Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

i $uı»t 23 ) şırlık iki hamara (biri kurnalı diğeri banyoludur.) haricî mermer antre ikinci kattan itibaren çıkma vardır. Ve 150 arşm bahçeyi havi bir hanenin tamamı: Emine Gülüsto H. Cemal B. 250 2205 7550 Ortaköyde Portakal sokağında eski 53 ve yeni 73 numaralı 117 arşm arsa üzerinde ahşap üç katta yedi oda (iki ufaktır) iki sofa bir mutfak iki kömürlük iki taşlık (biri ufaktır) bir çeşme bir bodrum ve 1 şahniş ve 183 arşın bahçeyi ve müsterek bir kuyuyu havi bir hanenin tamamı Hatice Halide ve Ayşe Yegâne H. lar 120 1159 8123 Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Bülbülderesi sokağında eski 57 ve yeni 22 elyevm 24 numaralı 55 arşın arsa üzerinde beş ufak oda bir ufak sofa bir daraca bir bodrum bir kuyu bir koridor on beş arşın arsa üzerinde bir mutfak ve sekiz arşın aralığı havi bir hanenin tamamı Leon veledi Mihran Ef. 200 2866 8126 Tezgâhcılarda Hüsamettin B. mahallesinde Zeyrek caddesinde eski 6 ve yeni 58 numaralı 100 arşın arsa üzerinde kârgir bir buçuk katta bodrumda bir oda bir yemek odası üst katta 3 oda esas methal bir taşlık antre ve 11 arşm bah • çeyi havi bir hanein tamamı İbrahim Ef. Emine H. 380 8500 8154 Fatihte Manisah Mehmetpaşa mahallesinde Büyükkaraman caddesinde 14, 14 mükerrer ve yeni 17,19 numaralı 100 arşın arsa üzerinde kârgir 3 katta 9 oda bir antre iki çini koridor 2 ocak bir bodrum ve altında bir dükkânı 10 arşın arahğı havi bir hanenin tamamı. ömer Hulu.i Ef. SabUia H. 130 1578 840 Davutpaşada Davutpaşa mahallesinde Koca Mustafapaşa caddesinde eski 76,76 mükerrer ve yeni 86, 86 /l numaralı 61 arşın arsa üzerinde ahşap iki katta üç oda (biri sandık odasıdır) bir ufak sofa bir ufak taşlık bir mutfak bir kuyu ve 99 arşın bahçeyi ve altmda kârgir dükkânı bir hanenin tamamı. Ayşe Mflkerrem ve Hayriye H. larla Mehmet Kadri B. 100 2933 3692 Davutpaşada Davutpaşa mahallesinde lsakapısı sokağında eski 1 ve yeni 11 numaralı 180 arşm arsa üzerinde yarım katı kârgir diğeri de kısmen kârgir ve kısmen ahşap olmak üzere bir buçuk katta 3 oda bir sofa bir mutfak bir bodrum bir kuyu ve 593 arşm bahçeyi havî bir hanenin tamamı Salih Ef. Yedikulede Hacı Evhattin mahallesinde 75 1266 7522 Çeşme sokağında eski 9 ve yeni 17 nu~ maralı 145 arşm arsa üzerinde ahşap îki katta bir bölüğü üç oda bir sofa bir mutfak bir kömürlük bîr toprak ev altı diğer bölüğü iki oda bir sofa bir oetdc (avludadir) ve 254 arşm bahçe ve bir kuyuyu havi iki bölüklü tamire muhtaç bir hanenin tamamı. Mustafa Ef. 2000 14070 8246 Babıcaferde Ahıçelebi mahallesinde es ki Yoğurtçu ve yeni Çardak ve yeni Yağ iskelesi sokağında eski 35, 35 mükerrer 133, 135, 135 mükerrer ve yeni 7 ilâ 11, 27, 29 numarak 134 arşın arsa üzerinde kârgir bir buçuk katta üstünde yazıhaneyi havi bir mağazanın tamamı Yuvakim Ef. Çemberlitaşta Mollafeneri mahallesinde 500 4700 8259 camiişerif avlusu sokağında eski 7 ve yeni 13 numaralı 94 arşın arsa üzerinde kârgir üç buçuk katta beş oda iki sofa bir mutfak bir bodrum bir taşlık bir balkon bir kuyu bir sarnıç bir çatı alü ve çinko döşeli daraçayı havi bir hanein tamamı " Zeliha Pakize H. 1200 14560 8267 Galatada Kemankeş mahallesinde eski Kılınçalipaşa ve yeni Paşa caddesinde eski 7, 9, 11 ve yeni 7, 9: 11, 13 numa ralı 104 arşm arsa üzerinde kârgir 4 katta altı oda iki koridoru (ikinci kattan itibaren çıkmazı vardır.) havi üç dükkânı müştemil bir hanın tamamı Magavni H. Zincirlikuyuda Atikali paşa mahallesinde 200 1520 8346 Çukurbostan sokağında eski 85 ve yeni 83 numaralı 40 arşm arsa üzerinde kârgir üç katta üç oda (biri ufaktır) iki sahanhk , bir ufak mutfak merdiven altı ufak bir antre bir gusuihane ve altında bir dükkânı havi haricî sıvasız: bir hanenin ta mamı Mustafa Ef. 300 6345 8216 Sultanahmette Akbiyık mahalîesinde Ahırkapı caddesinde eski 17 mükerrer ve yeni 11 numaralı 245 arşın arsa üzerinde ahşap iki katta bes oda iki sofa bir avlu bir toprak ahır kırmızı tuğla antre çeşme hazne ve 25 arşm arsa üzerinde kısmen münhedim mutfak ve seneden 1824 arşm ve mahallen 2155 arşın arsayı havi eskice bir hanenin tamamı Pertev B. le Fıtnat H. 500 5384 7900 Tophanede Sakabaşı mahallesinde Defterdar caddesinde eski 17 ve yeni 81 numaralı 148 arşın arsa üzerinde ahşap iki buçuk katta 8 oda iki sofa bir kiler bir kö mürlük bir sarnıç bir kuyu harap bir taşlık iki mutfak (biri ocaksızdır) ve 411 arşın bahçeyi havi harap bir hanenin tamamı Hakkı ve Seyfettin B. ler Bilesale ve Ahmet Rakım B. tarafından bilvekâle Necmettin B. 500 5372 7901 Tophanede Sakabaşı mahallesinde Defterdar caddesinde eski 19 ve yeni 83 numaralı yüz kırk beş arşm arsa üzerinde Emniyet Sandıgı Emlâk Mözayedesi miizayede Muiıammen Hesap MERHUNATIN CiNS YE NEVIİLE bedeli kıyroeti No. MEVKi ve h.UŞTEMiLATI 400 8400 kat'î karar ilânı bofdunun israi 532 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Kalyocukulluğunda ve Mari sokağında eski 161,1 ve yeni 167, lnumaralı yüz beş arşm arsa üzerinde kârgir beş katta bodrumda çamaşırlık ve ocak mahali dört kömürlük bir kuyu ve dükkân ve zemin katında çini antre bir oda, bir dolap onun üstünde çini sahanhk, biri camekânh olmak üzere iki ufak oda, bir dolap ontm üstünede yani bir nuroarah daire üç oda, bir mutfak, bir antreli iki numarah daire uç oda, bir mutfak bir antre bir çıkma, bir balkon ve üç numaralı daire uç oda bir mutfak bir antre bir çıkma en üstfinde bir sofa bir mutfak bir daraça ve elektrik ve terkos, tertibatını havi bir apartimanın tamamı Emine Hacer, Hatice Piraye H. larla Mustafa Nihat B. 100 1994 716 Siileymaniyede Hoca Hamza mahallesinde Kepenkçisinan sokağında eski ve yeni 3 numaralı doksan arşm arsa üzerinde ahşap iki katta döt oda, ve on iki arşın arsa üzerinde eski iki mutfak ve seksen sekiz arşm bahçeyi havi iki bölüklü bir hanenin tamamı. fdris Ef. 120 916 1034 Eyüpte Kızılmesett mahallesinde vapur iskelesi sokağında eski 25 ve yeni 21 numaralı elli üç arşm arsa üzerinde ahşap dört buçuk katta beş oda iki dolap üç sofa (odalann biri ufak biri camekânh dır.) çatı altı (çinko döşeli daraçadır.) Malta ev altı harap bir mutfak mahallı merdiven başı ve üç arşm aralığı havi bir hanenin tamamı Hüseyin Hfisnu J00 700 1558 Ahnkapıda Hacıilyas mahaHesinde seneden tbrahimağa mahallen Etemağa elyevm Hekimçelebi sokağında eski 12 ve yeni 16 numaralı 60 arşın arsa üzerinde ahşap üst katta biri sandık olmak üzere dört oda biri ufak olmak üzere üç sofa bir mutfak bir bodrum ve kırk arşın bahçeyi havi bir hanein tamamı forta kattan itibaren çıkma vardtr. Bilesrie ve bilvekâle Fatma H. ile ümmetullah Nimet H. ve Nusret Muzaffer, Mehmet Emin, Mehmet Refik ve Ahmet Nevzat Beyler) 2300 45000 S025 Kuzguncukta Bostancıbaşı Aptullahaga w mahallesinde Aziziye sokağında eski 13, ' 3, mükerrer 3. mükerrer 3, m. 5, ve yeni * 3,3/1,3/23/3 No. lı altı yux elli arşın ursa üzerinde harem köşkü ve 176 arşm ar sa üzerinde arka koşk ve 500, 150 arşm arsa üzerinde selâmlık köşk ve 180 arşın arsa üzerinde ağalar dairesi ve 750 arşın arsa üzerinde iki ahır samanlık oda« lan ve 300 arşın arsa üzerinde bir kat mutfak ve kilâr ve sarreden ibaret olup ağalar dairesi kısmen kârgir ve kısmen ahşap üç kattan altı oda iki sofa bir bodrum bir mutfak bir kilâr, selâmlık dairesi bir katı kârgir iki kah ahşap olraak üzere üç katta on dört oda üç sofa (ikisi arası eamekânia bolönmüstür. bir kilâr iki taşhk (bîri çinî diğeri büyük mermerdir) bir kahve ocağı bir sarnıç bah çede laklı beş adet büyük havuz (hanenin ortasında aydınlık mahalli vardır.) haricen etrafı camekânh üstü sakaflı balkonlar harem dairesi bir katı kârgir iki katt ahşap olmak üzere üç katta on yedi oda iki salon biri yemek saîonudur. bir mutfak bir kahve ocağı bir banyo mahalli bir sarnıç bir koridor parke döşeli büvük bir sofa bölmeli iki mermer taşlılt arka köşk (harem dairesinin arkasmdaki) ahsap iki katta dört oda bir sofa bir methal ve harem dairesinin dahilinden etrafı camekânh ko ridorla diğer haneye girilir. Bu hane dört katta iki oda iki salon bir antre bir mermer taşlık diğer taslık iki gezinti mahalli biri küçüktür. Bir kule ve on altı dönüm 1307 arşın bahçeyi ve dort masura tallı suyu havi köskîerin tamamı Mehmet Lebip B. vekili Mehmet Hüsnü B. (hanelerin zemînîeri kârgir içi dısı yağlı boyalı«lır. Etrafı kâmilen balkonîudur. Ve harem dairesinin onünde bir bostan kapııı vardır. Şerefli mahaîdedir). • Onun hakkı var! Vmlnn bu 1 değll. bOtOn dograma ve marangot $ işlerinl mmkine sayesinde Oafıa frofay Dahm cabufc Daha temiz Yapabtllrslniz . Katalogumuzu isteyiniz! BOURLA BİRADERLER ve ISTANBUL GALATA SERVET GiŞESi Yiiıılıs üiıliiııiiiyıııız Serbayi Tayyare Eskınazi pjyankosunun ; biitün büyök ikramiyelerini tevzi eden g şe Eminönü, Köprü meydanında 12 numaradadır Hiç bir şubesı yoktur Kazanamadığınızı mı düşünüyorsunuz ? iihibibirinci dtreceden HARP MALULÜ olan GAZi ŞEVKET Beyin Karaköy'de Eski Borsa Ham altındaki M. GAZi GiŞESiNDEN piyango biletinizi ahrsanız behemehal kazanırsmız. Çünki bb alnnci keşidede 2 0 0 , 0 0 0 ve 5 0 , 0 0 0 lirayı bu gişerfen tcazandık Turhan ••• ve ••• Mediha * ^ KARON * * > * m * ^ V r Alman kitaphanesi Beyoğlu Tünel meydanında 523 Yüksek Mühendis Mektebi Mubayaat Komisyonundan: Yüksek Mühendis mektebi elektrik lâboratuvarı için yapıhp takas muamelesi için iş'an ahire değin tehir edilmiş bulunan ihale 4 şubat 932 tarihine müsadif perşembe günü saat (14) te icra edileceğinden alâkadarlann mezkur gün ve saatte mektebe müracaatleri lüzumu ilân olunur. I Yüksek Muallim Mektebi Müdiriyetinden: 1932 yaz sömestri için mektebimize yeniden talebe kaydına baş > lanmıştır. Kabul şartları, Türkiye tabiiyetinde bulunmak, lise mezunu ohnak, cismanî özürlerden ve sari hastahklardan salim olmak, yaşî yirmi beşten fazla olmamaktır. Taliplerin fazla izahat almak veya evrak ve vesaikini tevdi etmek üzere her gün öğleden sonra saat beşe kadar mektep idaresine müracaat edebilirler. İstanbul Polis Müdürlüğünden: Zabıta memurları için imal edilecek 2000 ilâ 2191 takım resmî el bise ve kaput kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Teklif olunacak fiat haddi Iâyık görüldüğü takdirde 18/2/932 tarihine müsadif perşembe günü ihalei kat'iyesi icra kılınacağmdan taliplerin nümu • neleri görmek ve şeraiti öğrenmek üzere idare kalemine ve teminat akçesile teklif mektubunu vermek üzere yevmi mezkurda saat 14 e kadar Defterdarhk dairesinde müteşekkil mubayaat komisyonuna vermeleri ilân olunur. ahşap iki buçuk katta yedi oda iki sofa bir mutfak bir kuyu bir kömürlük bir toprak avlu 414 arşın bahçeyi havi harap bir hanenin tamamı Hakkı ve Seyfettin Beyler bilesale Ahmet Rakım B. tarafından bilvekâle Necmettin B. Yukarida cins ve nev'ile mevki ve müştemilâtî yazılı emlâk 61 gün müddetle icra kılınan alenî müzayedeleri neticesinde hizalannda îrösterilen bedellerle talipleri üzerinde takarrür ederek birinci iha lesi icra ve otuz bir gün müddetle müzayedeye vazedilmiş ve 5 mart 932 tarihine müsadif cumartesi günü saat on dörtten itibaren mü • zayedeye mübaşeret olunarak saat on beş buçukta muhammen kıymetini geçtiği takdirde kat'î kararlarının çekilmesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip olanlann mezkur günde saat on beş buçu • ğa kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat on beş bu ruktan sonra vuku buiacak müracaatlann kabul edilmiyeceği mezkur emlâke evvelce talip olanlann kat'î kararı esnasında hazır bu« lundukları veya başka talip zuhur eylediği takdirde evvelki talip lerin müzayededen çekilmiş addo lunacaklan lüzumu ilân olunur* ' 300 2029 6412 Yeşilköyde Şevketiye mahallesinde Nigâr ve İkbal sokağında 1, 6 numaralı 150 arşin arsa üzerinde bir katı kâreir bir buçuk kah ahsap olmak üzere iki buçuk katta 9 oda ikî kücük oda (odalann birinde büyük ve üçünde dolap vardır.) Bir koridor (dolan vardır) ufak çini taşlık bîr çamanrlık bir mutfak bir kuvu ve 309 arşîn bahçeyi havi seneden müf' rez iki hane elyevm bir hanenin tamamı (Bir çab alhnda iki kamlıdır). Vasil Ef. 2006 27000 7367 Beşiktaşta Meşrutivet mahallesinde Cabi sokağında eski 20 ve veni 26 numaralı 275 arsın tr«a üzerinde kârarir bes katta on dört oda üc sofa üç kilâr nî J "*ca uç salon »fak iki balkon üç kömürlük bir odunluk bir mutfak iki taşlık •>' £.. l i a .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog