Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SEKîZiNCi SENE N o . 2798 ^ •ahl* *e Başmuharriri NADl İOAREHANESİ: karşısıada daira saiısfls» Telgraf: İstanbul Cumhuriye* « jPoşta kntusu; N» 2 4 6 f . Basmuhanir : 22366 • rahrir mOdOrü • 23236 İdare müdUru 22365. Matbaa 2O472 Cumhuri ; CUMARTESİ 20 ŞUBAT 1932 ABONE ŞERAİTİ MÜDDET: İTÜRKİYE HARİÇ İÇİN " Seneliği : 1400 Kr. 2700 Xr. 6 Ayhğı : 750 Kr. 1450 Kr. t 3 Aylığı ; 400 Kr. 800 150 Kr. : Ntishası her yerde Halk Dün Kendi Evlerini Halkevleri Açılırken.. Sermuharrirîmızin Ankarcfdaki intibdlan Ankara 19 (Başmuharririmizden telefonla) Tafsilâtmı muhabir arkadaşlanmız verecekleri için ben, bugünkü Ankara Halkevi'nin açılma rasimesine ait yalnız bir iki ihtisası telefona tevdi ile îktifa edeceğim. Evvelâ şunu tasrih edeyim ki, açılma rasrmesi yalnız Ankara Halkevi için olmadı. Halk Fırkası Umumî Kâtibi, gene bugün diğer 14 vilâyette açılan Halkev'Ierini dahi ayni za manda açmakta olduğunu soyledi. Binaenaleyh bugün burada önümüzde canlanan yepyeni Türk hayatının diğer 14 vilâyette dahi ayni heyeean ile cereyan etmiş olacak manzara • larını hayalen takip ettik. Ankara Halkevi'nde gördüğümüz manzaraların ulviyet ve ihtişamını ifade edecek kelime bulmak için, bilmiyorum ne yapmalı ? Bunun için bizzat Türk'lüğün tarihlere siğmıyan büyük ruhunu göz önüne almaktan başka çare olmasa gerek, hangisini daha evvel söyliyeyim, Ankara Halkevi'nin bu açılış rasimesini tertip edenlerin büyük muvaffakiyetlerîni mi, yoksa Türk halkınm Evi doldurup taşırmakta insana a det a derya manfearası veren tehacüm ve heyecanmı mı? Birbirinden üstün iki hal. Halkevi'nin açılmasına bütün halk davetH idi. Ve bu maksatla yapılaa ilânda hiç bir kimseye ayrıİnuş yet olmadığı cihetle ayakta kalaeaklarnt kusura bakmamalan lâzım geleceği açıkça ifade olunmuştu. Oruranm dan ziyade ayakta kalanı bulunan çok kesif bir kalabahğın Halkevfni dolduruşu her halde gorülecek man' zara idi. Bilhassa gençlik ve mektepli nesil, galiba vaktinden saatlerce evvel gelerek mevkilerini işgal etmiş lerdi. Recep Bey, Fırkanın Umumî Kâtibi olarak bugün açılma rasimesini yapmakta olduğunu, halkevlerinin mahiyet ve maksadını, yarım saat süren çok samimî ve alkışlanan has buhalinde pek güzel izah etti. Doktor Reşit Galip Bey, halkevlerinin ifasına med'uv bulundukları faaliyetleri hakkında uzun ve kıymetli nutkunu büyük bir nehrin bazan sakin akıntılan ve bazan da çağlıyanları şeklinde hat etti. Halkevi Türk halkının kendi benliğini daha iyi bul mak üzere toplanacağı bir kâşane idi ve bu eser Gazi Türkiye'sinin ve belki bizzat Gazi'nin büyük eserlerinden tiri idi. = 5 Kuruştur » k merhalede düşmanı, acincisinde Sevr'i, üçüncüsunde taassubu yık dorduncu merhalede Cumhuriveti knran Gazi K >•" «™" * Japon kuvvetleri yeni İstanbul Evi'nin küşat merasiminde taaruza hazırlanıyorlar Başvekil İsmet Pş. Hz. de bulundular... Amerika siyasî teşebbüslerin fayda Ismet Pş. dedi ki: «Gördüğüm heyeean beni mütehas sis etti, bu büyük ruhu arkadaşlarıma anlatacağımü vermiyecegıni anladı ve... Gazi'nin yeni eseri: Halkevleri Şanğhag sokaKtartndm Wr Japon (fctTan geçerken Vaşlngton 19 (A.A.) Hükum,/ | yesi isine hasrebniştir. Hükumet arbfitfin dikkatini Şanghay'daki bey tık hiç bir faydası olmıyan siyasi te» neJaulel imtiyazh roıntakanın hima ] Wabadi 3 üncü sahifede) Celâl B. Ankara 'ya gittî Pafa Bx.tfe"Sıh hiye VeJntî Refik Bey tstanbal fialkeoPnm kuftd mertuimmde* Iş Bankası U. Müdürü, heyetimmn tran9daki temas ve tetkiklerini izah ediyor İş Bankası Tebrîz'de Bir şube açacak Ankara'da ' Küşat merasimi istanbul Halkevi'nde.. r . ^ ^ t ~ * YUNUS NAD1 ÜMâbaâi 2 inct sahifede) fîıımıııııııımııııııııınıııı"""»'""»"1»1111'11111 Başvekil Pş. Dün akşam Ankara'ya hareket ettiler Şehrimizde bulunan Başvekil İsmet Paşa Hz. dün akşamki trenle Ankara'ya av J det buyurmuş lardır. Başvekil Hz., Haydarpa şa*da samimî bir şekilde teşyi edil * miştir. Teşyi merasiminde, Reisi . cumhur Hz. na mına yaver Beylerden birisir Vali •Muhittin, Cev det Kerim, Vali muavini Fazlı, Polis Müdürü Ali Rıza Beylerle pek çok zevat bulun • muştur. Başvekil Hz. dün öğleye ka • dar sarayda meşTokatlıyan'da yemişlerdir. gul olmuşlar ve Başvekılimizin son öğle yemeğinî resımlennden bırı Bir kaç gün evvel, Moskova ve Berlin tarikile TahraV^ a n avdet eden İş Bankası Umumî Müdürü ve \z > uu? meb'usu Mahmut Celâl Bey dün akşamki ekspresle ve İsmet Pş. Hz. ile birlikte Ankara'ya hareket et • Ankara 19 miştir. (Telefonla) Mahmut Celâl Bey, dün refakatinHalkevleH U • de Is Bankası İstanbul müdürü Muammumî Merkezi • mer Bey olduğu halde Halkevinin künin küşat meşat merasimine de rstirak etmUttr. rasimi bugün Müşarünileyh, İran'da yaptığı tet • saat üçte H kikat ve Tevfik Rüştü Beyin temas İş Bktoeası Ufnumi Mutturü Ismtr meVvm Fırkası Umu Mahmut Celâl Bey lan hakkında şu beyanatta bulunmî Kâtibi Recep muştur: Bey tarafından reti münasebatnnızm inkişafma ett« Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüş lışılacaktır. Bankamız, bu münase • çok parlak bir tü Beym Tahran seyahati, İran'Ia a betle, Tebriz'de bir şube açmagf surette yapıl ramızda asırlardanberi devam eden düşünmektedir. mıştır. Halkevi ihtilâfları halletmiş, her iki memleket ne çağırılanla»Tebriz'm tran'la olan transh riea» Recep Bey arasındaki dostane münasebetin tak retinde büyük bir ehemmiyeti vardtr. bilâkaydü şart viyesini temin eylemiştir. istedikleri loca ve mevkilerde oturTebriz'de açılacak şube hakkmda te*İran'da, başta Şah Hz. olmak üzeduklarmdan ve kâtibi umumilikçe bu kikat yaptık, eğer idare meclisimia, re, müteceddit devlet adamları, müprensibe mutaassıbane bir surette bu kararımızı tasvip ederse, ilkba nevver genç İran'lılar, memleketin riayet edildiğinden localar ve mev harda şubemizin faaliyete geçmeti inkişafına çalışıyorlar. Heyetimizle kilerde Vekfllerin, meb'usiarm, me • Kuşat merasimindeki munevver kcüabaliktan bir köse Iran ricali arasındaki temasiardan muhtemeldir. murların, halkm, kadın ve erkeğin İstanbul Halyapıldığı salonlar hıncahmç dol • iyi neticeler alınmıştır. Bağdat'ta bir şube açmak tasawv> hep beraber ve karışık oturdukları kevi'nin küşat muştu. rumuz vardır. Fakat bu seyahat e«Bu temaslarda İran'Ia aramızdaki görülüyordu. Hiç bir kimse için hiç Merasime Şehir bandosu tarafınnasında Bağdad'a uğrıyamadım. Bağiktisadî münasebatm inkişafı da bir suretle müstesna bir muamele ya merasimi dün saat 15 te yapıl dan çalınan istiklâl marşı ile başlan mevzuu bahsolmuştur. dat şubesi hakkında, şimdüik bh* tetpılmamıştı. mıştır. Coşku mıştır. Bu esnada Darülilhan mu»iki Bilhassa, İran'Ia olan transit tica kik yapılmış değildir.» Daha saat ve kesif bir kr heyetinden beş kız talebe Şehir ban Hiıuıtıııııifinıııııı ııiııııntdiıımnıııııımııııııı nııımııiMiııınmtııtııııınınninnnııınııiimımiHiiHinmnHiıııiHnniıiHnımmmiMmwMi 12 de binanın Iabalık daha se dosuna iştirak etmiştir. Ayni koru hesalonunun her at 13 te Halkev, yeti istiklâl marşmdan sonra Cumtarafı dohnus > binasını doldurhuriyet andını söylemişlerdir. Andın tu. Saat birde muştu. ifadesi aynen şudur: kapılar kapan Merasitnin " "" • ^ <s.Ey Türk tn'lleti, birinci vazifen raıştı. Halkev • başlıyacağma Güzel nntfcu üe Hal Türk istiklâlini, Türk Cumhttriyetini leri Reisi Reşit yakın Muş meb' kevi'nın gayelenm dünya durdukça korumak ve onu Galip, müdür usu Hasan Re pek iyi canlandıran yükseltmektir.» Ziya Gevher şit, Salâh Cim Cevdet Kerim Bey Beyler tertibatı coz, İş Bankası Uroumî Müdürü Ceçok güzel idaTam bu sırada salonda bir alkış re ediyorlardt. lâl ve İstanbul şubesi müdürü Mu tufanı kopmuştur. Herkesin ağzında Salonun istiap Reşit Gahp Bey ammer, İsnaail Müştak, Vali Muhittin, ettiği bîn kişi tamam olunca bir çok Vali muavini Fazlı Beyler, Sükrü Na kesik ve heyecanlı bir kaç kelime vardı: Ismet Paşa, Ismet Paşa geldi!. halk, bina haricine konulan hoparlör ili Paşa, Beyoğlu kaymakamı Sedat, İsmet Paşa refakatinde Sıhhiye den merasimi dinlemek için birikmiş, İstanbul H. Fırkası Reisi Cevdet KeVekili Refik ve Vali Muhittin B. ler oi •yüzlerce kimse de avdet mecburi • rim, Hars işleri müdürü Hüsnü, Beduğu halde salona girmişti. Hoş geTyetinde kalmıştır. yoğlu H. Fırkası reisi Meki, Halkevi din, yaşa, sadaları arasında ilerii • Merasimde B. M. Meclisi Reisi Müdürü Methi Sait, Manyasizade Fe yordu. Alkışlar arasında oturdu. • . •• Kâzım Pş. Hz., Vekiller, meb'uslar, f ridun, Hüseyin Cahit, Kasaplar Ceesnaftan bir çoğu, gençler hep ha • Hilâliahmer kongre sinın içtimamdan bir intiba miyeti reisi Ahmet Beylerle Nakiye zırdılar. Manzara cidden halkevi Hüâliahmer Cemiyeti Kadıköy ka re heyetinin bir senelik faaliyetme datr H., Kadınlar Birliği Reisi Lâtife Beistanbul Fırka idare heyeti reisi manzarası idi. Herkesm halkevine zası şubesinin seneKk kongresi dün saat bir rapor okunmuştur. kir H., Şehir Meclisi azalan Hal Cevdet Kerim Bey heyecanlı ve i • çok büyük alâka gösterdiği görülüRapor üzerinde bazı münakasalar ea> 10,30 da aktolımmustur. manlı bir sesle çok güzel nutkunu kevi'ne gelmişlerdir. yordu. reyan ettikten sonra sabık idare heyeti Kongreye Kadıköy Malmüdürü Sasöylemeğe başladı: Halkevi salonlannda 1500 kişilik Tam saat üçte muzika İstiklâl mar(iut/en sahifeyı çevirinte) lâhattin B. riyaset etmiştir. Evvelâ ida{Mabaaı 4 uncu sahifede) bir kalabalık toplanmış, merasimin iMcfoaii 5 inct sa*fedei Küşat merasiminden intibalar Cevdet Recep ve Reşit Galip Beylerin nutukları Kerim Bey çok güzel bir hatiptir.. Kadıköyü'nün hayır cemiyetlerinde.. ismet Paşa geldi Cevdet Kerim Beyin nutku
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog