Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

DE VRIN TARIH1 Ziya ve Mithat Paşalarla Namık Kemal Beyin havatlarına ait hatıralar Selânik valıı sabıkı NAZIM PAŞAN1N hatırantnıdan ıktıbas edümiştir. f "Cumhuriyet gehir ve memleket haberleri varl Dün hareket creıniler flridemediler Siyasî icmal Şanghay harekâtından Maksat nedir ? Kirşjar niçin kontrol edilmiyor ? Dükkân ve ev kiraları durma dan artıyor. Bunun için hiç bir bak ve hiç bir hat te yok gibidir. Buna mukabil hayat binnisbe ucuz!aj mıştır. Hükumet musakkafat vergilermi tenzil etmiştir. Bütün bunlar akar sahipleri lehine vaki i ken onlar kiralara, akıllarına gelen miktarı zammederek, kiracılara tahammül edilmez bir yük yüklemektedirler. Meselâ bugün ayda dört yüz lira kira getiren bir mağaza sahibi hükumete senclerce evvel takarrür etmiş asgarî hasılata göre vergi tediye ederkerı müstecirden öyle bir bedel almak istiyor ki bu bedelin on günlügü hükumete tediye ettiği vergiye tamamile tekabül eyliyor. Dünyanın hiç bir memleketinde mal sahiplerî bedeli icarı takdîrde t bu kadar serbest bırakılmış de ğillerdir. Burada bir tachrin, bir ticaretanenin, bir firmanın is tikrar peyda edememesi, bir ıciracinin oturduğu evde ev eşyası denilecek emvale sahip olamaması, hatta bir senelik odun ve kömürünü bile alıp depo edememesi, kuntrat biter bitmez mal sahibinin kendine ne acı, ne kadar ham ve nakabili tahammül tekliflerde bulunacağmı bilememesinden ileri gelmektedir. Kiraların bu şerait dairesindeki istikrarsızlığı, sey yaliyeti iktisadî vaziyet Ozerinde de çok fena testrler yapmakta, tüccarı ve bilhassa küçük esnafı ta temelinden sarsmaktadır. Arzettiğimiz bu mes'ele bir an evvel nazari dikkate alınarak icar bedel lerine istikrar verecek bir kaide konulmahdır, diyoruz. Boğaziçi'nde Yağ deposu Mahmut Nedîm Pş. nın delâJeti ve Reşit Pş, nın tavassutu ile Ziya Pas» Mabeyin kâtibi ohıyor! Yesilköv askerî rasat merkezi dün Karad«»niz'de büvük hir fırtına zu hur edeceçini anlamış ve liman 'lairesini kevfivetten haherdar etmistir. Liman kontrol dairesi de Kavik'lara haber vermis, bilhassa küçük vapurların ^îosaz harielne çıkmamaları tavsivesinde bulunulmasım bildir mi«tir. Bu yuzden dün akşam Karadeniz'e 32 hareket edecek olan vapurlar seferleMmhgüzari deatıme kendi giribantm radaki mmderm üstünde bana met> rini tehir etmek mechuriyetinde kalnevi okuttular Avdet buyurmak isgelir. tedikleri sırada istirham ettim. Tek mışlardır. Kandenn ey sabri takatsüz fartı naz Bir vapar karava oturdu ile rar okuttular. Mesneviden hangi beyitlerin okunduğunu bilmiyorum. TekYunan bandiralı Stilyanos vapuru Şehlevendim sevdiğim servü hıra • rar kıyam ettiler. Kemali tehalükle Gelibolu önlermde sîs yüzünd«»n kamanun gelir.. teşyi ettim. Merdiven başında, ta raya oturmuntur. Vapurun tahlisi iZiya Paşanın edebiyatta ilk üs zimkârane bir vaziyetle Üsküdari çin çalışılmaktadır. tadı Üsküdnr'iı Ounan Şemsi Efen Osman Şemsi Ef endmin durmakta oltffclir. Ziya Paşa, Ounan Efendi için: dugunu gördüm. Hazreti mevlâna ~ Bizim şeyhin en büyük kera bana hitaben: «Size bundan ötesini m*ti, alelucul ders görmediği halde, Osman Efendî göstersin» buyurdu arabide en mükemmel müstahriç ollar . masıdır, derdi. Büyükada iskelesi önündekj meyîşte bu anlattığım hatıradan da Filbakika, Osman Şemsi Efendi • danlığın tevsii maksadile burada bunjü arabisi gayet kuvvetli imiş. Sonra anlaşılacağı veçhile Ziya Paşanın e lunan Aya Nikola Rum kilisesinin isdebiyatında Üsküdari Osman Şemsi timlâki takarrür etmiş, fakat bedeli bemen bra sahife teşkil edecek kaEf endmin mühirn tesirleri olmuştu.. <Uv bir divani eşarı vardı. Fakat istimlâk yüzünden Belediye ile mii Ziya Paşa BabıalPye devam ettiği tevelli heyeti arasmda ihtilâf çık Ziya Paşanın bana gösterdiği bu dftabedilememistir.Osman Semsi E sırada şair oîduğunu, şiirden anladı mıştı. Mütevelli heyetinin yirroi bin ğını haber aldığı Şeyhülislâma bir n m t m m n kuvvetli şairlerin lira istemesine mukabil mahkemece kaside takdim eder. Seyhülislâm bir bnraya beş bin lira kıymet takdir ototdi. müddet sonra Ziya Paşayı çağırtır, lunmuş, hüküm Mahkemei Temyizder ki: Deryadil u hamuş ol. ce de tasdik edümiştir. Kasidenizi baştan aşağı dikkatBaştan ayağa guş ol. Belediye, istimlâk bedelini icraya le okudum. Fakat bu münhastran siOttat »öyleyince yatırmıştır. Yakında kilisenin hed zm mahsulü karihanız mıdır, yoksa mine başlanacak, meydan genişletiletashib görmüs müdür? cektir. Ziya Paşa: Bağı rtdaana, şarabı hevsere mt Tashih görmüf şiiri benim diyemmz nigâh rek takdira* tenesrzül etmem. C«vaCürayi aşkı içenler aagerimden Musakkafat vergisinden Belediye bını verir... renk renk.. hissesi ve saire gibi bazı varidat DefVe Şeyhülislâmın bu şüphesine sîBen o Şemsi evci manayım ki diU terdarlık tarafından tahsil olunarak nirlenen Ziya Pasa iki gün sonra >ler bürctma Belediveye verilmektedir. Bu varidatı kinci bir kaside daha takdim eder.. Berk urur nuru tecelli peykerimAyai mes'ele sadri esbak Reflt Pa tahsilde hizmeti görülen bh kısım den renk renk.. şa ile d« vaki olmus. Ziya Pasa Reşit Defterdarlık memurları bir kaç se Gtbi fürleri bizim zamanımızda Paşaya da noktasız bir kaside yazıp nedir ikramiyelerle taltif edilmek bile dillerden düşmezdi. Ziya Paşatedîrler. nm şürde Osman Efendiden çok is tadim «tmis. Fakat R«cit Pasa da, Belediye bütçesinden çıkan bu ikttfade ettiğini bizzat kendi ağzından seyhulislâm gibi, bunu Ziya Paşa tarafından yazıldığinda şiipİK etmi«. ramiyelerin itası gayrikanunî görüldafaatle işittim Bunun üzertne Ziya Pasa gene nokdüğünden bunlann istirdadı takarrür * tası» bir kaside yazıp Sadrazama ve etmiştir. Geri alınacak ikramiyelerîn Ziya Pasa bir aralık tebdili hava rbr.. miihim bir yekun tuttuğu anlaşılmakîçm Çamhca'ya taşınraıştı. Haftanın Bu kastdeler Harabat'U miinderiç tadır. m u y y e n günlerinde kendisini zi var*t« giderdim. Gene bir cuma günü Hr. Ziya Pasa derdi ki: ztyaretine gitmiştim. Bahçede otu Epeyce zabmet çektim ama, biUromrca çiftliği hudu^larının yola rvyordu. Beni görür görmez: jinı kasideler ise yaradı. O vakit »atecavüz edilmek suretile genişletil Gel bakaiım Nazım Bey, dedi. daret mektupçusu bulunan Mahmut mesi yüzünden çiftlik sahipleıile beSaşımdan garip bir hal geçti.. Nedim Paşanın delâleti ve Reşh Palediye arasında ihtilâf çıkmış, raes'eOturdum. fanın tavassutu ile raabeyn kftabele mahkemeye intikal eylemişti. Bu Ziya Paşa anlatmağa başladı: tine tayin edildim... busnstaki dava belediye lehine intaç c Geçen cuma Sami Pafanın edilmiş, yola vaki tecavüzün ref'ine Ziya Pasa Avrupa'da yüz niisha köfkttne gitmiştim, dedi. Mütercim karar verilmiştir. Bu karar mu kadar neşredilen Hürriyet gazete Rfiştti Pasa da orada idi. Bir münacibince çiftlik etrafında üç yol açısini çıkarmıştır. Bu gazetenm bir sebetle raesnevii şerife müteallik sozkoleksiyonu nezdimdedir. Gazete • lacaktır. ler açıldı. Sami Pasa bana hitaben: nin umuru idaresini pasa deruhde et Mesnevihanlık için mezunum. Gelin size izin vereyîm. Bunun öyle mişti. Meşhur «Rüya» sından başka Belediye müstahdemin idaresince güç şartları yoktur. Bir vakit na • yazdığı makalalerde imzası yoktur. teseil edilenlerden bir kısmı kanun Buna rağmen gazetedeki makale • mazına imamet edeceksiniz. Kalkınız mucibince üç ayda bir muayeneye tâlerin yiizde sekseni Ziya Paşanın bize selfttı asrı kıldırımz, dedi. bi tutulmaktadır. Bunların adedi üç kaleminden çıkmıştır. Sami Paşanın bu sözlerine ceva • Ziya Paşa <rRöya> isimli yazısmda, binden fazladır. Fakat müstahde ben: ; mtnin tesçil tarihleri tehalüf etmekki bu yazı cümlenm malumudur, si Mesnev okutucak kadar kente, ber gün üç ay müddetî ikmal edimde kudret göremiyorum. O ma yasette ve teceddütteki vukufunu isdenler bulunmakta ve bu yüzden de bat etmîstir. assam kitabın gavamızt maneviye • her gün muayene yapılmaktadır. Meseiâ: •af ihata edebilmek benim gibi âeîzfr önümüzdeki seneden itibaren bulerin kân değildir, dedim.. Ve bir «Rumeli'nm her tarafı ecnebî ca> mâddet daha görüşüldükten sonra susiarla doiudur. Ahaliyi iğfal edi nun intizama sokulması, muayenesi icap eden üç bin küsur müstahdemikalktım eve geldim. Aradan üç gün yorlar. Her yerden ziyade Bulganin senede dört defa, muayyen zageçti. Dün akşam âlemi menamda ristan'da fesat çıkmasından korku manlarda ve hep birden muayeneye Hasreti Mevlâna bizim yukarı kat lm*...» tftbi tutulmaları karar altına aiıntaki misafir odasını teşrif ettiler. O Mabadi var mıstır. dairesinde nikâhı kıymış, sözlerini mühendis Ziya Bey ingilizeeye ter eöme etmiştir. Darülbedayi'm kıymetli san'at • Ntkih merasimi bittikten sonra karlartndan küçük Kemal Bey bir müddettenberi rahatsız bulunuyor kaymakam Sedat Bey, genç evlilere du. Kemal Beyin esaslı surette ledatörkçe olarak şu sözleri sBylemi<ıtir: visi için Viyana'ya gitmesi lâzım gel« Aktettiğiniz nikâhın tesçili için mis ve tedavi masarifi beledive taBelediyemrae seref bahşetmek sureMuhtelit Mübadele Komisyonun rafından deruhde ediiraistîr. Küçük tile srösterdiğiniz pek necibane te daki Yunan heyeti azalarından M. Kemal Bey, gazetemize gonderdiği veccüh ve muhabbet eserini hakikî Fokas'm istifa ettiğini, bu istif^nın bir mektuota, Belediye Reisi Mubir memnuniyet ve sükranla kaydedida kendisi uzun zamandanberi heyeti hittin Bev ile Belediye Meclisi aza • yenım. Daireraiz sicillâtı bu kıymetli murahhasa riyaseti vazifesini ifa etsına kendi sıhhatini düşünmek luthidiseyi kaydetmiş olmakla daima tifti halde riyasete M. Sokarapulos'un fünde bulunduklarından dolayı te • müftehir kalacaktır. Mukadderatımzı tayini ile kendisinin ikinci muralıhas şekkür etmektedir. birbirinize bağladığmız şu güzel damevkiinde bırakılmasından mütevelkikada miişterek hayatınızın saadeti lît bir iehirar üe alâkadar oîduğunu namına size bir hatıra olarak îki yazmıstık. cilmle tevdi etmek istiyorum: Yapılan teşebbüsat üserine M. Fo1 Birbirinizin meziyetlerini Gümrük kontrol memurlarınm vam«ydana okararak takdir etmek fır kas istifasını geri almıstır. M. Fo • kas simdive kadar heyeti murahhasa zifelerini bihakkin ifa etmediklerine s«tını aravınız. reisi vekili idi. Simden sonra da o va dair yazılan bir fıkra üzerine İstan2 Her biriniz ötekinin manevi bul Gümrüklerî başmüdiriyeti tah • kuvvetlerini inkişaf ettirmeğe çalışı zifeyi ifa etmesine karar verildi • (inden ortada istifasını mucİD olan bir kîkat icra ettirmis ve memurlarıc nız. izzeti nefîs mes'elesi de kalmamış hüsnü suretle vazifelerini ifa etmekte Si»e daima saadetler temenni e • tır. Atina'dan gelen M, Sakarapu!os'a oldukiarı görülmüstür. der ve hayat yolunuzun bu başlangıç gelinee. bu zat fevkalâde murahhn? giinünü tebrîk ederim. > unvanile Reldipinden heyeti murahTâli Mübadele Komisyonundaki biBu sözlerden sonra yeni çift tebrik hasa haricinde hususî bir raevkii haiz taraf aza M. Görter komisyon umuedilmiş ve kendilerine tstanbul sehri bulunmuRtur. M Sakarar>u'u« Hün bir namına Darülâceze'de vapılmış olan mî kâtipliğine tayin ediidiği için bi muharririmize bu mes'ele hakkında iki halı hedive edilmi«tir. komisyonda bitaraf aza kalmamıştıı. şu sözleri sövlemintir: Yarm saat 4,5 ta Amerikan sefaBinaenaleyh, bu komisyonun lâğ«• M. Fokas istifasını gari almış vîne karar verilmiştir. Yalnız asamt retanesinde dinî nikâh merasimi yatır. Gene eski vazifesini ifa edecek pılacak, saat beste de sefir tarafın Fuat Beyle, Yunan murahhası M tir. Zaten benîm muvasalatım ile M. dan bir çay ziyafetî verilecektir. Florides, komisyonda bulunan mütGenç evliler, akşam ü»tıi Ame • Fokas'm vazivetinde bir teb«ddül hâsıl olmuş de«ildi. Benim vazifem mu rakim îsleri elbirlîği ile halledecnk rîka'ya hareket edeceklerdir. Tokyo sefaretine tayin edilen Mr. vakkattir ve hususî bir gavesi vardır.» lerdir. Fuat Bevle Yunan murahhas bir haftaya kadar Garbî Trakya'ya Cvmiiîcine komisvonu lâZvedüdi Grev da on RÜn sonra Japonya'ya gideceklerdir. hareket edecektir. Gümülcine'de bulunan dokuzuncu Ziya Pasa siyasetteki vukufunu «Rüya» sında da isbat etmişti BOyOkadada yıkılacak kilise 6eri alınacak ikramiyeler Doğru değil mi? Yerli şapka Tiftik Cemiyetinîn ffi müsabaka Ankara Tiftik Cemiyeti bundan bir müddet evvel tiftikten mamul bir yerli şapka müsabakası açmışti. Bu müsabaka ahiren neticelenmiş, Balıkesir'H Gülüm oğlu Mehmet AU E fendinin yaptıgı şapkalar birinciliği kazanmıştır. Mehmet Ali Efendiye cemiyet tarafından 100 lira mükâfat verilmiştir. Cemiyet bundan başka Mehmet Ali Ef endiyi Ankara'ya getirmeğe ve kendisine orada bir dükkân açmağa karar vermiştir. Belediyenin kazandığı bir dava "Möstahdeminin muayeneleri Ticaret Odası kongresi Ticaret Odası kongresi yarın oda meclisi salonunda in'ikat edeecktir. Esnaf ve Ticaret Odası Ford fabrikası hakkındaki karar Heyeti Vekilece Ford f abrikasının memleket dahilinde çalışan müesse» selerden addi lâzım geldiği hakkında verilen karar İktisat Vekâletinden lâzım gelenlere tebliğ edümiştir. Oda meclismin evvelki günkü içtimada takarrür ettiği cihetle Ticaret Odası (60) bine yakın esnaf m Ticaret Odasına kaydedilmeleri içîn lâ • zım gelen teşebbüslere başlamiştır. Esnaf kaydedilmediği takdirde idare kararile kendilerinden cezayi naktî alınacaktır. Aksayî Şark'ta vaziyet büsbutün karıştı. Şanghay'a karşı Japon'larm icra etmek istedikleri bahrî nüma • yişin büvük bir muharebe şeklini aiması Cin mes'elesinin çabuk tasfiye edilmesine mâni olacaktır. Ja • Bir înçiliz şirketi bundan bir müd pon'lar askerî sereflerini muhafaza det evvel Belediyeye müracaat etmiş, ve yapmıs oldnkları büvük masrafBo&a'ziçi'nin muayyen bîr nokta«ında ları tazmin ettirmek için tabü ah bir depo yaparak buradan gemilere valin iadesini ırayet ağır sartlara taya£ ve ihrak mad<l«''"i vermek üzere lik edeceklerdir. Japon'Iar nefsi müsaade istemisti. Sirket ile Bele Çin'de isgal ettikleri ve edecekleri diye arasında bu hmusta devam eden yerleri kolay kolay tahliye etmiye m"7akere intac edilmek üzeredir. ceklerdir. Deponun yeri hc«"z kat'î surctte Japon'larm Mançuri'de yerlesmek tesbit edilmemiştir. Bu nokta da hal ile meşgul iken ortaya Sanprhay mes'ledi''likten sonra mukavele imza oluelesini cıkarmaktan maksat'arı ne nacaktır. Beledive araz depoların dir? Birinci maVsat bütün cihanın dan olduğu şribi bu d«*oodan da re nazari dikka*ini Mancuri mes*el»!smsim almıvacak, şirket Belediyeye seden başka bir tarafa çevirmektir. Japon'Iar mak«atTarına muvaffak olnevî muslardır. Çünkü San«hay'düki top srürültiileri esnasında Mancuri'nin ve MoŞolistan'ın bir kısmı olan Jehol evaletinin istiklâlini ilân ettiler. Crn*« den büsbutün ayrılan bu hHVunıetin riyasetine altı asır Çin'de hüküm Magşuş gaz sattığından dolayı. ran olan Mancu hanedanımn son tm> mahkemeye verilen bakkal Mih.ıl E. paratoru (P'u) yu sretirdiler. fendi hakkındaki muhakeme hitam Bu zengin ve bâkir memleketîerin bulmuş. Mihal Efendi beraet etmiştir. Cin'den ayr'lmasına hîc bir devlet itiraz etmedi. Cemiyeti Akvamın Aksayi Sark'a ?önderdi§i tahkik he Ağırceza mahkemesi dün şayani yeti Mançuri'ye geldiği vakit burada dikkat bir davayı intaç etmiştir. bir Mançu îmoaratorunun riyasethıBu davada Tahiroçlu Cemal, Basrioğlu Cemal ve Adil isminde üç şahıs de müstakil bir hükumet bularak emri vaki karşısmda kalaeak ve buna korsanlık etmek ve tehdit suretile tesbit etmekten ba«ka yaoacak bh" para almaktan maznundurlar. Evrakı davaya göre Sotiri ve Kadri isi kalmıyacaktır. Mancuri'nin ?stiklâli JaponMarın bütün Moğolistan'a isminde iki balıkçınm idaresinde buve Sibirya'ya el uzatmalan için ilk lunan bir balıkçı kayıgı, içinde on beş tane musevi olduğu halde Pendik hatvedir. açıklarında bir gece ateş balığı av • Japon'lann Sanghay*! isaralden bîr larlarken bu üç şahıs bir motörle ka maksatları da Mançuri ve Moğolis yığa yanaşmışlar, kayıkta bulunan tan'da yerlesmek ve Sibîrya'ya karşı bir küfe balığı zorla almışlar ve ka • teeavüzde bulunmak gibi cihan sulyıktakileri tehdit ederek para tste hunu tehdit eden ve dünyanın askeri mislerdîr. en çok devleti olan Sovyet'ler ile muhasamaya meydan açacak bir hare Bir kaç celsedenber! devam eden ket esnasında Çin'i arkadan hasmamuhakeme esnasında bir çok şahitler ne bir harekette bııinnamıyaeak bîr dinlenmîştir. Nihayet heyeti bâkime, üç şahsın on yedi kişiyi tehdit ederek hale getirmektir. Fiihakika JaponMar Sanghay'ı ve diğer mühim Çin li para istemesini müstabet görmüş ve maniarmı isgal ettikten sonra Çm maznunlann beraetine karar ver bahren abiuka edtlmis ve harîe ile mistir. münasebatı ve muvasalası Japoniarm kontrolu altına girmis olacaÇm dan büvük bir harbin şartı olan esTiha ve mühimmat ve levazım tedarik tstanbul 8 numaralı ihtisas mahkemesi, dün bir tütün kaçakçısını mu etmesine imkân kalmıyacaktır. Binaenaleyh nefsi Cin toprağındaki .Tahakeme etmiştir. Gebze'den bir bapon harekâtı mezkur limanlann zapt vul içinde 23 kilo tötün kacınvken ve isgal me münhasır kalaeaktır. Kızıltoprak'ta polis tarafından ya Japon'larm bu harekât karsısındı Lalanan Gebze'li Ahmet cürmü sabit oldugundan altı ay hapse 120 lira pa devletlerin ve bilhassa Amerîka iîe İnıiltere'nin tehiikeli bir maeeraya ra cezasına mahkum olmustur. Bu düamemek içm Şanghay'daki ve dicürümde îştiraki oH'iğu iddia edilen ğer Çin Lmanlarmdaki kendilerinin jandarma Abdü»se»âm beraet et imtivazh noktalarında bulunan te • miştir. baalannı çekmeği düşünüyorlar. Oraya gönderilen harp gemHerİnin baslıca vazifesî bu tahüyevi temmdir. Bundan üç dört sene kadar evvel Binaenaieyh cihan sulhu Şanghay'da Çatalca'da btiyük ba^asını öldürdüdeğil, simaide ve Rusya hududunda ğünden dolayı Ağırceza mahkeme tehlikedir. Japon'Iar yeni bir harbi since evvelâ idama ve bilihare ya umuminin tohumlarım burada eki şından dolayı on sene ağır hapse yorlar. MVHARREM FEYZİ mahkum edilen Eyüboğlu Hüseyin hakkındaki karar Temyiz mahkemesince nakzedümiş ve Eyüboğlu Hü • seyin beş seneye mahkum olmustur. Belediye İngiliz şirketi ile uyuşuyor IMI a Ib k © Bir bakkal beraet etti Bir beraet karan Bir tütün kaçakçısı mahum oldu idamdan beş seneye! 13üncü Alfons Türk Yunan mahkemesinde Muhtelit Türk Yunan mahke • mesinde dün on davaya bakılmış • tır. Bunlardan yedisi intaç edilmiş, karar tefhimi için talik olunmuştur. İkisi hakkında bazı noktalardan tahkikatın tajnikma lüzum görülmüş, bunlar da başka günlere bırakılmıştn. Nikola Aterinos isnünde birî tarafmdan Antalya'da musadere edildiğini söylediği emvali ticariyesinin tazmini maksadile 9700 küsur Türk altını talebile hükumetimiz aleyhine açılan dava salâhiyet harici görül müştiir. Mahkeme gelecek hafta on iki davaya daha bakacaktır. Sakıt Kralla bîr genç arasında sreçen hâdise Bir gün sehrimisde kalarak çarşamba günü Kıbrıs'a hareket eden sabık İspanya Kralı Onüçüncü Alfons, hareketinden bir kaç saat evvel Boğaz'da bir tenezzüh yaptıği za raan, Büyükdere'deki Aero ekspres tayyare istasyonunu da gezmiştir. Burada kendisini müdür ve tayyare* cilerle karşılamış ve sporcu, ayni «amanda iyi bir tayyareei olan sakit Kral orada tayyarecilik hakkında nzun bir hasbıhal yapmıştir. Bu has bıhaller esnasında garip bir hâdise olmustur: Kralın yanma bir genç yaklaşarak: « Hasmermeap, dündenberi peşinizde dolaşıyorum. Bir fotoğrafı nızı almağa muvaffak olamadım. Müsaade eder misiniz» demiştir. A! fons gülümsiyerek resmmm almma • sma müsaade etmiştir. Fakat genç, bununla iktifa etmiyerek cebinden bir resim çıkarmış ve Alfons'a »watarak hnzalamasmı rica etmiştir. Alfons, imza vermekten istinkâf etmiştir. İmza ve resim meraklısı genç te, elindeki resmi Krala vererek: « O halde bu resmi tstanbul ziyaretinizin bir hatırası olarak kabul etmek şerefini bana bahsedin» demir ve Alfons'u selâmlıyarak uzakli^mutır. Sabık Kral bu garip gencin arkasından bakarak şunları söyleraiştir: « Ne güzel tabiat: kendisinden bir seref esirgedim. Mukabilinde bana bir hediye verdi. Alfons, otomobille Maslak civarından geçerken bir koçi sürüsü ile bir çoban görmüf, yanmdakilere demis tir ki: « Bakınız çoban bir î«oanvol ccbanına ve keçİler, ispanya keçileHne ne kadar benıiyor. Yabancı bir m«m. leketU oldugumu bilm«s#m kandfmi vatanımm dağlarmda sanacaeım. M. Fokas San'atkâr küçük Kemal Bey Yunan murahhası istifasını sreri aldı Hakki Nezihi Bey Ticaret Odası müdürlerinden Hakkı Neıihi Bey tütün tetkikaU için Balkan memleketlerinde yapacagı seyahate önümüzdeki pazar günü çıkaeaktır. Adliyede zabıt kâtipliği imtihanı Kontrol memurları Ihtisas mahkemeierme alınacak zabıt kâtipîeri için dün Adliyede imtihan yapılmıştır. Evraki imtihaniye Vekâlete gönderilecek, muvaffak olanlar muh tehf ihtisas mahkemelerine yözer lîra maaşla tayin edileceklerdir. Resmimiz îmtihan esnasında alınmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog