Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BİR DEVRİN f TARİHl] Sehir ve memleket haberleri Rasim Ali Bey Mes'elesi Devlet Şurasmın karari ile yeni bir safhaya girdi Bundan bir müddet evvel Tıp Fakültesi müderrislerinden Rasim Ali Beyin müderrislikten ihraci bak • kında meclisi müderrisin tarafm • dan bir karar verilmiş ve bu karar Darülfünun divamnca da tasdik 0 • lunmuştu. Rasim Ali Beyin müracaati üzerine Devlet Şurasmca bu husutta yapılmakta olan tetkikat ikmal edilmiş ve haber verildiğme göre bu ka rar Maarif Vekâleti tarafından tasdik edilmediği cihetle tekemmül et mlş bh* karar olamıyacağı mütaiea sında bulunulmuştur. Devlet Sura • sından bu karari alan Rasim Ali Bey Maarif Vekâletine müracaat etmiştir. Siyasî icmal Avusturya'daki kabine tebeddülü ve Fransa Avusturya Başvekili M. BureacK kabinesinin btifasım vermişti, Yeni kabineyi gene mumaileyh teşkil ettu tki kabine arasında mühim fark vardır: Hariciye Nazırı ve Başvekil muavini M. Schober kabine haricmd» bırakılmıştır. Mumaileyhin fırkası o* lan Alman ittihadı dahi kabineyebaf* ka mümessil göndermemiş ve muhalif vaziyete geçmiştir. Yeni fırkayı papas fırkası olan hiristiyan sosya listler ile çiftçi ittihadı teşkil etmiştir. Yeni kabine ekalliyet hükume * tidir. Çünkü papas fırkasının ancak 66 meb'usu ve çiftçi ittlhadının on meb'usu vardır. Muhalif fırka olan sosyalistierm yetmis meb'usu vardır. Yeni hüku • met ancak küçük f ırkalan kendi ta • rafına celbetmek üe yaşıvabilecektir* Bu tebeddül Fransa'nın Merkezî Avrupa'daki siyaseti için yeni bir mu vaffakiyettir. Çünkü papas fırkası Fransa'nın hoşuna gitmek için M. Schober'i feda etmiştir. Mumaileyh şimdüik feragaf edilmiş olan Almanya Avusturya gümrük ittihadı tasavvurunu düşUnmüç ve bunu gizlice Berlin hükumeti ile müzakere etmiş oldugundan Fran • sa'nın husumetini celbetmişti. Avusturya papas fırkası Avustuı*ya'nın maruz bulunduğu elim raalî müşkülâttan kurtulmak için hariç ten almak istediği muavenete Fran • sa'nın muvafakati olmaksızm elde edemiyeceğini düşündüğünden Ha • riciye Nazınm ve Alman ittihadı f ırkasını hükumetten uzaklaştırmıstır. Yeni f ırkaya aosyaliatlerin şimdilik şiddetli muhalefet göstermemeleri muhtemeldir. Çünkü Fransa'dan gelecek muavenet ile Avusturya'nın iktisadi ahvaünin ve dolayisila Avus • turya amelesinin vaziyeti iyilefece ğini ttmit ediyorlar. Fakat Avusturya, Maearistan gibi Fransa'dan beklediği muaveneti ya» kmda görmediği takdirde toaya • listlerin yeni hükumetten derhal yüz çevirecekleri muhakkaktır. Bu va ziyet karşısında hükumete zahir küçük fırkalar dahi papas hükumetin den uzaklaşacaklardır. Fransa'dan beklenilen muavenet gelmemekle yalnız hükumetin ve papas fırkasmm değil, bfttün memle ketin hali fenalasacaktır. Çönkti Heimwehr denilen faalstler ve diier mUfrit fırkalar hUkumete.vaz«ye» et«ımek için münasip fırsat bekliyorlar. MUHARREM FEYZl Ziya ve Mithat Paşalarla Namık Ke mal Beyin havatlarına ait hatıralar Selânik valıı sabıkı NAZIM PAŞANIN hattratından iktibas edümışttr. Gizli kalan Metruk emlâk Efendimiz, ben ne yapayım, şiîrde ya Namık, ya Kemal tahallüs ediyor İstnimi değiştireyim d e Hacivat mı koyayım? Hacıvat koysam vezne ginniyor 12 Bu sene başımıza ne belâ geUe be« l'oirainiz. Diyojen'in mahut kedisi eadt olmuş, karakuş olmuş, her ne olmuş ise olrouş Midilli'ye çıka geldi. B«n bizim tekir kedi gelmiş zannet • tim. Çttnkü arasıra tebdilî menfa da rnlimkün oluyor. Bizim büküm idarei • ürfiyenin hükmtine tevafuk edeeek değil a, meğer gelen bu yadig&r i • miş. bbühetle, devletle, teşrif ettiler; bendenize komşu oldular. Vâktâ piliçlere dokunmadılar; fakat Diyo jend« mahut sicilli yırtan kadı gibi lutfen ve mürüvveten ve atıfeten ve fnerbameten bizim biçare kiımesi yıktılar, piltçlerin bir coğunu baska ke dflar kaptı. Husuaile ielertnde yalü bal ve işve ve delâli aynile ahmak Refik Beye benzer yedi tane ördek y»vnuu var idi. Anı da fareler ye • mîf. Diyojcn'in kedisi farei idbardan korktağundan mıdır nedir, kümeai yıkıyor da sıçanlara dokunmuyor... Tesriflerindan sonra bir kere gittik. Bendenizi tmnalamak iatedi. Yani kitabetten, sürdetı bahU açarak Reşit Paşalan, Fuat Paşaları, Mithat Paşalan, Izzet Mollalan, Akif Paaa . lan vasfettiktee. ve efendimise daır bir iki lâkırdj söyledikten aonm kuluı m atfı makal il« «beyefendi de güzet şiir »öylerler ve güz«| yazar • lar. Yalnız bir kaç gazelIeriU Ta» • viri Efkâr*da bir makalelerini gör • müstüm» buyurdu. Zannederim ki bu îfadelerüe Diyojen'i, İbrat'i okumenv» olduklanm beyan etmek maksadın» da bulundular. Ne diyeyim zarif zai hni«ler! Zarafetlerini isbat eder baska bir delilim var. Bakalım beğenir misi « nix? Midilli'jtL teşrifleri iizerine bir kaç kere kulunuzun keyifsi* olop olmadığımı suaJ buyurduklarmdan yerin dibine geçesi vazifei meratip nasebile bir kere ziyarete gHmiştim. Anlar da liyareti i%d« buyurdularBendenizin meşrebi kalenderanem malum. Ve kaimenin ilcaatile o mesre • bin ne derecelere kadar ref'i mübalât edeceği nazari hakimiasafanelerinde pek bedihi görünecek ballerd«n olduğundan însivahanei fakira • nede on beş kuruşa alınmış bir e«ki iakemle üzerine kemali hakaretle cülus ettiler. Bendeniz gecelik esvabile bir diğer odada idim. Sayei refahiyet ptrayei fehamrtpenahilerinde on iki ayak bir merdivenden yuvarlanarak aaağı inmeğe ve bizim mahut pan • talon setreyi giyînerek gene on iki avak merdivetıi mahudu rıhi tayyare ogramış hastalar gibi auut üe huzurlarına cıkmağa mecbur oldum. Anlar o ınübarek iakemlede iken müsavat fikri fasidinden ihtirazen gene öyle on bes kuruşluk iskemlede oturmağı gbnlüm istemediğinden «Ekrimu...» kftne kâfiren» hükmiine ittiba eyle • dim. Bendenİ7e kâh şilte, kâh yataklık hizmetirde bulunan biçare mra derin kenarına yarım kaynak otur dum. Paşayi muhteremenm »etresi ililüi, fakat pantalonu açık idi. Setr*aini üikli olduRunun sebebini bil mek güç bir 9«y degildir. Çünkü sonİÜBÜ ve eebini bizlere güstermek Ut«mec Fakat panUlon düğmelerinin acık oldufuna kolaylıkla mana ve »im edilmiştir. Ayaaofya camiinde mevlit okuyacak olan yirmi bes ha • fızdan maadaai da Fatih, SUlevma niye, Beyazıt, Sultanahmet, Yeni cami, Kariye, Dolmabahçe, Ortaköy ve diğer camilerde yatsı namazından ve mukabeleden sonra türkçe Kur'an okuyacaklardır. Hafızlann hemen kâffeai Kadir geceai içm hazırlanmakta oldukla • nndan dün camilerde türkçe Kur'an okunmamıştır. Yalnız Hafız Nuri Ef., Akaaray'da Valide camiinde çok kalahalık bir sami kütlesi önünde türkçe aşir okumustur. remedim. Yanmda bhr ç«yh thtimal andan adembabayı göster • mek herkesi secdeye mecbur eder telkinini almıştır diye zabip oldura. Maamafth anda da setrelerden baska şey görünmedîginden âdem babayı kendi gibi kör şeytana gövtermek vahimearade bulundugunu düşündüm. Hâsılı ben herifi sevemiyorum. Tuhaf imi? fakat vatana muzir olduğunu bilirîm. Şahsiyatından Uterseniz hiç şikâyetim yok. Rüftü Pasa ile bu feyhi muhteremi «taksim edelim...'* çeyla» benim olaun dede aultan scnin ol»un>. Bizim seytan da Manisa'da gebermek üzeredir. Ne yapsm yaçıya yafiya «ey müfait Har deceal olacakaahükmüne mazhar olacak değil ya. O seytan olmak meziyeti galiba hasinei devletl* beytttlmali müaliminin farkmı bilm«di|i içm, bir aillei tedibi adaUtperveraneltrme ugnysn ve »u mektuba yaıdı|ım n m a n e*» ketil* paketiU fahrile şanile g»|aünde haçtan yapılmif bir kaç nitanil* Ltvadiyaya giden Namık Paaa Hs. ne mahana olacak. Efendimis ben ne yapayim, şitrde ya Namık, ya Kemal takallüa ediyorum, hem nami âeisa* nem olan iki paaalarm da halı ma • lumdur. İamini deği»tireyim d« Ha« eivat mı koyayım? Haeivat koyaam vesne girmiyor. Avrupa'y* gitmeden ewel bir gazelizn Namık bhr dif«r g»zelhn Keraal Patanm sannolunmuaru. Kemal Pasanın olaun diyelim. Namık Paaamn gazeli de rai olabilirmia. Gevezalik elverdi. Miuaadei devletinite iğtiraren yatiyoruni. Baki eİMin heraife baki... 11 cemazivfildhir 96 Bendei mahsutlan Yerli malının sörumönü biı da fabrikalar temin Voyvoda hanının emvali etmelidirler metruke olduğu ihbar Bir terzi dükkânına gittiğiniz zaman tetkik ederseniz görürsü edildi . nüz ki oradaki kumaşlarm çoğu Voyvoda futntmn bir ktsmı KEMAL Maktubumun kendl yanm ile ol « mamaaı tembeüiğime hâmü buyu • rulmaaın. ötedenberi talihim iktiza amca başıma bir takım bndala topla* ntyor. Her biri bir baaka merak II» tastiata kıyam ediyor. Şimdi iae «patlıcan burunlu» bir herifim var. Yazımı kaimeden muteber tutuyor. Müavette yapmak iae âdetim değil. Elden yasdığım kâgidı ideta, gaabetti. Takdim ettiğim anın tebyîzfdir. Emniyet olunur bir mahluk olmaaa bu cesaretîne cevaz veremezdim...» Mekrum emlakin ihbarı hakkın • daki yeni kanunun muhbirlere mü • him menfaatler temin etmesi hase • bile Defterdarlıga bir çok ihbarlar vaki olmaktadır. Bu meyanda Defterdarlıga yapılan bh* ihbara nasaran Galata'daki Voyvoda hanının bir kısmı mühiraminin emliki metrukeden olduğu bildiril • miftir. Defterdarlık bu husuata tetkikat icraaına başlamiftır. thbara nazaran mezkur han de • runündeki matbaa kısmı ile gene bu bina dahilindeki eaki borsa daireıinin bir Insmı 23, 91, 93, 69, 71, 64, 33, 73 numaralt dairelcr emlâki metrukeden olup son zamanlara kadar aahipleri namma odabası Anjel namında bir kadın tarafından idare e> dilmekte idi. Bu kadın ahiren değisttrİlmiş ve yerine bir Türk getiril • mistir. Bu Türk'ün gelmesi üzerine bazı müsteeirlerin memnun olraadıklan görülmü», tetkikat neticeslnde bazı eshasm bu emlaki raetrukeden gizliden gizliye imtina ettiği anla sıhnıstır. Defterdarlık işîn metruk "olup olmadığmı tetkik etmekte olduğu gibi polis te sahtekârlık noktasından tahkikata başlamiftır. Metruk olduğu ihbar edilen bu •mlâkin Inyroeti yüz elli bin liradan eak fazladir. ecnebi memleketlerin malidir. Buna bakıp ta terzinizin yerli malı* nın revacına çalışmak istemediği zannına düşmeyiniz. Ticaret ve sanayi erbabını şöyle bir tarafa bırakalıra. Kendimizi ele alalım. Müstehlik olan bizler nerede biraz kâr görüraek oraya gider ve e kârlıj şeyi almak isteriz. Bu böyle ol • roakla beraber yerli mallarmm revaci içm ucuzluk ta şart degildir. tyîlik esas teşkfl eder. Ucuz diye hiç kimse çuval bezinden elbiae yaptınmyacağı gibi aümük gibi eayaya da yerlidir diye kimse hatır için kesesini açmaz. Müstehlik bir malı alırken fiatta nisbl bir ucuzluk aramakla beraber aldığı malın dayanıklı, temiz ve zarif olmasim da ister. Son günlerde bazı terziler nes« dtnde yaptiğımız tetkikattan a • hnan neticeye göre yerli menau • cat fabrikalarımızın mallannın bu dükkânlarda ya az veya hiç bu • lunmamaaımn aebebi terzilerin mutlaka tngilis ve Franaız veya har hangi bir ecnebi memleketi emteasım sürmek istemelerinden ileri gelmiyor. Terziye bu mallan aldıran lravvet, mUatehlikm tale • bidir. Usküdar'a dikilen çamlar Geçenlerde Usküdar'a dikilen çarnlardan bir kısmı tutmıyarak kuru • muş olduğu gibi bazılan da meçhul bir takım kimaeler tarafından sö • külmüftür. Belediyece bu husuata tcap eden tedbirler almmıştır. Biş Alman gnıpunun teklifı Bir Alman grupu Belediyeye müraeaatle Gazi kBprüsünü kendi mtihandlslerintn nezareti altında vc Türk amelestle yapmak ve buna mu* kabil de para yerine Almanya'da geçebilecek tütün ve aaire gibi şeyler almak tekliftnde bulunmuştur. Bu teklif mül&yim görüldüğü cihotU tetkikat yapılmaktadır* En kuvvetli »aik te terzilerin ecnebi emteaaı aldıklan saman bunlann bedellerini uzunca vadelerle ödemekte olmalandır. Yerli fabrikalara gelince, bunlar terziler e itibara müstenit bir tediye vadesi vermemekte ve yahut vere » memektedirler. Fabrikatorlara ambarlarınızın kapısını açın da mamulâtımzı gelişigüzel dağıbn demiyoraz. Fakat fabrikalanmıs kendilerine müracaat eden birinei derecede müateblikleri ve yahut iatihlâk vasıtalan olan terzileri piyasadan aorup anlıyabilirler. Hiç olmazsa itimada lâyık olan hayai» yet ve itibar aahibi terziUre bir hesabı cari acarak mal vermeli ve müşterî kazanmalıdırlar, yokaa bu gidisle yerli elbiselik kumas sarfiyatını dostlaf alısverişte görsün denilecek bir dereceyi geçemes, diyoruz. »> Haliç sirketinin vaziyeti Haliç şhketinin vaziyetini tetkik etmek Üzere Belediye Reie muavini Hâmit Beyin riyaaetinde müteaekkil komiayon dün de Haliç idaresinde içtima ederek tetkikatına devam eylemiştir. Kat'î vaziyetin tesbiti tçin bh* içtima daha akdine lüzum görül» düğü cihetle gelecek içtimada bu huaustaki rapor hazirlanmağa baalıya* caktır. TOnel arabalarında mevkiler Bir müddettenberi tünelin bir taraf ı birinei ve bir taraf ı da ikinci ınevki olarak islemekte idi. Bu sekilde halkın intizar mecburiyetinde kal • dığı nazari dikkate ahnarak eskiden olduğu gibi her iki tarafın da &ra • balarından biri birinei, diğeri ikinci tnevkie tahsia edilmiş ve buna göre tertibat yapilarak dUnden itibaren bu sekilde işlemeğe başlamiftır. Doğru değil mi? Bir haftalık ihracatımız Nişantaşı sokakları Nişantaşı'ndaki Güzelbahçe sokağına geçen sene asri kaldırım yapıl mtftı. Son zamanlarda bu sokağm iki Son bir hafta zarfında memftlik* tarafına da büyük apartımanlar inşa ecnebiyeye 884 ton arpa, 511 ton buğ edilmis oldugundan kaldırımlann orday, 138 ton burçak, 248 sandık oe> tası da asrî sekilde tefrişe başlan viziçi, 50 ton kabuklu ceviz, 628 ton mıştır. Cabi sokağınm da parke tefodun ihraç edilmiştir. Bundan baska rîfatı yapılmakta olup buradan çıkan 3502 adet av derisi ve 40 balye keeî taşlarla Nişantaşı'ndan Şişli'ye giden kılı ihraç olunmustur. Şairnigâr sokağınm Arnavut kaldı İstanbul'da mevcut bufday stoku rımları tamir edilecekth*. 11,300 tondur. 15 tesrinisaniye kadar gelen petta paketlerinin kontenjan muaraele sinden iatianasına dair Heyeti Vekîlece bir karar verüdiğini Ankara'dan verilen malumata atfen yazılmtşti. Dün akşama kadar tstanbul gürorüklerine bu bapta tebligat yapılma • mıştır. Verem aşısı Bulundu mu? Bir doktorun 25 senedenberi yapbgı tetkikat.. tngiUz gazetleri şu şayanî dikkat haberi veriyorlar: «tsviçre'li mütehassu M. Heury Shah* hnger yirmi beş aenedenberi veremin tedaviai için, buhnağa çahstıği uaolü fimdiye kadar giıli tutuyordu. Muma • ileyh kânunuaaninin yirmi dokuzuncu günü Ingiltere'nin en maruf bbbî ve fenni raüesseselerme gönderdiği bir mektubunda esrarengtz tedavi usulüna ifşa ederek bazı malumat vermiştir. Mumaileyh hem insanlan, hem de hayvanlan vereme karşı vikaye edecefi bir asınm istihıar asuIünU kesfettiğini iddia etmiştir. M. (Shahlinger) ile birlikte on iki senedenberi çahaan Ingflu etibbastndan liva jenerali Str Hrederick Maurice arkadasmra yapmıs oldugn kesfiyahn nraumî mahiyeti senelerdenberi erbabı fennm malumu bulonduğund son mektup munasebetile beyan et mistir. tngiliz doktoru, îsvîçreti mutehas • sısm mesaisi hakkında şu beyanatta bu* ıunmuştur s « tsviçre'li mütehassısın bnldugri formülün ilânı evvelce de mevzuu bahsedilmişti. Fakat Ingiltere'nin maruf mötehassıs etibbası nabemevsim nesriyat Oe bir takım sarlatanların eline silâh verilmiş olacafını söyliyerek bu yola gîdil • memesini tavsîye etmislerdi. Mumaîlcy* hin bulduğu asınm istihzarı gayet pahalıya mal olmakta idi. Şarlatanlarm ucuz maddelerden taklidini yaparak haikı inkisari hayale uğratmalan varit idi. O zamandaberi M. Shahlinberg for« raülünü basitlestinneğe çalışıyordu.» Namık Kemal hapisanei umumlde.. Polis altıncı şubesinin lâğvi ile bu tefkilâta merbut kıaımlarm diğer şubelere raptı düşünülmektedir. Altıncı şubenln lağvi Aradan seneler geçtikten aonra Namık Kemal'hı bu mektubunu bhker* daha okudum. Kemal Bey ha • aiyede diyor kit «ötedenberi talihim iktizaaınea basnna bir takrm budala toplanıyor. Her biri bir başka ma» rak ile taadiata kıyam ediyorlar...» Kemal Beye, kendi etraf rada pervane keailenler hckkmda bu acı »özleri söyleten nedir ? Kemal Bey kadar zamanmda tanmmif, meşhur olmuş ve alkiflanmif fakat ayni zamanda yap> tığı tnücadelenin her tehlikeli ânında hayranlan tarafından yalnız, yapa> yalnız bırakıimış bir mücahit yok • tur gibi geliyor bana. Vc ben öyle zannediyorum ki, ona Ziya Paaaya yazdığı bu mektupta böyle acı sözler »öyleten sebep budur. Mabadi var tstanbul Umumî hapisanesinde bulunan genç mahkumları okutmak için bh* mektep açılmıstı. Bu kere büyük mahkumlarra da okumak için gös • terdikleri arzu ve tehalük üzerine bunlara mahsus ta bir dersane açıhrastrr. Buraya 44 mahkum devam et • mektedir. tstanbul maarif idaresi tarafından alfabe ve kıraat kitaoları ve H. Fırkası idare heyeti tarafın • dan kursun kalem, defter, lâstık ve aaire hediye edilmiştir ve bunlar ders okuyanlara tevzî olunmustur. Hapishanede mekfep Posta paketleri Kartal Malmüdürü beraet etti Kartal malmüdürü Sürurî Rüsvet almak suçundan dolayı mev • kufen mahkemeye verilmişti. Süruri Bey, muhakeme neticesinde beraet etmis ve derhal tahliye olunmusrur. Sabıkalı yankesicilerden Mustafa isminde birisi, Altınbakkal'da bîr evde hizmetçilik eden Mürşide Ha • nımın üç besibirliğini dolandırmış, mahkemeye verilmistir. Mustafa'nın, sabıkaları da nazari dikkate ahnarak 7 ay hapse mahkum edilmiştir. Osmanh Bankası tahsildarlarmdan Davit Levi Efendi, tüccardan Yoda Efendiyi 900 üra dolandırmakla maznunen ceza raahkemesine verilmiş, dünkü celsede banka müfettislerinden M. Dekorbiye, tercüman mari fetile aahit olarak dinlenmiştir. Şahit, Davit Efendinin esasen bazı yolsuz hareketlerinden dolayı ban • kadaki işine nihayet verilmiş olduğunu söylemîştir. Diğer şahitlerin celbi için rouhakeme kalmıstır, LBmroaında Tarife komisyonu dün de toplandı Tarife komisyonu dün Ticare ti Bahriye müdiriyetinde içtima ederek liman şirketinin halen tatbik etmektr olduğu tarifesi hakkında tetkikatta bulunmuştur. Komisyon tarîfeyi bir miktar ta • dil etmeği düsünmektedir. Şehir Mcdiai bugün şubat devrei içtimaının ikinc: celsesini aktedecektir. Sıhhiye Encümeni dün toplanarak Beyoğlu ciheti kanalizasyon inşaatı hakkmdaki Daimî Encümen raazbataanu tetkik etmiş ve bu husustaki mütaleaamı hazırlamıştır. Bugünkü içtimada bu mevzu üzerinde müza • kere cereyan edecektir. Jön prömîyeden mahrum bulunan Darülbedayi'e san'atkâr Raşit Rıza Beyin getirilmesi için Şehir Meclisi azasından Avni Bey tavassutta bu lunmuf ise de Raşit Rıza Bey Da • rülbedayi'den ayrı çalışmak arzu > sunda olduğu ve esasen şeraiti hazıra dahilinde Darülbedayide çalışmağa imkân bulunmadığı cihetle bu teklif i kabul etmemiştir. Şehir Meclisi Raşit Rıza ve DarOlbedayi Irak'ta Seker fabrikası Hazım B. Irak'tan geldi, rapor hazırlıyor Irak Kralı Fayaal Hz. geçen İstanbul'u teşrifierinden sonra Avrupa'ya giderken yolda Alpullu srtker fabrikaaınnı ziyaret etmialer ve fabrikayi çok beğenmi»l<"di. RMTVIII üzerine Bağda»'te da bir fabrika msasınm Aiümkün olup olmadı?mm tetkiki için AIpuHu seker f<*hri\r = n müeasialerinden Hayri Beyi Bağdad'a davet etmiflerdı. Kral Hz. nin bu d»vetle»îne icabet ed"rek Irak'a giden Havri Bev ev • velki trün aehriır.ize avdet e*mi«tTr. Havri Bey, BaŞdat'ta ecrek K»*a! Hz. nden ve gerekae Irak hükumeti ve temas ettiği zevat tarafından bUyük bir hüanü kabııl.1 mashar olduÇunu ve tetkikatına müteallik raporunu hanrlayıp göpderee«$ini bir mu • harririmize söylemiatir. Bir sabıkali mahkum oldu Valide camiinde dünkü aşir Tütün kongresi encümenleri çalışıyor Bir dolandırıcılık davası Kadıköv'ünde aıra mukabelen Ankara'h Mükerrem H. iaminde birisi, Hafız Yaaar Beye müracaat ederek türkçe sıra mukabeleai okut • mak arzusunda olduğunu aöylemiş ve talebinin kabulünü rica etmişti. Mükerrem Hanıraın bu arzusu kabul edilmis ve bu peraembe RÜnü ikindi namazından aonra Kadıköv'ünde Oamanağa camiinde Hafız Bür han, Hafız Yaşar, Beaiktas'lı Hafız Rıza Beyler tarafından sıra muka belesi okunması takarrür etmiştir . Trabson 1 Bu cumı Haf'T Osman Bey oÇarsı camiinde türkçe Kur'an okuyacaktır. Yunan hükumetinin bir cemilesi Noel ve senebaşı yortuîarında nî»istiyanlara olduğu gibi, önümüz deki şeker bayramı münasebetHe, hü« kumete olan vergi borçlanndan do • lavı Türk'lerin de tevkif edilmeme leri ve bapisanelere götürülmemeleri hakkında Yunan hükumetince bir karar ittihaz edfldiğinî tskece'de çıkan Yeni Adım gazeteai yazıyor. Bu muamele bayramın beşîncî gunü akşamına kadar devam edecektir. Şehre kaçak eşya çikarmak istiyen aîtı yolcu yakaiandı Tutun konferansına Trabzon'da türkçe Kur'an Dün limanımıza gelen Romanva vapuru yolcularmdan aîtı şahsın ü • zerinde müteaddit kaçak esya bulunmuştur. Bunlar hakkında derhil bir zabıt varakası tutularak mevcuden Müddeiumumüiğe verilmişlerdir. fjttrafc eden murahhaslann beraber ahnmtş bir resinileri İktisat Vekıli ile Ankara 2 (Telefonla) Tütün kongresinde tefrik edilen encü • menler bugün toplanarak metailerine devam etmişlerdir. Yann ve persembe günü heyeti umumiye halinde toplanılarak raporlar müzakere edilecekth*.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog