Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

"Cumhuriyet = 4 DEVRIN TARIHI Ziya ve Mithat Paşalarla Namık Ke mal Beyin havatîarma ait hatıralar Selânik valü sabıkı NAZ1M PAŞAN/N hattratından iktibcs edilmiştir. f Dünkü içtima Sehir ve memleket haberleri Şehir Meclisinde Balkan Konferansı Şirketihayriyenin Muhtelif mazbatalarm müzakeresi yapıldı Şehir Meclis' dün birinci reis vekili Sadettin Ferit B«yw rhras^tim de toplandı. Umumî hıf zıssıhha ka • nunu sütnineleri, aşçi ve saire gibi mevaddı gıdaiye satanları muayene ücretinden istisna ettiği halde mü» • tahdemin idaresince bu kabil kimselerden her def asında muayene ücreti alınmakta olduğundan buna müte • a 1lik harç tarif esinin tadili hakkmdaki maıbata okunarak Mülkiye En • cümenine verildi. Bundan bir cok seneler evvel ta • hakkuk ettirildiği halde bugün maddeten tahsiline imkân kalmıyan tanzifat resminin varidattan tenzili hakkındaki mazbata da tetkik olunmak üzere Mülkiye Encümenine gönderildİ. Daimî Encümen tarafından ihzar olunan Darülâcezenin yeni nizam • name projesî müzakere edilecekti. Azadan Avni Bey bu işin ehemmiyetinden bahsederek evvelâ nizamnamenin bir iki arün olsun aza tarafından tetkik edildikten sonra müzakeresi muvafık olacağını söyledi. Bu teklif kabul edilerek cumartesi günü tek • rar içtima edilmek üzere celseye nihayet verildi. Siyasî icmal Rusya ve ademi Tecavüz misaklari Memleketini Imar île meşgul oîan Sovyet hükumeti hariçte sulh ve sü» kuna muhtaç olduğundan bundan dört sene evvel en büyük komşusu Le» histan hükumetine bir ademi tecavüz misakımn aktini teklif etmişti. Le • histan hükumeti esas itibarile bu teklife muhalefet etmemiş ve lâkin misakın iki devlete münhasır kalma yıp Rusya'nın Avrupa'daki umum komşulan ile birlikte aktedilmesini talep etmişti. Bunun için Lehistan hükumeti müzakeratm münferiden yapılmayıp umumî bir konferaasta bir taraftan Moskova hükumeti ve diğer taraftan Lehistan, Romanya, Letonya, Estonya ve Finlândîya arasında cereyan eylemesini aynca şart koymuştu. O tarihte Sovyet hükumeti bu şartı kabul etmeraişti. Çünkü ba şartı kabul etmek ile komşu devletlerin müşterek cephesini tasdik etmiş olacaktı. 1926 senesindenberi def a • atla misak hakkında temas yapılmış ise de ayni şarttan dolayı akamete uğ« ramışti. Fakat son zamanlarda sryast vaziyet değiştiğinden ademi tecavüz misaklarına ait Sovyet hükumetinin noktai nazan dahi tebeddül etmiştir. Japonya tmparatorluğu Avrupa'nın ve Amerika'nm iktisadi ve siyasî raesguliyetlerinden bilistifade MançurTye, Moğolistan'a ve hatta Sibirya'nın şarkına vaziyet ederek burada rauazzam bir müstemleke imparatorluğu kurmağı tasmim etmiştir. Japon'lann bu emperyalizm tasavvuratından haberdar olan Sovyet hükumeti her ihtimale karşı garp komsularından e • min olmak istedi. Bu maksadı sulhper» verane ile Lehistan'm malum şartını kabul etti. Şu kadar var ki müzake • ratın müşterek bir konferasta cere • yan etmeyip münferiden cereyan eylemesi ve lâkin her hangi bir devlet ile kararlaştırılan misakın diğer devletlerin cümlesi ile ayni yolda misak yapılraadıkça tasdik edilmemesi hak« kında itilâf yapılmıştır. Bu esasat üzerine şimdiye kadar cereyan eden münferit müzakerelerden Sovyet hii» kumeti ile Lehistan ve Fenlândiya arasındaki müzakerat neticelenmiştir. Fakat kararlaştırılan bu misaklann tasdiki Sovyet hükumeti ile Romanya ve Baltık hükumetleri arasında dahL misakların aktine bağlıdır. Halbuki Sovyet hükumeti ile Romanya ve Letonya arasındaki müzakerat çok cid* dî müşkülâta tesadüf etmiş ve sim* dilik müzakerat tatil edilmiştir. Maahaza bu müşkülâta dahi care bu lunacağı ve Sovyet hükumetinin azamî sulhperverlik göstereceği muhakkak addolunuyor. MUHIRREM FEYZf tşte Namık Kemal böyle bir hareketin zulmtine uğramıştı Ben her akşam Kemal Beyi ziyaret için hapisaneye giderdim. Koca insan hîç değişmemişti tddiamı isbat için, çok acıklı bir hî ay» nak)«tmek lâzım geldi. Soyleki: Kemal Bey Şurayi Devlet azalığında bulundu°n »ıralarda, bir mecliste, lâkrrdı arasrnda ( ) demiş. Yadigârlardan birisi, yememiş, içmemiş, gitmiş bunu jurnal etmiş. Esasen Kemal Beyi ezmek, tstanbul'dan nz&klaştırmak için zamanın idaresi fırsat kollavhğmdan, bu jurnal vesile addedümiş Kemal Bey tevkif edöerek tahtı muhakemeye alınmıştı. KeauJ Beyin mohakemesine tsti Mf ceza mahkemesinde baslandı. Aylarea tahkikat icra olundu. Vâki Umadm kannnen taayyün etmediğine ve Kemal Beyin talıliyesi lâzım pe • leceğine karar veriidi. Bu kararı Temyiz mahkemesi de tasdik etti. ts> tinaf reisi Suphi Paşa, Temyiz reui de Irfan Paşa idL Teatyiz mahkemesmde muhakeme Mreyaa ettiği snrada, Kemal Beym v*kQi Temyiz reUine: Bu işler kanunu esastve nrahaliftîr, demif. Reis: Efendi, kanunu esasî daha çoenktur. Sabırlı olalım. Bekliyelim de büyusün, cevabını vermiş. Ba cevap üzerine, vekil soyle bir mukabelede bulunmuş: « Çocuk büyüyüncüye kadar, bizim çocukça harekâtrauz bari de • vam etmese..» Fakat, çocuk büyüyüncüye Kadar istibdadm çocukça değil, zalimane harekâtı devam edip duruyordu. Ve bu zalimane harekât Ziya Paşalan, Namık KemaPIeri ve daha bir çok mticahitleri h*f firsattan istifade e> derek eziyordu. tşte Namık Kemal boyle bîr ha • reketin zulmüne uğramış hapisanei umumide merkuf yatıyordu. Ben her akşam Kemal Beyi ziyaret için hapisaneye giderdim. Koca insan hiç değişmemişti. Her zamanki gibi, her yerde, en büyük felâket • lerde oldu&u gibi, neş'eli, şen ve şuh îdi. Gerek İstinaf, gerek Temyiz mahkemeleri tahliyesine karar verdikleri balde Padişahır* hükumeti onu pençesinden salıvermiyordu. ' Hapisaneye muntazaman deva • mım esnasında nazari dikkathnî celbedcn şeylerden biri de: Kemal Beyin e kadar mebzul olan takdirkâr ve ahbaplarından çok az kişmin kendisini ziyarete gelmekte olmatıydı. Dışanda iken, serbest ve hür iken, nisbeten tehlikesiz iken, etrafım bir hâl» gibİ kusatanlar, Kemal Be» ha» pisaneye girdikten, tehlikeli olduktan sonra semtine bfle uğramıvorlardı. Bu hal karşısında, ben artık »abab akşam Kemal Beyi ziyarete başladım. Gene bir sabah hapisaneye ııgradığım zaman Kemal Beyi fevkalâde münşerih buldum. Daha selâm ta • bah deyip hal hatır sornadan, Kemal Bey bana: Hele soyle otur bakalım. Yeni havadu var. Dinle, dedi. Büyük bir merak içinde, hemen karşısma oturdura. O, alaycı, şakaci bh* tavurla: Ama iyi dinliyor musun, dadi. Kulaklanaı iyi açtm raı? Dehşetli bir havadis. Dinliyorum, dedim. Anlatm tekmil kulak kesfldrm. Kemal Bey geceliğinin onünü kavuşturup siddî bir vaziyet aldı: Dün akşam sen gittikten sonra, dedi, buraya Zaptiye Nazırı müşür Hamdi Paşa geldi. Zaptiye Nazm mı geldi? Bu • raya mı? Evet, n« zannettin ya.. Bizzat Zaptiye N a r n Hz. burayı tesrif ettöer. Ve ben huzurlannda, bermutat, boyle gecelik entarisfle bulundum... Meraktan ölüyordumt Pekî sonra? Kemal Bey güldüt Sonrast, dedi, müsür paşa hazretleri karşımda kemali ciddiyetle vaziyeti askeriye alarak bana hitaben: «Efendi, kabahatiniz af folundu. Size bes bm kuruş aylık tahsis edildi. Şurayi Devlet azalıftrada teraküm eden maaşiarmız verilecek. Girit cezire • sinde ikamet «deceksmr». Anlaşiidı ya?.» dedi. Selâm verdi. Soldan geri döndü. Tam kapıdan dışan çıka.ksn, bn sefer beat «Paşa kazretleri, Gi rit*te oglumu olrataeak mektep bulunmaz. MidilH'de ikametime müsaade istîhaal olnnursa memnun kaln*ım, dedim.» Zaptiye Nazırı, olduğu yerde, başraı «oyle bir arkaya çevirerek: «Bakalım, bakalım, dfiffinurüz...» cevabmı vermeg* tenezzül baynrdtt • lar ve çıkıp gittfler.Kemal Beyin verdigi bu havadis cidden mühimdL Midilli'ye müsaade ederler m\, etmezler ml, diye bir hayli müddet daha roünakasa ettik ten sonra, Kemal Beyden ayrıldım. Artık her sabah hapisaneye ug • rar ugramaz: Midilli işi ne oldu, diye soru • yordura. Her seferinde Kemal Bev banat Daha bir ses çıkraadı. Dur ba • kalım.. Cevabmı veriyordu. Gene bir sabah ayni suali sorunca, Kemal Bey gUIerekt Gene bir ses çıkmadı. Fakat sana bh hikâye anlatayim. dinle bak, dedi. Anlatm bakalım, dedim. Kemal Bey su hikâyeyî anlattı: Benim Mustafa isminde bir usağım vardı. Ehli hizmet, dogru bir adamdı. tnsan hal! bu ya, benim Mustafa gliniin birmde hastalandı, htitnmaya tutuldu. Muayyen saatlerde odasma iner, ilâeını elimle ben verlrdim. Mabadi var Bulgar heyeti de Vaziyeti iyi.., hareket e t t i Memur kadrolarında tensikat yapılmıyacak!. Balkan Konseyine iştirak etmek üzere şehrimize gelen Bulgar murahhas heyeti reisi M. Sakızof ve murahhaslardaa M. Donçef dün akşamki konvansiyonel trenile Sofya'ya avdet etmislerdir. M. Sakızof hareketten evvel kendisile görüşen bir muharririmise şu beyanatta bulunrauştur; < İkinci Balkan Konferansı ve bu defaki konsey içtimalan esnasında Türkiye Cumhuriyetinden, Tür kiye devlet adamlarından ve Türk millî grupundan ve bilhassa Türk matbuatından gördüğümüz hüsnü kabul ve samimiyete nasıl teşekkür e • deceğimizi bilemiyoruz. Türk millî grupu burada bizi ağırlamak ve iyi vakit geçirmekliğimiz için yapılacak her şeyi fazlasile yapmış ve bunda çok muvaffak olmuştur. Biz her iki içtima esnasında Türk'lerin, an'anevî misafirperverliğine bir kere daha yakından şahit olduk. Bilhassa bize samimi bir alâka gösteren tstanbul gazetecilerine her zaman minnettar kalacağız.» M. Sakızof bundan sonra Balkan Konferansı hakkında da sunları söylemiştir: Şirketihayriye idaresinin bütçesini düıeltmek için tensikat yapacağı şayi olmuştu. Bu mes'ele hakkında Şirketihayriye Umum Müdürü Yusuf Ziya Bey dün kendisile görüşen bir muharririmîze şunları söyleniştir: « Ne tensikat ve ne de tasfiye mevzuu bahis değildu*. Esasen biz evveldenberi mürnkün olduğu kadar az memur kullanıyorduk. Bu münase • betle bugünkü kadromuz ihtiyaçtan fazla değildir. Yalnız yazın fazla seferler yaptıgımız zamanlarda bir kaç ay için muvakkat memur kullanmz. Ve bu memur lar kışın vazife g8r • mezler. Şayianın bundan galat ol • duğunu tahmin ederim.» Yusuf Ziya Bey bundan sonra otobüs mes'elesi hakkında da şunlan söylemiştir: « tdare bir zamanlar bu mes'eleyi tetkik etmişti. Yapılan hesaplar iyi neticeler vermemiştir. Esasen İstanbul otobüs hntiyazım Belediyenin almak istediğini öğrendikten sonra bu işten tamamile sarf ı nazar edil • mistir.» M. Sakızof, çok iyi inti balarla gittiğini söylüyor Beynelmilel işaretler Belediyece dünden itibaren şeb • rin rauhtelif noktalanna beynelmilel seyrüsef er isaretleri konmağa başlanmıştır. Bu işaretler Uk evvel Gala • ta'dan Beyoğlu'na çıkan cadde ü • zerine konmuştur. «Şoför dur», «Şoför yavas» gibi ihtaratı havidir. Şehir haricine konacak işaretlerle de tehlikeli noktalar gosterilecektir. Kavyar hanındaki emlâki metruke Dünkü nüshamızda Galata'da Havyar hanı denmündeki bir çok dairelerin emlâki metrukeden olduğu hakkında Defterdarlığa ihbarat vaki ol • duğunu yazmıştık. Havyar hanı ismi yanlışlıkla Voyvoda hanı şeklinde intişar etmiştir. Defterdarlık memur • lan dün de Havyar hanına gîderek bu hususta tetkikatta bulunmuşlardır. Et komisyonunu raporu Et mes'elesi hakkında tetkikatta bulunan komisyon bir iki güne kadar raporunu Daimf Encümene verecek» tir. Diger taraftan Daimî Encümence mezbahamn yeni tarifesi hazırlan • maktadır. Şehîr Meclismm bu devre» sinde tarife miizakere olunacak ve bundan »onra ete azamî fiat kona • caktır. Alâkadarlar resmin kilo ba • şından alınmasına başlandıktan sonra f iatlann dtişecegi kanaatindedir. « Bu seferki Konsey içtimala • nnda cereyan eden ve kabul edilen esaslan yazdınız. Bunun hakkında baska bir şey soylemege lüzum görmüyorum. Balkan milletleri birleş • mek için çok samimi hisler besliyorlar. Hergün gayeye doğru biraz daha ümitvar adımlar atılıyor. Bu sene Bükreş'te toplanacak olan üçüncü Balkan Konferansmdan daha mem • nuniyetbahf neticeler bekliyebiliriz. Esasen bir çok mesailde millî gruplar birbirlerile hemen tamamen mutabık kalmışlardır. Bugün mtt • him olarak sadece ekalliyetler mes'elesi vardır. Fakat Balkan misakımn temini için her seyden evvel ekalli • yetler mes'elesinin halledilmesi lâ • zımdır. Maamaf ih ben şahsen neticeden ümitvanm.» Muammer Raşit Bey Darülfünun Emini Muammer Raşit Bey; Darülfünuna müteallik bazı mesail hakkında Maarif Vekâletile temas etmek üzere dün Ankara'ya gitmiştir. Bayramertesi avdet edecektir. Haliç şirketinin vaz yeti Haliç şirketinin vaziyetini tetkike raemur koraisyon şirketin beş senelik hesabatmı tetkike lüzum gördüğün • den bunun için bir tâli encümen teşkil edilmiştir. Bu encümen bir kaç güne kadar raporunu hazırlıyacak ve komisyon tekrar toplanarak nihai kararını verecekth*. MiaarBfte v e Siverek'te tutulan kaçak eşya Kanunusnînin beyinden on doku • mmelkteplercfe suna kadar Siverek kazası dahilinde 228 Muallimlere kıdem zammı kilo kaçak tütün, 37,800 defter sigara tstanbul Maarif Müdirîyeti kıdem zammı alacak muallimlerin bir listesini hazırlamıştır. Bu zammın tahsi • satı bu seneki muhasebei hususiye bütçesine konacaktır. kâğıdı, 85 top ketenbezi, 27 top patiska, şeker ve saire tutulmustur. Adana'da faydalı yajmurlar Adana çiftçilerinin bekledikleri faydalı yağmurlar yağmağa başla • mıştır. Tam zamamnda yağan bu yağmurlar mahsulâta pek ziyade yaramıştır. Kibar kaçakçılar yakalandıl tskenderiye'den Romanya vapurile şehrimize gelen 6 yolcunun üzerinde bazı kaçak eşya bulunmuş ve mah • kemeye verilmişlerdir. Bunlardan beşi Romanya'lı bir tstanbul'lu firari Ermeni'lerden Gevork ismindeki zattır. Antalya'da yenilikler Antalya'da yeni bir Halkevi bi • nası ile çocuklat için güzel bir bahçe yapılmaktadır. Bahçe için on bin lira kadar bir para sarfedilecektir. Nisan nihayetine kadar bahçe ve bina ikmal edilmiş bulunacaktır. Tayyarecilik Kursu Nazarî derslere yanndan itibaren başlanıyor Türk Aero Kulübü tarafından te' sis edilen tayyarecilik kurslan ya > rından itibaren tedrisata baslıya • eakttr. tlk ders bu cuma günü saa» en birde mütehassıs tayyarecilerden Nu« H Bey tarafından verflecektîr. Bu dersin mevzuu (aero dinamik) tir* Dersler her cuma günü verilecektîr. Tayyarecilik dersleri şimdilik nazari olacaktır. Tayyare ve saha te • darik edildikten sonra da araelî ders> ler verilmeğe başlanacaktır. Kurslara, şiradiden bir çok talebe müracaat etmiştir. Tayyarecilik kur* larında Uç ay muntazam ders a!an talebe pilot unvanını alabilecektir. SOreyya opereti Bestekâr Muhlis Sabahattin Bey uzun bir sükun ve sükun devreslnden sonra Kadıköy'ünde her çarşamba temsiller veren «Süreyya» opereti san'atkâriarını etrafma toplıyarak büyük bir kadro ile Beyoğlu'nda Mulen Ruj'da perşembe gününden itibaren maruf «Ayşe» sile temsil serisine başlıyacağmı istihbar ettik. Sanayi Birliğinde^> Dün senelik kongre yapıldı, yeni idare heyeti intihap edildi Çin, devletlerin Uklifini kabul efft/ Nankin 3 (A.A.) Çin Hariciye Nazırı, Cbanghai'dan sulhun tesisi için, devletler taraf ından yapılmış olan teklifi, Çin'in kabul etmekte ol • duğunu bildirmistir. .Cenevre'de ne düşünüyorlar? , Cenevre 3 (A.A.) Büyük devletlerin teşebbüsü hakkında Cenevre1 deki Japon mehafili, Japon hükumetinin beynelmilel mıntakaya yakın olan Japon mahallesi müstesna ol • mak üzere teklif olunan bitaraf mmtakayi tahliye etmege amade bulundugunu beyan etmektedir. Changhed'a giden İtalyan harp gemileri ve askerleri Çin'Hler mukabele etmek isteroişMüze Müdürü Aziz ve muavini Alerse de atmış oldukları obUslerden rif Beyler Yalova'da bulunan asari hiç biri patlamamıştır. Japon tayyaatikadan mebaniyi tetkik etmek üzereleri WouSoung ve PouChan istlhre tekrar mahalli mezkure gitmiş • kâmlan Uzerîne bombaiar atmaktalerdir. Burada tnükemmel bir raüze dır. Bu istihkâmlann pek yakında Uvücude getirilecektir. kat ve tahrip olunacağı zannolun • maktadır. Japon jeneral konsolosu, Ingiliz ve Amerikan jeneral konso • Içki düşmanları, bayram dolayısile loslarına Japon kuvvetlerinin hemen alâkadarlara propaganda mektup . WouSoung'u işgal »deeeğîni resmen ları göndermektedirler. Bu mektupbildirmistir. larda «içki sağîık ve varlık düşmanıdır. Kablo kumDanyalan merkezî bü • Kendinizi ve neslinizi düşünüyorsarolannın tehlikeye dfismesinden kornız içkiye düşman olunuz» cümlesi kulmaktadır. Bu binalar, Wou • yazıhdır. Soung'a 1600 metre mesafede kâindir. Müze müdürü Yalova'da içki aleyhtarları faaliyette Matbuat balosu 9 subat yaklaşıyor.. Bayrarmn ikinci günü akşeanı Maksim salonlarında verile cek olan Matbuat balosunun hazırlıkları ikmal edilmek n • zeredir. Matbuat Cemiyeti balo ko mitesi dün de toplanarak nevaktsın ikmali için çalışmışttr. Yerli malı imal eden fabrika • lar, baloya hediyeler gonder • mektedirler. Bu hediyeler, mec~ canen, dttvetlilere tevzi edile cektir. Bundan başka bir kaç tvtr priz de hazırlanmifttr. Çok mükemmel iki cazbant ve mü kemmel tezyinatla Matbuat ba losu, davetlilerini memnun ve sabaha kadar hoşça vakit ge • rirmelerini temin edecektir. Roma 3 (A.A.) M. Mussolini, Trento knıvazörü ile Espero torpido muhribinin SanMarco taburundan bir müfreze ile Changhai'da gönde rilmesini emretmiştir. Matbuat, Çin vukuatı hakkında uziın haberler ve mütalealar neşret • mektedir, yalntz bu mütalealar Londra'daki muhabirlerinin göndermis oldukları mektuplarda münderiçtir. Şanghay'a gönderiltcek ytni Japon kucvetleri Şanghay 3 (A.A.) Şanghay'a yeniden iki Japon fırkası gelmesi beklenmektedir. 60 tayyareyi hâmil 3 tayyare gemisi Sanghay'dan 150 kilometre mesafede demirlemiş bu lunmaktadır. Çin'Hler ile Japon'lar arasında çarpışmalar tekrar başla • mıştır. Bir Bulgar papazı geldi Bulgar papazlanndan M. Hristof dünkü konvansiyonel trenile Sofya'dan sehriraize gelmiştir. Mumaileyhin ayni zamanda Fener Patrikanesile Bulgar ki lisesi arasındaki ihtilâfatı halle raemur olduğu söyleniyor. Mısır ihracatımız Yunan hükumeti Mısır ithalâtına mevzu gümrük resmini kaldırnıış olduğundan son günlerde Edirne'den Yunanistan'a fazla miktarda mısır ihraç edilmiştir. Mısır fiatı 3 kuruştan 4,20 kurusa kadar yükselmiştir. Konereye Ijtirak eden fdbrtkatorlardan bir grup Millî Sanayi Birliği kongresi dün saat on birde Brlik binasmda akte • dilmiş, kongre reisliğine Kâzım Ziya Bey intihap olunmuştur. Celsenin küşadından sonra Birliğin bir senelik raporu okunmuştur. Bu raporda Millî Sanayi Birliğinin bir sene zar • fında yaptığı işlerden, Galatasa.ay sergisinden, kontenjan münasebetile yapılan teşebbüslerden bahsedîlmekte idi. Rapor reye konmuş ve kabul edilmiştir. Bundan sonra yenî sene intihaba • tına geçilmistir. İntihap neticesindeı Riyasete, Bilecik meb'usu Ibranim Bey, deri fabrikatoru Ahmet Bey reis vekilligine, nebatî yag fabrika • toru Muzaffer, millî konserve fab • rikatoru Bican, Süreyya Paşazade Atıf Bey, ayna fabrikatoru Reşat, trikotajcı Fahri Celâl Beyler de azalığa intihap olunmuşlardır. Kongrede Reisicumhur Hz. le Başvekâlet ve diğer makamatı resmiyeye tazimat telgrafı keşidesini alkış • larla kabul ederek celseye nihayet yerilmistir. Şanghay'da feci hâdiseler Londra 3 (A.A.) Changhai'dan Moskova 3 (Hususî) Cemahiri Reuter ajansına bildiriliyor: Müttehide Hariciye Nezareti (NanBu sabah saat 11,30 da Japon'lar WouSouang istihkâmlanna karşı ka kin) şehrinin Japon'lar tarafından bombardıman edildiğini resmen tebradan ve denizden mtithiş bir htieum lig eylemiftir. Şehtrde bombardıman icra etmislerdir. 6 Japon torpido yüzünden harik zuhur etmis olup elân muhribi istihkâmları bnmbardıman etmekte ve bu bombardrman saye • devam etmektedir. sinde karaya bahriye silâhendazlan Çin hükumeti sehri vaktU zama • çıkmaktadtr. aüe terketmisti. Nankin yanıyor Süngerciler kooperatifi Süngerciler, aralannda bir kooperatif tesisine karar vermişlerdîr. Bunun için yakında Ticaret Odasında bir içtima aktedeceklerdir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog