Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

ntrmfiurrv*>f' Beyoglu, istiklâl caddesi No. 306308 Beyoglu istiklâl caddesi No. 479 1850 senesinde müesses Türkiye'nin en eski ve en asrî mağazalandır. Mevsim sonu bÜyÜk SdtlŞl £N DUN FIATLARLA Devam ediyor Şimdiden yeni fiatlarla mubayaa etmek tedarik ve temin etmek demektir. ENİYÎ VEBÎRİNCİ NEVİ MALLAR CİNS İTİBARİLE GEÇEN SENELER MALLARININ AYNİ MÜSTESNA FİATLAR Mağazalarımızın prensibi: En mükemmei ve iyi malları her yerden ucuz saimaktır. Yeni çıktı YERLf MALLÂR PAZARJ Biitün bayramlık ihtiyaçlarını ucuz ve emin bir surette tedarik edeceğiniz yagâne mağazadır. Zarif kostümlük ve paltoluk kumaşlar, kadın mantolukları, nefıs ipekliler, fevkalâde battaniyeler, son gelen İPEK HEREKE KRAVATLARI, ipek mandiller, ipek çoraplar, eldivenler, hazır çocuk elbiseleri, fantezi kadın çantaları, para cuzdanları, şapka, şemsiye vesaire Dr. FEYZi Bobrek, mesane, idrar yolu mütehassısı, Avrupa'dan avdet etmistir. Her gün öğleden sonra saat 2 den 9 a kadar Beyoğlu İstiklâl caddesi Elhamra aDartımanı No. 3 de Tel. B. O. 28R e UROLOG AbdOlhak Hâmit Eserleri Yazan: Ibrahim Necmi Büyiik hâminin hayatını ve e serlerini ve bu eserlerin edebî ve felsefî mahiyetini izah eder. Resimlidir. FİATLAR HER YERDEN VE HER ZAMANDAN DAHA UCUZDUR HB Dr. thsan Sami Öksiirük Şurubu öksürük ve nefes darlığı için pek tesirli ilâçtır. Divanyolu Sultan Mahtnut türbesi No. 189 ^^ Her eczanede bulunur. m^m 100 kuruştur. Kanaat Kütüphanesi İstanbul HANIMLAR VE ERKEKLER İÇİN ZARİF VE SfluLAM KUNDURALAR bilhasa şayanı tavsiyedir. Merkezi: istanbul, Bahçekapı, Birinci Vakıf Han Şubesi: B. 0. istiklâl caddesi Hacopulo pasajı yanında Karaman Çif tçi Bankası Heyeti umumivesinin alelâde olarak 14 mart 932 tarihine müsadif pazartesî günü saat 10 da bankanın me7kezi idaresinde içtimaı mukarrerdir. Ruzname asaçıya yazılmıstır. Iştirak edecek hissedarlann asaleten veya vekâleten lâakal 25 hisseye malik bulunması ve hisselerini içtimadan bir hafta mukaddem banka muhasebesine makbuz mukabilinde teslimi ve vekil lerin şahsen hissedar bulunması Iüzumu ilân olunur. AY VADE İLX E LB IS EN I Z î AYAKKABIMZI TÜHAFİYENİZÎ. HER XEVt EŞYAMZI tscedtğini? mağazalardan aiabilırsıniz. ,<3AYRAM MÜHASEBETiLE m KARA MÜRSEL FABRİKASI •ınıiMUimıllinillllllllHltlHllinillllllllNIRIIIHimnnnınmıım».. TESHİLAT ME N T E Ş • KASA\ I ŞIK Bayramlık SAĞLAM Hazır Elbise, Şapka, Kumaş ııııınımHHMimmııııınn UCUZ ve Battaniyeler Satış Magazası RUZNAMEİ MÜZAKERAT 1 Meclisi idare ve mürakip raporlar'nuı kıraati. 2 Bilânçonun tasdik ve meclisi >darenîn ibrası. 3 Temettüün tevzii. 4 Meclisi idare azasından isîmlerine kur'a isabet eden Ferit ve Nuri Beylerin yerler«ne iki azanın intihabı ve meclisi idare hakkı huzurunun tayini. 5 Mürakip intihabı ve ücretinin tayini. • istanbul Bahçekapı, OrozdiBak I karşısında Celâl Bey Han l m ı m No. 33 Tel. 23946 mmm Fatih »ulh 3 üncii huknk hâkimliginden: ktanbul Fatih Beyciğez mahalleti Cabi sokağında 3 numaralı hanede rauI m iken 18/10/931 tarihinde vefat eden Bursalızade Fazıl Sami Beyin terekesinin resmen tasfiyesine karar verilmif olduğu müteveffanın alacak ve borçlulanmn iki ay ve iddiayi veras«t edenlerin iiç ay zarfında mahkemeye miitacaatleri liizumu ilân olunur. Sultanahmet 3 üncii sulh hukuk hâkimtiğinden: Defterdarlık tarafından İstanbul Yedikule'de Fatih Sultan Mehmet mahallesinin birinci caddede ( 6 ) numaralı dibagat fabrikası sahibi Kiryako Efendi aleyhine ikame edilen dava üzerine müddeaaleyhe gönderilen dave tiyelerde ikametgâhımn meçhul olması hasebile bHâtebliğ iade kılındığından ilânen tebligat ierasına karar verilmis ve mohakemenin 5/3/932 cumartesi günü saat 14 e talik küınnus olmakla vakti mezkurda mahkemede bizzat isbatı vücut etmediği ve yahut tarafından musaddak bir vekil göndermediği takdirde gıyaben muhakemeye devam olmacağı ilân olunur. Gönen icra ve ifiâs memurluğundan: Gönen'in Altay mahallesinde otur makta ve çarşıda manifatura ticaretile meşgul bulunmakta olan Mehmet oğlu Ahmet Rifat Ef. hakkmdaki iflâs kararı II kânunusani 932 tarihinde açılıp tasf iyenin adi şekilde yapılmasına karar verilmis olduğundan: . 1 Müflisten alacağı olanların veya. mallannda istihkak iddiasında bulunanların alacak ve iddialarını işbu ilândan. itibaren otuz gün içinde Gönen icra ve iflâs dairesine gelerek kaydettirmeleri ve senet ve defter gibi delilleri her ne îse bunlarm astllarmı veya tasdikli suretlerini vermeleri. 2 Müflise borçlu olanların yukarıda gösterilen müddet içinde borçları miktarını yazdırmaları ve hilâfına hareketin ceza kanunu mucibince takibat ve mes'uliyeti mucip olacağını bilmeleri. 3 Müflisin mallarını her ne nfatla olursa olsun eller>nde bulunduranlann bunlar üzerindeki hakları mahhız kalmak şartüe o mallan ayni müddet içinde daireye vermeleri ve vermezlerse cezaî takibat ve mes'uüyete uğrıyacaklarının v* makbul mazeret bulunmadıkça riichan haklarından da mahrum kalacaklarının bîlinmesî. 4 14 şubat 932 tarihinde saat 10 da Gönen icra ve iflâs dairesinde alacaklıların ilk içtimamda hazır bulunmaları ve müflisin müşterek borçlu Urile kefillerinin ve borcunu tekefful eden saîr kimselerîn içtimada bulun mağa hakları olduğu ilân olunur. Sultenhamam: ikinci Vakıf Hanı Altında :: » Toptan ve Perakende Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik faide ve tesiri görülen halâtmda büyük Vürut ettiğini ve 33 kiloiuk mühOrlii çuvallarda satılmakta olduğunu beyan ederiz. Adres: Galata, Merkez R htım Han, zemin kat No, 112 Tel. Beyoğlu 4587 SOVYET ANTRASiT KöMüRünün Türkiye Ziraat Bankası Kullanımz. Her Eczanede Satılır. MEVSİM En âlâ ve her cins ve ucuz Beyoğlu'nda istiklâl caddesinde 367 No. lu AYAKKAPLARI ^ kundura mağazasında bulursunuz. N. A M i R A L i Belediyeler! Hortumlarımız geldi itfaiye Tulumba ve Izmir Subesinden Mevkii Karşıyaka Darağaç Burnova Sokağı İkinci belediye Fahrettinpaşa Nuhbey Tramvay caddesi Piyade Tramvay caddesi Şadırvanlı çarşı Cınsı hane hane hane fırın hane kahvehane fırın 23/29 86/80 12/16 71/55 41 69/53 15 No. 40 atmosferlik, halis keten, çok sağlam ingiliz Muhammen kıymeti 15000 25000 12000 13000 12000 15000 20000 Müdevver k. 0 0 0 O 0 0 0 TEKLiF iSTEYiNiZ Rosenbauer malzemesl f l B İ İ t S3.İIİ1 Müessesi: Perşembepazarı 57 Mektup adresimiz: Galata, posta kutusu No. 482 Geyik makarna fabrikası Beşiktaş Haşim Bey Son sistetn makinelerle mücehhez o lup nefis ve mütenevvi makarna ve şehriye imal etmektedir. Geyik markalı makarna bakkallarınızdan istiyiniz Taş radan da sipariş kabul eder. Tel. Beyoğlu 2319 Te'graf adresi: Galata Ezineli. 1 Yukarda evsafı yazılı emlâk 3 şubat 932 çarşamba gününden itibaren kapah zarf usulile ve peşin para ile müzayedeye çıkarılmıştır. Haziran 928 tarihli talimatnamesindeki eşkâle göre hak sahiplerine verilmiş olan bonolar da nakit makamında kabul edilecektir. 2 Mezkur emlâk 8/mart/932 tarihine tesadüf eden salı ftünü ihale edilecektir. İstiyenlerin mezkur günde saat onda Ziraat Bankasının Gazi Bulvarındaki İzmir şubesi binasında müteşekkil satış heyetine müracaat eylemeleri lâzımdır. Müzayedeye iştirak edecekler teklifnam elerini muayyen vakte kadar mak • buz mukabilinde müzayedeye memur heyetin riyasetine teslim edeceklerdir. 3 Talipler teklifnamelerini bir zarf içine koyup mezkur zarfı mühürleyecekler ve üzerine yalnız isimlerini yazacaklardır. Ancak teklifnameyi havi olacak olan işbu mühürlü zarf 1 teminat akçesine ait makbuz ilmühaberi veya Banka ke faletnamesile beraber diğer bir zarf içine koyup işbu ikinci zarfı da mühürlüyecekler ve üzerine teklifn amenin yalnız hangi işe ait olduğu nu yazacaklardır. 4 Teminat akçesi ve sair cihetler hakkında daha ziyade malumat almak istiyenler mezkur Bankanın muhasebe servisine şimdiden müracaat edebilirler. 5 Talipler satış şartnameierinin musaddak suretlerini mezkur şubeye müracaatle alabilirler. TÜRKİYE İLK ŞAPKA FABRİKASI Sureti hususiyede imal ettiği lüks (LOZAN) şapkaları Avrupa'mn tanınmış sapkaların yerini alabilen mükemmel bir lüks şapkadır. LOZAN şapkası seçilmiş tavşan tüyü olup, renkleri solmaz, meşinleri iki katlı ter gecmez ve kordelâlan halis ipektir. LOZAN markasını tanıttırmak maksadı ile her şapka alanın 4 defa eski şapkası parasız tamir edilir. Fiatı yalnız 7 liradır. Aynca 250 den 550 kuruşa kadar şapkalar bulunur. Melon, tiiylü ve izci şapkaları bulunur. Galata, Karaköy, Havra sokak No. 10 Tel. B. O. 1415 Tütün İnhisarı Umumî Müdürlüğünden: 710) Kilo kınnap parçaları ... ( 4800) » ip » ( 743) » çul » (17151) » kanaviçe » Âzapkapısı Levazım ambarında mevcut nev'i ve miktarlari balâda muharrer köhne malzeme şartnamesi ahkâtnı dairesinde pazarhkla satılacaktır. Taliplerin %(7,5) teminat akçelerini hâmilen (25/2/932) perşembe günü saat (14) te Galata'da Mubayaat komisyonuna müracaatleri. Kiralık Fabrika Haliç Defterdar İskelesi SahUinde bir fabrika binası bir köşk bir mağaza bir bahçeyi havi olup içe risinde iki su kuyusu ile aynca kırkçeşme suyu mevcuttur. Arzu edenlerin Sirkeci Liman Ha mnda 37 No. lu yazıhaneye müracaat leri. Telefon 23877. ümumî neşnyaU idare eden Yazı ışleri müdürü: Kemal Salih Mafbaacıhk re Ne§nyat Türk Anonim Şirketi • Istanbul (
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog