Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SEKİZiNCi SENE N o . 2793 Sahip ve Başmuharrirî V U N U 8 ISJADf İDAREHANESht l&vasDunoıniye karşiKinfe torei ulsos» Telgraf: İstanbul Curohuriyel Posta kuiıura: N° 2 4 6 ' • Başmuharrtr : 22360J . T a n rir m ad0rU (; 23230 Idara mUdUrü 22365. Matbaa : 20472» mhu 1932 bütçesi 150 milyon olacak Reisicumhur Hz. Gazi Hz. dün Dolmabahçe saraymdaki dairelerinde mesgul olmuşlar, bir tarafa çıkmamışlardır. PAZARTESİ 15 ŞUBAT 1932 ABONE ŞERAİTİ İ MÜDDET: {TÜRKİYEİÇİN ! HARÎÇ İÇİN j • Seneliği \ 1400 Kr. : 2700 KrM | 6 Ayhğı f 750 Kr. | 1450 KrJİ : 3 Ayiığı j 4 0 0 Kr. i 800 | 1 Aylığı: 150 Kr. | • Niisfaası her yerde Millet Meclisi Bugün Saat 14 te Açılıyor Bütün devletlere Açık mektup Milletlerin sırtında ağır bir yiik teşkil eden teslihatın tamamen or tadan kaldırılması değilse bile hiç olmazsa tenkis ve tahdidi için son on senelik hazırlıklarm büyiik konfe • ransı etrafında toplanılan şu sırada harplerin korkunç tahripleri bütün fecaatile gözönünde tutulurken bu âfete karşı müdafaasız bir kütlenin Ankara 14 (Telefonla) Büyiik masum olduğu kadar bazin ve peri Millet Meclisi yann saat 14 te açı şan vaziyeti kâfi bir sarahat ve e lacaktır. Meclis ruznamesinde Kocaeli hemmiyetle tahattur olunamıyor sa meb'usu Sırrı Beyin araşityağlan hakkuınıyoruz: Yarınki beşeriyeti teşkil eda geçen içtimada Ziraat ve İktisat decek olan çocuklann vaziyetî. Be Vekillerinden sorduğu sual takriri varşikteki çocuklar, emekliyen çocuk dır. Alâkadar vekiUerin, araşityağlan • lar, anaların, babaların kucaklarına rın sınaî müesseselerce kullanıhp kulziynet veren gül çocuklar, her hangi Ianılanuyacağı hususunda bugün ce • bir harp fırtmasından en ziyade mii vap vermeleri muhtemeldir. teessir olarak sert sonbahar rüzgâr Bundan başka encümenler tarafından larma uğramış giiller gibi solan ve muamelesi iktnal edilen Londra pos«avrulan çocuklar.. Henüz vücutleri teşekkül ve kafaları tekemmül et • ta kongresinin kararlarınuı tatbikına dair lâyihanm ilk müzakeresi de yapı mediği için bugün kendi haklarının lacaktir. •nüdafaası namına dile gelemiyen bu kütlenin mevcudu her zaman ya Heyeti Vekilenin dünkü içtimai rı beşeriyet veya bütün beşeriyettir. Ankara 14 (Telefonla) Heyeti Çünkü o kütle yarınm beşeriyetidir. Vekile bugün saat 3 te toplandı. Ve Eğer imkânı varsa harbi ortadan kal kâletlere ait hususat ile mesgul oldu. H. F. Kâtibi ümumhi Reeep B. dırmakla bilhassa bu masum ve müBu içtimada vaziyeti maliyemizin tet • Halkevlermde aza kaydı mua • him kütleye hizmet ve hürmet etmiş kik edilmis olması da muhteraeldir. ~ melesine hararetle devam edilmek • olacaksınız. Harp ihtimali herkesten Bugünku Meclis içtimamda bir sual tcfcriri Yeni bütçe tedir. Dil, lisan ve tarih şubelerinin ve her şeyden evvel müdafaasız ço müzakere edüecek olan (.Kocaeli) meVusu Ankara 14 (Telefonla) Maliye teşkil i etrafında görüfülnıek üzere cukların başlanna havale edilmis Sırn Bey Vekâleti kânunusani varidat netayici Güzel San'atlar Birliği Edebiyat şu zağlı bir kılıcın heyülâsıdır. inhisarlar varidatının ancak 20 mfl besi mensuplarile alâkadar diğer zeni ayın on besine kadar alacakbr. ŞimDiyorlar ki umumî harp matnu diye kadar elde edilen rakamlara göre (Mabadi 2 inci sahijede) vat çarşamba günü Fırka merkezinde releri yakıp yıktı, servetleri eritti bir içtima yapacaklardır. Persetnbe yok etti, genclik çağmda on milyongünü de Halkevinin Güzel San'atlar larla insanı öldürdü, ve insaniyeti hâşubesi hakkında görüşülmek üzere lâ içinden çıkamadığı uçsuz, bucaksız gene Güzel San'atlar Birliğinin bu fcir buhrana saldı. Bunların hepsi şube ile alâkadar nrensuplan ve diidoğru olmakla beraber ondan daha ğer alâkadar zevat davet olunmuş i>üyük hakikat fudur ki umumî harp lardır. . . TahMi UsUhat konferanstna ithaf: Bir İngiliz süâh fcbrikastnda imal edilen sahra bilhassa müdafaasız küçük çocuk • toplan (bu reme ait <Haztr ol cenge* terlevhalı y&zıyı üçüncü sahifemizin uçüncü Cuma günü resmi küsat yapılacaklar üzerinde yaptigı tahribat ile en sütununda okuyunuz). tır. Bu husustaki hazırlıklar devam büyiik âfet olmuşfor. ünaumî îıarp etmektedir. Şubelerin esaslı surette Cenevre 8 Terki Teslihat Kon bittiği zaman muharip memleketlorîn ratim programma kadar tesv^etmesini teşkili ve faaliyete geçmesi resmi küferansı bir hafta süren hazırlık devre kâffesinde açlığın ve sefaletin amanteslihat yükünün nilletlerin omuzun • şadı müteakıp olacaktır. sinden sonra filen bugün başladı. Reis sız pençesinde kıvranan çocuklann dan biran evvel kaldırılması liizumu miktarı onlarca milyonlann çerçevehakkında bir işaretti. Fakat ekseriyet buRecep B. gitti ) dünyanın her tarafında hüküm süren buhran karşısmda murahbas heyetlerisine sığamıyacak kadar çoktu. Bunnu bir gösteriş telâkki etti, btyık alon Halk Fırkası Kâtibi Umumisi Renin birbirlerine ziyafet çekmemelerine lar hayat ile ölüm arasında çırpı dan gülümsedi. cep Bey, dün Fırka Vilâyet merke • nan, hatta ağlaraağı unutarak mliyen karar verüdiğini söyledi. İktisadî buhKonferans bu hafta, hatta gelecek zinde meşgul olmuştur. Bu esnada yavrulardı. Kasırga devam ederken ranm Beynelmilel bir konferansm me(Mabadi 3 üncü sahifede) Vilâyet idare heyetinin istirakile bir bir o kadarı ölüp gitmiş ve geriye kaiçtima yapılarak Fırka işleri görü lanlannsa ancak yarısı kurtarılabilşülmüştür. Recep Bey, dün akşamki miştir. Hâlâ harp sonu buhranlanntrenle Ankara'ya avdet etmiştir. dan en ziyade müteessir olanlar kâfi Fırkanın daveti gıda ve ihtimamdan mahrumiyetle C. Halk Fırkası İstanbul Vilâyeti gülecek ve oynıyacak yerde ağlıyan idare heyeti riyasetinden: ye inliyen bu yavrulardır. İstanbul Halkevi teşkilât ve me Vaziyetin hakikî manzarası öylesaisi hakkında görüşülmek üzere Güdir ki harp denildiği zaman en zi • zel San'atlar Birliği Edebiyat şubesi yade küçük çocuklar hatıra gelmek, muhterem azalannın önümüzdeki silâh denildiği zaman en ziyade on çarşamba günü saat 15,30 da, musiki, ların masum çehreleri görülmek lâresira, mimarî ve heykeltraş şubeleri zımdır. Kendi hayatına ve hayatmın muhterem azalannın da gene Önü harekâtına tasarruf eden insan için Galerinin 2,5 metre irtifatnâa 6570 santim amhdaM dahflî dıumi ve hafriyattc müzdeki 18 perşembe günü saat 0 kadar fazla sözümüz olmıyabilir. meyd&na çıkan k'ipnettar sütunlar; 15,30 da Cağaloğlu'ndaki Fırka merChanghai 14 (A.A.) Dokuzuncu dan Reuter ajansına bildiriliyor: Fakat hayatîa henüz şefkat ve ihti kezini lutfen teşrifleri bilhassa rica Japon fırkası buraya vâsıl olmuştur. Şimdi artık Changhai mıntakasın • mama muhtaç olan küçük yavrularm olunur. Fırkayı getiren nakliye gemilerine 4 varhklarile yokluklarmı mevzuu da büyük bir muharebe vukuunun içbahsettiren kara ve karanlık ihti kruvazör, 7 muhrip ve 6 torpido re tinabı nakabil olduğu zannolun mallerde vicdanen derin düşünmeğe fakat etmektedir. Fırkanın muvasamaktadır. ve ağır kararlar almağa mecburuz. Çin hükumeti, girişilmiş olan ölüm latı Japon'ların Çin'lileri Chapei ve Yalova'da yapılan inşaat esna Unutmıyalım kî beşeriyetin yarısı în sında meydana çıkarılan tarihî deh mücadelesine daha ziyade kuvvet ve VouSoung'dan tamamen tarda masanlarm istikbalde temadisini temine liz ile bu dehiizin civannda bulu tuf büyük bir taarruz yapacaklannın şiddetle devam etmek maksadile hamüekkel olan bu yavrulardan mütenan asari atikaya ait hafriyat, ha raretli istihzarat yapmaktadır. delili addedilmektedir. şekkil bulunuyor. Onlar yoksa he • valann fena gitmesi yüzünden şim Çin'Iilerin mühimmatı, bilhassa Büyük bir muharebe arifesinde men hemen beşeriyet yoktur demek dilik tatil edilmiştir. Havalar düze (Mabadi 5 inci saifede) Londra 14 (A.A.) Changhai'caiz olur. lince ameliyata devam edilecektir, 1 Hafriyata müzeler idaresi tarafın İnsanlarm kendi aralarında bodan nezaret edilmektedir. ğuşmalarını menetmek çok insanî Cenevre 14 yüksek bir düşüncedir. Fakat bu bo(A. A.) Le Müze müdürü ile muavini sık sık ğuşmaların kendi cılız ve masum Journal de Ce • yalova'ya giderek bu pek kıymetli varlıklarını müdafaadan âciz olan neve atideki hatarihî eserin meydana çıkarılması açocuklann hayatlarma pek pahalıya meliyesini teftiş etmektedirler. beri neşretmekmalolduğunu anladığımız zaman bu tedir: Sir John Şimdiye kadar meydana çıkarılan yolda çalışmanın velevki nisbî su • galerinin tulü 31 metre, dahilî kutru Simon'un cuma rette olsa da, adım adım olsa da günü Cenev 16 metredir. Dahildeki duvar iki buher halde muvaffakiyetler temin etre'de ahbapça çuk metre irtifamda ve 70 santim armenin en mukaddes vazifeler sırasınsına bir ziya (Mabadi 4 üncü sahifede) Galerinin 31 metre tulünde bir kavsi <la bulunduğunu teslim etmemek fette vaki olan lllinilllllllllllllllllllllllllllMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIMIİIIIII ııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı roümkün olmaz. beyanatı dola rası arzetmekten hali değildir. Tür çük yavruların yüzlerini güldür yısile İngiltere'; Umumî harp' bittiği zaman riuha kiye'nin her istikametteki hudutları müş ve onlartn çe|ır.e,lerinde. beîi.^, de''.şiddetli T>ir rip memleketlerin kâffesinde'n Ve mnkerreren harbe sahne olmuş olmak recek tebe«sümlerle de insaniyetin heyecan hâsıl İngiltere Hariciye .Vahilhassa mahsur memleketlerin hep hasebile bu hailede en çok çocuk za istikbalini aydınlatmış oluruz. olmuştur. 2:n Mr. John Simon cinden ilk istimdat feryadı olarak: yiatı veren, memleketlerden biri de Silâhlanmsmn tenkis ve tahdidi Aman çocuklann imdadına y'e bizim memleketimizdir. Türkiye Hi mevzuu önünde salim kararlar ala Sir John Simon'un mevcut hudutmayeietfal cemiyetinin bunca müştisiniz! • bilmekte müşkülât çeken devletlerin ları tebellür ettiren tarihî tekâmüle fik ve musır mesaisine rağmen har karşısına yarı insaniyet, ve yarınki Nidası yükselmişti. O zaman karmugayir olduğundan dolayı Cemi • şımıza çıkan rakamlar her memleket bin serseri ve sergerdan kıldığı ço insaniyet olan çocuklann ordusunu yeti Akvam misakının tatbikı gayte milyonlarla yavronun ölümle pen cuklann ve alelitlâk çocukluğu mah çıkarıyoruz. Çocuğa silâh atmağa rikabil olduğunu söylemiş bulunduğu çeleşen soluk,bitkin çehrelerini hazin kum ettiği hayatın içinden çıkılması kimin eli varır? O ancak sevgiye ve rivayet edilmektedir. Mumaileyhin, kolay olm'yan girdap manzara3i hâ korunmağa lâyıktır. blduğu kadar feci bîr belâğatle canÇin heyetinin Cemiyeti Akvam meclâ gözlerfmizi kârartıyor. landırmıştı. Devletler! Bu masum çocuk ordu lisi kebirinin içtimaa davetini talep ' O günden bugüne bu dert devasını Iarı olsun vicdanlannızı titreterek siz etmesinin haksız olduğunu ilâve etHarbin mamureleri yıkmasırHan miş bulunduğu da söylenmektedir. tmlarak şifayap olup gittî mi? Ha ziyade yarı beşeriyet mikyasında bu leri hakikaten samimî surette insanî Le Journal de Geneve diyor ki: kararlar almağa sevkedebilsin. Yarı yır, bin kere hayır. Yalnız Türkiye'Iunan ve muhakkak yarınki beşeriyet Zannımıza kalırsa bu beyanat, Sir beşeriyet olan ve yarınki beşeriyet nin bizzat îçinde bulunduğumuz vaolan çocukluğu maruz bıraktığı sefaolan küçük yavrular namına Tür • John Simon'un zihninde bnnlara atfofeiyetini düsünerek haykınyoruz ki let, tereddi ve fejâket itibarile ınahKar eğlencelerinden: Karada ka.rdan motörbüt lunan şümul ve ehemmiyete malik umumî harbin masum çocuklar gükum edilmesi lâzımdır. însanlarm o kiye'den yükselen sadamızla sizlerdeğil idi. Mumaileyh bilhassa Cemiaçılmıştır. Uç gündür kesif bir kar alCumartesi gecesindenberi devam zergâhına açtığı kanlı uçurum hemuzlanndaki ağır silâh yüklerini kıs den işte bunu temenni ve bunu talep yeti Akvam meclisinin ataletini ma eden kar tipisi evvelki gece sabaha tında bulunan şehir, dün, çıkan güreş nüz kapanmaktan uzak, mahuf x« men olsun hafifletmekle hâlâ her ta ediyoruz. zur göstermek istemîstir. müthiş bir çehennem deresi manza • karşı durmuş, dün öğleye doğru hava altında erimeğe başlıyan karlar yüYUNUS NADİ rafta zprluklar içinde çırpınan kü • = 5 Kııruştur Vekîller Heyeti dün malî vaziyeti Halkevleri Teşkilâtı için tetkik etti, Meclis bugün açılıyor Cenevre konferansında Heyetimiz de söz aldı Hariciye Vekilimizin irat edeceği nutuk ehemmiyetle bekleniyor fei içtima yapılacak Yalova daki hafriyat ? Meydana çıkarılan galeri ile sütun başlıkîarîna çok kiymet verilîyor Japoniar büyükbir Taarruza hazırlanıyorlar Tekrar ilerlemeğe başlıyan Japon'lar 1200 maktul verdiler Yalova'da yeni Hazırlıklar başladı İngiliz Hariciye Nazırı Cenevre'de hayli büyiik bir çam devirdi Kar durdu, hava açtı! Güneşin çıkması ile beraber eriyenka lar şehri su ve çamur içinde bıraktı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog