Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Askerî Tekaüt Şubesinde Muameleleri İkmal Edilenler Cevaplarımız CfiVanlaHmi7 3 Şubat 1 9 : •Camhnriyet '• Erzurum Nümune hastanesi sabık kulak mütehassısı Dr. Yusuf tzzettin Beye: «İşinize bakılabilmek içîn evrakmızın hangi tarih ve numara ile Sıhhiye Vekâlet: Sicil şubesinden Tekaüt şubesine gönderildiğinin bilinmesi lâzımdır. Bu numarayı bize yazarsanız işinizi yeniden takip ederiz.» T e k a ü t şubesinde 2138 31 numara ile ' Tekaüt Şubesinde 2138 31 numsra ile I ^ 3'5 931 yevmiyesinde muharrer olduğu anlaşılmıştır.» Sinob'un Kefevi mah"Uesinden Kara Mahmut oğlu şehit İbrahim'in pederi Hüseyin ustaya: «Bize bildirdieiniz numara ile evrakınızm Tekaüt şubesine gittiğme dair bir kayda tesadüf edilPmemistir. Askerlik şubesinden tekrar tahkik ediniz.» Bursa Vilâyetine merbut Aksu karyesinden berber Hüseyin ve Mehmet Efendiler vasüasile şehit Hâmit Ef. valdesi Fatma Hamma: «Oğlunuzdan maaş tahsisi hakkındpki evrakmızın hangi tarih ve numara ile hangi makamdan Tekaüt şubesine gön derildiğini bildirmeniz lâzımdır. Tahkik ederek tekrar bize yazarsanız yeniden tahkik ve takip ederiz.» Afyon Vilâyetinin Burmalı mahallesinde 25 No. lu hanede as • keri cerrahlıktan mütekait ömer Efendiye: «Evrakmızın hangi tarih ve numara İle Tekaüt şubesine gönderildiğini bildirmedikçe hakkınızda yapılan muameleye dair malumat itasma imkân yoktur. Bu numara ve tarihleri öğrenerek bize bil diriniz.» tstanbul Polis Müdiriveti mu tetnet ve veznedarhğından mütekait Aziz Beye: «Evrakınız Tekaüt şubesine vâsıl olduğu zaman muamelesi yapılacaktır.» Mektebi Harbiye eczacıbasısı miralay Francisko B. kerimeleri Hammlara: «Evrakınız 8182 31 numara ile 13/12/ 931 tarihinde Tekaüt şubesinden Zat İşleri Sıhhiye şubesine gönderilmiştir. Oraya müracaat etmeniz lâzımdır.» Kadıköy İskele caddesinde 21 No. lu hanede mütekait yüzbaşı Ahmet Talât Beye: «Evrakınız 496231 numara ile 5'10'931 tarihinde Tekaüt şuhbesinden Kadıköy Malmüdürlüfrüne gönderilmiştir.» Gebze kazası, Yartmca karyesinde Hasan oğlu Şerafettin ts mail Efendiye: «Evrakınızın muamelesi ikmal edilerek resmî senediniz size verilmek üzere Te kaüt şubesinden 873329 numara ile 20/6'931 tarihinde Maliye Vekâleti Mun tazam Borçlar müdürlüğüne gönderil miştir.» Mütekaidini askeriyeden sabık Konya Askeri hastanesi imamı Abdülgani Efendiye: «Evrakmız 744931 numara ile 3/1 '932 tarihinde Tekaüt şubesinden Sıhhat İşleri dairesine gönderilmiştir.» 31 1932 sicil numaralt mü tekait kıdemli yüzbaşı Mehmet Beye: «Evrakınız 691031 numara ile 2" '9 /931 tarihinde Tekaüt şubesinden piyade şu besine gönderilmiştir.» Atina kazasından Yahup oğlu şehit Yunus'un babası Hasan Efendiye: «Evrakmızın muamelesi ikmal ed'iprek resmî senediriz size verilmek üzere Tekaüt şubesinden 243131 numara ile 13/1/ 932 tarihinde Maliye Vekâleti Muntazam Borçlar müdürlüğüne gönderilmiştir.» Çanakkale karsısında Kilidilbrhir'de bahkal Hakkı Kf. nez 'dinde Kücük Anafarta'lı şehit Ahmet oelu Osman Efendiye: «Evrakmız Tekaüt şubesirden 13 '1 '93? tarihinde 1095228 numara ile Gelibolu Askerlik şubesine gönderilmiştir.» Edremifte Gazi Celâl m"*"*' . lesinde 12 No. lu hanede Abdullah oğlu Gaffar Efendiye: «Evrakınız, maluliyetinîzin tevsiki zımhmda 670030 numara ile 15'12/930 ta rihinde Zayiat şubesine gönderilmistir. Tekaüt şubesine vünıdunda muamelesi yapılacaktır.» Deniz ktdemU vüzh""t M* M"htar oğlu Ali Rıza Beye: «Evrakmız en son olarak Zayiat snbe<!inden 13/1/932 tarihinde 9762 numara ile Deniz Zat İşleri müdürlüğ'ine gönderilmiştir » Şehzadebaşı'nda Burmaltmes çit mahallesinde 5 No. lu hanede merhum Mehmet Eyüp Ef. hare mi Hamma: «Size maaş tahsisi hakkmdpki evrakın Zayiat şubesine vüruduna dair bir kayda tesadüf edilememiştir. Yeniden numarasını tahkik ederek bize bildiriniz.» Uşak Sabah mahallesinde Hacıeedik oğlu Hacı Osman oçlu şehit tbrahim zevcesi ümmi GüU süm Hamma: «Evrakınız Zayiat şubesinde bulunamamıstır. Mezkur şubenin is'arına nazaran linden resmî senedi 30 106 No. 25/1/932 / ( linden resmî senedi 30 106 No. 25/1/932 / Zabitan Eytam kısmı Zabitan Eytam kısmı Muhittin oğlu Mehmet ailesi Izmit emvaKaymakam ismail Hakkı B. ailesi Konlinden resmî senedi 28 8313 No. 25/1/932 ya emvalinden resmi senedi 31 8762 No. Osman oğlu Mustafa ailesl Bursa emva9/1/932 Bursa'da Meydancık mahalfe Kaymakam Mehmet Emin B. ailesi Üslinden resmi senedi 29 10046 No. 25/1/932 sinde Süleymanaza sokağmda 4 küdar emvalinden resmî senedi 31 8008 Malul efrat kısmı No. 12/1/932 No. lu hanede şehit Mustafa oğlu Mehmet oğlu Mehmet Ef. Daday emBinbaşı Salim Ef. ailesi Fatih emvalintbrahim Etem zevcesi Hürmüz valinden resmî senedi 31 5512 No. den resmî senedi 31 8648 No. 12/1/932 Hamma: 14/1/932 Evrak müvezzii Sait Ef. ailesi Fatih emvalinden resmî senedi 31 8998 No. Mehmet Ali oğlu Mehmet Ef Balıkesir «Evrakmız. muam^lesînin ikmali iein emvaîinden resmî senedi 30 4793 No. 12/1/932 en son olarak 4'1'932 tarıhır.de 75 numara 14/1/932 Binbaşı Mustafa Ef. ailesi Gebze em ile Zayiat şubesinden Bursa Askerlik şuvalinden resmî senedi 28 8645 No. * Halit oğlu Ahmet Ef İzmir emvalinden besine gönderilmiştir.» 12/1/932 resmî senedi 31 874 No. 14/1/932 >»~ ** * İbrahim oğlu Mustafa Ef. İnebolu emBinbaşı Vehbi Ef. ailesi Beyoğlu emva valinden resmî senedi 31 8200 No. Muameleleri tekaüt şulinden resmî senedi 31 7324 No. n 1 Müracaat eden zatın muvazzah adresi 14/1/932 16/1/932 b r'nce ikmal edilerek resAhmet oğlu Hüseyin Ef Tortum em Ferik Mahmut Paşa ailesi Beyoğlu emmi senetleri Muntazam valinden resmî senedi 30 6577 No. valinden resmî senedi 32 161 No. 14/1/932 Borclar Müdürlüeirne gö'n18/1/932 İsmail oğlu Kadir Ef. Kütahva emva Kaymakam Mustafa Besim B. ailesi Kaderilenlerin listeleri: linden resmî senedi 31 2741 No. dıköy emvalinden resmi senedi 31 2234 14/1/932 No. 18/1/932 Eytam efrat kısmı Abdi oğlu Hasan Beşiktaş emvalinden Binbaşı Ziver Ef. ailesi Fatih emvalinMebfet oğlu Salih eytamı E'kisehir 2 Niçin müracaat edildiği : resmi senedi 30 6088 No. 25/1/932 den resmî senedi 31 8656 No. 18/1/932 emval'rden resmî senedi 29 12935 No. Hasan oğlu Arif Vezirköprü emvaîinden Yüzbaşı Ali Mııhsin Ef. ailesi Ankara 16 '\ '932 resmî senedi 31 3774 No 25/1/932 emvalinden resmî senedi 31 1413 No. f Molla o^n A^m^t evtamı Şa^kısla emŞaban oğlu Halil Malatya emvalinden 18/1/932 resmî senedi 31 7437 No. 25/1/932 valinden resmi senedi 29 3386 No. Yüzbaşı İsmail Kâmil Ef. ailesi Ka dıköy emvalinden resmî senedi 31 9015 Mehmet oğlu Mehmet Hamdi Diyarbe16/1'932 kir emvalinden resmi senedi 31 5030 No. 18/1/932 Abdullah oğlu Osman evtamı DPIPİTİ Yüzbaşı Fehmi Ef. ailesi İsparta em 21/1/932 emvalinden resmî senedi 29 1935 No. 3 Müracaat evrakımn ilk kayıt numarası ve tarihi nedir? valinden resmî senedi 31 6844 No. Hasan oğlu Mehmet Bolu emvalinden 16/1/932 18/1/932 resmî senedi 31 7993 No. 21/1/932 Hüseyin oğlu Hüseyin evtamı Afyon emYüzbaşı M. Nuri Ef. ailesi Çorum em 1 Mehmet oğlu Mehmet Safranbolu em valinden resmi senedi 31 2095 I"" valinden resmî senedi 29 1232 No. valinden resmi senedi 31 7864 No. 18/1/932 16 '1 "932 21/1/932 Yüzbaşı İsmail Zühtü Ef. ailesi EI^7' M. Ali oğlu Ahmet eytamı Tosya em Beşiktaş emvalinden resmî senedi 31 Ali oğlu Alaettin Kadıköv emvalinden valinden resmî senedi 29 6 No. 16 1/932 6065 No. 19'1/932 resmî senedi 31 6494 No. 21/1/932 Abdullah oğlu Abdullah evtamı ManavYüzbaşı İbrahim Ef. ailesi Elâziz BeÖmer oglu Ali Safranbolu emvalinden 4 Evrak son defa olarak hangi makamdan, hangi tarih ve gat emvalinden resmî senedi 30 1388 şiktaş emvalinden resmî senedi 31 6465 resmî senedi 31 8661 No. 21/1/932 No. 16/1/932 numara ile tekaüt şubesine gönderilmiştir? No. 19/1/932 Mustafa oğlu Bekir Kochisar emvalin Cemal oğlu Hasan eytamı Karacabey Mülâzim Mehmet Ef. ailesi Keskin emden resmî senedi 31 8649 No. 21/1/932 valinden resmî senedi 32 100 No. emvalinden resmî senedi 30 3201 No. 18/1/932 Tekaüt Zabitan kısmı 16/1/932 Hs. Me. Ali Rıza Ef ailesi Tokat emva Miralay Haydar B. Kadıköy emvalin Süleyman oğlu Mahmut eytamı DacHy linden resmî senedi 31 7037 No. den resmî senedi 31 8937 No. 14/1/932 emvalinden resmi senedi 30 5955 No. 16/1/932 16/1/932 Binbaşı Mehmet Zeki Ef. Ankara em Cerrah Ali Naci Ef. ailesi Fatih em • valinden resmî senedl 32 134 No. valînden resmî senedi 31 8262 No. Recep oğlu Davut eytamı Adapazarı em5 Zabit ise sicil veya kayıt numarası, sınıf ve rütbesi 16/1/932 14/1/932 valinden resmî senedi 31 7785 No. nedir? ve hangi kıt'adan tekaüt edilmiştir : İmam Mahmut Ef. ailesi Kayseri em « Binbaşı Hayrullah Ef. Erzurum emva 16/1/932 linden resmi sened İ32 155 No. valinden resmî senedi 30 9411 No. Selim oğlu Hüseyin eytamı Baba^ski em18/1/932 14/1/932 valinden resmî senedi 31 8212 No. Tabur kâtibi A. Hamdi Ef. ailesi Ba Binbaşı Mehmet Sıtkı Ef. İzmir em 16'1/932 kırköy emvalinden resmî senedi 299133 valinden resmî senedi 32 222 No. No. 20/1/932 Ahmet oğlu İbrahim eytamı Vezirköprü 14/1/932 emvalinden resmî senedi 31 8275 No. Binbaşı Abdürrahman Ef. ailesi ErainöMuamele memuru A. Kâşif Ef. Konya 16/1/932 nü emvalinden resmî senedl 31 7726 No. emvalinden resmî senedi 32 158 No. 24/1/932 Mustafa oğlu Ahmet evtamı Bor em 14/1/932 Binbaşı Cemal Ef. ailesi Eminönü emvavalinden resmî senedi 31 8294 No. valinden resmî senedi 29 11986 No. ismail oğlu Memiş Ef. eytamı Ş.Karalinden resmî senedi 31 2232 No. 27/1/932 Hs. Me. Mehmet Sait Ef. Ankara em 16/1/932 ağaç emvalinden resmî senedi 31 5136 18/1/932 valinden resmî senedl 32 203 No. Binbaşı Mehmet Rlza Ef. ailesi Beykoz No. 9/1/932 Mehmet oğlu Selim eytamı Çankırı emOsman oglu Niyazi eytamı Kırşehir ememvalinden resmî senedi 32 10 No. 14/1/932 Hasan oğlu Hasan Ef. eytamı Çankırı valinden resmî senedi 31 8372 No. valinden resmî senedi 29 110059 No. 27/1/932 Binbaşı Mustafa Ef. İnegöl emvalinden emvalinden resmi senedi 28 6004 No. 16/1/932 18/1/932 Binbası Abdülâziz Ef. ailesi Kadıköy emresmi senedi 32 223 No. 16/1/932 10/1/932 İsmail oğlu İbrahim eytamı Tavas emNail oğlu Mustafa eytamı Akşehir em valinden resmi senettf 32 184 No. Yüzbaşı Mehmet Kâzim Ef. Üsküdar em 27/1/S38 M | . T V *»o.,> senedi 29 2317 No. Ömer oğlu Bekir Ef. eytamı Orhaneli valinden resmî senedi 31 5103 No. valinden resmî emvalinden resmî senedi 28 3851 No. valinden resmî senedi 31 8205 No. Kaymakam İsmail Bey aile*l Ankara cm18'1/932 16/1/932 16/1/932 J 10/1/932 valinden remıi senedi 31 8837 No. 27/1 32 Hacı Mof oğlu Zekeriya eytamı AdapaHasan oğlu Ali eytamı Bozöyük emva Kaymakam Mehmet Zühtü B. Trabzon Hasan oğlu İbrahim Ef. eytamı Bolu zarı emvalinden resmî senedi 29 634 Yüzbaşı Hasan Tahsin Ef aüesi Eminölinden resmi senedi 31 2339 No. emvalinden resmî senedi 32 224 No. r.'i err>vTünden resmi senedi 32 130 No. emvalinden resmî senedi 29 0849 No. 16/1/932 No. 18/1/932 10/1/932 17/1/932 24/1/932 Ahmet oğlu Hacı eytamı Beşiktaş emSadık oğlu Sadık eytamı İskilip emvaSalih oğlu İzzet Ef. eytamı İnebolu emKaymakam Halit B. Adapazarı emva Yüzbaşı Mustafa Ef. ailesi Eminönü emlinden resmi senedi 31 2754 No. 16/1/932 valinden resmî senedî 30 7021 No. valinden resmî senedi 29 1264 No. linden resmî senedi 32 292 No. valin edn resmî senedi 32 I8<? No. 27 '1 ''S32 18/1/932 Ali oğlu Ahmet eytamı Nallıhan emva17/1/932 10/1/932 Kolfi*ası Hacı Fü«<»vin Ef ailesi Ms»1°tva linden resmî senedi 31 1164 No. İbrahim oğlu Eşref eytamı Muğla emBinbaşı Cemal Ef. Fatih emvalinden İsmail oğlu Ali Ef. eytamı Gerede ememvaliirien resmî senedi 31 6143 No. valinden resmi senedi 30 1402 No. 16'1'932 27/l'932 valinden rezmi senedi 29 12134 No. resmî senedi 32 272 No. 17/1/932 18/1/932 Hüseyin oğlu Ali eytamı Bursa emva Binbası Hüseyin Ef. Fatih emvalinden 10/1/932 Mülârnn Husevin Ef aüesi Diki" pmAhmet oğlu Mehmet eytamı Kilis emlinden resmî senedi 30 5954 No. 16/1/932 resmi senedi 32 288 No. 17/1/932 valind^n resmi senedi 31 2425 No. Mehmet oğlu Ahmet Ef eytamı Alaca valinden resmî senedi 30 6046 No. Hüseyin oğlu Cemal eytamı Ankara 24/1/932 emvalinden resmî senedi 31 5766 No. Mülâzim Fahri Ef. Balıkesir emvalin 18/1/932 Bursa emvalinden resmî senedi 31 6706 den resmî senedi 32 176 No. 17/1/932 Zabtf vekili M Emin Ff «iiesi Sıvps em10/1/932 No. 17/1/932 Mehmet oğlu Hasan eytamı Denizli emvalinden resmî senedi 31 6841 No. Miralay M. Celâlettin B. Kadıköy em Hasan oğlu Kâzim Ef. eytamı Edirne valinden resmi senedi 30 7009 No. Emin oğlu Abdürrahman eytamı Kan 27/1/932 emvalinden resmî »enedi 31 7483 No. valinden resmî senedi 31 8526 No. Osman oğlu Mehmet eytamı Kilis emdıra emvalinden resmi senedi 31 5854 Mülâzim Bekir Ef. aileM Eliskert em18/1/932 10/1/932 18/1/932 No. 18/1/932 valinden resmî senedi 30 4953 No. Yüzbaşı Süleyman Tevfik Ef. Eskişehir Osman oğlu Zülfikar Ef. eytamı Niğde valinden resmi senedi 30 6795 No. Ali oğlu Yusuf eytamı Ereğli emvalinden emvalinden resmi senedl 31 8566 No. 27/1/932 emvalinden resmî senedi 31 6901 No. 18/1/932 18/1/329 resmi senedi 31 2981 No. 18/1/932 Tüfenkçi Ferhat Ef. ailesi İzmir emva10/1/932 linden resmi senedi 32 260 No. 27 '1/032 Mehmet oğlu Mehmet Arif eytamı An Mustafa ğolu Mehmet eytamı İzmit emMülâzim Ali Rıza Ef. Bakırköy emva Başkâtip Galip Ef. ailesi Fatih emvv Numan oğlu Arif Ef. eytamı İsparta valinden resmî senedi 31 1259 No. tep emvalinden resmî senedi 30 5404 linden resmi senedi 31 8883 No. 18/1/932 linden resmî senedi 31 8203 No. 27/1 'P^2 18/1/932 emvalinden resmî senedi 31 6192 No. Mülâzim Ali Ef. Demirci No. 18/1/932 emvalinden Mu. Me. M. Vehbi Ef. ailesi Bursa emva10/1/932 Mehmet oğlu İsmail eytamı Gemlik emSalih oğlu Mehmet eytamı Kastamonu resmi senedi 31 6144 No. 18/1/932 linden resmî senedi 31 7143 No. 27/1/932 İbrahim oğlu Abdullah Ef. eytamı Bimvalinden resmî senedi 31 392 No. emvalirden resmî senedi 30 4644 No. Kâtip Hacı Aziz Ef. Üsküdar emvalin • 18/1/932 yan emvalinden resmî senedi 30 0850 Deniz kısmı 18/1/932 den resmî eenedi 31 6407 No. 18/1/932 No. 10/1/932 Mustafa oğlu Ahmet eytamı Sivrihisar Hüseyin oğlu Mehmet eytamı AdapaBinbaşı M. Fuat Ef. Eminönü emvalin Yüzbaşı Necati Ef. Kadıköv emvalinden emvalinden resmi senedi 31 5813 No. zarı emvalinden resmî senedi 30 3657 Mustafa oğlu İsmaü Ef. eytamı Balı den resmî senedi 32 353 No. 19/1/932 resmî senedi 31 8764 No. 21/1/932 18/1/932 kesir emvalinden resmî senedi 31 8324 Çarkcı M. Abdiş Bey Kadıköy emvalinNo. 18/1/932 Binbaşı Rahmi Ef. Fatih emvalinden Abdi oğlu Hasan eytamı Marmaris emNo. 10/1/932 Üen resmî senedi 31 8728 No. 21/1/932 resmî senedi 32 323 No.20/1/932 Mustafa oğlu Hasan eytamı Bolu em valinden resmi senedi 31 5664 No. Ömer çavuş oğlu Osman çavuş Ef. eyBinbaşı M. Aziz Bey Fatih emvalinden Mülâzim Bahattin Ef. Beşiktaş emva valinden resmî senedi 30 5475 No. 18/1/932 tamı Ayvacık emvalinden resmî senedi resmî senedi 32 283 No. 21/1/932 linden resmî senedi 32 216 No. 20/1/932 18/1/932 Mustafa oğlu Ali eytamı Kilis emva 28 8848 No. 11/1/932 Miralay Mustafa Bey Kadıköy emvalinMülâzim Reşat Ef. Ankara emvalinden Hasan oğlu Süleyman eytamı Kütahya linden resmi senedi 31 4292 No. 18/1/932 den resmî senedi 32 202 No. 21/1/932 Salih oğlu Mehmet Ef. eytamı Reşadi resmî senedi 32 200 No. 20/1/932 emvalinden resmî senedi 30 4882 No. Mustafa oğlu Salih eytamı Sinop em ye emvalinden resmî senedi 29 0022 No. Kaymakam Riza Bey Kadıköy emvalinHs. Me. Akif Ef. Ankara emvalinden resvalinden resmi senedi 31 5578 No. 18/1/932 den resmî senedi 32 83 No. 21/1/932 11/1/932 mi senedi 32 108 No. 20/1/932 18 1/932 Hasan oğlu Mustafa eytamı Kırklareli Yüzbaşı İsmail Ef. İzmir emvalindeg Ahmet oğlu Hasan Ef. eytamı Tosya ememvalinden resmî senedi 30 558 No. valinden resmi senedi 31 6151 No. Binbası Ali Ruhi Ef. Kadıköy emvalinAbdullah oğlu Mehmet eytamı Dursunresmî senedi 31 7948 No. 23/1/932 den resmî senedi 31 6805 No. 7/1/932 18/1/932 bey emvalinden ıesnü senedi 31 2142 Cerrah Leon Ef. Beyoğlu emvalindenı 12/1/932 Mülâzim Faruk Ef. Ankara emvalinden No. 18/1/932 Bekir oğlu Mustafa eytamı Orhaneli resmî senedl 31 6909 No. 24/1/932 Hasan oğlu Yunus Ef. eytamı Pazar emresmî senedi 31 9149 No. 7/1/932 Salih oğlu Mustafa eytamı Kilis em emvalinden resmî senedi 30 973 No. valinden resmi senedi 31 2431 No. K. Yüzbaşı İsmail Hakkı Ef. Kadıköy emS 2 hademe Rüştü Ef. Üsküdar emva vaîinden resmî senedi 32 258 No. 24/1/938 valinden resmi senedi 31 1918 No. 18'l/932 12 '1/932 linden resmî senedi 32 4 No. 9/1/932 181/932 Hüseyin oğlu İsmail eytamı Sandıkü Gedikli Zabit Ali Şükrü Ef Eminönü em1 Mülâzim Kemalettin Ef. Üsküdar ememvalinden resmî senedi 31 196 No. Yusuf oğlu Şaban Ef. eytamı Hgaz emvalinden resmî senedi 32 285 No. 24/1/932 Arif oğlu Şükrü eytamı Necitözü emvavalinden resmî senedi 31 5158 No. valinden resmi senedi 31 9185 No. linden resmî senedi 31 3520 No. 18/1/932 19/1 /932 Miralay Hüseyin Sabri Bey Beyoğlu em12/1/932 10/1/932 Mehmet Ali oğlu Sadık eytamı Taşköprü valinden resmî senedi 32 385 No. 24/1/93* Mehmet oğlu Ali eytamı Küre emva Mülâzim Salih Ef. İzmir emvalinden linden resmi senedi 31 8698 No. 18/1/932 emvaiirden resmi senedi 30 1188 No. Hüseyin oğlu Tevfîk Ef. eytamı BoyaS 6 ML memuru Malik Ef. Fatih em bat emvalinden resmî senedi 28 10172 valinden resmî 19/1/932 senedi 32 90 No. resmî senedi 30 6687 No. 26/1/932 Hasan oğlu Abidın eytamı Kastamonu No. 12/1/932 12/1/932 Kaptan İsmail Ali Bey Eminönü emvaemvalirden resmî senedi 31 6852 No. Abdullah oğlu İsnril eytamı Orhangazi emva'i^den resmi ser>edi 28 4874 No. Hüseyin oğlu Mehmet ailesi Uşak emvalinden resmî senedi 32 295 No. 27/1/932 18 1'932 Miralay İbrahim Bey Beşiktaş emvalinlinden resmî senedi 28 12617 No. 23/1/932 den resmi senedi 31 8961 No. 21/1/932 19/1/932 Yüzbaşı Cemal Salih Ef. Beyoğlu emvaHasan oğlu Musa eytamı Demirci emİsmail oğlu Mehmet ailesi Gediz emvalinden resmî senedi 32274 No. 28/1 932 Hacı Mehmet oğlu Ahmet eytamı Gazi Miralay Halim Hilmi Bey Kadıköy emva'irden resmi senedi 31 6026 No. Binbaşı Kâmil Bey Büyükada emvalinAntep emvsîinden resmî senedi 29 12123 linden resmî senedi 29 12924 No. 23/1/932 valinden resmî senedi 32 391 No. 21/1 932 18,1/932 İsmail oğlu Dursun ailesi Cide emvalinden resmi senedi 32 498 No. 28/1/932 No. 19/1/932 Hasan oğlu İbrahim eytamı Sultaniye Miralay Rafet Bey Trabzon emvalinden den resmî senedi 29 8671 No. 23/1/932 K. Yüzbaşı Mehmet Emin Ef. Beyoğlu emvai: den resmi senedi 31 6884 No. Hasan oflu Eyüp eytamı Zağra emvaresmî senedi 32 392 No. 21/1/932 emvalinden resmi senedi 31 7970 No. linden resmî senedi 29 11939 No. Ömer oğlu Mehmet ailesi Sandıklı emva18 1 '932 Binbası Kâmil Ef. Bursa emvalinden res 28/1/932 linden resmi senedi 30 173 No. 23/1/932 19 1 '932 Osman oğlu İsmail eytamı Köyceğiz mî senedi 32 355 No. 23/1/932 Kâtip Mehmet Salih Ef. Beyoğlu emvaÖmer oğlu Mustafa ailesi Giresun emvaMehmet oflu Mehmet Ef. eytamı Mu emvalirden resmi senedi 31 8435 No. Miralay Sait Bey Kadıköy emvalinden linden resmî senedl 31 4971 No. 28/1/932 linden resmî senedi 30 354 No. 23/1/932 durnu emvalinden resmî senedi 301091 18 1 '932 resmî senedi 32 435 No. 23/1/932 Binbaşı Ahmet Naci Bey Adana emvaAgop oğlu Serkis ailesi Eminönü emvaNo. 9/1/932 Ahmet oğlu Hikmet cytamı Uşak emBinbaşı Ali Rlza Ef. Karaman emvalin linden resmî senedi 32 373 No. 28/1/932 linden resmi senedi 30 1062 No. 23/1/932 Osman oğlu Sülevman Ef. eytamı Kı valinden resmî senedi 31 7768 No. den resmî senedi 32 383 No. 24/1/932 Kaymakam Mustafa Fahri B. Büvükada Ahmet oğlu Yunus ailesi Küre emvalinzılcahnmaır» emvalirden resmî senedi 18 1/932 Mu. Me. M. Senai Ef. Kadıköy emvalinemvalinden resmi senedi 32 165 No. den resmi senedi 31 261 No. 23/1/932 31 7077 No. 9/1/932 Abdülkadir oğlu Mehmet eytamı Ha'iım 16/1/932 den resmî senedi 32 374 No. 24/1/932 Yakup oğlu Ahmet ailesi Bursa emvaemvalinden resmî senedi 28 5158 No. Sadık oğlu Yusuf Ef. evtamı Kırşehir Binbaşı Ahmet Naim B. Beyoğlu em » Kaymakam Salih Zeki Bey Edirne emvalinden resmî senedi 31 2611 No. 23/1/932 emv»]i>den resmî senedi 29 11703 No. 18/1/932 valinden resmi senedi 31 9186 No. linden resmî senedi 32 450 No. 25/1/932 Hüseyin oğlu İsmail ailesi Çerkeş emva9/1/932 Hüseyin oğlu Ahmet eytamı Bakırköy ' linden resmî senedi 31 2039 No. 23/1/932 Binbaşı Kâmil Ef. Bursa emvalinden res 16/1/932 emvalirden resmi senedi 28 636 No. Şaban oğlu Öyas Ef. eytamı Giresun K. yüzbaşı Hamza Ef. Beyoğlu emva Hüseyin oğlu Mehmet ailesi Kastamoni mî senedi 32 445 No. 25/1/932 emvalinden resmî senedi 30 353 No. 18/1/932 linden resmi senedi 32 199 No. emvalinden resmî senedi 31 8549 No. Binbaşı Münür Ef. C. Osmaniye emva9/1/932 Ali oğlu İbrahim evtamı Uşak emva 23/1/932 linden resmî senedi 30 9514 No. 26/1/932 16/1/932 Şükrü oğlu Ahmet Ef. eytamı Nevşehir linden resmî senedi 29 10842 No. Binbaşı Hasan B. Fatih emvalinden resSalim oğlu Reşit aiiesi Susığırlık emvaSaraç Ali Rlza Ef. Üsküdar emvalinden emvalinden resmi senedi 31 1460 No. linden resmî senedi 31 8623 No. 25/1/932 18/1/932 mî senedi 32 284 No. 20/1/932 resmi senedi 32 330 No. 26/1/932 9'1'932 Mustafa oğlu H. İbrahim eytamı Afvon İsmail oğlu Hüsy*ni ailesi Çankırı emvaYüzbaşı Ali Şükrü B. İstanbul emva • K. Yüzbaşı Fehmi Ef. Üsküdar emvalin Hasan oğlu İbrahim Ef. eytamı Hendek linden resmi senedi 31 8309 No. 25/1/932 emvalinden resmi senedi 29 8305 No. linden resmi senedi 29 3730 No. den resmi senedi 32 384 No. 27/1/932 emvaM"den resmi senedi 30 3575 No. Mehmet oğlu Mustafa ailesi Demirci em20/1/932 18a/932 Tüfenkçi M. Hurşit Ef. Eminönü emvavalinden re=m' senedi 316362 No. 25'1/932 Hur«it oğlu Ahmet eyt*mı Errtr>can »m 9/1/932 Kaymakam Nuri B. Fatih emvalinden Mustafa oğlu Halil Ef. eytamı Kilis emOsman oğlu İsmail ailesi Merafon emva linden resmî senedl 32 499 No. 27/1/932 valinden resmî senedi 29 4084 No. resmi senedl 31 8551 No. 20/1/932 Yüzbaşı Kemal Ef. Kemaliye emvalinden linden resmî senedi 30 6688 No. 25/1/932 valinden resmi senedi 30 4396 No. 18/1/932 Halil oğlu Mehmet ailesi Meröfon emva resmi senedi 32 242 No. 27/1/933 9/1/932 Hüseyin oğlu Ömer eytamı Cide em = = ^ ^ g » Karilerimize hizmet As. Tekaüt şubesinde işiniz varsa bize bildiriniz, takip ve intaç ederiz Şu cetveli doldurarak gönderiniz:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog