Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

SEKiZiNG N o . 2SUO Sahip V.Î Basmuharrirî YUNU8 MADİ •*»* • • t ı ı ı ı ı n ı ı ı n m ı ı ı ı ı •• • • • • •••••••••••• *»*• • * * Telgraf: İstanbul O»mhuriye* j ? Posta kutusu: N° 2 4 6 . Başmuharrlr *•*«*« *••**** 2236G • Tahrlr müdürü 23236 20472 Idare müdürü 22365. Matbaa İDAREHANLM. llîHonuunıuım^ Ur^ısioda daırfi Cu m h u riy Reisicumhur Hz. Hafta sonunda Ankara'ya avdet edecekler PAZARTESi 22 ŞUBAT 1932 ABONE ŞERAITI MÜDDETİTÜRKIYEIÇIN HARİÇ İÇİN Senetigi : 1400 Kr. 2700 K r . 6 Aylığı ; 750 Kr. 1450 Kr. 3 A>hğı • 400 Kr. 800 Kr. 1 Ayiıği: 150 Kr. Nüstıası her yerde Deniz nakliyeciliğinin Islahı etrafında Ankara: 19 şubat (Başmuharririmizden) Son günlerde meydana çıkan kabotaj inhisarı sözlerini daha zîyade deniz nakliyeciliğinin ıslahı etAnkara 21 (Telefonla) Gazi! rafmdaki düşünceler ciimlesinden sayHz. nin hafta nihayetinde sehri • mak daha doğudur. Mes'ele yanlı? mize avdetleri muhtemel görül anlaşılmamak için her şeyden evvel mektedir. bu cihetin vuzuh ve sarahatle bilinraesine ihtiyaç vardır. Mes'elenin Egkişehir'lilerin tazimatt matbuata aksetmesi şeklinin bazı suiEskişehir Halkevi'nin açılma tefehhümlere kapı açmak istidadında nr'asiminde C. H. F. umumî idaolduğunu gördük. Mes'ele Seyrisefare heyeti namına hazır bulunan în lehine ve vapurcular aleyhine b"" Giresun meb'usu Hakkı Tank Beyl inhisar yapılacakmış gibi bir şe evvelki akşam Gazi Hz. tarafın kilde ortaya çıkmış ve bilhassa öyle dan kabul buyurulmuştur. Hakkı telâkki olunmakta bulunuyor. Hal Tank Bey merasimde nutkuna buki Iktisat Vekâletinin bu mes'els cevap veren hatip tarafından Gazi etrafındaki düşüncelerinde şu taraHz. ne Eskisehr'in, Eskişehir gençIiğinin tazimatını arzetmesi için fın lehine, bu tarafın aleyhine gibi izhar ve alkışlar çinde hararetle bir fikir veya hareket yoktur. Ortateyit olunan arzuyu yerine getir • daki fikir sadece deniz nakliyecili miştir. ğimizin nasıl ıslah ve tanzim olunabileceğini düşiinen ve ona şöyle veya Gazi Hz. Eskişehir'Iilerin hissiböyle şekiller arıyan bir fikirden yatından mütehassıs ve müteşekibarettir. kir olduklarını ifade buyunnus Ticaret Müdürü Muhsin B. /ilâyet Mektupetısu Osman B Müddeiumuml Kena* B. lardır. Millî vapurcularla Seyrisefain İdatikâr vukuu sabit olursa, alâkadarlar Hükumet, ithalâtın tahdidi tedbi* resi arasmda ötedenberi her iki ta rine baş vurduğu zaman ihtikâra mâ hakkmda MüddeiumumUikçe takibat rafın da zararını mucip bir anlaşa Reisicumhur Hz. dün sarayni olmak üzere bir de kanun nes icra edilecektir. mamazhk bulunduğunu biliyoruz. Bu daki dairesinde mesgul olmusManasız bir ihtikâr teşebbüm retmisti. Bu kanuna nazaran, ihtikâr mes'ele ile alâkadar her taraf şikâGörüştüğümüz salâhiyettar zevat yapanlar hakkmda takibat yapıla lar, bir yere çıkmamışlardır. yet ediyor. Karışıklığı kâf i derecede yapılan bu ihtikâr teşebbüsünün macaktı. Bu kanun şehrimizde ilk defa ve hatta lüzumundan fazla devam etnasız olduğu ve halen gümrük olarak şeker ihtikârı münasebetile miş olan bu vaziyete nasıl bir çare lerde pek çok şeker bulunduğu ve tatbik edilecektir. bulmahdır ki hem kabotaj işlerimiz hükumetin yeni kontenjan listesine Müddeiumumiliğin teşebbüsü muntazam görülsün, hem millî ser şeker koyduğu cihetle yeni şekerler Müddeiumumilik dün Vilâyete roaye zararlarla eriyip mahvolmakpiyasaya çıkar çıkmaz f iatların dü müracaat ederek gazetelerde bir şetan kurtulsun? tşte tetkik olunan ker ihtikânndan bahsedilmekte ol şeceğini soylemektedirler. Hakikat mevzu budur, ve Iktisat Vekâletinin bu merkezde olmakla beraber, ihtiduğunu, Vilâyetin ihtikâr kanunu şimdiki halde yalnız bir fikirden ibaahkâmına tevfikan bu hususta tet kâra teşebbüs edenlerin de vakte karet olmak üzere üzerinde tevakkuf dar bir hayli para kazanmış olacakettiği çare de millî vapurculuğu orta kikat ve tahkikat icra ettirip ettir Ankara 21 (Telefonla) Malî Bir Japon Jeneralt kuvvetîertnin hüeumunu seyredtyor Ian tabiidir. mediğini sormuştur. dan kaldırarak Seyrisefaini inhisar komisyon tetkikatına devam et • Diğer eşya fiatlartmn tereffuu Changhai 21 (A.A.) Japon'Iar Chek'in millî muhafız kıtaatı da kahile takviye etmekten ibaret değildir. Vilâyetin tahkikalı mektedir. Komisyon bir taraftan Ticaret Müdiriyetinin yaptırdığı şayani dikkat tehlikeleri istihkar e ramanlıklarının delillerini göstere • Iktisat Vekâletinin düşündüğü sekil Vilâyet keyfiyeti Belediyeye ve tetkikata nazaran, piyasada şekerden varidat ve tahsilâtı, diğer tarafden bir şecaatle dövüşmekte oldukla ' cek surette çarpışmaktadırlar. İnsan biitün menfaatlerj temin ve telif etTicaret Müdiriyetine ve Ticaret Odabaşka bir çok mevat fiatlarında zayiatının miktarı henüz malum de* n gibi Çin kuvvetleri ve bilhassa çemek istiyen yepyeni bir şekildir. Bu sına yazarak şeker fiatlarının son tetan da memleketin vergi tediye yüzde on beş derecesinde bir tereffü lik miğf erler taşıyan Tchang • Kai (Mabodı 4 üncü sahıfede) şeklin ne olduğu Ankara'dan Cumreffüü gayritabiî olup olmadığını kabiliyetini tetkik etmektedir. Bu tesbit edilmistir. huriyet'e haber verilmiş olmakla besormuştur. Ayni zamanda ihtikârla Kontenjandan maksat memlekete tetkikat neticesinde 932 bütçesinin raber Iktisat Vekâletinden ahnarak mücadele kanunu ahkâmına tevfikan, lüzumsuz yere fazla eşya girmesine yekunu belli olacak, hangi masbugünkü Hakimiyeti Milliye'de neşro bu işi tetkik için Vilâyette mektupçu mâni olmaktır; yoksa ihtikâr yapıllunan beyanatı dahi vaziyeti hergün Osman Beyin riyaseti altmda bir heraflarda tatarruf yapılacaSı. bötouuına vesiie vermek değHdh. Biu» yet teşki! edümiştir. Belediyedep, Ti»uitefehhüm istidadından bütün büenaleyh ithaline müsaade edilen eşya çenin tenzili için ahnacak tedbircaret Odasından ve alâkadar tacir tün tecrit etmek için aynen buraya ler anlaşılacaktır. miktannı artırmak hükumetin her kaydetmeği faydalı ve lüzumlu görü lerden de bu komisyona aza gönderi zaman elinde iken fiatları artırmak Bütün tahminler 932 bütçesinin lecektir. Bu komisyon, şeker ihtikârı yoruz. Bu beyanatta vaziyet şöyle manasız bir ihtikârdan başka bir şey olup olmadığını ve varsa kimin tara 140150 milyon arasında olaca izah olunmaktadır: IMdbadi 3 üncü sahifede) fmdan yapıldığuu tesbit edecek, ihğında ittifak etmeViedir. Evvelki gün Yunanistan'dan sehri « tktisat Vekâleti Türk limanmize gelen tngiliz kurşun sanayii ser lart arasmda seyrüsefer hakkım ınmayedarlanndan Mister Gibson dün, hisar olarak devlet elinde işletmek öğleden sonra saat dörtte Tokathyan ofikrinde değildir. telinde Türk gazetecilerile görüşmös, «Vekâlet halen mevcut ve hu*usi dünya istihsalâtı için bevnelmilel teşkieshas ve şirkctlere ait gemilerle Seylât yapmağa matuf olan faaliyetinden risefaine ait gemileri seyrü*efer embahsetmiştir. niyeti noktai nazarından ehli vakafa Mister Gibson bu hasbıhali esnasmda tetkik ettirip kadro harici kalmtya bilhassa şu sözleri söylemiştir: eak oJanlann kıymetlerini çene ehli « Teşebbüsierim tamamile husuvukufa tesbit ettirerek aksiyonlara sidir, resmî hiç bir mahiyeti yoktur. İki, üç gündenberi iyi giden hava ayırmak ve bu suretle bir anonim sırdün akşam saat yediden sonra bir Dün, kurşun sanayii işlerfle uğraşan muhketi tesis ederek Türk limanlan aratelif ecnebf fabrikalannın buradaki müdenbire karayele çevirmiş ve sürekli nnda kabotaj hakkım inh'sar olarak kar yağmağa başlamıstır. Hava, dün messillerini topluyarak onlara noktai bu sirkete vermek haranndadtr. nazanmı izah ettim. Ve diyebilirim ki «Şirket teşekkül ettikten sonra akakşama kadar yıldız karayelden ehepsi birbirine rakip olan bu zevat tesiyon çtkarmakta, hariçten veya dasiyordu. Birdenbire karayele çevirşebbüsümü evvelâ pek ciddî buhnadıkhilden istikraz ederek yeni gemiler mesi kar yağmasmı intaç etmiş, ya lan halde sonradan kabul ettiler. almakta ve Türk gemic'liğinin inztrnn saat zarfında her taraf bembeBuhrana karşı çare bath ve plânh bir sekilde inkisafı için yaz olmuştur. Tütün, Müskirat, Barut ve Tuz inBenim izah etmek istediğim şey şumüfit göreceği kararlan tatbik et hisarlarmın tevhidi kabil olan kı Kar dün gece hemen fasılasız dedur: Bütün dünyada istihsalâbn fazla Mr. Gibson mekte tamamen serbest olacaktır. sımlarmın tevhidi ile Ankara'ya nanecek şekilde devam etmiştir. Yeşil lığından ileri gelen bir buhran yar vazene temin edebilecek beynelmilel Kr killeri hakkmda tetkikatta bulunan Jktisat Vekâleti bu esaslar dahiköy Rasat merkezinin verdiği ma dır. Bunun önüne geçmek, umumî ıstihIMabadi 3 üncü sahifede) müdiri umumiler komisyonu dün isini linde olmak üzere haztrladığı lâyihalumata göre bugün havanın yağışsız salât ile umumî istflılâkât arasmda mübitirmiş, raporunu hazırlamıştır. Alyt Heyeti VekVeye takdim edecek, gecmesi, yani karın dinmesi muhte lllllllffll HllllMlHIIIIIIHHHIItllllllnlllHIMiinuMiınııı ^ dığımız malumata göre komisyon lâyiha kabul edilirse Meclisin tasvimeldir. Bugün rüzgâr gene şimalden dört inhisar idaresindeki muhasebe bine arzedilecektir.» esecektir. Karayel rüzgârı kesilirse lerin, sîcil şubelerinin, teftiş heyet Görülüyor ki mes'ele henüz Iktikar da duracaktır. Ierinin, murakıplann, hukuk mü sat Vekâletinde tekevvün etmiş bir Edirne'de şiddetli kar yağtyor şavirliklerinin, levazım mubayaa hefikir halinde bulunuyor, ve hedefi de yetlerinin ve satıs şubelerinin tevhiEdirne 21 (A.A.) Bir hafta resmî ve hususî vapurculuğun kâffedine karar vermiştir. danberi devam eden kara kış iki gün sini bir anonim şirkette birleştirmekImalât işlerile uğraşan kısımlann, zarfında şiddetini artırmış ve bu yüzten ibarettir. Is henüz İcra Vekilleri den münakalât kesilmiştir. Şimdi haHeyetine sevk bile olunmamış olduğu Tütün Inhisanndaki yaprak tütün muKomısyonun Reisı Tutun İnhisar İdarest bayaatı, manipülâsyon, ihracat, pi cihetle fikir henüz hükumete mal eva açıktır. Fakat kar 30 santimden yasa ve alelumum tütün ticareti mes'müdur vekdı Hüsnu Bey dilecek bir mahiyeti bile haiz bulunfazladır. Trenin yann gelebileceği elelerile iştigal eden kısımlarla diişlerini tetkik etmiş, Vekâletin istedimuyor. Alâkadarların fikirlerini soytahmin ediliyor. ğer inhisarlarm buna mümasil şu ği raporu hazırlamıştır.» Iiyerek vaziyeti tenvir etmeleri için ııiMiHHinnıtnıııınımiııiMM ıınnHiınıııııııııiHiHiıımtHnımıı belerinin tevhidine imkân görülemeönümüzde kâfi zaman vardır. Adil Beyin beyanatt mistir. Ankara 21 Gümrük ve InhsarUmumî surette Vekâletin düaünceBirleşen şubelerin kâffesi Ankara' lar Vekâleti Müsteşarı Adil Bey in si bütün menfaatlere uygun gelecek ya nakledflecektir. Burada kalacak hisarların nakii hakkmda şu beya ve ezcümle rekabet yüzünden ?j™di kısımlar istanbul tnhisarlar mü natta bulunmustur: zarar eden resmî ve hususî gemiciiidürlüğü namile vücude getirilecek bir « İstanbul'daki komisyonun rağimîzin tanzim ve takviyesine hâdim tesekküle ilhak olunacaktır. Tevhit porunu bekliyoruz. Komisyona yeriolacak gibi görünüyor. HususHe bir edilecek muhasebelerde her inhisar Ien vazife inhisarlarm hangi daıre kaç senedir bütün dünyanın içinde için ayrı birer kısım yapılacaktır. Ierinin buraya nakil, hangilerinin Isyüzdüğü buhran bir çok memleketKomisyona riyaset eden Tötün Intanbul'da tevhit edüebileceğini tetkik leri bn yolda tedbirier ittihazına sev hisarı Umumî müdür vekili Hüsnü mahiyetindedir. ketmiştir. Ezcümle İtalya'da bir çok Bey dün, şunlar» söylemiştir: Taayyün edecek vaziyet ancak vapur idareleri devletin yüksek hi « Komisyonumuz tetkikatını bibütçeden sonra tatbik edilebileceği raayesinde tevhit olunmak suretile tirmiştir. Raporu bugün, Gümrük ve için şimdiki statokoyu hazirana katakviye edilmistir. Bu surette bir çok înhisarlar Vekâletine gönderece*iz. dar muhafa^a mecburiyeti vardır. fazla masarifin önüne sreçmek mümInhisarlarda bazı hizmeMerin birleşYeni şekil asgarî kadro ve azamı kün olduğu gib ; eldeki vesaiti daha tİrilmesi >abiî bir şeydir. Tevhit ve ede randman esaslarına İstinat A büyük randmanlarla çalıstırarak in nakil hakkında henüz izahat verile cektir. mez. Komtsvonumuz tevhit ve nakil Gazi Hz, ualmz TürHye'mn depi, dunyamn sayüt Ur kaç ipelc faor^rulan tizam ve mükemmeliyet itibarile is haline gelen Upelas) in a temel taŞlm atarlarken seviyesini daha yükseğe çıkarmağa Tahdidi feslihat konferan«mın lâhiyettar kimselerin bu 1 dinden evvel alâkadarların ve ihtisas imkân elvermiştir. kirlerini söylemekte gecikmıyecek erbabmın fikirlertni görmeği tercih Mes'elenin umumî manzarası şimleri şüphesizdir. ediyoruz. M^'elenin derkSr olan edilik bundan ibaret olmaMa bera^er hemmiyetine binaen alâkadar ve »abiz bu hususta kat'i mütalealar ser • Şeker ihtikârı Tetkik ediliyor Japon'lar dün sabah Tekrar taarruz ettiler = 5 Kuruştıır Müddeiumumiliğin müracaati üzeılne bir komisyon teşkil edildi Voosung bir enkaz yığınma döndü, Çinli'ler cesurane mukavemet ediyorlar 1932 bütçesi Malî komisyon neleri tetkik ediyor? Dünya buhranına sebep ne? Şehrimîze geîen büyük Ingiliz kurşun sermayedarı düşüncelerini anlatıyor TTevhit edilecek inhisar Daireleri kararlaştı işini bitirdi, raporunu gönderdî Tevhit ve naki! Haziranda yapılacak Kar gene başladı Müdiri Umumiler komisyonu dün Rüzgâr, yıldız karayel den karayele döndü ve karı tekrar getirdi İpekçilikte inkişaf İş Bankasımn Bursa'da tesis ettiği İpekiş fabrikası kumaş imaline başladı i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog