Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

•a SEKiZiNG S E N L Sahîp vj Basmuharriri ' A \^r/ % ' İDAREHANESİ. kan>iMDda (Jaırcı malısasa Telgraf: İstanbul Cumhuriyet Posta kutusu: N° 246 Başmuharrir Tahrir mOdUrU Idare müdürü 22365. Matbaa 22366 23236 20472 Cumhuriyet ıııııımııuıııınııtııııııııııınııımınıııııııııııııınınınııııııııııınııııııınıınııııııııııııııımnu ıtınıııııiiiınıııııııııııııııııııııııııııııiMiıııııııııııııııııııııııı SALI 23 ŞUBAT 1932 Mushası ber yerde "»"»"'""»'»""»''»''•ıınııııııııııtııııııııııı,ııııııııınnııııınpıımıınııııınıııııııınıııııınıımıııınınııımııııııınnn!iıf ütaeşi Nasıl Tevzin Edilecek ?.. ııııııımıııımınıınıııııııııııııııııııııiHiMiııiMHlııııııııiHHiiHHirııııııııiHiıiMirııııııııııınıınıııı ıiBiıııımıııııııııııaıı 5 Kuruştur s? Malî Komisyon Reisi, vasıl olunan I neticeleri, bugün F. da izah edecek Malî ve iktisadî Vaziyetin tetkiki Ankara: 21 şubat (Başmuharri rimizden) Yeni bütçenin tanzimine mukaddeme ve esas olmak üzere hükumet malî ve iktisadî vaziyetin büyük bir fırka encümeninde tetkik olunmasını muvafık bulmuş ve bu encümen bu mühim mevzu üzerinde çahsmağa da başlamıstır. Dünya bubranından naütevellit ahvalin fevkalâdeliği önünde hükumetin ve Fırkanın ihtiyar ettiği bu hareket tarzı bize istiklâl cidali günlerimizdeki mesai usulümÜ7Ü hatırlatıyor. Teşriî ve icraî salâhiyetleri esasen meclisin sinesinde toplıyan Türk teşkilâti esasiyesi kendisine en kat'î şekillerini veren en son tadil ve tan ziminde dahi o tarihî hüviyetini muhafaza etmiştir. Zâhırde bütçenin tanziminden evvel hükumetin kendi Fırkasından rey ve mütalea almak istemiş olmasından ibaret gibi görünen son muamele hakikatte hükumetle Fırkasının ve Meclisin başka memleketlere nisbetle daha çok sıkı ve dafaa çok samimî bir mesai teşriki ruh ve zihniyetine malik olduklarını gösterir. Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetine müstenit millet teşkilâtımn Ankara'da ilk topladığı raeclis kendi önündeki davanın büyüklüğünden ilham alarak müşkül ve hayati davalarda bütün milletin elbirliği etmesini âmir olan bu esası bir aazariye olarak değil filî bir hakikat olarak kurmustu. Şimdi içinde bulunduğumuz ahval, istiklâl cidali senelerîmn hay*t ve memat ara»mtL« daJgalanan zorluklarına asla makis olmamakla beraber gene az çok müşkülâtla mahmul olmaktan da hali değildir. Ancak Ismet Paşanın zekâ ve samimiyetinden doğan bir hamle fle vaziyet üzerinde ber şeyden evvel hükumetle Fırkanın müşterek ve ciddî bir tetkikine müracaat edilmis olması şüphesiz önümüzdeki müs külâtin en sağlam hal çarelerinin bulunmasını temine kifayet edecektir. mıııııuııııııııııııııııuuııımıuHUiiıtııiHMUHnn nasıl Tevzin edilecek?] Tahkikat başladı Çin Japon harbi devam edyior Şeker Komisyonu dün Malî komisyonun ilk, ilk içtimamı akdetti vâsıl olduğu netice Komisyon azaları tahlif edildiler tahIdkat perşembeye kadar bitecek Şeker işinde ihtikâr olup ol ~ ~ madığını tetkike memur ko misyon ilk içtimaını dün saat dört buçukta Vilâyette Mek tupçu Osman Beyin riyasetinde aktetmistîr. Komisyon Osman Beyle Ticaret Odasın • dan Hüseyin Sabri, Şehir Meclisinden Ga Şeker fıatlannda üıtıkâr oHp olmadığtnı tahkika baslıyan Iip Beylerden komisyonun ükiçtımaından bvr mtiba mürekkeptir. j F azl. Bey içtimadan evrel komuyo. Kanun mucıbınce Valı muavini ' (Mabadt 4 üncü sahifede) Çinli'ler Japon ileri hareketini durdurdular Çin'lilerin gösterdiği mukavemet karşısında Japon lar bile hayret ediyor Çin'liler bir senelik Harp hazırlığı yapıyorlar Londra, 2 2 (A. A.)Changhay'dan Reuter ajansuıa bildiriliyor: Tachang mmtakasından hareket etmekte olan Japon kuvvetleri kesif bir. çapraz ateşöe himaye olunarak yavaş yavaş Kiangoau sahillerine doğru flerlemektedirler. Japonlar imtiyaz mıntakasına yaklasıyorlar. Bu hareketle ayni zamanda olarak Chapei'de faaliyet başlamiffar. Bu faaliyet bilhassa beynelmilel imtiyaz rruntakasının şimal demiryolu mevkii yakımnda daha fazla mıişahede olunmaktadır. Burada tabiye edilmis olan Çin topçuları, Sze Tchouan yolu üzerindeki Japon mevzilerini siddetle topa tutmuslar ve bu sabah mahalli mezkurdaki ecnebilere ait 15 evin yanraasma sebep olmuslardır. Çin nişancılan mıntakanın tabiî manialanndan istifade etmekte ve iŞanghay) z topa tutan Japon Amiralîârı (MObadi 4 uncv. sahifede) ] s Nakatnora ve Yamanaşt Ankara 22 (Telefonla) AfaK komisyon bugün de tetkikatına devam etti. Komisyon azasmdan vâsıl olduklan neticeler hakktndaı malumat almak kabil değildir. Varidat 145 milyon Söylendiğine gore komisyon bütçenin varidat kısmım tesbit etmiş, tahsil olunacak miktartn 145 milyona yakın bulunacağt neticesine varmıştır. Bütçenin masraf kısmı da bu yekuna göre hazırlana caktır. Bu suretle bütçede geçen seneyej nazaran yeniden 41 milyon lira lık tasarruf yapmak, veya bunu doldurmak için yeni mükellefiyetIer ihdas etmek lâzım gelmektedir. Barem fadil mi edilecek Komisyon hâlen bütçeyi tevzin mes'elesile mesgul olmaktadır. Rtvayetler muhteliftir. Bunlara na\ zaran bütçe masraflannda asgaril tasarruf yapılacaktır. Elyevm bun\ ların ne gibi seyler olabileceği tesi bit eddmektedir. Barem kanununun tadil edileceği söylenmekte (Mabadt 4 uncu sahifede < Kral Alfons İstanbuf da! Dük Dö toleydo ismi ile seyahat eden sakıt Kral bu sabah gelecek Atrâa, 22 Sakıt Ispanya kralı Al. fons dün buraya gelmis, kraliyet taraftarlan tarafından karşılanmısnr. Kral bugün İstanbol'a hareket ediyor. Atina 22 (A.A.) Sabık Ispanya Kralı, dün sabah Pire'ye muvasatat etmiştir. Resmî hiç bir merasim yapılmamıstır. Sabık kral, mülâkat ve beyanatta bulunmaktan istinkâf eyIemektedir. Yalnız uzun müddettenberi Yunanistan'ı görmek arzusunu beslemekte olduğunu söylemekle Ottifa eylemiştir. 13 üncü Alphons, sabahleyin Akropoli ve asari atika müzelerini ziyaret etmiş, payıtahtın büyük otellerinden birinde öğle yemeğini yemiş ve müteakiben Theophile Gautier vapuruna dönmüştür. Vapur, saat 18 de Istanbul'a hareket etmiştir. »azı Hz. Vapurcuların davası Gümrük idaresinin icraen yapmak istediği tahsilât durdurulacak Vapurcular Ankara'ya bir heyet gönderiyorlar Reisicumhur Hz. dün Dolmabah çe sarayındaki hususî dairelerinde mesgul olmuslardır ve oğleden sonra saat 16,30 da otomobille saraydan harekfHe Fa{ih ve Topkapı'ya git . mışler ve ayrii yoldan dönerek Şişli'de bir cevelân yaptıktan sonra Gümüşsuyu yolile saraya avdet buyur muslardır. Avrupa güzeli 1932 Güzellik Kralicesi sarışın bir kızdır Henüz nelerden ibaret olacağını Vapurcular tabilmediğimiz bu hal çarelerinin burafından Gümgünden yarına bizi bütün zorluklar rük Başmüdi dan azade bir cennet hayatına kariyeti aleyhine vuşturabileceği gibi bir hayale kaaçılan dava pılmağa mahal yoktur. Bizce bu hal tahkikat hâ çarelerinin mahiyet ve ehemmiyeti kimliğince tet millet ve memlekete temin ed<»ce kik edilmekte ği selâmet ve emniyette tecelli ededir. bilir. Bütün dünya milletleri büyük Vapurcular, »ir buhranın kasıp kavuran müşkülleri keyfiyetin bir îçinde çıpınıp duruyorlar. Nisbetle neticeye raptı daha çok iyi vaziyette olmakia berana kadar Gümber bizim de bu nevi müşküllerden rük idaresinin yeryer ve derece derece müteessir tahsili emval bulunduğumuz çok meydanda bir haVapurcular davastnt rüyet edecek olan beşîncî kanunu muci kikattir. Mes'ele bu müskül zamanIMabadi 2 inci sahijede) hukuk mahkemesi ları devletçe ve milletçe selâmetle Hiııımıııııı Minıımnıiııııııııııiiiııımııııııııııııııııımı ınıumıııııımııınıuııııuııııımııııııuıııııınnıııııııııınıımıiDiiMiıııııııııınnı ve emniyetle atlatmaktadır. Işte çavatanı kendi sinesinde yaşıyan ço • yoktur. lşte bu fevkalâdeliği bütün resi bulunacak vaziyet budur, ve bumilletçe üzerinde elbirliği edilmis bir cuklarını açlıktan öldürmiyecek mülunacak çarenin mahiyet ve istika barek bir memlekettir. Icap ederse uyamklık içinde geçirebilmekliğimiz meti de böyle bir yoldur. yalnız bulgur pilâvma kaşık atacalâzımdır. ğız, f akat namerde muhtaç olmadan Bütün dünyanın içinde yüzdüğü Müşkülâtı iktiham edebilmek için ayakta duracağız. müşkülâttan memleketimize babet her şeyden evvel hakikî vaziyetin Hayatımızda sıkıntılar yok değil. eden mikatrını hepimiz hissediyoruz. mümkün olduğu kadar herkes ta Bütün dünya buhran ateşlerile kavEğer vaziyetin hakikî bilgisile tenrafından denilebilecek bir şümul ve rulurken bizim de az çok sıkmtılara vir edilmezse bu his bitip tükenmez ihata ile iyi ve açık bilinmesine ihtiyaç vardır. Ancak bu takdirdedir ki bir teessür membaı clabilir. Halbuki katlanmamaklığımız garip olurdu. Fahiç bir derde ağlamakla çare bulun kat muvakkat olduğu muhakkak buhalin icap ettirdiği tedbirler azamî Iunan bu sıkıntılarm bizim için mühmaz. Dert karşısında devayı keş • tesirlerile iyi neticeler verebilir. Biz lik olmadığına şüphe yoktur. Elverir fetmek ve o acı ilâcı içerken diş istiklâl cidalme adeta bir nefersiz, ki vaziyeti iyi bilelim ve bu az çok lerini sıkmağı bilmek lâzımdır. O bir santimsiz denilecek bir nwhnızaman hastalık merhalesi selâmet ve müskül vaziyette nasıl yaşıyacağı miyet ve memleketin şurasım burasını mıza karar vermiş bulunahm. emniyetle geçirilebilir ve nihayet düşmanlarm işgal ettiği bir felâket şifanın gülen ve güldüren safhasına Tekrar ediyoruz ki biz daha dün îçinde başlamıştık. O yokluktan bir varılabilir. istiklâl cidalini şimdikinden bin varlık ve o perişanlıktan bir zafer yüz bin kat daha müş çıkaran kudret hükumetle milletin Zâhirde bizden dahe iyi olması lâ kat, elele vererek bir kütle gibi çalışmazım gelir gibi görünen bir takım mem kül ve daha ağır şerait içinde geçirmiş bir milletiz. Şimdiki musmdan neş'et etmişti. Türkiye Büyük leketler sayılabilir ki içinde bulun vakkat zor vaziyeti elbette istiklâl Millet Meclisinin ilk tanzim ettiği dukları buhranın verdiği kargaşa cidali zamanının hayatına nisbetle bütçe yalnız 52 milyon liralık bir hkla adeta harita ve puslayı kay • bütçe idi, ve bu bütçenin ilk tahakbetmişe benziyorlar. Bazı memleket daha kolay, daha kat'î bir emniyetle geçirebiliriz. Bunun için vaziyetin kuk miktarları hiç şüphe yok ki o Ier moratoryom ilân etmişlerdir. Tuna hakikî mahiyeti evvelâ Fırka ve Mecmütevazi rakamı doldurmaktan da boyundaki memleketlerden memur • lisle hükumet arasında iyice tayin âciz kalmıştı. Buna rağmen muvaffak lanna iki, üç aydır para veremiyenolduk, ve bilâhare bütçemizin 222 leri var. Biz hamdolsun bu hale düş ve tesbit olunmak, sonra bütün milletçe de bu suretle kavramlmak lâmilyona kadar yükseldiği seneler de mekten uzak bulunuyoruz, ve alınaoldu. Ve biz hâlâ o kanaatteyiz ki cak tedbirlerm isabeti sayesinde hic zımdır. Basvekilin ihtiyar ettiği yol yeni Türkiye'nin esas an'anesine mubu memleketin bütçesinin 500 milbir zaman da o hale düsmiyeceğiz. tabık olan işte böyle bir yoldur. Biz yona çıktığını göreceğimiz seneler Eğer o hale düşmemekliğimiz için vaziyeti böyle görüyor, böyle seziyor de gelecektir, ve bu seneler uzakta bazı fedakârlıklar ihtiyar etmekliğida değildir. O halde bu sene meselâ naiz lâzım geliyorsa onları ihtiyar et ve bunun için de bu hatti hareketin tam isabetinden pek ziyade memnnn yalnız 160 milyon liralık bir bütçe mekte tereddüt etmiyeceğiz, tek o bulunuyoruz. yapacaksak bunun müstesna ve gehale düşmiyelim diye. Ne olursa olçici bir fevkadelik olduğunda füphe «un hakikat sudur ki aziz Türkiye YUNUS NADl Sakıt kral bugün geliyor Sakit Ispanya kralı on üçüncü Alfons, Sabt fepanya Kralı 13 uncu Alfons bu sabah saat altada (Teofil Gotye) va{Mabadi 2 tncı tahıfede) nilllllMlimilltllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIinilMIMMIIIIIIIIIIIMIIIllllllTIIIIIIIIMIIIIIMmillllllllinMllltllllllllllinillMIIIIIMIItnilllHllliniMinnilllim Türkiye'de hava hatları Amerîka'dan maruf üç mütehassıs geldi, burada tetkikat yapacaklar... 1932 Guzellik Kralicesi edılen Danımarka güzelı Beynebnilel Avrupa güzellik müsabakasında birinciliği ve Avrupa güzellik kıraliçesi unvanmı Danimarka güzelmin kazandığını yazmıştık. Maalesef bu sene, Türkiye güzellik kıraliçesinin iştirak edemediği bu müsabakada, Avrupa kıraliçesi intihap edilen Mel. Aase Clausen 19 yaşında, zarif, lâtif ve şirin bir sanşın IciTrnıy, Evvelce iyi bir resmini dercedemediğimiz Avrupa güzellik kıraliçesinin bugün yeni ve güzel bir resmini basıyoruz. Danimarka güzeli, resmine nazaran, güzel ve ince bir kızdır. Garnte meshur olan «Erkekler sarışınlan tercih ederler» sözü bir defa daha tahakkuk etmiş ve erkeklerden mürekkep olan hakem heyeti altın saçlı bir sansmı tercih etmiştir. Maamafih bir kaç senedir de muhtelif Avrupa güzellik kıraliçelerinin ekseriyetle esmer olduklarını ve Paris, Amerika müsabakalarında Avrupa ve dünya kıraliçeliklerini de iki üç senedir gene esmerlerin kazandığını söyleyelim de esmer karielerimiz danlmasmlar! Kara tariki ile Yolcu ve posta nakliyatı Yakında başkyacak Bir iki aya kadar memleketımizin hava yollannda gormeıniz melhuz olan küçuk bir posta yolcu tayyaresı modeli kâin Kürtis Rayt havacıhk grupu arasında aktedilen mukavelenin tatbikatı baslamıştır. Bu mukavele icabı olarak Ame • rika'dan memleketimize üç mütehassıs gelmiştir. Bunlardan biri binbası Robertson'dur ki uzun senelerden • Memleketimizde hava hatlarının tesisi ve hava tarikile yolcu, posta ve beri Amerika tayyarecilik ve hava hatları işlerinde ismi pek çok işitileşya nakli pek yakın bir istikbale ait miştir. bir mes'ele halini almıştır. Hava hat ve meydanları hakkında tetkikata ve icraata girişilmesi maksadile bir kaç ay hükumetimizle Amerika'da Binbaşı Robertson Amerika ordusundan tekaüt olduktan sonra sene( Mabadt 2 ınci sahifede ) I Üçüncü kontenjan listesinin tam metni bugün bsşinci sahifemizdedir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog