Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

Uçüncü Kontenjan listesinin son kısımlarmı neşrediyoruz [Dünkii nashamızda ilk ktsmtnt neşrettiğimiz uçüncü kontenjan listeainin son kısmını da bugün dereediyoruz:] Tarife No. Nisan Mayıs Haziran fE) listesindedir 614 fb 614 (c » > 615 616 616 86 92 <H) Üstesindedir. 12.500 1.687 fH) listesindedir. 78 50 ^Cumhuriyei 24 Şufeat 1932»= Muallîm mektebinde Bir müsamere Bu akşamki program tSTANBUL: 1200 m. ~~18 Gramofon 19,30 Cennet Hannnnı îştirakile saz 20,30 Gramofonla Karmen operası 21 Bedayii musikiye heyeti 22 Cazband. BERLİN: 1 6 3 5 m« 17^5 Salon musikisi 18 Plyano kon seri 18,30 Seyahat intibalan 18,50 Hafif musiki 20,15 Konlerana 21,05 Konser 22,05 Havadisler 22,15 Breslâv'dan nakal 23,35 (Fakir talebe), 5 perdeîüı operet 24,25 Konser: (Offenbah'ın bir eseri ile muhtelif parçalar.) VİYANA: 5 1 7 m. 20,05 Hollanda musikisi 20,40 HaTadisler 20,50 Fen ve istikbalde harp (koa» ferans) 21,10 Şarküar 21,50 Haftalık radyo tefrikası 22,20 Konser 23,10 Havadisler 23,25 Dans musikisi. BUDAPEŞTE: 550 m. 13,15 Büyük radyo konserl: (Verdi, LenkovaUo, List, Brahms) 21,35 Bir piyes 23,25 Sigan orkestrası. VARŞOVA: 1411 m. 18 40 Hafif musiki 21,20 Lwow'da3 nakil 22,05 Akşam konseri 24.05 Danr musikisi. ROMA: 441 m. ^ 18,35 Şarkı konseri 18,50 jjenar*dan, Puççini'den, Kotalini'den. Rozen'den par« çalar 21,05 Gramofon 22,05 San Kâtlo tiyatrosundan naklL BÜKREŞ: 3 9 4 m. 18,05 Muhtelif musiki 19,05 DofrtJ saal ve havadisler 19,15 Konserin mabadl 20,05 Konferans 20,40 Şarkılar 21.03 Piyano solosu 21 50 Filüt solosu 22.20 Keman solosu 22J» Havadislfit Tarife No. Nisan Mayıs » » 695 fc > » 696 fd 3 > 695 fh 3> > 695 (v 696 150 0 Haziran 14 Tarife No. 735 (b 736 737 fa 737 (b 737 fc Nisan s 31 :> 3. Erkek Muallim mektebînde mek tebin eski muallimlerinden îhsan Şe rif Beyin doğumunun 6 5 inci ve mu 1 AYVAZ, 2 DERNEK, 3 A allimliğe intisabının da 4 5 inci yıldö ZAR, 4 PANCAR, 5 AVAZ, 6 ZAnümü tnünasebetile dün gece talebe taRAR, 7 ASTAR, 8 RUBA, 9 IS rafından bir müsamere verflmi?, bu RAR. kıymetli hocanın yıldönümleri tes'it o(ADAPAZARI) lunmnftur. A, AL, FAK, I, İN, KES, LIK, NA, NE, PAN, RUP, SAF, SA, ŞU, TEŞ, TIR, TIR, ZAR. Yukandaki hece 1 »•• •• leri ikişer ikişer 2 M ... yanyana getirîp a 3 ...M şağıdaki tariflere 4 ~.« göre birer kelime S ..... teşkil ettiğinlz tak6 ^.... dirde, baş harflerî 7 Myukarıdan aşağı o • 8 kununca: 9 ,M BİR SEMT tSMÎ Meydana çıkacaktır. '" 1 Bakış; 2 Bir nevî acima; 3 Sabah; 4 . Duzgün; 5 • Hasis; 6 Bir nevi orak; 7 • Yanar şey; 8 • Tatlı su; 9 Bir kokulu ot. Lünkü bilmecenin halledilmiş şekll s > •> Bugünkü bilmece 697 688 698 fA) iistesindedir. (B) > 11.96b 36.492 9.370 1552 490 *• » 617 (a 617 (a 617 fb 617 fb 618 619 620 621 622 623 623 624 624 625 626 627 626 629 631 631 fa (b fa (b Boş si 70C (b nerna filimleri 702 f a 147 583 265 702 fb (H) listesindedir Tıbbi ihnî 702 (c havadis filimleri 702 (d 70? fd 700 700 700 702 (h 105.021 125.000 58.485 702 fh 4.000 2.000 2.000 703 fa (E) listesindedir. 703 fb > > * 703 fc fG) listesindedir. 70? fd fE) : 703 fh > 703 fv fC) 704 fa.1 704 fa.2 (H) 704 (b.1 fE) • 704 fb. 2 > > > fO) 302 373 0 fa) listesindedir. 221 825 530 2.364 6.129 2.457 27.390 0 385 59 74 127 fC) listesindedir. 0 0 16 fC) listesindedir. 24.181 8.447 27 251 'O listesındedir. s > > 2.904 28.075 > > 0 11.237 fB) listesindedir. s > 4.735 1.376 438 0 303 149 1,500 0 0 0 1.881 95 2.134 687 8.743 2.956 > 3.514 8.085 3.892 22 627 418 1.739 1 375 1 0 2.200 1.645 1691 11.715 808 » > » » 1.382 5.458 1.372 970 3 565 322 1.920 0 0 0 13 8.496 2.286 2.009 12.459 1.000 fB) Üstesindedir. fA) listesindedir. 738 738 739 739 739 739 740 740 741 741 741 742 743 744 7^7 IA t o t tu fa fb fa fb fc (d fa fb fa fb fc fa » 3> 3> a > Ba müsamerede bir çok davetliler de hazır bulımmuşlardır. İhsan Şerif Be yîn yaırm asra yakm muallimllk hayab hakîanda muhtelif kimseler söz söylemişler, memleket irfamna yaphğı hizmetleri yat ve tezkâr etmiylerdir. Bu mimasebetle muhtelif eğlenceler de tertip edflmi?, iki perdelik bir vod • vil temsO ve zeybek oyunlan oynan • nufbr. •> 742 (c fa fb fa fb fa fb fa fb fc fa fb fC fd fa fb fa (b fa fb (C fd fh fv fz fh ft /•• * s, Mektep Yegâne haftalık ilim ve san'at mecmuasıdır. Dokuzuncu sayıda: Profesor Mustafa Şekip, Sadri E tem, Nurullah Âta, Nahit Sırrı, Hik met Miinir ve Kenan Hulusi Bey lerin yazılan. Dühamel, Bernar Şav ve Franrsi Karko'dan garp edebiyatı tercüme leri. 632 632 632 632 633 634 646 fa fb fd (h 704 704 704 704 706 705 fb.3 fcl fc. 2 fc.3 (B) üstesindedir. fa fb.l (b. 2 fo (d fA) listesindedir. > » s > » 1.510 706 706 706 706 706 707 708 745 745 746 746 747 747 748 748 748 749 749 749 749 750 750 751 751 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 755 756 756 756 756 757 757 757 758 758 759 760 ncj 8 2ı 3 > . 3 y a » 3> » fE ) "stesindedlr •> a > •» UKUAT Dün akşam bir Mum fabrikası yandı Dün öğieden sonra Tahtakaie'de Kalfaoglu Haralambo Efendiye ait bir mum fabrfkasından yanein cık mıç, ateş fabrikanın mühim bir kısmı ve malların bepsi yandıktan «onra itfa edilmi^tir. Fabrika on bin Iiraya sieortalı oldueundan yangınm esbabı hakkmda tahkikat yapıimaktadır. j, » > 5> 3> 752 753 s > î> S İSTANBUL BELEDİYESİ Darülbedayi Temsilleri saat 21.30 da CNEVRE: LOZAN: 648 648 649 649 649 649 649 649 649 649 650 fa fb (a 1 fa.2 fa.3 (b fcl fc.2 fd.1 fd.2 fa fb fc fç (d fe (a fb (c 2.748 » 5• ! » > i » !• » > 651 651 651 651 651 651 652 652 652 218 140 (C) iistesindedir. a ! 108 ! f s' " B55 (ç 709 fa fB) Üstesindedir 709 (a 1.828 1.780 3.478 709 (b fB) Üstesindedir. 709 fb 2.228 4550 5 607 Tarife No. Nisan 710 fa (E) listesindedir. 710 fb s > s > 710 fc 710 fd s, 710 <h 710 (v > 710 (z 711 (a 711 fb 711 fc 711 fd 711 fh 711 (v » 712 fa 712 fb 712 fc :> > Hayırlı evlâtlık! * * * S) ENİNDE SONUNOA i ehirTıyatrosu " Istanbul Belediynf fk fl (m > * fa fb fc fd fa (b fc fa fb Kasımapaşa'da Kasap soka^ında oturan Hüseyin Efendinin evlâtlığı 25 ya«mda HaHce, evden beş yüz lira çalarak kaçmıstır. Hırsız evlâtiık, kiiçük yasm'i^n beri Hüsevin Efendînin evin.de, öz evlât ?ibi büyütülmüştür. Zabıta, kızı aramaktadır. "" ' Kotnedi 4 perde Tercüme edenler: Bedîa H, Vasfi R.za Bey Zabitan gecesi YALOVA TÜRKÜSO S mart perşembe gününden ıtibaren Kadıköy Sureyya sinemasmda Bu akşaoı saat 21,30 da Raşit Rıza tiyatrosu san'atkârlan Komedi 4 perde Makleden: Mahmut Yesari B. Bu akşam Şehzadebaşı'nda temsii yoktur. Yann akşam: .. .. 17.35 Konser 18 35 Çocuk progTftihî ^ 19,35 Musahabe 20,05 Gramofon 20,38 Konferans 21,05 Org konserl 21.40 Senfonlk konser 23,20 Dans musiküt LENİNGRAT: " 16 35 Çocuk gazetes! 1810 tşclîer (?azetesi 19,05 Fennî ziraat içln propaganda 19,35 Köylü konseri. L BET GRAT: 4 2 9 m. ' 20,35 İki piyano ile konrer 21 ?5 konseri 22.10 Kuartet konseri • 23.05 Cazband. Selim S ı m 3eyta yarm akşam «ast se« kiz buçukta radyoda vereceSI konferan sın mevzuu «Babalar ve evlâtlarla has bihab dir. SeVm Sırri Beyin konfefânn » 5> ^ 7> » iki kız daha kayboldu Seh'miye'de oturan posta miidürS Lutfi Beyin 16 yasmda Huriye ismmdeki k>zı bir haftadanberi ortadan kaybolmuştur. Çengelkoyü'nde 41 numaralı ba • nede oturan Şevki Beyin 14 yafinda Leman ismindeki kızı da kaybolmuf • tur. ^••^^ Şehzadebaçı ••••§ Gaip aranıyor SERSERi Ferah sinemada Bu gece: Halk gecesi duhuliye 25 n mumî koltuk 35 komik dümbüllü îsmail ve Ahmet Beyler temsilleri YEDİKULB MAGARALARI Büyük oyun 4 perde Ayrıca Anastas bale heyetl 3> 652 (d 652 fe 653 653 653 654 654 «55 656 657 > » > 3 (a fb (c fa fb 6.445 19.112 2.153 135 456 162 (A) üstesindedir. > > 6.510 799 544 fcn listesindedir. > s > » J : 658 fa 658 fb 658 (e 659 660 661 s > 662 fa 662 fb 663 664 665 152 509 225 614 fC) listesi ndedir. 3 3> 3 195 733 666 666 666 666 666 666 667 667 667 668 668 669 669 671 675 677 fa fb fc (d fh fv fa.3 fd fh fa fb fa (c 5 a » a > » » 13.000 12 000 5 424 3.161 6.964 0 0 341 791 fC) listesindedir : > > fE) fC) » > 13.000 0 2.790 1.668 44 679 679 679 679 680 fa (b fc fd (a. 1 (a.2 fb fc (d fa fb.1 (c fv (a fb.1 fc fd fh fa 681 681 681 681 681 682 682 682 682 683 6?2 683 683 683 687 688 689 690 692 693 664 694 694 694 74 166 191 10 429 5 1.817 1.962 2.962 0 35 0 391 226 13 fC) listesindedir. » > » » 3ı » fD) > » > 68' fh » » » 3» » » 0 8 <D) listesindedir. • > > 0 % » (b fb fb fc. 1 fc. 2 0 10 ıD) listesindedir. (B) » 10 106 79 0 fA) listesindedir. » > 0 141 0 «95 fa «95 fb * > 712 d 713 fa 713 fb 713 fc 714 fa 714 tb 714 (e 714 fd 715 fa 715 fb 715 (c 715 fd 776 fa 716 fb 716 (c 716 fd 716 fh 717 fa 717 fb 717 fc 717 fd 717 fh 718 fa 718 fb 718 fe 718 fd 719 fa 719 fb 719 (c 719 fd 780 (a 720 fb 720 fc 720 fd 721 722 fa 722 fb 722 fc 723 fa 723 fb 723 fc 723 (d 723 fh 724 fa 724 fb 725 fa 725 fb 725 fc 725 fd 725 fh 726 fa 726 fb 726 (c 727 28 fa 728 fb 28 fc 729 fa 729 fb 729 fc 29 fd 730 731 fa 31 fb 32 fa 732 fb 733 734 fa 734 fb 734 fc 786 fa » * > * 3 : • : » 3 :> a> : l i ! s 3 > , „ a J 3 :> s> s ik » 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 T71 772 778 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 fa 784 (b 785 786 787 788 789 790 »7Q1 Mavıs H° TTF3 369 2.466 4.723 '(E) listesindedir (A) llstesırifiomr (E) listesindedir j, > » Yalova vapurunda esrar yakalandı Seyrîsefain'in «Haydarpaşa» va puru Yalova'da bulunurken vapurun kamaralanndan birinde yolcularm oturacaklan mahallin aitına paketIerle esrar aaklandığı zabıtaya ve gümrük memurlarma ihbar edilmiş. vapurda taharriyat yapılmıs, 12 paket esrar bu'unmuştur. Zabıta bu bapta tabktkat yapmaktadır. Kamarol îhsan Efendi zabıtaca Uticvap olunmustur. 822 fa 822 (İJ 823 824 825 826 827 828 829 fa 82<5 (b 830 831 fa 831 (b 832 833 834 fa 8*4 (b 835 836 837 ^ 837 fb 837 <c 838 fa 8*8 (b 839 840 841 842 fa 842 (b 843 844 fa 844 (b 845 846 847 848 849 850 851 852 85^ fa 853 (b Bugünden itibaren sevimli artist Ş I K SİNEMA ALKAZAR H^ROLD LLOYD SİNEMASI (Lui) nin * * > » * > MAÜRICE PARiSLi CHEVALIER'nin KAHVECi KAHKAHALAR KRALI sesli, sözlü, komedisi olan BugUnden itibaren güzei eser'erinden olan Fransizca söz'G şarkt'ı ' flvük nneret > E VELALLA H gösterilmeğe başlanacaktııl y S > > > Bu akşam (E) listesindedir s fA) lîstesindedlr fE) listesindedir fP) üstesindedir fE) listesindedir » * (F) nst€"!i"dpdir (P) llstesindedir > » 3> > (E) listesmdedir » 3> 1 3 3 3 S 3> S 3 » 3> > > 3> MELEK SİNEMASINDA MAURICE YVAiN'in parlak opereti 792 793 704 796 ıy ı * (P) lîstes'nrfertlr fE) liste'indedir > 9 * 1D ("V* AGZIMDAN DEĞİL ( Pas sur ia bouche ) Fimi He ASRÎ FRANS1Z OPEREILF.RI haftası bnşîıyot N1COLAS RIMSKY ve MOGADüR 1İY \ 1 R.OSU yıldız an tara • n a 3 st » a> s a• a> a> J 708 fa nAQ 3 3 3 3 3 799 fa 709 (b 800 (**o * * •» 80i fa R11 fb 802 fa fP) listesi^rfprfir (E) listesindedir » > > l'ından temil edıKn bu eserde: * ll suîfit dun rien Pas sur !a bouche , a " Un baiser... 3 : Par le TR U „ " La f.ile et le gar^on , v. s. 3 s » » J> 803 a • 3> » 3> 805 fa 805 fb R05 fc «06 f(J onc /u 3 i Fevkalâde gözel şarkıları dinliyeceksiniz. İKİ SAATLİK HEŞ'E VE HAKİKÎ FRANSIZ MUSİKİSİ » 3 » » 3> > > 3> > > > > > İHHBHİHHlHHiHH^^ı^ııi \> HOŞA GiD^CEK BİR HABERÜ! Taltbi umumî örerine ve hıvanın muhaiefeti hasabüe herkesin görmedifi dün\anın en büviik filmi » > s» S> fE> listesindedir. > s > s > s> s> > 9 » s> 3> » s 3 » > î > 3 > » > > » s 9 > » 9 » 9 » > > > > > 806 fb 806 fc RO6 fd > LiLiAN HARVEYve HEKRY 6ARAI'nın temsili 816 817 817 817 818 819 820 Bl snfi fh R 7 fa O nr>7 (b 807 C «m fa R10 fb RH fa R12 fa R12 fb R12 fc 812 fd 812 fh 812 fv 813 fa 813 fb 814 fa R14 fb 815 fa 815 fb 816 fa 816 fb s > listesindedir fP) fE) listesindedir » G) HsteMndprfir fE) listesindedir s » 5> 3 > » s. fA) liste^ndedit Î, KONGRE EĞLENiYOR 1 > •> 8*3 (c 854 857 (d (F) listesinderfir (A) liçtesindedir (F) li'tesindedir 1.800 3> » ELHAMRA SiNEMASINDA |> Devam edecektir. Şaheseri bir kaç gön daha fF) listesmdedir fE) listesindedir 9 AJlK'tel DıTA PARLÜ ve 6U5TAV FAütHLiCH fc fa fb fc YARIN AKŞAM fE) üste<'indedir ;> j. 3> > s. * 3$ Mökemmel bir aşk, feda^ârlık ve esrar filminde. Ayrıca: Boks şampiyonluğu için büyük maç S CHM EL L I N6 ST EI BL i N 6 C Tamaiüen 15 rund olaıak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog