef rikası 23.40 dans musikisi. BUDAPEŞTE: 550 m. 18,35 hafif musiki 20,35 Opera blna sından naklen Vagner'in, Taımhauser isimli operası Perde aralarmda hava disler, hava raporu ilâahiri.. Müteakıben gramofon plâklan. VARŞOVA: 1411 m. 18,40 salon misikisi 20,40 gramofon 21,20 hafif musiki 23,35 dans musikisi. EÜKREŞ: 394 m. 20,05 san'at ve musiki (konferans) 20.45 gramofon 21.05 şarküar 2125 sen< fonik konser 22 05 konferans 22.20 senfonik konserin devamı 22,50 havadisler. PRAG: 489m. 18.40 çocuklar için program 20,10 sahnelerimizde neler oynanıyor? (Konfe rans) 20.25 Cek şarkılan 20,45 niyano konseri 21,10 Konto X üç perdelik komedi. CENEVRE: 760 m. 19,50 gençlik için 20,06 gramofon 20,15 Esperanto dersi 20,35 ingilizce ders« 21,05 terki teslihat konferansınm mesaisi21,15 konferans 21,35 Kuartet konseri. JEANNE HARLOW CEHENNEM MELEKLERi ÜNITLD ARTISTS mamulâiı filminin başlıca mümessilesidir. Bu muazzam filmi cumartesi akşamından itibare ARTiSTiK ve OPERA sinemalarında göreceksiniz. £UUııi5ııHIIIBıuuıılUIUtıı*uııLIUuSiılllllUıı*ııı SâMiîîî Ş1K ve A L K A Z A R RACANIN sinemalannın bu mevsim için büyük muvaffakıyeti #^ Ayasofya'da akşam namazîndan ( Birinci sahifeden mabait ) Bir ihtiyar annenin gözlerinden çağlıyan, bir genç delikanlının kir • piklerinde titrer gibi parlıyan ve kalp kaynağından kopup gelen sevinç ve husu if ade eden yaşlar bütün bu samimî tezahüratın çok kıymetli berer ifadesi idi... Ayasofya camisi daha gündüzden, saat dörtten itibaren dolmağa baş lamıştı. Mihrabm bulunduğu hattan ta son cemaat yerine kadar camiin içinde iğne atsan yere düsmiyecek derecede insan vardı. Kadın, erkek, hep bir arada idi... Herkes biribirine müşfik bir lisan ile muamele edi yor. Yer olmadığı halde çekilerek yer vermeğe çalışıyor. Bu mukaddes gecenin ruhaniyetmden istifade etmek için kosup gelen herkes en u fak hareketlerinde bile büyük bir samimiyet ile meşbu bulunuyordu... Yatsı namazı yaklaşmıştı. Ayasofya, artık dışandaki kapılarına varıncıya kadar in*anl«t dolmustu.. Ve bütün kapılar kapanmış, binlerce halk dısarıda kalraıstı. Yalnız camiin i çinde kırk bin kişi vardı... Dışandaki avluda, sadırvanın bulunduğu mey danda da binlerce halk birikmişti. tçeride ve dısarıda olmak üzere yetmiş bin kişi, bu yirmi asırlık ibadetgâhı ihata etmişti... Ezan okundu... Otuz tane güzel sesli hafızm iştirak ettiği bir mezin heyeti ile teravi kılındı; halk o kadar mütekâsif bir halde idi ki, her • kes birbirinin arkasma, avaklannın arasına, hatta neresi rasgelirse «ecde ediyordu... Bir kısım halk ta ayakta, veya oturduğu halde namaz kılıyordu... Teravi biter bitraez camiym içinde emsali görülmemiş bir uğultu başladı... Bu, ne bir nehir uğultusuna, ne bir gök gürlemesine, ne de başka bir şeye benzemiyordu... Herkes ellerini semaya kaldırmış dua ediyordu... Bu uğultu bir kac dakika devam etti... Müteakıben otuz güzel sesli hafız hep bir ağızdan tekbir almağa başladılar. Dinî Ayinin Ankara'da husule getirdiği tesir sonra iftar edenler ilelebet payidar eyle Yarabbi U!u Gazi'miz Mustafa Kemal Hz. nin vücudünü sıhhatte daim eyle Yarabbi!. diyerek dua ederken gene kırk bin kişi hep bir ağızdan ve candan gö nülden «âmin!» diyorlardı... Dua bitti.. Gene hafız beyler türkçe tekbir aldılar.. Ve ibadet nihayet buldu... Ayasofya'nın üst kısmı da ecnebiler ile süf eraya tahsis ediImiştL Burası da üç dört bin kişi tarafından iş gal edilmişti. tngiliz, Fransız, Alman, Macar, Romen sefirlerile bir çok sefaret erkânı da refikalarile birlikte gelmişlerdi. Fransız kilisesine mensup papazlar, mehafili ecnebiyeye mensuo kadın erkek binlerce zair vardı.. Ca • mii şerif in gerek îçinde ve gerekse dış tarafında jandarma, polis müfrezeleri ve merkez kumandanı Beyef endi ile maiyetlerindeki zabitan ve mzibat neferleri her tarafta intizamı muhafaza ediyorlardı.. Yetmiş bine yakın insan rçtfma ettifi hatde hiç bir hâdise olmedı. Yalmz bîr yan kesicî curmu meşh'ut halinde yafca • landı. Halk bunu derdest ederek polise teslim etmişti... Ayasofya'daki Ayasofya'daki bu merasimi diniye radyo vasıtasile İstanbul ve Türki • ye'nin her tarafında, bütün dün • yada dinlenmişti. Evlerde bile husust içtimalarda mevlidi şerif dinlenirken herkes huzu ve huşu ile dinliyorlar ve camideki merasime iştirak edi • yorlardı. Ayasofya'da yer bulamayıp ta bu dinî ihtifali yakından göremiyenlcr, şehrin muhtelif mahallerine konan hususi radyolardan merasimi takip etmişlerdir. Radyosu bulunan gazino ve kırataneler de hmcahmç dolmuş, halk, bu suretle dinî ihtifali dinliyebilmiştir. Bütün dünyada olduğu gibi bu hakiki şaheser memleketimizde de muhakkak takdir edilecekü'r. 8 şubat pazartesi gününden itibaren (Bayram programı olarak") « ESİRESİ M Dinî ihtifalin Sofya'da tesirleri E L H A M R A sinemasında Bu hafta bütün istanbul halkı Sofya 3 (A.A.) «Balkan muhabiri mahsusumuzdan telefonla»: Mü barek Kadir gecesi hürmetine Ayasofya camiinde icra edilen muazzam dinî âyını bu akşam Sofya'daki evimizde, radyomuzun başına taplanmış bîr kısmı vatandaşlar ve bazı Bulgar dostlan mızla beraber dinledik. Günlerdenberi gazetelerden haber aldığımız türkçe Kur'anı ilk defa olarak işitmeğe başlıyorduk. Ayasofya'daki cemaatin, sayısız kubbeler içinden aksede ede ta bizlere kadar gelen bu seslerden, ne derin bir vect içinde kaldığı belli idi. Bilhassa mevlidm kıraati esnasmda bu vecdin azamî haddine vardığı radyodan iyice anlaşılıyordu. Saat 10 buçuğa doğru dua ^okunmağa başlandı. Halkın «Amtn!» deyişindeki iman, sesierdeki samimiyetten anlaşıhyordu. Bilhassa Gazi'nin ismi telâffuz edildiği zaman halkın cusu huruş halinde «Amin» deyişi odadaki Bulçar dostlanmızı mütehassis etti. Bulgar dostlanmizm, Mustafa Kemal'in ismi karşısında daha kuvvetle amin diyen halkın sesini duyunca kalkıp odadaki Türk vatandaslann heyecanla ellernu sıkmalan, onların üzerinde hâsıl olan büyük tesiri göstermeğe kâfi îdi. Hulâsa türkçe Kur'an Sofya'daki Müslüman J muhitlerin' ~ azim bir tesir hâsıl etmiş addolunp' KAÇAKÇILAR 2ind TÜRKÇE SÖZLÜ ve şartalı filminde alkışiayacaktır. Alaturka musiki va ŞARKILAR FERiHA TEVFiK HANIM ile en mukemmel DARüLBEDAYi san'atkârlarının AÇIK MUHABERE: Galata İthalât gümrüğü ambar memuru müteveffa Faik Ef. nin zevcesi hanıma FiATLARDA ZAMMiYAT YOKTUR TEPEBtŞI e t H D E N İ H n Yeni programı parlak muvaffakiyet kazanıyor Oanslar Eğlenceler Skeçler Yannki Bugün cutna saat 17.5 ta GALA MATİN'FŞÎ Müteveffa zevcinizden dolayı size hâlâ maaş tahsis edümediğinden şikâyet et mistiniz. Bu şikâyetinizi gazetemize dercettik. Siz Galata İthalât gümrüğü mü diriyetine müracaat ediniz. Ve elinizdeki evrakın numaralannı da beraber götü rünüz. DOUGLAS ZENCi HEYETı' Fiatlarda zammiyat yoktur MELEK SİNEMASINDA Pek bü>ük bir takdir uyandıran Bu akşam ve yarın Kadıköy Süreyya sinemasında REN KIZLARI Almanca operet BOMBALAR ALTINDA MONTECARLO JEAN MURAT ve KATHEde UF A Bir harikadır. Mümessilleri: İSTANBUL BELEDIYESI Darülbedayi Temsilleri Saat 15,30 da tenzılâth matine yalnız talebelere ve suvare Saar 21,30 da İstanbul Belediyesi Bu türkçe tekbir Ayasofya camisini yerinden sarsıyordu. Halk ta bu seslere iştirak ediyordu. Tekbir hî • tam buldu. Hafız Yaşar Bey tarafından mevlidi şerif okunmağa başlandı. Mevlît on güzel sesli hafız tarafından okundu... Her bahis ara • smda türkçe tekbir getiriliyordu... Peygamberimizin doğduğunu anlatan mısra okunmağa başlandı: Kırk bin kişi ayağa kalkmıstı.. Kırk bin kişi salavat getirdi... Kırk bin kişi türkçe tekbir aldı... Kırk bin kişi heyecan duydu... Hafız beylerin lâhutî sesleri, bilhassa Hafız Kemal ve Hafız Bürhan Beylerin bu binlerce senelik Tanrı îbadetgâhmı velveleye veren sesleri Ayasofya'nın muazzam kubbesinden etraf a dağılıyor... Bütün kalpleri yeni yeni heyecanlarla dolduruyordu.. Mevlitten sonra Hafız Yasar Bey türkçe Kur'ana başladı.. Tebareke suresini okudu. Müteakıben Hafız Rıza, Hafız Sevit, Hafız Kemal, Bür • han, Fethi, Turhan Beylerle otuz hafız hep birer birer muhtelif makamlardan türkçe Kur'an okudular. Her sureden sonra türkçe tekbir alınıyordu... Nihayet saat onda dinî merasim nîhayet bulmuştu. Hafız İsmail Hakkı Bey tarafından türkçe çok beliğ bir dua okundu. Bunu müteakio Hafız Yasar Bey de gene türkçe bir dua okudu... Duanın sonlarmda Hafız Yaşar Bey «millet hâkimiyetinin tecelligâhı olan Türklye Cumhuriyetini Tanrı aludur. Tanrt uludur Tanrtdan başka Tanrt yoktur. Tanrt uludur. Tanrt uludur. Hamt ana mahsustar. Geldi bir ak kuş kanadile revan!. Ankara 3 (A.A.) Bu akşam Ayasofya camiinde yapılan büyük ih tifal Ankara'nın her tarafında ehemmiyetle takip olunmuştur. Hemen her radyonun etraf mda büyük bir kala • lık toplanmış ve mevlidi şerifi, türkçe Kur'an surelerini derin bir ta, hassüsle dinlemiştir. Bilhassa G&zi heykelinin duvarındakî büyük rad yonun önünde muazzam bir kala • balık toplanarak yağmakta olan kara rağmen ana lisanlarile yapılm?kta olan bu ilâhî hitabeyi saatlerce dinlemiştir. Anadolu'nun her tarafından alın.ın haberler, ahalimizin kemali tehalükle, şurada burada bulunan radyola • rın etrafına toplandıklarmı bildir • mektedir. Ajans bu büyük hâdiseyi daha evvelden Avrupa'nm her taraf ına teî grafla bildirmiş olduğu için ecnebi memleketlerin pek çoğunda da hâ disenin ciddı bir alâka uyandırdığı tahmin edilmektedir. Bugün akşam Hafız Bürhan Bey diğer üç arkadaşile beraber Kadı • köy'ünde Osmanağa camisinde türkçe mukabele okuyacıklardır. Yarın cuma namazmdan sonra Hafız Sadettin Bey Süleymaniye camiyinde türkçe hutbe ve Kur'an okuyacaktır. Bugün veyarın okunacak Türkçe Kur'an ŞehirTı'yatrosu NA6Y O P E R A SİNEMASINDA R AZi Y E Fransızca sesli, sözlü ve şarkıh fılim JOSE DAVERT ve PAUL VlGULbR tarafından ve VARŞOVA KALESI VICTOR VARCONİ tarafından 2 füim birden Yarın saat 10,30 da matine Umumî duhuliye 25 kuruş Bu hafta YALOVA TÜRKÜSÜ Diyanet işleri reisi bir tebliğ neşredecek Bayramda büyük camilerde türkçe. hutbe okunması takarrür etmiştir. Diyanet tşleri reisliğinin yakında fetva mahiyetinde bir tebliğ neşrederek türkçe Kur'an, ezan ve mevlit hakkında alâ • kadaranın nazari dikkati celp ve bazı esasat vazedeceği haber verilmektedir. Ayni zamanda camilerde herkesin türkçe Kur'an okumasına müsaade edilmiye • cek, bu kabil kimseler zaptü rapt al • bna almacaklardır. Türkçe Kur'an o. kuyacaklara vesika verilecektir. İlk musikili komedi Bestekân: Hasan Ferit B. Nakili: L Galip B. Bayramın bir, iki ve üçüncu günieri matine ve snvare. Fiatlarda zam yoktur. Galatasaray mezunları toplanıyor Harbi umnminin söndürdüğü «Galatasaray mezunları cemiyeti» ni tekrar teşkil etmek ihtiyacını hisseden Galatasa • ray'blar 5 şubat 1932 önümüzdeki cuma giinü saat 15 te Galatasaray merasim salonunda bir içtima yaparak top • lnacaklardır. Hayırlı neticeler vermesi temenni edilen bu içtimaa geleceklere davetiye makamına geçmek için lise ve ticaret kısmı mezunlanna bu ilân arzolunor. Ü lııı tisküdar Askeriik şubesinden: 1 üsküdar şubesi mmtakasmda Üskudar Malmüdürlügunden maaş almakta bulunan derece üzerinden malul zabitan ve efratla şehit yetimlerüıin tütün ikra miyeleri kayıt muamelesine baslandıŞından alâkadaranın 15 mârt, 93^ tarihine kadar subeye müracaatleri. 2 İkramiye ancak derecell malullere, şehit yetimlerine verileceğindfisı» malul r lerin resmi senet ve maaş cüzdanlan ile şubeye ve şehit yetimlerüıin evvelâ nufus memurluklarına ve malmüdürlüğüne uğrayıp resmî senetlerine işaret ettirdikten sonra şubeye müracaatlerL * Fatih Askeriik şubesi riyasetlnden? Mülga Kocamustafapaşa, Eyüp Askerliî: şubelerile Fatih Askeriik şubesi 931 se^esi malulin ve şehit yetimlerine ait ikramive defterleri Vekâleti celileden tasdikan vürut edip 24/10/931 tarihinde tevziata başlanmış olan ikramire müddetiniri 24/2/932 tarihinde hitam bulacağından mezkur defterde mukayyet olarak henüz ikramiyesini almamış olan malulin ile şehit yetimlerinin tarihi mezkure kadar Fatih kazası Malmüdürlüğüne müracaat etmeleri, aksi takdirde 1485 numaralı tevziat talimatnamesi mucibince hakları sakıt olacağı gibi her türlü mes'uliyetin ashabına raci olduğu ilân olunur. Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk mahkeme» sinden: Feriköy'ünde Eşref Efendi sokağmda 10 numaralı aparbmanın 1 numaralı dairesinde sakin iken 19 kânunuevvel 1931 tarihinde vefat eden Hatice Mevhibe Hanımın vasiyetnamesi açılarak alelusul tenfizine iptidar olunduğundan kanunu medeninin 538 inci maddesi mucibince bu bapta bir guna itirazı olanlann ta rihi ilândan itibaren bir ay zarfmda Beycğlc dördüncü sulh hukuk mahkemesine müracaatleri lüzumu ilân olunur. Tayyare Cemyetinin çocukluk için neşrettiği bu güzel ve renkli resim lerle dolu kitabı çocuklarımıza tav siyeederiz. (Orhan'ın tayyaresi) bayram için güzel bir hediyedir. Malul Zabitan ve efrada Orhan'ın tayyaresi Şehzadebaşı Ferah sinemada Bu gece 9,30 da: Ramazanın son müsamereleri, 5 saatlık mütemadi varyete Localannızı gündüzden alınız Törkçe Kur'an ve Arap'lar İRTİHAL Tüccardan merhum Hasan Ferhat Recoviç Beyin refikalan banun müptelâ olduklan hastalıktan şifayap olamıyarak dün saat 11,45 te irtihali daribeka eylemiştir. Naşi mağfiretleri bugün saat 11,30 da Cerrahpaşa'daki ikametgâhlanndan kaldırılarak cenaze namazı Fatih camii şerifinde badeleda Edirnekapı'daki makberesine defnedilecektir. Cenabı Hak kederdile evlâtlarına sabn cemil ihsan buyursun. ÎLXN Osmanlı Bankasmm Galata, Yenîcaml ve Beyoğlu devairi, Şeker Bayramı münasebetile şubatın 8 inci pazartesi, 9 uncu salı ve 10 uncu çarşamba günleri kapab bulunacaktır. Merhum Mubahat Beyin refikası Nevber H. dan aldığımız bir mektupta, Mübahat Beyin cenaze merasiminde bulunan matbuat erkânma, Matbuat Cemiyetine, Çengelköy, ve Kuleli Liseleri talebelerine teşekkür edilmektedir. Zonguldak'ta Adana 2 Mühendis Rifat Bey dün Ulucamide türkçe ezan ve Kur'an o. kudu ve binlerce halk dinledi. Buraya gelen Suriye gazeteleri türkçe Kur'amn büyük bir inkılâp hâdisesi olduğunu kayıt ve bunu çok muvafık bulmaktadırlar. Raşit Rıza tiyatrosu Şehzadebaşı Bugün saat 2,30 da talebeye TAŞ PARÇASI ve komedi Reşat Nuri Beyin Akşam saat 21,30 da (Demirhane Müdürü) dram 5 perde Nakleden: Vedat Ürfi Bey Bir teşekkür A Zonguldak 3 (Hususî) Gece bütün Zonguldak halkı radyo oîan yerlerde toplanarak asırlardanbert müdafaa ettiği dinin halk dilile ya pılan âyinin vecit içinde dinledi. Zonguldak semasında yükselemin amin sesleri Ayasofya kubbesini dolduran seda k&dar kavi ve samimî idi. Halk radyoya da hizmetinden müteşekkirdir. Bedri Yozgat 3 (A.A.) Yarm Büyük camide Hafız Nazmi ve Mustafa E • f endiler türkçe Kur'an okuyacaklardır. Ankara'da türkçe Kur'an Ankara 3 (Telefonla) İstanbul'da türkçe Kur'an okunması burada da ayni arzuyu şiddetlendirmiştir. Bu gece Hacıbayram camiinde Hafız Abdülhalik, Zencirli camiinde Hafız Cevdet Beyler türkçe Kur'an okuyacaklardır. Bay ramda Ankara'nm bütün camilerinde türkçe Kur'an okunacaktır. t'ta Yozgat' Amasya'da ilk Törkçe Kur'an akundu Amasya 3 (A.A.) Bugün îlk defa türkçe Kur'anı Kerim Saraçane camisinde diş hekimi Hafız Zeki Bey tarafından okunmuş ve dinliyenler çok müteheyyiç olmustur* l SİNEMASINDA: 11DBICE (MllLHR § EN MÜLÂZİM ALEMDAR Mevsimin Tamamen Bugün ^ en muazzam, en şen ve eğlenceli opereti Rejisörü: Meşhur (AŞK RESMi 6EÇİDİ) nin mübdii ERNST LUBiTCH İzdihama mahal kalmamak için bu filim devam ettiği müddetçe matinefer 2 4 6 , suvare 9,30 dadır. fransızca sözlü, sesli ve şarkıh ve danslt filitn.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog