Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

Cumhariyet' 26 Şubat Çin hatları yarıldı İki taraf arasmda şîmdiye kadar ırmağı üzerinde Japon'lara karşı gösterdiği mukavemetle Iştihar eylemîş olan Çin'li jeneral MaChanChan'nın katledildiğini bildirmektedir. Bu haber henüz diğer membalar tarafırı dan teyit edümemUtir. Changhai 25 (A.A.) Sabah, saat 4,15 Chapei'in Japon'Iar tarafın dan topa tutulması, kasabada müthiş bir yansrın zuhuruna sebebiyet ver miştir. Kasaba, 400 metre murabbaıından fazla bir saha dahilinde yan • maktadır. Dün akşam Japon tayyareleri Changhai Hankou yolundaki Lunghwo şimendifer istasyonunu bom bardıman etmişler ve amiral Nomura'nın beyannamelerini atmıslardır. Amiral, bu beyannamelerde Çin kuvvetleri teslim oldukları takdirde kendilerine iyi muamele edilecegini, mukavemet eyledikleri surette kendi lerini müthiş bir akibetin beklemekte olduğunu bildirmektedir. Tokio 25 (A.A. ) Japonya'nın Cemiyeti Akvam taraf ından vuku bulan müracaate vermiş olduğu cevap bütün memleketler tarafından tasvip edilmektedir. Gazeteler, Japonya'ya karşı iktisadî bir hareket icrasının behemehal bir harbe sebebivet vereceğini ve böyle bir plânı teklif edenlerîn sulh aleyhinde çalışmakta olduklarını kaydettnektedirer. Günün eğlencesi Dunkü bilmecenin halledilmiş şekli 1 KÖMÜR, 2 ALEV, 3 LAPA, 4 ODUN. 5 RAHAT, 6 İSTEK, 7 FIRIN, 8 EKMEK, 9 RAKKAS. (KALORİFER) BO. DOS, E, GEN, LİK, LUK, Lİ, LO, MUR, O, ON, RA, ŞİK, VAR, YAĞ, YUN. Bugün M E L E K Güzel mus'ki ve şen temaşa meraklıiaa S i N E M A S I N O A Bu akşamki program İSTANBUL: 1200 m. 18 Gramofon 19,30 Vedia Rı?a Ranımin iştirakile saz 20^0 Habibe Molla (Halide Hanım) 21 İnd Hanımın iştirakile 1kinci kısm saz 22 İstanbul radyosu tango orkestrası. BERLİN: 1635 m. 16.35 Konser 19.15 Yeni bir kitap: (Ateşli millet) 19.25 Hint mes'elesi (konferans) 20,05 Çaylı dans musikisi 21,05 Boris Godounow dört perdelik opera Müteakiben dans musikisi. 19,35 Olimpiyat oyunlarında Avustury» fkonferans) 20,45 Konser 21,05 Borls Godounow dört perdelik opera 23,55 Hafif musiki ve dans havalan. BUDAPEŞTE: 550 m. 18,35 Koro konseri 19,45 Piyano fconseri (Monmartr'dan Monparuass'a) radyo piyesi 21,35 Yüksek musiki mekteMndeverilen konserin nakli Müteakiben bir kahveden nakJen sigan musikisL PALERMO: 524 m. 2155 Gramofon 22 05 Konser: Fîgaro'nun evlenmesi (Mozar). Turandot " Puççini); Afrika'lı kıs Meyerbeer): yag• mur altmda bahçe (Debussv), ve saire Bundan sonra dans musikisi. VARŞOVA: 1411 m. 18,40 Polis orkestrasının ionşeri: Oberoo operasmm üvertürü (Weber); Le Cld operasından balet musikisi (Mosseret); Payyas (Leon Kovallo); Karmen (Blzet)J Tannıhauser fWapmer) 19.10 MuhteUf 20,40 Gramofon 21 2" Spnfo^ik konser • 23,50 Hava raporu ve polis havadisleri 23.55 Dans musikisi. EÜKREŞ: 394 m. "^ 21 05 Musiki hakkı^da konfprans 21 20 Koro konseri: (Y. Vidu'nun şarkılnrı) 22.20 Radyo orkestrası 23,50 havadisler. ROMA: 441 m. 18 55 Şarkı konseri 19,50 Muhteüf korf. ser: (Süppe. Ştraus. Larzetto, Ricciardi) • 22,05 Keman konseri. CENEVRE: 760 m. LOZAN: 678 m1835 Kızlar için terzülk dersl M,05 Kertet konseri 19 50 Gramofonla: Şarkılar 20,05 Gramofon 20,25 Spor hava« disleri 20 35 Musahabe 21,05 Piyano ve viyolonsel Ue iki romantik sonat 21 55 Şarkılar 22 05 Edebiyat haberleri 22,« Koro konserL MAURİCE YVAIN'in hoş ve eğlenceli opereti görülmiyen şiddetli harp oluyor (Birinci sahifeden mabait) derecede nevmidane bir harp başlamış ve hâlâ devam etmekte bulun muştur. Japon menabiinden verilen haberIere göre Kiang Wan'ın 2 mil şimali garbisîndeki MiaoHongChen'de Çin mevzileri yarılmıştır. Japon'Iar ellerinde bulunan her türlü harp vesa • itinî istimal etmekte ve Çin'lilerin tahşidat askeriyeleri de hali hazırda Mançuri'deki mücadelelerin en bü ytik temerküzü halini irae eylemek tedir. Japon topçularınm ateşi MiaoHonstChen koyiinü yakmıştır. 40 Japon tayyaresi Kiang Wan köyü etraf mdaki ve bu köyle yanmış olan köy arasmdaki bütün Çin mevzilerini bombardıman eylemiştir. Dün öğle vakti Japon topçuları ricat eden Çin'lileri kalbura çevirirken Jaoon piyadeieri de bir kilometreden fazla ilerlemişlerdir. Maamaf ih Çin'HIer Kiang Wan'a karşı yapılan bütün Japon taarruzlarına mukavemet etmekte ve hâlâ mezkur mahalli terketmemektedir. İAĞZIMDAN DEĞİ ( Pas sur la bouche ) filmini görmeğe gideceklerdir. Bu eser N i C O L A S R i M S K Y ile Pariste 06AD0R TiYATROSU yıldızları tara ından temsil edilmektedirj Bugünkü cuma saat II de tenzilâtlı matine tatilinizden bilistifade Japon'ların beyannamesi Bugünkü bilmece Yukarıdaki hece1 leri ikişer ikişer 2 yanyana getiriu a 3 şağıdaki tariflere 4 .... göre birer kelime 5 teşkil ettiğiniz tak6 .... dirde, baş harfleri 7 • . yukarıdan aşağı o 8 kununca: BİR TOP OYUNU İSMİ Meydana cıkacaktır. 1 Mevcudiyet; 2 Metelik; 3 Bir cenup rüzgârı; 4 Merdiven basaraağı; 5 Rahmet; 6 Fırtına; 7 Eğlence; 8 • İbriğin kardeşi. " La Dame aux Cameüas dan daha rrüessir görünen LüksZarafetGüzel musiki ve Mrae. D ü B lâvemut eseride görüniiz. Bogün duhuliyesı 25 T 9 K SıNEMAÖıNDA T A L M A D 6 dilber l'adınlar filmi olan A R R Y saat 10,30 marinesfnin nmum! kuruştur . \n\ANA: 517 m. R M A E L H A M R A Siıırııiiisıııılii Bütün istanbul halkını eglendirmekte devam ediyor. Bugünkü cuma saat 11 de tenzilâtlı matine P n n İktisadi tehdit ve Japonya Japon'ların bir muvaffakiyeti Vapurcular heyeti pazar günü gidecek Vapurcular Birliği tarafından Ankara'ya gönderilmek üzere seçilen heyet pazar günü hareket edecektir. Yüksek hükumet makamlarına ve B. M. Meclisi aza'arına takdim oluna cak raporun tab'ı bitmediğinden heyet hareketini bir gün tehire mecbur kalmıştır. ' Heyet, Ankara'da bir hafta kadar kalacaktır. Vapur kumpanyalarınm başlarında bulunan zevattan mürek ='1 kep olan heyet her hususta salâhiyeti haiz bulunmaktadır. Şanghay 25 (A.A.) Japon tayyareleri ricat etmekte olan Çin kuvvetlerini mitralyöz ateşile takip et mektedir. Japon kuvvetleri Cin hattını yar dıktan sonra Kinag Wan'daki Çin mevzilerini tehdit eden ve mezkur mahallin 3 mil garbinde bulunan Tas Hang etrafında bir çevirme hareketi yapmaktadırlar. Şanghay 25 (A.A.) Tayyare, tank, zırhlı otomibl ve topçu ateş lerile himaye edilen Japon piyadesi yapmış olduğu şiddetli hücumlara rağmen Çin'lileri Kiang Wan'daki mevzilerinden oynatmağa muvaffak olamamış ve gece başladığı esnada karsıhklı mevzilerde hiç bir tebeddül olmamıştır. Japon'Iar, Kinag Wan'ı zaptetmiş olduklarına dair çıkarılan haberî bizzat tekzip eyle mislerdir. Sivil Çin'li ahali, Çin'li askerlerin bu kahramanlıklarından heyecana gelmiş ve kendilerine sıcak tutucu kışlık elbiseler göndermiş olduğu gibi, müteaddit gruplara ayrılan genç Çin'li kızlar, Çin askerlerini teççi ve teşvik maksadile düsman atesi altında gündüzün otomobillerle Çin si perlerine gitmişlerdir. KONGRE EĞLENİYOR K n fevkalâde bir filim olan iiSBr» tıîifflssrıu u u y u n iBi'ji'mnnııııwııınıı sinemasmda DITA P A R L O ve 6 U S T A V FROEHLICH :s:'^Ş M M Mançuri cumhuriyet oluyor Siperlerde Çirili kızlar Tokio 25 (A.A.) Mukden'den bildirildiğine göre yeni müstakil Mançuri devletinin icra meclisi, sabık Çin imparatoru da hazır olduğu halde muayyen müddetlerle icrai vazife g'âHalkevlerinde teşkil olunacak şurecek bir reisinin idaresi altında olabeler için yapılan hazırlıklar devam rak cumhuriyet rejimini kabule ka etmektedir. Bu maksatla dün de Güzel rar vermiştir. San'atlar Birliğine raensup zevat ile Yeni Japon Başkumandam diğer alâkadarlar H. Fırkası mer • Tokyo 25 (A.A.) Başkuman kezinde toplanraışlar, resim şubesi danlığa tayin edilen Jeneral Shira hakkında müzakerede bulunmuşlarkawa İmparator tarafından kabul edır. Güzel San'atlar Birliği Edebiyat dilmiştir. şubesi mensupları da ayni maksatla bugün Halkevinde toplanacaktır. M Îİ2 Halkevinde içtimalar w sc HMELLINGSTRIBLI filmi ve BOX Ş\MP1YONLL'ĞU İÇİN N6 ( Tamam ' 5 rundluk büyük maç ) SI Bugün 11 de tenzilâtlı matmedubuliye 25 kuru>. SS j^MOSKOVA Güzellik Kraliçesi Kadro mecmuası Son dakika: Bir Çin jenerali katledildi Nankin 25 (A.A.) Mukden'den bura Hariciye Nezaretine gelen bir haber, Mançuri'nin simalindeki Nonni Şanghay 25 (A.A.) Çin askerleri bütün gün maruz bulundukları gayet şiddetli bombardımandan sonra pek ziyade hayrete şayan bir mukabelede buIunmuVIar ve mukabil taarruza geçmişlerdir. Çin askerleri günün ilk saatlerînde kaybetmiş oldukları arazinin büyük bir kısnaını tekrar ele geçirmiş lerdir. Çin'lilerin mukabil tacrruzu Suriye'yeslâh kaçırıldığı yalan İstanbul Vüâyetinden: Son Posta gazetesinde cenup hudusuretinde bir fıkra intişar eylediği dumuzdan Suriye'ye silâh kaçırıldığı görülmüştür. Böyle bir silâh kaçakçılığı vak'asının mevcut olmadığı sureti resmiyede ve kat'iyede tekzip olunur. hanım önümüzdeki pazar gününden itibaren A L E i V ı D A R SİNEMASINDA Müteveffa kocasıni nn tmak üztre Istn ul'a "elecek olan Madam TAMARlNDE BROOK'a biri amerikali, biri rus ve digeri ispanyol olan üç perestişkân refakat etmekttdir Hu şen dul kadın GLORYA SVVANSONdur. FERıHA TEVFiK İkinci sayuı bir çok kıymetli yaxi • larla çıktı. Kadro, aylık fikir mecnra andır. Iktisadî ve içtimaî en kıynıetli, en yeni yazıları Kadro mecmuasında bu< lursunuz. Kadro'nun ilk nvshası îkinci defa basıldı Münevver gençliğirr>>zin fTkrî ihti « yaçlanna cevap veren bu mecmuanm gördüğü ragbet meçrutiyettenberi hiç bir fikir mecmuasına nasip olmamısbr. Merkezi: Muallim Halit KHaphane* sidir. 25 kuruf. ISTANBUL BELEDİYESİ Darülbedayi Temsilleri 3 VUKUAT Bugünkü Spor faaliyeti Galatasarav takımı Pera takımile karşılaşıyor Havaların karlı ve soğuk gitme&i dolayısile bir kaç haftadanberi pek sönük giden spor hareketleri, bugünkü müsabakalarla canlanmış olacaktır. Bugün İstanbul'da ve Kadıköy'ünde müteaddit futbol müsabakaları, koşu, voleybol maçı yapılacaktır. Taksim stadyomunda lik maçlarının ikinci devresine başlanacaktır. Evveli Kasımpaşa • Süleymaniye ü çüncü takımları karşılaşacak, lıundan sonra Anadolu Hilâl, Eyüp Beylerbeyi, VefaKumkapı Beykoz birinci takımları karşılaşacaklardir. Bu resmî maçlardan sonra Galatasaray birinci takımile Pera takımı Olimpiyat lik maçları için karşılaşacaklardir. Günün en mühim maçını bu müsabaka teşkil edecektir. Esnaf cemiyetleri Kiralardan müşteki ugün saat 15,30 da | s t a n 5 U | Belediyesi Kalp sektesinden Olen bakkal Üzerinde 6432 lira para bulundu Anadoluhisarı'nda oturan 50 yaşlarında bakkal Rıza Efendi, Nuruosmanîye'de berber Yervant Efendinin dükkânında otururken birdenbire vefat etmîştir. Yamlan muayene neticesinde Rıza Efendinin kalp sektesinden öldüğü anlaşılmıstır. Rıza Efendinin üzerinden 6432 lira kâeıt para, on beş altın lira, iki yarımlık altın, bir Fransız altını ve bir tabanca cıkmıştır. * Sandal Bedestenî münadilerin • den 60 yaslarında Haradi Efendi de dün Sirkeci istasyonunda dolaşırkcn kalp sektesinden vefat etmiştir. Esnaf cemiyetleri mümessilleri dün Lokantacılar Cemiyeti merkezinde bir içtima aktetmisler, kira bedellerinin esnaf için gayrikabili tahammül bir dereceye geldiğinden bahisle bu bapta hükumete müracaate karar vermîşlerdir. Kaleme alınan rapor martm besind cumartesi günü Esnaf cemiyetleri mu rakabe heyetine arzedilecek ve o günkü umumî içtimada mevkii müzakereye konacaktır. İcao ettiği takdirde Esnaf cemiyetleri Ankara'ya bir heyet gönde recektir. matıne ve suvare saat 21.30 da ŞehirTıyatrosü Pek yafanda Dudaktan Kalbe.. MÜŞKÜL İTİRAF âLLY Filmini pörmeğe hazırljnını?. Facia 5 peree Yazan: \1. A. ve Otto E. Hasse Tercüıne eden: Nabi Zeki Bey YALCJVA TÜRKCSÜ 3 mart perşembe sününden itibaren ^^^^^ MARILYN MİLLER ve ALEXANDRE 6RAY ın bu temsilı şîmdiye kadar cörülmemiş renkli bir operettir. Resat Nuri Beyin meshur eaeri (Dudaktan Kalbe) üçüncü defa olarak ve yeni harflarle basılmifhr. tkbal KâtS • panesinin gayyur tâbii Hüseyin Efen» di, eserin yeni tab'ında azamî itina gof termistir. Resat Nuri Beyin emsalriz kudretini Tiirk karileri çok iyi bilirler. Bu satırları (Dudaktan Kalbe) yi tavnye için değil, sadece intişar ettigini haber vermiş olmak için yazıyoruz. Bursa'da kar yağıvor Bursa 23 (Hususî) Tekrar kar yağmağa başladı. Bazı \azalarla münakalât müskUIâtla yapılıyor. Soğuklar şiddetlidir. i M H H i m Şehzadebaşı Ferah sinemada Bugün saat 2 de komik Dümbîillü İsmail ve Ahmet Beyler temsilleri. Paris'te Misk sokağı cinayeti (Yahut) Sarrafın kızı 7 perde, gece lubiyatı (Hindiyana) 4 perde, ayrıca Anastas bale heyeti. Duhuliyeler gündüz 20, gece 25 MOSKOVA 26 şubat cuma günü saat 3,30 da ve gece muayyen saatte. Beyoğlu Mulen Ruj salonunda Muhlis Sabahattin B. operet heyeti tarafından Mızıkalı vodvil 3 perde 27 şubat cumartesi gunu akşamı İkbal Kütüpanesînin yeni eserleri Miilî küKipanemize ciddî ve nafi eserler vermekJe maruf olan tkbal Kütüpanesî bu defa yeniden bir çok Idtaplan sahai intişara vazetmiftir. Bu mevanda yeni lisan öğrenenler için re* simli fransızca turkçe Metot Berliç, aimanca türkçe Metot Berliç vardır. Mektepler için hazırlanmı» temsiller de çok güzel bir şekilde basıhnıştır. Bunlar meyanında Mücteba Salâhattin Beyin (Gömdüğüm o ciban), (Yaf kandili) ve Zeliha Osman Hannmn (Vazife ve »eref yolu) vardu. Aynca Refat Nuri Beyin (Octave Mırabeau) dan tercume ettiği (İs adamı) piyesi de tkbal Kütüpanesi tarafından neşrolunmuştur. Tav» siye ederiz. 932 hütçesi ( Birinci sahifeden mabait ) Bu?ünkü içtimaa Maliye ve fnhisaı*Iar Vekîlleri de istirak etmî'^rdir. Şatırzadeler Asaletmeap Kadıköy sahasmda Kadıköy Fenerbahçe sahasında da sabahleyin Darülfünun futbol takımı bir ekzersiz maçı yapacak, bundan sonra Galatasaray • Fener ikinci ta • kımlan karşılaşacak, bilâhare Kur tulus ve ttalyan takımları müsabaka yapacak lardır. Akşam saat beşte Galatasaray kulübü lokalinde voleybol maçlarına devam edilecektir. Bugün KasımpaşaSüleymaniye, Galatasaray İstanbulspor, Fenerbahçe Beşiktaş takım • ları karşılaşacaktır. «Akşam» refikimiz tarafından tertip edilen büyük sokak koşusu bugün sabahleyin saat onda yaDilacaktır. Sokak koşusu 932 Olimpiyadı Akşam refiklerimizden biri bun dan bir kaç gün evvel Ankara'da aktedilen Türkiye İdman Cemivetleri merkezi umumî içtimaında 1932 O limpiyadına gidilip gidilmemek mes'elesinin gorüşüldügünü yazıyordu. Refikimiz merkezi umuminm Los Angelos Olîmpiyadına yalnız bir Ankara 25 Fırka ve hükumet muvakkat tedbirlerle muvazeneli bir bütçe yapmaktan zîvade esaslı 13 • Yaşar kaptanın idaresinde bulu lahat icrası ve tedbirler alınması lünan 182 numarah kayık Beykoz'dan zumuna kani bulunmaktadirlar. Maodun yüklemis. Rumelihisarı civa Iî Komisvon tetkikatmı genis bir cerrma geldiği vakit devrilmiş, odunlarceve dahilinde devam ettirmektedir. la beraber kaotan Yasar, tavfa Yani, Bu tetkikatın bir ay kadar devam eAİJ ve Recep denize dökülmüslerdir. dec«ği m»hakkak addolunmaktadır. Tayfalar etraftan vetişenler tarafınYeni bütçe tanzim edilirken ne dan kurtarılmi«'«i*rlır. gibi tedbirler alınmasına lüzum hâsıl olacağı henüz bilinmemekle beraber Fırka ve Meclis mehafilinde memur Hukuk Talebe Cemiyeti bugün öğ maaslarını indirmeğe taraftar olanleden sonra Halkevinde fevkalâde lar ekallivette kalmaktadır. Bu raaaşbir kongre aktedecektir. Kongrede, lardan elvevm buhran ve kazanç veravukatlık ve hâldmlik me.«leklerinin gileri kesilmektedir. İhtimal bu sene birbirinden ayrılacağına dair olan tekaüdiye de kesilecektir. Bu va şayialar ile staj mes'eleleri müza ziyet karşısında memurun elinde kakere ve münakasa olunacaktır. lacak para ancak maisetini temine kâfi gelecektir. Olsa olsa kadroların bayrak takımının götürülmesinin ve daraltılmasuıa ve memur miktarınm bu takımla spor teskilâtında vazife azaltılmasına ehemmiyet verilecektir. alan idarecilerden bir kısmınm da Tekaüt kanununa gelince bu kagitmelerinm kararlaştığını ayrtca nunun devlete aâır bir yük teşkil ethaber veriyordu. tigi noktasında ittifak edilmektedir. Mevzuu bahis içtimada hazır bulu Kanunun tadiline intizaren bir kaç nanlar 1932 Olimpivadı mes'elesinin sene zarfmda hiç bir memurun te kat'iyyen konusulmadı^ını. bu '"'•n bir kaüde sevkedilmemesi hususnnda bir hükumet isi oTduîrunu. masrafı hü karar i*Mhazı beklenmektedir. kumet vereceği icîn pidilİD gidilme Te«viki sanavi kanunimd» ehem ı mesin«n de ancak hiikumetce kavarmivptH tadi'St icrasına taraftar olanlaştirılabilecegini söylemektedirler. lar da pek çoktur. ] Son tahmînler ve şayialar Bir odun kayığı devrildi Dr. Semiramis Ekrem H. Çocuk hastalıklan mütehassısı Beyoğlu Mektep sokak Telefon B O 2496 Operet 3 perde Bugün gündüz saat 15 te ve gece saat 21,30 da Raşit Rıza tiyatrosu VEFAT Aslan Veresoye Ştrketi şurekasuıdan Ahmet Münir Beyin validesi Vasilik H. eceli mev'udile vefat etmîştir. Yann cenazesi Üsküdar'da Selâmsız'da Sürp Haç kilisesinden saat iki buçukta kaldırda caktır. Arzu edenler Köprü'den saat 2 de hareket eden vapurla teşrif ede bilirler. Serseri A Ş K I N Pîyes 4 perde, nakleden: Muhtar Bey Yann akşam Yazan: Aziz Hiidai Bey Mülkiye Mehtebi Mecmaasi Memleketimizin en kıymetli irfan müesseselerinden biri olan ve bize yeni devlet idealine göre genç idare adamlan yetistiren Mülkiye mektebimizin cahşkan talebesi, muallimlerinüı tahrirî yardnnlle on bir aydanberi aylık bir mecmua çıkarmaktadırlar. Zamanımızın siyasî ve iktJsadi cereyanlannı muntazaman takip ederek gayet ehemmiyeüi makaleleri ihtlva eden bu mecmuanm on birinci şubat nushası da cıkmıştır. Gençleri tebrik ve mecmuayı karilerimize tavsiye ederiz. Hukuk telebesinin içtimaı M A N A S I Bu aksamdan itibaren Süreyya sinemasmda Boyalı melek Bflli Dov'un, ilk sesli ve sarkılı fümî 6 L 0 R Y A' da Bugün, Bu gece ve yarın yalnız matinelerde MUSTAFAI İL Türkçe sözlü sazlışarkılı önömüzdeki pazar gününden itibaren A L E M D A R sinemasmda Her smıf halta cok yakından alâkadar eden büyük Türk fîlmini her kesin ^örtbi'mesi için sineraa müdiriyeü tertıbat almaktadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog