Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

Şub*t "Camhuriyet Tahdidi teslihat Konferansı dün açıldı Konferansa 61 devlet iştirak ediyor, Cenevre 2 (A \.) Tahd;di teslîh*t konferansı bufün saat 15.30 da açılaeaktır. Konferans relsi bulunan M. Hen derson konferan«m netieesî hakkınds besledifti iimîtleri izah edecek ve bîr muvaffakivetsiilik ihtimalini hic bir vakit dırpi* etm^difmi açılif nut • kım^a bevan evlîvecektir. Altmıs bir dev'^tii nvnf'Ha^'an Cenevre'ye g*'mi«WfJtr. M. Hender•on açılı* nutkuftı bitirdUrten sonra jnarbata'arın te^'Vi ve dahHf «'»»mnatne ile m^«eul oltnak üzere iki ko« misyon te'kiiinî tet'if edecektir. Bundan sonra M. H<*nd^rson «îstida eneümeni» natnile bir ücüneii komi»yon te'V'üii tavsiye ed«>eektir. M. Tardieu < ' i M. Thomas, M. *"n Henderson ve Sftr DnımöBd ile, bugün küçük iti'âf hükumetieri mii m»ssilleri ve M. Zaleski ile görüf • »"•Ur. Balkan Misakı Sırp ve Yunan murah • hasları dün gitti (Birinci sahifeden ma'batt) Devletlerin vaziyeti | Cemiyeti Akvam Meclisi dün anî bir içtimaa davet edildi < Birîneî sahifeden ma'batt ) Altın Oönyanın baş belâsı! bütün murahhaslar Cenevre'de toplandı Son dakika M. Makdonaid Cmnevre'yt gidemiyecek Londra 1 (A.A.) tki föz hascalıklan mütehassısı Başvekile farti mesai hasebile hâcıl olan kasrt ba • sardan dolayı sol f öründen yann a» meliyata tâbi olaeafını bildirmislerdlr. Bu haber. M. Makdonald'm hafta tatUinde Cenevre'y» gidemiveeefini işrap eyletnekte, fakat mümkfm olur olmaz hemen mahalli mezkura hareket niyetinde olduğunu gösetremektedir. Tütün Kongresi Almanya Reisicumhurluğu Konferanslar mesVlesine «Alman mîlleti Hinden • burg'u îstiyor!» devam ediliyor 2 f A.A.) Tütüncaiük îetimauu» ÖÇ fcomisyona bngün de mesa ilerine avn ayn devam etmUlardir. Tütün zeriyabmn tahdidi, tütün kaçakçılığıntn ve tağsism men'i mevzulanm tetkik eden bir ntmarah komisyoa töiğn zen'vatınm mmtakavi ve mevziî tandjde tâhi tutu'ması ve kaçakçılığın men'i lcin hâlen satılmakta olan en ucuz tfitöo ve sirara fiatlannın daha ziyade tenSİli ve HiKin'ertn ta?siş edilraemesi için tedbirlar itt'hazı hakkında temennivat» ta bulunmuştur. îki numaralı komisvon tütiinternn'«tn tneyzjt tîolertnin muhafaza ve idamesüe beraber bunlann ıslahına ve ishfasma çaItfüınotı ve tütülerimizin memleket da hilmde isietilmesi için tetnemtiyat ser • deflemiftir. ü ç nnmaralı komisyan, Hîtihı fhraea • bıun sukutu esbabı ve ihraeatnmzm mkisarı careleri etrafında müzakeratta bulunmmtur. tkj numaralı komisyon içtimamı bî. ÜrmisHr. Bir ve üç numarah komi«von|ar yann müstereken müzakeratta bu • lunacakiardn*. tkrâd umrnnî içtimaın persembe göİıü yapılman muhtemeldtr. Ankara 2 (A.A.) İktisat Vekfli Mustafa Şeref Bey, yarm saat 16 da tStün îçtimama iştirak eden murahhaslar : '"e bir çav ziv»'»ti ve'^^^ktir. Recep Bey Oenizli'de Denîzli Recep Bey t>m»va «?el3i Muallim Cemile H. milliyet mev. zuu hakkında Halkevi'nde bir konferans verdikten sonra Recep Bey Halkevlerinin ruhu ve mahiyeti hakkmda çok alkışlanan bir hitabede bulundu. CUMHURİVET'tN bir tahsişat kabul etmistir. siu, hareketinden evvel gazetecilere Meclise riyaaet eden M. Tardieu, Balkan konferansı hakkındaki 'htimahallî hidiseler hakkında Şanghay saslanm aöyle anlatmıstır: « Müzakerat çok samimî bir ha« komisyonunun raporunu beklemek lâzım geldiğini, fakat umumî vaziyet va içinde gcçti. Meclisin mesaisinin itibarile meclisin İngiliz teklifinî terbu sefer aldığı sekilden son derece mütehassis ve memnunum. Göriilü • viç eden devletlerin kudret ve nü • yor ki Balkan birliği fikri gün geç • fuzuna manevî nüfuz ve kuvvetini ilâve etmesi lâzım geldiğini sö'yliyerek tikçe ilerlemektedir. Yapılan proje celseyi tatil etmiştir. Tahdit konferansı açıldt bunun bir delilidir. Bu Balkan misakı Cenevre 2 (A.A.) Tahdidi te». projesinin muhtelif maddeleri hak • lihat konferansı saat 16,35 te acıl • kında itirazı olan murahhaslar ö • Vasington 2 (A.A.) Changhai'mıştır. Reis M. Henderson, bütün nümüzdeki Bükreş konferansında iti daki beynelmilel mtntakada vaziye • murahhas beyetler, bes yüz kadar razlanm birer raporla arıedecekler tin nezaketi Amerika efkâri umumigazcteci ve büyUk bir kalabalık hadir. Balkan micakı mes'elesinde tam yesinde mütemadiyen artmakta olan sır olduğu halde tahdidi teslihat bir itilafa v&sı! olabilmek için mubbir endise tevlit etmekte ve bu endişe konferansının açılmış olduğunu betelif heyeti murahhasaların vazifeferdi miikalemelerde kendisini g'otyan «tmiştir. M Henderson Aksayı Ieri eok müşkiilitla doludur. Cünkü termekte ve bu mükâlemelerde A Şark'taki vaziyetin vehametinden u noktai nazarlar pek muhteliftir. merika'nın ihtilâfa sürüklenîp türükma tarikile bahsederek Cemiyeti Ak» Burada fırsattan istifade ed^rek lenmiyeceği suali «ık, sık sorulmak • vara misakına ııkı bir surette riayet Başvekil Ismet Pş. Hı. ile görüttüm. tadır. luzutnumı kavdetmiş ve demiştir ki: Bu nttlâkatımız daha ziyade Tiirkiye Gazeteler, vaziyetin fevkalâde va« 1,700,000,000 kisinin mümeıile Yunanistan'ı alikadar eden meı' him olduğunu ebemmiyetU kaydet»illerini »inesinde cemeden bu kon • elelere temas etmiştir.» mekle beraber îttihaz edilmiş olan ferans harptenberi toplanan konfe • Yunan başmurahhası burada bu • tedbirlerin harp atesinin iştialine ranslarm en mühimmidir. Bu kon • Iunduğu zaman, Gazi Hz. ne de takmâni olacağı kanaatini izhar eyle • feranstn yapacağı işler şunlardırt dim edildiğini ve MUşarünileyh tara mektedir. 1 Her türlü teclihatın tahdidi fmdan çok büyük iltifatlar gördüfüBu gazeteler, harp gemileri ve a«ve his«olunur derecede müessir bir nü ilâve etmistir. kerî kuvvetler gönderilme*inin hiç profram vüctıde getirilmesi; Balkan mi$akmın e$a$lart nehrdir? bir vechile harbe hazırlanma mana2 Her hangi bir sekilde vaki o. Malum eldııfu üıere Balkan ml • *ına gelemiyeceğini ve Amerika'un lacak tesllhatın, umuıtıt tahdidi tes.» harbin önüne geçmek için muhali sakı projesini Yunan heyeti teklif et« lihat harieinde bırakılmaması? mümkün kılmağa çalısacağınt y«z • mistî. Bu projeyi de Yunan murah • 3 Tahdidi teslihat isine yakın haslarından ve Selânik dariilfUnunu maktadır. fasılaîarla mümaıil konferanslar akti profe«örlerinden M. Spiropulos ha« M. Stimson'un askerî kuvvetler suretile devam edilmesi; sevkinin mtinhasıran Changbai'da ve sırlamiftır. M. Henderson, tahdidi teslihat sair limanlarda bulunan Amerikan M. Spiropuloa, dün bir mubarrî • hakkındaki »oktai nazarlar hakkın. tebaasının himayesini Utihdaf eyl« • da da izahat verdikten sonra bir mü« rimize bu mes'ele bakkmda şu beya» mekte olduğunu »öylemesi efkâri u • natta bulunmufturt I«tin emniyet ve selametini asker! raumiyeyi teakin maksadına mebni« Balkan misakı müzakeratında teçhizatmm kuvvetile mütenasip ol • dir, fakat beynelrailel mıntakayı Çinmuhtelif noktai nazar ihtüâfları mtymadığını temin etmiş ve tahdidi tesJapon nizama karşı himaye etmek dana çıktı. Fakat buna rağmen mii • lihat mes'alesi hakkmda bir tarihçe için bir mütareke vücude gethmenin lakerat müsbet bir sahada ytirütüle • müskül olacağmdan korkuluyor. yapmistır. rek prensip itibarile ve ittifakla ka» Nankin'in topa tutulması, reamî bul edildi. MUak isi üzerinde tebarü» mehafiltn endifelerîni arttırmıştır, bu eden ihtilâflar bUhassa ekalliyetler mehafil, vaziyeti son derece naıik mes'elesine temas eden maddeler U* zerinde çıkmıstır. Bilhassa Bulgar'lar addetmektedir. bazı ihtirazî kayıtlar serdetmişler ¥• ekalliyetler hakkında kat'î bir hi * Vaslngton 2 (A.A.) Steward may« Utemislerdir. Bulgar'lar mü > Amerikan muhribi Suatowa'ya vâsıl dafaa ettikleri te*le eaas itibarile Yu> olmuttur. Şimdi, Şanghay'da bulu • goslftv'Iarm, Yugoslâvya'da bir Bul nan diğer bir kaç Amerikan harp gegar ekalliyetinm mevcudiyetmi ta • miierl dc Nankîn'e gönderilecektir. Bu haber Cemahiri MUttehldenin BeHin 2 <AA.) Mareşai Hin nımalarmı talep etmişlerdir. Haıırlanan Balkan misakı projeai mezkur mahallerdekî tebaasını tahdenbourgr'un tekrar intihabim temin liye için yapılan hazırlıklan anlat • maksadile gayrisiyasi olarak teşekkül Bükref konferansına verilecektir. Projeye ileri sürülen ihtirazî kayıtlar maktadır. •tmiş olan bir komite dün «Alman milleti Hindenborur'u istiyor* ser • ilâve edilmemiftir. Balkan mlsakmın esasları şunlar* levhasile Alman milletine hitaben bir Şanghay 2 (A.A.) Şangbay'dadır: Balkan devletleri arasında birer beyanname nesretmiştir. Bu beyanki beynelmilel imtiyaslı mıntaka daademi teeavüz, telif i beyn ve hakem namede mareşaJın askeri ve medeni meziyetlerî hatırlatılmakta ve mare« muahedeleri akti... Bu husus içbı dai hilinde İngiliz, Amerikan ve İtalyan mî bir uzlasma komityonunun tefki • kuvvetlerine tahsis edilmis olan «a şahn riyasete întihabı için Alman linin devletlere teklifi... Bu koraisyon halarda Japon bahriye silâhendazlamilletini ittihada davet etmektedir. çıkan bütün ihtüâfları tetkik ede < nnın yaptıklart hareketlerden dolayı Beyanname, son haftalann münacek, âdeta Cemiyeti Akvamın rolunü beynelmilel mıntakada bulunan eckasalan zarfında öne süriilen isim • oynıyacaktır. Bu komisyon devletler nebi müdafaa kuvvetleri kumandanlerin maresalın tarihî şabsiyeti kararasında çıkan ihtilâflara hal surctleri Iarı İngiliz, Amerikan ve İtalyan jefisında silmmekte olduklannı söy • bularak onlan alâkadarlara teklif • • neral konsoloslarına birer protesto lemektedir. decektir. Bunlan kabul etmiyen dev> göndermislerdir. Ayni zamanda bir Jeneral Heym, <tVer$aille$ mua • Ietler hakeme veya Lâ Hey'e müra« sureti Japon jeneral konsolıuuna da caat edebileceklerdir. hadesini ortadan kaldıralım.» t»vdi «dilen bu protesto vesikasında diyor Bundan baska daimî bir ekalliyet bahriye •Uâhendazlaruun bu mıntaka Berlin 2 (A.A.) Sabık ordu da komisyonu teşkil edilecektir. Bu ko« dahilinde yaptıkları mezalimden ve iresi müdürii Jeneral Heye, Berliner misyon her sene münavebe ile bir îngiliz'lere ait sahada genç ve ihtiyar memlekette toplanacak ve ekalliyet* Boessen Kurier fazetesinin terki Çin'lilere süngü ile hücum gibi bazı lerin himayesi mes'elelerini tetkik e siddetli hareketlerinden ima tariki ile teslihat üzerine acraış olduğu ankete decektir. Ayrıca bir Balkan hüku • şa eevabı vermistir: bahsedilmistir. metine, diğer bir Balkan hükumetinin « Son defa olmak üzere, Alman Üç gün evvel aktedilen mütareketecavüzü halinde bütün Balkan devhukukunu muhafaza için kat'î bir nin hîtam bulduğu îddia edilebilir. letleri tecavüse uğrıyan Balkan devtarsda mücadele edeceğiz. Alman Çünkü öğleden sonra muhasamat teklet ine yardıra edeeektir. Tabiî bu işte milleti, iradesinin yeniden doğmakrar başlamıstır. Bu mütareke kısa bir bir ecnebi tecavüzü mevzuu bahs de» ta olduğunu hissediyor. Fakat kısmî müddet devam etmiş olmakla beraber ğildir. Bu şık yalnız Balkan devlethal suretlerini kabul etmemeliviz. A leri içindir. alâkadar ecnebi devletlere lâzım geshnkir olaltm. Versailles muahede • len tedbirleri almaları için vakit bıSon söz olarak sunu söylemek iste< •ini ortadan kaldıralım. Bu kuman • rakmif olmaktadır. Bundan böyle daya tâbi olaltm, mücadelemizde yal rim ki konf erans reisî Hasan Beyef en> beynelmilel mıntaka dahilinde eene* di bütün müzakeratı büyük bir di • nız kalmjyacağız.» rayetle idare etmişler ve herkesî min bilere ait sahalarda bu gibi hâdiselerin tekerrür etmemesine Japon'Iann nettar bırakmıslardır.» dikkat gösterecekleri zannolunmakAtina 2 (MetaritmisU) Bulgar tadır. ortodoks kilisesi ile Fener Patrikanesi arasındaki ihtilifh mes'elelerin Ankara 2 (Telefonla) Gazi An halli için Bulgar ıuhanî daîreleri tep Zahire Borsası muamelâtının azVasington 2 (A.A.) Fransız semetrepolitlerinden bir heyet fstan • Iığı dolayısile bu borsanın lâğvına firi, M. Stimson'a Japonya ile Fransa bul'a hareket etmtalerdir. Heyeti Vekîlece karar verilmiştir. arasında bir itilâf mevcut olduğuna Amerika endlşede Amerika harp gemileri Beynelmilel mıntakada Gazetelerin birinde şöyle bir haber okudum: dair olan haberîn asılsız olduğunu «Türk Bulgar hududunda, Cisribildirmiştir. mustaf apaşa civarında, Bender raevkiinde bir Bulgar 1800 okka altın bulmuş, oradaki anaele altınları payVasington 2 (A.A.) İtalya hülaşmak istemisler, aralannda kavga kumeti, Changbai'daki buhranın veçıkmış, musademe olmuş ve bir Bulhametinm tezauf etmesi maksadile garp milletlerinin sarfetmekte olduk gar neferi ölmüş...» Zaten, altın denilen maden insanları gayrete kendisînîn iştirak eyle» ların baş belâsıdır. Her şey enun yümekte olduğunu resmen Cemahiri zünden çıkar. Hırsızlıklar onun yüMüttehide hükumetine tebliğ eyle • zünden, cinayetler onun yiizünden, miştir. muharebeler onun yüzünden, iktisadî buhran onun yüzünden... Kadın oLondra 2 (A.A.) Harİcîye Nanun içm kendini satar; erkek onun zırı Sör Jhon Sünon Şanghay hâdise içm ihtilâs ve irtikâp eder; tacir, oleri ve esasen mahiyeti malum tednun içm ihtikâr yapar; fakir onun birler hakkında yapılan siyasî te • için hasret çeker; zengin onun için sebbüslere dair Avam Kamarasında titrer. şu izahatı vermistir: Geeenlerde bir yerde okumustum: Alman en son haberler nazaran Dünyayı saran iktisadi buhranın seNankin'de şimdilik tam bir sülcun bebi de altının çokluğu imiş... Altım hüküm sürmektedir. İngiliz tebaası az memleketler onun yokluğundan sağ ve salim bulunmaktadır. Tokyo müşteki; altını fazla memleketler, oNankin'deki İngiliz sefirlerine Çin nun çokluğundan muztarip... ve Japon hükumetlerine asağıda zîkJaponya, Mançurî'ye döktnğü al • redilecek teklifleri bildirmeleri ve bu ttnların sevdasile Çin'in boğazma satekliflerin mezkur hükumetlerce karılıyor. Fransa, Almanya'dan almak bul edilmesini ısrarla talep etmeleri, îstediği altınların hasretile yanıp tubu tekliflerin Çin ve Japon hüku • tusuyor. Amerika, harp esnasında metlerine ayni zamanda yapıldığına müttefiklerine borç verdiği altınları dikkati celbetmeleri icin talimat vealamıyorum, diye uykusuz kalıyor. 1 rilmiftir. Bu tekliflr Amrika, Fransa İngiltere, Mısır'a, Hindistan'a, Irak'a 1 v* İtalyan hükumetlerile bilmüza altın hırsile tahakküm ve tagallup kere kararlaştırılmıstır. Bu hüku ediyor. metlerden ayni suretle hareket et • Sonra bu san madende öyle müfsrt meleri istenmiftir. Fransız ve İtal bir kuvvet var kî kasasına gîrdifri tnyan hükumetleri bu hususa muva • »anları, hazmesine dolduğu devletlefakat etmişlerdir. Bu teklifler şun ri adeta azdırıyor. Zenginlikleri artlar dır: tıkça fertlerm de, devletlerin de ik1 • Cebir ve siddete müstenit ha tirası artıyor. Daha eski zamanlarda reketlerin her iki tarafça tatil i; fakir memJeketlerin halkı zengin ül2 Her hangi bir suretle muha kelerde oturanlara hücum ederler samatta bulunmak maksadile sefermis. Şimdi tamamen aksine; zengin berlik veya başka tarzda hazırhklar devletler, servetieri arttıkça doy • yapılraaması; mak bilmez bir istiha Ue fakir milletlere hücum ediyorlar. Kasalan al 3 Çin ve Japon askerlerinîn eltından patlıyan Fransa'y» baksanira, yevm temasta bulundukları yerlerCezayir'i, Tunus'u ele geçirdikten den, Şanghay havalisi de dahil ol • sonra bornuslarından ba*ka bir feydugu halde tamamen çekilmeleri; leri olmıyan fakir Fas Arap'lanna. 4 Beynelmilel imtiyazh nuntasaldınyor. Şu Japon'lara baksamza, kamn • bitaraf bir mıntaka vücude getirilmesi suretile • himayesi. Ve bu zenginlestikçe hırsları artıyor; z* • vallı, fakir Çin'lilere yapmadıklart mıntakada sulh ve sükunun Şangzulüm kalmıyor. Bana öyle geliyor kî hay*daki jeneral konsoloslar tara dünyanın rahatı îçiffyeryüzünden sn fından bitarafane bir surette teabit altın denilen sarı belâyı yok etntek • •dileeek itilâflar vasıtasîle teminî; ten başka çare yokturf 5 Bu sartlann kabulü üzerine Çin ile Japonya arasında elyevm Silâhlardan evvel altını kaldırmalı meveut olan her türlü ihtilâflann Ce ki harp te, zulüm de ortadan kalk 1' miyeti Akvamın 9 kânunuevvel ta • ıın. Mademki insanlar ve devletler rîhli karar sureti ve Paris misakı zenginlestikçe azıyorlar. Su halde ikdairesinde halli için siyasî müza • tisadî buhranı, bir sulh ve müsalemet kereler tankı le sür'atli tarakkiler âmili farzetmek hata olmaz. Yeni temin edîlmesi. harpler çıkmaması için Allah iktuadî Bu müzakerler her hangi bir ih • buhranı basımtzdan eksik etmesin diye dua mı edelim? tirazî kyıt veya talep vuku bulmaksızın, bitaraf müşahitlerin yardımı ile cereyan etmek sart koşulmuştur. italya'nın vaziyeti fngiltere'nin bir teklifi Vasington 2 (A.A.) Amerika, Çin ve Japon hükumetlerine sulh plânına dahil bir teklifte bulun mustur. Amerika sulh teklif etti Halkevi Dokuz muhtelif şubeyi îhtiva edecek H. Fırkası İstanbul merkezmce tetkik edilmekte olan Halkevleri tali matnamesine nazaran istanbul Halkevi dukuz hars şubesini îhtiva ede cektir. Bunlar; tarih, köycülük, kütüpane, neşriyat, spor, temsîl, içtimai muavenet ve güzel san'at kısımlarmdan ibarettir. Bir taraftan da bu kı sımlarda meşgul olabilecek zevatın isimleri tesbit edilmektedir. Bu wimler taayyün ettikten sonra alâkadarIann iştirakile Fırkada büyük bir içtima yapılacak; îcap edenler ihti saslarına göre şubelere tefrik edile ceklerdir. M. Venizelos Para arıyor Ingiliz'lerin 10 milyon verdikleri şayiası Atina 2 (Metaritmisis) Basvekil M. Venizelos Londra seyahatinde Yunanistan için Ingiltere'den on milyon altın liralık bir îstikraz aktine muvaffak olmus ve iki milyonunu derhal aîmıştır. Atina 2 (Noe) îstikraz akti haberleri nabemevsimdir. îstikraz akti Yunan maliyesini tetkik edecek olan mütehassısın tetkikatının netice sine bağh bulunduğu söyleniyor. Parİs 2 (A.A.) M. Laval ile Maliye Nazırı M. Flandin M. Venizelos ile görüsmüslerdir. Bulgar Papasları geliyorlar 6azi Antep Borsası lağvedildi Fransız'lar tekzip ediyorlar Ziraat Vekâleti Kalemi malısus Müdürlüğü Ankara 2 (Telefonla) Ziraat Vekâleti kalemi mahsus müdürlü güne Ziraat Vekâleti mütehassis ter cümanlanndan Servet Şefik Bey ta yin edilmiştir. yalnız, benligini ortaya koyabilmek İçm zaman bulamamış! Basından aşan dalgalar, ftrtınalar, onu daima yabancı yollara sürüklemiş, durmuş... Sedat Beyden, yani bir servetten Şahufe Nihal ayrıldığma iyi mi yaptı, fena mt, bilmem; yalnız bu mes'elede kırılacak ' Ne eluraam olayim, dedim, bunu bir izzeti nefis mes'elesi vardı ki, yaptım. Oh, şimdi rahatım. Kimseye bir sey Çöl Günesi bu hareketile onu kurtarmıs oldu. borçlu değilim. Basım iğiimis de^il! Parasız kalmak, sıkıntı çekmek, Sedat Beye evleniş, bana kendimi elbet te sevilmiyen bir adamın ekmeeatmak gibi bir sey geldi... ğini yemekten daha az acıdır. Hatta, Birdenbire nasd razi oldura, diye bana gore, sevilen bir adamın bile!.. hâlâ Hiylerim ürperiyor...» Gurunma, htirriyettne, haysivetine Çünkü sizin verdiğiniz kalbe mu • hürmet etmekte bu kadar büyük ira kabil o da kalbini veriyor. Bu isti • rakte paranın ne işi var? M de gosterebilen bir kadın daha görmedim, ben, Müeyyet... 24 yatın yeni düsünüşlerin kadını... O. Uuneşı ... Cöl Güneşi'ni bastan mı çıkar • "dım? Yok!.. Ben, oyl« bir sey yap • raadım. Ben, ona h<ç bfar şey teî^'n etınedhn. Çöl Gâneşi eaasen yeni ha • Yirmi öçOncü mekfuptan ... Vallahi akıl öğreten ben değİ lim, Müeyyet. O, benden gördüğünü yapıyorsa benim kabahatha ne? Çöl Güneşt evlenme kararını bozduktan iki gün sonra gene bana gel< Yirmi dördOncü mektuptan di: cZehra, ben çahşmak istiyorum; buna iyice karar verdim. Tıpkı senin gibi, kimseye muhtaç olmadan, kimşeye boyun iğmeden çahşacağım. Söyle bana, ne yapabilirim?» dedi. Uzun uzun düsündük, nihayet ben buldum, o da kabul etti: Çöl Güneşi, sana bahsetmiştim, el islerinde fevkalâde meharetli! Sa • lon esyasına, dekurasyona ait islerde fevkalâde zevk sahibi... Halbuki, bu isler, Beyoğlu'nda tamamile ecnebi kadınlann elinde... Çöl Günesi'nin biraz daha parası var; bununla ufak bir mağaza açılır, sermayesi konu labilirdi; bunu yaptık. Beyoğlu'nda, büyük caddede, üstünde çalısma odasile bir küçük dükkânı kiraladık. Çöl Günesi'nin e • vinde kendi elile yaptığı, kullanıl • mamif bir çok is vardı, bir kaç gün içinde bunlara biraz daha ilâveler yaptık. Bizün saa'at mekteplerinden me> zun bir kaç hanım, Çöl Günesi'ne Kısacık bir zaman içinde Çöl Gü • yardım etti. Onlar, daima bu dük nşei ile beraber benim de basımı dönkânın işçileri olacak. Böylece bir kaç düren macera dalgaları, şimdilik süTurk kızına da iş vermiş olduk. kun buldu... öyle güzel abajurlar, yastıklar yaDua edelim, ufuklarda yeni bir pıldı ki, hayret edersin. kasırga esmesin... Vitrini beraber süsledik. İlk haf Son ta içinde müthis satış yapıldı. İsçiler böyle giderse çahsmağa yetişemiyeŞubat3, Ramazan26 Çarşamba cekler. Bir çok yerlerden sipariş verdiler. Orada arzu edenler olursa tavÖğle Tulu ikindi siye etn.^ği unutma. Güzel salonları seversin; ne istersen sana da hazırsaat dakika saal dakika saat daktka latahm. Mağazanın adı: «Yeni Elifleri maI 4.İ 7 ezani 1 9 43 ğazası». 7 10 12 28 15 10 zevali Benim heyecanıma payan yok. Çöl Günesi neş'e ve gurur içinde, Akşam Yatsı imsâk onu inaanlarm esaretinden, fenalıklarından muhafaza eden küçük dük • aat dafcika saat dakika <aat dakika kinında; avcılardan kaçıp ta o n u ezani 12 1 33 (2 nına iltica eden minhnini bir ceylân zevali 17 27 18 59 5 29 gibi, rahat, eroin, çahfiyor... I HAYAT ANSİKLOPEDÎSİ Birinci Cüz çıkh Fiatı 25 kuruştur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog