Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Borsa Fransız Frangı Dolar LâretBelçika „ Drahmi Isviçre w Leva Bulgar Florin Kuron Çek Şilin •Nvusturya Pezeta Alman marla Zloti Fengö Macür Ley Romar^a Dinar Yen Çern viç 19:2= Oün akşam kapanan Borsada bir Tflrk lirası mukabili: 12 106 0 47,50 9 15 41,24 37 15 43,25 40 Arttrma bedeh L. Kat'î karar ilânı Ikraz NTo. Vakıf paralar Müdürlüğünden: Rehnin cins ve mevkii ile sair evsafı Çamfmriyet ' canfthnhsc, Limanımızdan'hareket edecek vppurlar Borclunuıı ismi 63 1 15 98 4 l 19,22 6 15,20 J 99,45 4 19,22 3 95,36 79 41 39,12 96,50 10 Lira Bir Altın Mecidiye Banknoî Nişanlanma İspîrto ve İçklier Inhisarı Başmiidiir» lerinden Zeki Beyin kerimesi Radiye Hanımla müfettiş mnavini Cevdet Beyin mahdurou Ticaret mektebi mezunlanndan Necdet Beyin nisan merasimi Adapazan'nda yapünusbr. tki tarafa hayır ve saade« dfleriz. "izmirKasaba ve temdidi DEMİRYOLU TÜRK ŞiRKETt İÇTtMA ILANI Alelâde surette içtim* edecek olan hfcsaeran heyeti umumiyesi îzmir Kasaba ve Temdidi Demiryoiu Törk şirketi hissedaram ticaret kanunuIUin 361 inci ve nizamnamei dahilisinm 2 4 üncü maddelerine tevfikan 31 mart 1932 tarihine nuisadif persembe günü aaat 11 de alelâde turette içtimaa dav«t •dilmektedir. Alâkadaranın tarih ve vakti mezkurda şirketin I.Unbul'd. Galafo'da İtimadı Mülî Hanındaki idarehanennde hanr bulunmalan rica olunur. Ruznamei müzakerftt: Meclisi idare rıporo. > Murakıp ve hesabat tnörettişlerrafn raporu. 1931 senesi hesabatmın tasvibi. Nizamnamei dahfli mndbinee lev•iat icrası. Murakjp ve hesabat müfettişlerfle hususî vezife ifa eden meclisi idare azalan tahsisatınm tayini. Meclisi idare azalannra beraeti nmmetı. Meclisi idare azaîarinın mtihabı. Murakıp ve hesabat müfettişlerinin întihabı. Diger şirketlerde dahi aza bulunan meclisi idare azalanna mezkur şirketlerle cereyan edebüecek olan muamelâtın takibi için salâhiyet Han. Asaleten ve yahut vekâleten yirmi hisse senedine malik bulunan her his • sedar heyeti umumiye îçtimama iştirak ebnek hakkını nizamnamei dahflt mocibînee haudir. İçtimaa iştirak edebiimek için hissedaran ve yahut vekilleri haiz bulunduklan hisse senetlerinî bir bankaya tevdi ettiklerini içthnadan lâakal bir hafta evvel icbat etmeiidirler. Bu bapta imlâ edilecek olan varaka flc numarab bir bordrolu hissedaran şirket idaresinden ve yahut Osmanlı Bankasindan istihsal edebiiirler. Her azaya nama muharrer bir du huliye varakası ita olunacakbr. Meclisi idare 21905 Fatih'te Kirmasti mahallesinde Küçükkara man caddesinde cedit 56 numarah fevkinde bir odayı müştemil 40 zira arsa üzerine mebni 920 lira kıymeti muhammeneli kârgir dük kân. (616) Zatiye H. 400 22176 Beştktof'ta Köyiçi mahallesinde Yıldız cad • desînde cedit 30 numarah bodrum katında taşlık, mutfak, oda, halâ, odunluk, kömürlük, zemin ve birinci katlarında üçer oda, birer sofa, birer halâyı ve elektrik tesisatını muhtevi 419 zira arsanın 190 zira mahallinde mebni 4638 lira kıymeti muhammeneli ahşap hancnin 969 hisse itibarile 868 hissesi. (619) Tevfik B. ve Rukiye ve Nazmiye Hanîmlar 120 22357 Kasımpaşa'da Büyükpiyalepaşa mahallesin • de Mandıra sokağında cedit 30 numarah bodrum katında üç oda, mutfak, halâ, zemin katında methal dört oda, halâyı muhtevi 330 zira arsanın 90 zira mahallinde mebni 1032 lira kiymeti muhammeneli ahşap hane. (631) *' Filip Noli Ef. veresesi Me Manyo ve Melc Aleksandıra ve Yorgi Efendi 12000 23216 Galata'da Sultanbeyazıt mahallesinde Mum hanekapuı caddesinde cedit 20, 22, 24, 26, 28 ve Karamustafa caddesinde 133 numarah zemin katında 20 numarah hanin methalile beş dtikkân ve kapıcı odası birinci. ikinci, ü çüncii, dördiincü, besinci, altıncı katlarında dokuzar oda, birer koridor, birer halâ, yedinci katı:Üstti kapah daraçayı elektrik ve terkos suyu ve asansör tesisatını muhtevi 315 zira arsa üzerine mebni 81030 lira kıymeti mu hammeneli kösebaçına müsadif Arapyan hanı namile maruf kârgir hanın nısıf his sesi. (652) Parsih Arapyan Ef. 95 22774 Ayvansaray'da Atik Mustafapaşa mahalle sinde Papas sokağında cedit 37 numarah zemin katında methal, bodrum, mutfak, halâ, asma iki odayı birinci katında: bir oda, sofa, sahniş, catı katında: sofa, balkon ve daraçayı muhtevi ve 39 zira arsa üzerinde mebnî | (936) lira kıymeti muhammeneli köşebaşına müsadif kârgir hane. (533) Emin Efendi ve Tahir Bey vekili Faik Bey Yukarida ikraz numaralarile cins ve mevkii ve sair evsafı yazılı gayrimenkul emval iera kılınan açık arttırmalan neticesinde hizalarında gSsterüen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür etmif tse de mezkur bedeller haddi lâyıkmda görülmediğinden tekrar (on beş) gun müddetle ilân edilmelerine karar verilmiş ve 14 mart 932 tarihine müsadif pazartesi günü saat on dörtten itibaren arttjrmıya baslanarak saat on beçte takarrür edecek bedelleri baddi lâyıkında görülürse kat'î kararlarınm çekilmesi mukarrer bulunrauş oldu • ğundan talip olanlarm mezkur günde saat on beşe kadar yüzde on nisbetind* pey akcelerile bizzat veya tasdikli vekâletname ile Bahçekapı'da Dördüncü Vakıf hanın ikinci katında 14 ve 20 numarada Vakıf Paralar Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve saat on beşten tonra vuku bulacak müracaatlerin kabul edilmiyeceği ve evvelce talip olup ta kat'î karar esnasmda bulunmıyanlardan son talipten majtdasının arttırmadan çekümiş sayılacakları ilân olunur. 80 sayesinde enun Bromural «Knolh tabletleri dünyada en ziyade müteammim âsap müsekkini ve münevvimdir. Bu müstahzar milyonlarca vakada tecrube edilmiştir ve hergün binlerce doktorlar tarafından tavsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 dakika geçer geçmez, şayanihayret olan müsekkin tesirini gösterir. Uzun zaman alınsada hiç bir zararı yoktur. Eczanelerde 10 veya 20 tabletlik cam tüplerde satılır. Fabrikası Almanyada Rhein üzerinde Ludvvigshafen, de KNOLL A.O. dır. ^YELKENCİ 'VAPURLAR ERZURUM vapuru SAJLI 1 Mart günü akşamı Sirkeci'den hareketle CZonguldak, Inebolu, Satnsun, Ordu, Giresun, Trabzon. Sürmene Rize ve Hope')ye gidecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Yelkenci hanındaki acentahğına tnüracaaL Tel: 21515 KARADCNİZ POSTASf Heyeti umumiye daveti Türkiye Is Bankası Meclisi İdaresinden: Nizamnamei esasimizin 4 5 înci maddesine tevfikan alelâde hissedaran hey«ti umumiyesi 27 mart 1932 pazar günü saat on beşte Ankara'da bankanın mer • kezinde içtima edeceğinden hissedarani kiramın muayyen gün ve saatte bu içtimada hazır bulunmalan rica olunur. Nizamnamei esasinin 4 9 uncu maddesî mucibince gerek asaleten, garek vekaleten 50 hisseye malik olan histedaran heyeti umumiyeye iştirak edebilir. Ancak vekillerin de şahtan hissedar ve sahibi rey olmaları lâzundır. Hissedaran hâmil oldukları hisse senetlerinin miktar ve numaralannı mübeyyin bir cetveli ve mezkur nizamnamenin 50 incî maddesi hükmüne tebaan hissedaran dan birini tevkil suretile heyeti umumiyeye iştirak edecek olanlar dahi mevzuu bahis cetvelden başka merkesi idare ve subelerimizden alabîlecekleri vekâletna meyi yevmi içtimadan bir hafta evvel şubelerimize tevdi eyliyeceklerdir. ŞİRKETİ HİSSEDARAN HEYETİ Umumiyesinin fevkalade içtimaı DAVETİYE Hisedaran, 29 mart 1932 salı günü saat 11 de, şirketin Taksim'de Valideçeşme sokağında kâin merkezi idaresinde nizamnamei esasinin 1 inci ve 14 üncü maddelerinin berveçhi zir tadüi hakkmda meclisi idare tarafından vuku bulan teklifin müzakeresi için sureti fevkalâdede içtimaa davet olunur: 1 inci madde: Hükumetten saün alınan Taksim kışlası Talimhane arazisine ait 7/20 şubat 1913 tarihli rnukavele u m e ahkâmuu icra etmek ve bu emvali gayrimenkuleyi gerek hali hazın ile, gerek üzerlerine bina insa ettikten sonra Idraya vermek, tamamen veya ifraz suretile satmak üzere berveçhi ati tertip ve ihraç olunan hisseler ashabı arasında bir Ttirk Anonim Şirketi teşkfl olun muştur. Şirket yeniden emvali gayri ; menkule satın alınması müstesna olmak üzere, yukarida zikrolunan hususata doğrudan doğruya merbutiyeti olan ticart ve mali muamelâtı ifa edecektir. 14 üncü madde: Meclisi idarenin içtimaı îcabı maslâhata tâbi olup maamafih ayda bir defa toplanması lâzımdır. Mttzakeratm muteber olması için lâakal beş azanın bizzat hazır bulunması muktezidir. Meclisi îdarenin kararlan bizzat hazır bulunan azanın ekseriyett ârastle muteber olur. Reylerde mösavat vu~ , kuunda içtimadaki reisin reyi bulundvğu taraf tercih olunur. Sahip oldukları hisse senedi adedi her ne miktarda olursa olsun ticaret kanununun 385 inci maddesi ahkâmı mu • cibince isbu heyeti umumiye azası bu J lunmak hakkına malik olan bilumum ', hissedaran 22 mart tarihinden evvel,. , İstanbul'da: Şirket idarehanesine (Posta kutusu 2 1 8 5 ) ve Paris'te: Paris ve Felemenk Bankası, Antin sokağı No. 3 müracaatle duhuliye varakası ve biz zat hazır bulunamıyacaklartn kendilerinî diğer bir hissedar tarafından temsil ettirebilmeleri için bir vekâletname n i l » munesi talep etmeleri lâzımdır. Meclisi idare Hissedaran heyeti umumiyesi istanbul Tiirk emlâk Ruznamei Müzakerat Berveçhi atidir: t 1 2 3 4 5 6 Meclisi idare ve murakıplar raporunun okunması. 1931 »enesi bilânçosunun tasdiki ve meclisi idarenîn ibrası. Temettüün sureti taksimi ve tarihi tevziinin tesbiti. 1932 senesinde meclisi idare azalarına verilecek ücretin tayini. 1932 senesi murakıplannın intihabı. 1931 senesi murakıplanna verilecek ücretin tayini. UlukışleKayseri hattı inşaat İUüfettişliğinden: Elyevm Bor'da bulunan ve 31 mayıs 1932 tarihine kadar her hangi bir tarafa gittiğinde mütebaki ekmek ve eti de bölüğün gittiği yerde itası meşrut olan Ulukışla Kayseri hattı poz bölüğünün azamî mik tarı aşağıda yazılı ekmek ve koyun etinin 10 mart 932 ilâ 31 mayıs 932 ye kadarki ihtiyaçları 9 şubat tarihinden itibaren (21) gün müddetle açık münakasaya konulmuştur. Münakaya iştirak etmek isti yenler tahminî bedelin % 7,5 nisbetindeki (130) liralık muvakkat teminat akçesini malsandığına yatırdıklarına dair makbuzlarını ve ya banka mektuplannı hâmilen kat'î ihale günü olan 1 mart sah günü saat < (14) te Ulukısla'da mezkur inşaat müfettişliğinde toplanacak ' olan komisyon riyasetine müracaatleri ilân olunur. Sinsi Azamî miktarı kilo Ekmek 14 376 Et (koyun) 1 890 Elektrik tesisatı mUnakasası Pendik belediyesinden: Pendik'te İskele caddesinde meydanhktaki belediyeye ait dükkânlar bir sene müddetle ve alenî müzayede usulile kiraya verile cektir. 1, 3, 4, 5, 6 numarah dükkânların beherinin senevî bedeli icarı muhammenesi (72)) ve 2 numarah dükkânın senevî bedeli icarı muhammenesi (60) ve 7 numarah dükkânın bedeli icarı senevisi (36) Hradır. 7/2/932 tarihinden itibaren müzayedeye konmuştur. İhalei kat'iyesi 29/2/932 pazartesi günü saat 14 te icra kıhnacaktır. Talip olanlarm yevm ve vakti mezkurda yüzde yedi buçuk teminatı mu vakkate akçesile birlikte Pendik Belediye dairesinde Daimî Encümene müracaatleri ilân olunur. DAVETİYE istanbui Ttirk emlâk Şirketi hissaderanı şirketi mezkurenin 29 mart 1932 tarihine müsadif salı günü saat 11,30 da Taksim'de Valideçesme caddesinde kâin merkezi idaresinde alelâde in'ikat edecek olan heyeti umumîyesine davet olunur. Şirket nizamnamei esasisinin 25 inci maddesi hükmüne nazaran lâakal 100 hisseye malik olan ve hisselerini atiyüızikir müddet zarfında depozito eyle diklerini alelusul isbat eden hissedaran] işbu heyete bizzat iştirak veya gene heyeti mezkure azasından birini tevkil hak. kını haizdirler. DEMİRYOLU TÜRK ŞtRKETİ İÇTJMA İLÂNI Fevkalade surette iethna edecek olan hissedaran heyeti umumiyesi İzmir Kasaba ve Temdidi Demiryola Törk şirketi hissedaram ticaret kanu • nunun 361 ve 386 ıncı ve nizamnamei dahilisinm 24, 26 ve 27 inci maddelerine tevfikan 31 mart 1932 tarihine musadif perşembe giinü saat 11,30 da fevkalâde surette içtimaa davet edOmek tedir. Al&kadaramn tarih ve vakti mes • kârda şirketin Utanbul'da Galata'da temadı Millî Hanındaki idarehan«sinde hazır bulunmaları rica olunur, izmirKasaba ve temdidi Müdanya Belediyesinden: Ruznamei müzakerat: Kuşadı mutasavver bir Filial şirketi tesisî ve bunun tahvillerinin tevzü hakkmda meclisi idareye salahiyet itası. Asaleten ve yahut vekaleten 20 hisse senedine malik bulunan her hissedar heyeti umumiye içtimaına iştirak etmek hakkım nizamnamei dahilî mucibince haizdir. İçtimaa iştirak edebilmek için hitM» daran ve yahut vekilleri hais bulunduklan hisse seoetlerini bir bankaya tevdi ettiklerîni içtimadan lâakal bir hafta evv d isbat etmelidiner. Bu bapta imlâ edilecek olan vivaka üe nnmaralı bir bordroyu hissedaran şirket idaresinden ve yahut Osmanlı Bankasindan istihsal edebflirler. Her azaya nama mnharrer bir duhoUye varaİMH Ha ohmaeaktır. Mudanya kasabasjnın elektrikle tenvirine ait tesisat (30022) lira (88) kunif bedeli keşifle ve kapah zarf usulile 25 uşbat 932 tarihinden 16 mart 932 tarihine kadar 20 gün müddetle münakasaya ko nulmuştur. Münakasaya iştirak edecek taliplerin zirde zikredilen ve saiki ibraz eylemeleri meşruttur. 1 Kapah ve üzeri imzalı bir zarf derunünde teklif mektubu. 2 Ya teminatı naktiye depozito makbuzu ve yahut millî ban kalardan birîsinden alınmış teminat mektubu, keza bir kapah zarfla. 3 Münakasaya iştirak edecek zatın elektrik mühendisi olduğuna dair musaddak ve fotografh diploma sureti ve yahut ayni evsafı haiz istihdam edilecek bir mühendisin diploma sureti. 4 Taliplerin Türkiye'de bir veya daha ziyade şehir ve kasabada elektrik tesisatı yaptıklarına dair vesika. 5 Taliplerin taahhütlerini hüsnü ifa eylediklerine dair vesika. Münakasaya iştirak edeceklerin balâda tadat edilen vesaiki ihale günü olan 16/3/932 çarsamba günü saat tam 15 e kadar Mudanya Belediye Encümenine vermeleri ve saati muayyenden itibaren teklifat kabul edilmiyece|i ve taliplerin işbu tesisata ait proje ve evrakı müteferriası Mudanya Belediye mühendisliğinden ve Ordu Vilâyetinden: Ordu'nun Keçiköy civarındaki memleket hastanesinin kalörifer tertibatına ait icra kılınan münakasa neticesinde zuhur eden talipler tarafından sürülen peyler haddi lâyık görülmediği cihetle mezkur münakasanm 4/2/932 tarihinden 4/3/932 tarihine kadar bir müd detle temdit ve pazarlık suretile ihale edilmesi heyeti umumiyece takarrür ettiğinden zuhur edecek taliplerin Ordu Vil&yeti Encümeni Daimisine müracaat etmeleri ilân olunur. Rurnamei müzakerat Ağaç Çileği Bahçecilermin nazari dikkatine: îspirto ve ispirtolu içkiler tnhisarı İdaresine ait Hkör fabrikasının 1932 senesi imalâtı için külliyetli miktarda ağaç çilegine ihtiyaç vardır. Şişli'de Mecidiyeköyü'nde fabrikada teslim edilmek şartile beher eski okkasının peşin para ile 70 kurusa ahnacağı ilân olunur. ktanbuFda Küçükbebek'te 29 numarah hanede elektrik mühendisi Hâlet Be y^cn o t u z l i r a b e d e l muka Darülfünun Hukuk Fakültesi Reisli gınden: Hukuk Fakültesi merunlarmdan olup şîmdiye kadar diplomasını almamış olanlarm evveîce veriîen mezunivet tasdiknamesile ve 4/2 . 6 eb'admda iki fotoğraflan ve bir liralık damga pulu ile Fa kültçye müracaatleri. ' M^K« idare bilinde tedarik edebilecekleri ve yevmi ihalede yapılan teklifler B«l«diy« Eneümenince tetkik ve muvafık görüldüğü takdirde ibale icra edileceği il&n olunur. 1 Meclisi idare ve murakıp raporları. 2 1931 senesi muamelâtı hes»biye| sinin tasdiki ve meclisi idare azasının muamelâtı hesabiyei mezkureden teb riyesi. 3 Melicsi idare azaîarinın tayini. .? 4 Şirket umur ve muamel&tratn tedviri vazifesile mükellef meclisi îdı azası maaşat ve tahsisatmın takdir ve biti için meclisi idareye mezuniyet itan. 5 Meclisi idare azasına (ticaret ka« nununun 3 2 3 üncü maddesi hükmü da ' iresinde) şirketten iltizanunı arzu ede ceği bazı isler için şirketle akti muka veleye ruhsat itası. 6 1932 senesi için murakıplar tayini ve tahsisatmın takdir ve tesbiti. Hisse senedatı muvakkat ilmühaberIeri nihayet 22 mart 1932 tarihine kada İstanbul'da: Şirket merkezi idare Osmanlı Bankasına, Selânik Bankasına, Paris'te: Danten sokağında 3 numarada| Paris ve Felemenk Bankasına, tevdi nacakhr. İçtimaa bizzat iştirak edecek hisse darana depozitolarına mukabil muharrer duhuliye varakalan veriU gibi bizzat istirake manii bulunan sedarana da vekâletname nümtmelerij ita olunaeaktır. Medisl î d <
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog