Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Çin'de Muharebeler Japon kuvvetleri Nan lrin'i îşgal ettiler { Blrinci sahtfeden mabatt) Çin'lilerin bahriye silâhendazlanna mütemadi surette tüfekle ates ebnek ve kendi gentisrâin yanına top atmak suretile mütareke ahkâmını ihlâl etmis ol daklanru ve erari albndalri raürettebatı bimaye için tedbir ittihaz etmek roeeburiyetinde kalacağını beyan eylemistir. Borsa Dün akşam kapanan Borsada bir TOrk lirası mukabili: Fransız Frangı Dolar Uret Belçika » Drahmi lsviçre m Leva Buigar Florin Kuon Çek Şilin Avasturya Pezeta Alman tnarkj Zloti Pengö Macar Ley Roaanva Dlnar Çern viç Altm Mecıdiye Banknot KANSIZLIK Maliye Vekâleti 'Camhariyei Suoat Çitt'Japon kavvetleri karşt harşıya geldüer Nankin 2 (A.A.) Japon bahriye •üâhendazlan karaya çıkarak Ksia Kaan •nmtakasına bâkim olan tepeyi ve nehir boytmdaki nhtnnlan işgal eylemisler dir. Çm kuvvetleri de ayni mahaDe gön'derilmif olduklanndan bir müsademenin vukuu gayrikabfli içtinap görünmek led.r. Debşet içinde kalan balk, Nanldn'den fcaçmaktadır. Nankin ile Hangcho*» a» ta*mda »on günlerde açılmıs olan bü7| 32.50 Bir İngiliz liraâi yük cadde ozermdeki insan akınlan adeta korkunç ve siyah bir nehiri andnrtnaktadır. Karaya çıkan 100 Japon bahriyelisi Oaaka ve Kaiska postanelerini muhafaza Topkapı Türk Fıkaraperver Hayır Muetmektedirler. Çin kıt'alannın Insmı iriilessesesmden: Kii bir müsademeye meydan verme • Kimsesız kalmış fakir çocuklan s«vin mek tçfn nbbmlardan oldukça uzak bir dirmek maksadüe MuhteütraaVıkemeleramesafeye çekflmiştir. Dün aksam is • janı Erain Âlı B. tarafmdan 27. Turklye Atihkâmlar üzerine müteaddit obüsler düs merikan bort beyeti tarafındaa 50, Tnerhuır. möştâr. Bütiin bankalar kapanmıs ve eczacı E§ref Neş'et B. namına valdesi Fa* müteaddit soyğunculuk vak'alan vuku ma Leman Hanımefendi tarafuıdan 20 Taşkasap'ta Hilmi B. tarafuıdan 30, Ye bulmuştur. Bu sabah poli» müdürü Ja • pon bahriye kumandam ile görüsmü* ve nibahce'de Hasan Basrl B tarafmdan ' eczayı tıbbiye muteahhidi Kamasa^ stdhun muhafazasindaki liizum üzerinde Cemal B tarafından 20, Devlet r .ı ısrar eylemittir. murakıbı Nlyazi Asun B. taraftvda.ı 10, VVuku'da konsolosaneler memurlan Denlzaptal mahalleslnde Kudret Hamm efendi tarafından 10, Köprühaçı'nda eczaci 3a dahü olmak üzere biitün Japon'lar Haydar Alı B. tarafjndan 10, Şehremini"nde 3**">nya'ya avdet için tahliye edilmis • kunduracı İsmail B tarafından 7, A BkM ferdir. rem B. tarafından 5, Şadiye Ekrem HanınrAhali kaçıyot efendi tarafından 5. Mis Batul ve Mls BarNankin 2 (A.A.) Top atesi saat ker tarafından 5, Meraifon'da baytar Hayri B. tarafından 3 lira olmak uzere 243 llr» * fchJe kesilmistir. Şehhde sükunet yeniteberrü edilmiştir. Klmsesis kalmı? yavrudcn iade edilmiştir. lann melul yüzlerinde nes'e yaratacak ve Ates açüır açılrnaz ecnebi konsolo bu soğuk kış günlerinde o biçarolerın kantanelar memurlaruu kendi tebaalannı si2 vücutlerine bir parça hararet verecek lahliye için icap eden müstaeel teda olan bu pek âücenabane tebern'ler^ tc rikâta başiamışlardır. Fakat şimdiye ka şekküru yoksul yavruiar namma vazlfe bilirız. idar beaüz hiç bir hareket emri veril inemtştir. Harekât vakayiini gözlerile gören Çin'lilerin söylediğine göre, Japon bahTİye silâhendazLan bir Çin müfrezesi üBu nefis aile ınağaztoinde mütemaci bK terine atef açr«u;{arY.« bunu müteakıp tekâmü!, göw çarpar. FevkalAde bayram derhal harp geroflerirtm toplan görtenushasında yuksek edebi yazüar çoktur tneğe ve Lkm tep«si üzerindeki iatih. • ÇalıKaçır nnıharriri Reşat Nuri Beyln son Irânaata obüsler yağdtnlmağa başlave basılmamış eserlerinden ayanp (Muhit »e pnıstir. verdigi «Dlleritinin Çocuğu» hlkâyesi Hv Şehirdeki Çin'li askerî kuvvetler, şaheaerdir. Ahmet Cevat Beyin TUrlc V'isikleri hakkındaki makalesi, Yaşar >' s i. Sapon harp gemilerinin ateslerine mukabele etmemek emrini alrms olduklann Kenan Hulusi, Nahifc Surı, Elif Naci, H'.kdan istihkâmatm top atesine atesle cevap met Feridun, İbrahim Hoyi, Fevziye Abdullah, Vahdet Gültekin. Hanım ve Beypermedikleri resmen beyan edilmektedir. lerin hikâye, şür, makale ve nesirîerî, seBombardıman vak'asırun başlangı yahat edebiyatı, dunya fılmi... vs. cidden enıd*, şehir polisten telâkki edilmis olan enteresandır. •mJr mocibince derhal derin bir ka İstanbul 4 üncü icra memurloğtmdan: ranl'ğa gömülmiistür. Hacı Yanko Efendinin hali hayatmda Japon barp gemileri Japon bah Hasan Febmi Beyden ütikraz eylediği rıyelflerinm ihraç edilmi* olduklan iki mavakkat köprüniin yakininde demirlemebaliğa mukabil ipotek olunan Sa • mişlerdir. matya'da Mirahorilyasbey mahalletmde Çin'li askerler, sehrin mazgallı dı • ah"k Hachnanol ccdit Congr» «okagnıda Varlan üzerine konulmu* toprak çuvalcedit 13 numaralı maabebçe hanenm burodan mürekkep yığmlar arkasma beşte iki hUse» kırk beş gün müddetle BMvid almıslardır. Halbuki chril ahali raüzayedeye konularak elli lira bedeOe IratleJeri sehrin dahilî mahallerine 3 • talibi uhdesnde olop bedeK müzayede ticaya sitap etrnektedirler Halkm bir haddi Uyıkında görülmediğinden ibale» lntrru da mümkün olduğu sür'atle Nankat'iyeci yapıhnak üzere bir ay müddetle ldn'den deniz tarikile aynlmaktadırlar. temdidi raüzayedeye konmuftur. MeŞanghay'dan evvelâ Nankin'e koşrauş sahası tamanru 74 metre murabbaı olup olan halk şimdi o kadar dehşet içinde* 59 metre murabbaı üzerinde bina ve dirler ki limandan hareket eden her İnmütebakisi bahçedir. Kıymeti mu • giKr vapuruna hücum etmekte ve kaçhammenesi tamamı bin be» yüz Uradnr. nıağa çahşmaktadırlar. Mezkur hane ansap olup haneye girilLondra borsasında dikte kismen renkli çmi kumen merroer Londra 2 (A.A.) Esharo borsası bavfa üzerinde üç oda iki aptesane tah/i&tları, Aksayi Şark havadislerinden ta bölme ile aynbn» odunluk ve kö • müteessir olmuştur. İngiliz lirası, daha mürlük ve yerli oeakh çimento çamaşır zayıftnr. İngiliz devlet eshamı düsüyor. tekneli mutfak olup bahçeye buradan Arya eshamında mühim tenezziiller varbir methali vardır. Bahçede müşterek b'r dır. 1910 tarihli ve % 4 faizli eapon iskuyu vardır. Avlıdan taf merdivenle likrazı tahvilleri 57 den 51,5 a, % 6 bodruma inilir ve bodrurodan ittisalinfaali tahvilât 85 ten 80 e ve 1907 tadeki arcaya bir methali vardır. Birind rihli ve % 5 faizli tahviller de 75 ten kata çıkıldıkta yüklij bir cofa üzerinde 7 0 e düsmüştür. dört oda 'ki kiler mevcuttur. Çephedeki Çin bonoları, bir çok puvan kay odadan btriti «ahnizli ve bahçe kı«mınbetmisth*. daki odanın tarasasi vardır. Yalruz zemin katında elektrik techizatı vardır. Hu Nankin 2 (A.A.) Nankin'in dün dudu: Bir tarafi ahere ait arta ve bir aksam bornbardıraan edilmesinin bir tarafı ahare ait hane bahçesile mahdatanlafmamazlıktan ileri geldiği söyhır. Talio oianlarm kıymeti mobam lenmektedir. Filhakika alınan resmî menesinin beşte ikiye isabet eden yüzde bir haberde bir çok Japon bahriye on nisbetmde pey akçesmi müctashi • efradimn yiyecek tedarik etmek üben 5/3/932 tarihinde saat 14 ten 16 zere karaya çıktıklan sırada bir Çin ya kadar İstanbul 4 üncü icra memurludevriye kolu taraf ından tahrike mağuna ve 928/5595 dosya numarasiie ruz kaldıkları, Çin devriyesinin kenbizzat veya btlvekâle müracaat eyle • dilerine yapılan ihtara cevap vermimeleri ve (azla malumatın dosyadan ita yen Japon bahriyelileri üzerine ateş edileceği ilân olunur. açtığı bildirilmektedir. Japon bah • Topkapı fıkaraperver Cemiyetinin teşekkörü Harbiye Mektebi kumandanlı • Nörasteoi, . \ • zaflyct re ğından: Bu sene Harbiye mektebinden Chloros* zabit çıkacak efendilere elbise, yegâne deva kanJ ıhya eden n ı n A n yg bba £anm»tahh> etibba tarafından tertip cdılmısüı. Û İ K U r . PARIS f otin, sırma kemer ve kılınç, battaniye, portatif karyola ve sandık ile hurç satın almacaktır. İhalesi 4 şubat 932 perşembe günü saat 11 de Harbiye mektebi binasında Askerî satınalma komisyonu sa Ionunda yapılacaktır. 12 mart • 932 tarihine tesadüf eden cumartesi günü açılacak MaTaliplerin nümuneleri görmek liye müfettiş muavinliği müsabaka imtihanma girmek istiyenlerin, ve şartnameyi okumak için Har • memurin kanununun dördüncü maddesinde sayılan evsafı tamamen biye mektebi Levazım müdürlühaiz olduktan başka yirmi dörtten aşağı, otuzdan yukarı yaşta bu • güne müracaatleri. lunmamaları ve yüksek nekteplerin birinden mezun olmaları şarttır. İstanbul birinci iflâs memurluğundan: İmtihana talip olanlar 20 şiıbat 932 tarihine kadar Ankara'da Müflis Tenekedzade Mehmet Emin Maliye teftiş heyeti reisliğine istida ile müracaat edeceklerdir. îstidaEfendiye ait olup birinci derecede Ziya şu vesikalann raptı lâzımdır: raat Bankasma teminatlı ve tamamma 1 Hüviyet cüzdanı ve ikametgâh adresî, 2 • kendi el yazılarile • 2660 lira kıymet takdir edilen Üskü • dar'da Selmanağa mahallesinde Bül tercümeihal hulâsasaı, evvelce başka memuriyetlerde bulunmuşlarsa büldere sokagı ve caddesinde eski 10 müddet ve sureti hizmetlerine dair resmî vesika, 3 askerliklerini yapyeni 1116 No. larla murakkam kay tıklarma veya tecil edildiklerine dair askerlik şubelerinden verilmiş den gedikten âri muayyen bahçe mabir vesika, 4 Mektep şehadetnamesi veya mezuniyeti mutazammın halli ile dükkân mahallinde müstakar tasdikname (bütiin bu evrakın Noterlikten musaddak suretleri verileberber ged'ğinden munkalip elyevm bilir..) 5 • Hastahğı bulunmadığına ve seyahat zahmetlerine müte • 190 zıralı fınnı müftemil bir bap yağhanenin tamamı ile gene tamamına 3400 hammil olduğuna dair hükumet doktorundan verilmiş rapor. lira kıymet takdir edilen Üsküdar'da İstenilen evsafı tamamen haiz bulunduklarına Vekâletçe kanaat Hayrettinçavuş mahallesinde Selimpaşahâsıl edilen talipler tahrirî ve şifahî iki imtihana tâbi tutulacaklardır. taşı sokağmda eski 8 yeni 10 No. larla Tahriri imtihan Ankara'da ve İstanbul'da ve bunda muvaffak olanla murakkam 260 zıralı maabahçe hanenin nn şifahî imtiham r^a Ankara'da yapılacaktır. İmtihanlar teftiş heyeti tamamı ve gene tamamı 1600 lira krymeti muhammeneli Üsküdar'da Selmandairelerinde icrB lilecektir. Hantal Zade Tayyar vaptrrlan Muntazam haftalık Doğru İZMİR POSTASI Seyyar vapuru 3 Şubat çarşamba saat 18 de Teftiş Heyeti Reisliğînden: Sirkeci rıhtımından hareketle Gelibolu, Çanakkale'ye uğn« yarak İzmir'e gidecek ve gele» cektir. Müracaat: Eminönü Rıhtım Han No. 5 Telefon: 21977. Yolcu bileti vapurda da verilir. İzmir Mersin ÇARŞAMBA Akşamı saat 19 da Sîrkecî rıhtımından hareketle doğru (Çanakkde, Antalya, Aliiye, Mersm v« GERZE TZ LUKS VE SUR'AT POSTASI Payas) a azimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkeci'de Küçük Kırzade hanındaki acentasına müracaat. Telefon: 23118, Galata acentas' Galata, nhtımında 35 No. Vuçino Tel. Beyoğlu 1169 (imtihan programı) Bütçe (îhzarî, tasdikî, tatbiki ve kontrolu) MuKasebei umumiye kanunu, Vergi nazariyeleri, tarh sistemleri, vergînin in'ikâsedüler vergiler, veraset vergisi, muamelât sı ve istihlâk üzerinden alınan vergiler, gümrük, inhisarlar vasıtah ve vasıtasız vergilerimizin nevileri, tarh ve tahsil usulleri, Alman, İngiliz, Italyan ve Fransız vergi sistemleri hakkında mücmel malumat. C • Maliyemizinrauhasebeve varidat teşküâtı. D lstikraz nazariyatı, tahvil, itfa, Türkiye düyunu miyesi. 2 İktisat fistihsal, tedavül, inkısam, istihlâk bahisleri) 3 Malî ve ticarî hesap faizi basit, iskonto, faizli hesabı cari ler ve muhtelif usulleri, borsalar, kambiyo, arbitraj, faizi mürekkep, senevî taksitler, amortisman. 4 Hendese Satıh ve hacîm mesahalarî. 5 Ticaret usulü defterisi • (usulürouzaafa,defter tutmağa mü • teallik muhtelif sistemler, envanter ve blânço, Amerikan usulü) 6 Hukuku idare • Ceza mankemeleri usulü kanununun tahkikat usullerine müteallik hükümleri, memurin muhakemat kanunu, kanunu medenî, borçlar kanunu, ticaret kanunları (ahkâmı esasiye) 7 Türkiye'nin tabiî, iktisadî coğrafyası ve malî tarihi hakkında maiumat. 8 Fransızca (imlâ, tercüme, mükâleme)^ İmtihan programı hakkında riyasetten mütemmim izahat ahnabilir. Bu imtihanlar d a muvaffak olanlar üç sene nihayetinde ehliyet imtihanı geçirdikten sonra müfettişliğe tayin edilerek bir sene staj görmek üzere Fransa'ya gönderilirler. Müfettiş muavinliği imtihanmda iki def a girip te kazanmamış olanlar üçüncü imtihana iştirak edemezler. I Maliye Muhit Münakasa ilânı Akşehir Belediye Riyasetinden: Kasabaya 3 ~ 500 kilometre mesafede bulunan İçme suyu teaisar tının heyeti umumiyesi, mevcut proje ve evrakı keşfiyesi mucibince 29/kânunusani/932 tarihinden itibaren 18/şubat/932 tarihine mü sadif perşembe günü saat 14 e kadar 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii münakasaya konulmuştur. îşbu inşaat ve tesîsatm bedeli peşinen Akşehir Bankası tarafından Belediye hesabına tesviye ve tediye olunacaktır. Talip olanlann ve şeraiti münakasayı görmek J istiyenlerin Ankara'da Çocuk Sarayı karşısmda AV~Mr li Mustafa Şevki Bey ticarethanesine. İstanbul ve İzmir'de Akşeh. ^nkası şubelerine. Akşehir ve Konya'da Belediye Riyasetine müracaat etme • leri lüzumu ilân olunur. ağa mahallesinde Bülbüldere sokağmda eski 1212 mükerrer yeni 1820 No. larla murakkam iki diikkântn tamamı ayn ayn «artnamelerle açık arttırmıya va • zedflmiş olup 4 / 2 / 9 3 2 tarihinde şartnaraeleri divanhaneye tab'k olunarak 8 mart 932 tarihine müsadif salı günü saat 13 ten 16 ya kadar İstanbul Ad liyc dahesmde birinci katında kâin birincî iflâs menrarluğunda açık arttarma De sablacakbr. Ve gene müflisi mumafleyhe ait olup birinci derecede Emlâk ve Eytam Bankasma ve ikinci derecede Harm Vanton Efendiye teminatlı ve tamamma 19600 lira kıymet takdir edilen Üsküdar'da Hocahasanhatun mahalle sinde Pasalimam caddesinde eski 1820 18/20 yeni 1113, 11/1 No. larla murakkam kayden 392 arşın 1 2 parmak mik tarmı havi Şemane gediğinden munkalip müfrez iki kıt'a arsa olup hâlen yek « diğerine maklup iki bap mağazayı müstemil bir bap hanenin de tamamı açık arttmruya vazedilmis olup 24/2/932 tarihinde sartnamesi divanhaneye talik edilerek 27 şubat 932 tarihine müsadif cumartesi günü saat 13 ten 16 ya kadar tstanbul Adlrye dairesinin birinci kabnda kâin birinci iflâs meraurluğunda açık arttarroa ile satüacakbr. Bu gayrimenkulün arttırma sı ise ikincidir. Birinci arttar masmda 5000 liraya talip çıkmış olup bu kere en çok artfaranm üstünde bırakılacaktır. Artfarmalara iştirak için yüzde on ( 1 0 ) teminat alınır Sabş pefin • dir. Işba gayrimenkullerin müterakim •ergUeri, belediye resunleri, vakıf icaresi, tellâliye resimleri müşteriye aittir. İcra ve iflâs kanununun 119 uncu maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacakblar ile diğer alâkadaranm ve irtifak hakkı sa hiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarım ilân tarihinden ib"baren 20 gün içinde evraki raüibitelerile bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar sabş bedelinin paylaşmasmdan hariç kalırlar. Alâkadaranm isbu maddei kanuniye ahkâmma göre tevfiki hareket ebnleri, ve daha fazla malumat almak isb'yen lerin 931/12 dosya numarası ile me • muriyetimize müracaatleri ilân olunur. Beyoğlu'nda Taksim'de Sıraserviler'iîe dairei mahsusasmda ifayi vazife eden istanbul ikinci icra memurluğundan: Bir alacaktan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesi takarrür eden ve tamamına (5700) beş bin yedi yüz lira k ı y met takdir olunan Beyoğlu'nda Feri • köy'ünde Kısrm iki mahallesinin ab*k Çiftecevizler cedit Çiftecevizler soka ğında kâin atik 88 cedit 52, 5 4 nu raaralı maaahır bir bap hane ile keza ayni mahalde eski 9, 90 numara ile murakkam ve tamamına (3123) üç bin yüz yirmi üç lira kıymet takdir edilen ve iki ahın muhtevî arsamn birinci ve açık artbrması 5/3/932 tarihine müsadif cu • martesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede icra kılınacakbr. Arttırmıya iştirak için mezkur gayr'menkulâbn muhammen kıymetlerinin yüzde onu nisbetinde teminat akçesi verilmek lâzımdır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklüar ile diğer alâkadarların ve irtifak hakkı sahipIerinin bu haklarım ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarmı ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evraki müıbitelerile dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde sicillikle sabit ol • mıyanlar sabş bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi ile belediye rüsumları ve vakıf icaresi müşteriye aittir. Daha fazla malumat almak kti • yenler 20/2/932 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık ve asıh bulundurulacak olan arttırma şarrnamesile 930/2450 No. lu dosyaya müracaatle derunünde mevcut ve mezkur mahaüin evsaf ve mesahasını havi vaziyet ve takdiri kıymet raporuna müracaaüfri 3 i n olunur. NE60LU UARTIN PDSTAIIİ 3 şubat ÇARŞAMBA Sirkeci nhtımından hareketle Erejli, Zonguidak, Bartın, Atnasra Ode, Inebolu, Evreniye, Uişe ve Abana'ya azlmet ve avdet edecektir. Yuk ve yo!cu için Cralata'da FTuçök Rıhom Hanmda 45 numara^a miiracaa Telefon: Beyo*!u 913 SEYRİSEFAİN Merzek acenta: Galata Köpröbaşı B. 236ü Şobe A. Sirkeei Mübfird*4sade H. t. «7lf TRABZON POSTASI (KARADENÎZ) vapuru 3 çubat Çarsamba *18 d e Galata Rıhtımından hareketle İnebolu, Sinop, Samsun, ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa'ya gidecek dönüşte mezkur iskelelerle bhHkte Pa zar, Of, Sürmene, Polathane'ye de uğrıyacaktır. Nadide fidan meraklılarına 20 çeşit 2. M. KADAR envaı çam fidanlan kap içerisinde, nadide bodur güller, yediveren 120 çesitten, hotis Im. yukarı aşüanrraş aşılan fevkalâde 50 çesitten, 1/80 santim üzere asılanmış parasol gül, tezytnat fidanlan, Asyayi Şark'ın parasol dut sofra amiydalus, fraksinus, parasol, manolya fidanlan, ormanlık fidanlan, nadide meyva ağaçları, forme veya fidanlan ve saire. Ortaköy, ANKARA ilk fidan bahçesî: VasH İKataloğu meccanen gönderiyoruz. | Nankin bombardımam hakkında ZAROKOSTA RAKISI Halis üzüm ve anasondan mamul aliyyülâlâ rakıdır. ZAROKOSTA Müskirat imalâthanesi 54 senedenberi büyük bir ciddiyet ve doğrulukla iş gören müessesedir. Nefis Çavuş rakisı da ZARO KOSTA mamulâtındandır. Kilosu yalruz 200 kuruştur. Adres: Galata, Topçular 159. Te'efon Bevoglu: 682 Beyoğlu sulh 4 üncü hukuk hâkim liğinden: Iatanbul'da Şehzadebaşı'nda Kınk • tulumba sokağmda kâin bir katı kârgir iki katı ahşap bahçe ve müştemilâtı satreyi havi olup nısfı merhun Celâlettin Arif Beye ait olan bir numaralı hane • nin nısfı açık arttırma suretüe 6 mart 932 pazar günü satılacakbr. Hanenin tamamma 8000 lira kıymet takdir edilmiştir. Bedeli müzayede peşin ve teüaliyesî mosterisine aitt'r. tstiyenlerin yüzde on pey akçesini hâmilen yevmi mezkurda roahkeme salonunda hazır bulunmaları flân olunur. 'I riyeliler, Çin devriyesinin bu hareketi istanbul 3 üncü icra memurluğundan: üzerine geri dönerek menıup bu Mahcuz olup füruhtu mokarrer bu • lundukları gemiye gitmişler, Çin aslunan Yedikule'de Kazlıçefme'de Kireçkerlerinin bu taarruzunu haber verbane sokağmda 6 numaralı deri fabrika» mişlerdir. Japon donanması kumandanlan bu vak'a üzerine top atefi stnda 500 adet siyah knzu bagnak derisi açıp açmamak hususunda bir naüddet ve 3000 adet beyaz kuzu bagnak deri iereddüt gösterdikten tonra Çin is smîn yapılan birind arttırmada talip zutihkâmlannın mukabele edip etmiye hur etmed'ğinden ikinci açık arttırma »uce^ini anlamak üzere havaya bir kaç retile satılması Ukarrür ettiginden 13 şumermi attırtnıslardır. Cin stihkâm • b«t 1932 tarihine mmadif cnmartesi gülanndan hîç b!r mukabele görülnae nü saat 10 dan 11 « kadar sablacagmdaa mesi Üzerine Japon'lar ateşi kes !mahallinde memumna müracaat olonması •liflerdir. 'ilân olunor. I MAIUA Or. Hakkı Şinasi Yavrunuzun en sjhhî gıdasıdır ;ıdır. •"I | Zayi Kânunusaninin yirmi sekizinei per • şembe günü saat bir raddelerhıde Sandalbedesteninde (H. H.) markalı cep cüzdanınu kaybettim. Her kim buldu ise içindeki para kendisine ait olmak üzere hususî evrakı (htanbol posta katusa 4 1 7 ) namma irudini insaniyet na« mına rica ederim. Lımammıza mvvasalatt behlenen vapurlar CELİO vapuru 3 şubat çarşamba (İtalya ve Yunanislan) dan ANFİTRİTE vapuru 3 şubat çarşamba (Romanya ve Bulgaristan) dan. Yaktnda limanırmzdan hareket edecek vapurlar CELİO vapuru 3 şubat çarşamba (Burgaz, Varna ve Köstence), ye. KALDEA vapuru 4 şubat perşembe (Midilti, İzmir, Pire, Kandiye, Hanya, Kalamata, Kata • kulo, Venedik, Triyeste, Fiume ve Triyeste) ye. ANFİTRİTE vapuru 4 şubat perşembe (Pire, Napoli, Marsilya. ve Cenova) ya. (COSULİCH Line) kumpanyasınm lüks vapurlanna aktarma edilerek Şimalî ve Cenubî Amerika limanlarına gitmek için tenzilâtlı doğru bilet verilir. Her nevi tafsilât için Galata'da Mumhane (Lloyd Triestino) ser acentasına. Telefon Beyo^lu: 2127 veya Galatasarayın'da sabık Se lânik bonmarşası binasmdaki yazıhanelerine. Telefon Beyoğlu 2499 ve yahut Sirkeci'de Kırzade ha nındaki yazıhanesine müracaat edilmesi. Telefon: İstanbul: 235 İstanbul 1 inci iflâs memurleğundan: Müflis kunduracı Rafail Şaul Efen dfnin evvelce tanzim ve ilân olunan sıra defteri ahiren düzeltilmiş olarak ilân da d a i t i . Bu kere diğer » I T ^ M ^ *Uğ hur etraiş ve kayıt ve kabul edihniş oU duklanndan sıra defterinin ikinci defa olarak düıeltildiği Oiıı olonur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog