Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

13 SuSaf 1932 Yüksek kiymetinı düşürmek için yapılan harekedere rağmen daima mukemmel le faiktirler. Her verdf Tıraş bıçaklarmın in nefis kumaşları İş Bankasının Tesis ettiği Büyiik İpek kumaş Fabrikası Fek Yakında Piyasaya Çıkıyor AH! AMAN! ARKAM! I • ALIN1R, SATILIR. Alâkadaranın doğrudan doğruya muracaat etmelerı men faatlen icabındandır. Yeni postahane karşısında Büyük Kinacıyan Han No. 24 Telefon 22716 Teleraf adresi ZİYATOR İSTANBUL faat GAYRİMüBADİL BONOLARI Tuccar terzisinin empermeabl pardesülerinin şöhretini temin eden evsaf: BİÇIMDE ŞIKLIK, CINSINDE MÜKEMMELİYET Beyoğlu îstiklâ! caddesi 405 Tel B. O. 450 J. İTKİN Haşiye: Muhtelif cinsten, deriden mamul mantolarımız gelmiştir. Elzem bir Benzin yakan tulumbasız, tazyıksız, kokusuz, dumansız, gürültüsGz TİTO LANDi TİTUS lâmbasının Vecizeler! Vecizeler f Vecizeler! Gazinin Vecizeleri Gazimizin lon senelere kadar •Oylrdiğl Notoklarının en belift noktalan 8 g ü n zarfında MC A E E CNN t e c r ü b e ediniz. 23 saat /arfında 1 lıtre benzin sarfeder. I2O mumluk kuvvei tenviriyesi \ a r dır. Dunvanın en ıktisadi lâmbaidır. Gayri kabili iştial olduğu «arantilidir. Abajursuz komple reklâm lâmbası 12 liradır. CABUK! 8İR ALKOK YAKISr Heman bugunden Turkıve mıimessilı bulunan Istanbul'da Yeşildirek'te Si \ac\an Hanında Ed Mızrahı Ticarethanesine \azinız. OH, HER $EY ALA SANCI GECTİ (1OO Kuruş) Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonlm Şl/ketf ( Cumhutiyel MOesseselerl > Paris'in en güzel Korsesi larında bulabılırsınız.. Başka hıç bir yerde bu» lunma2r.3j»Yumuşak ve hafıf olup hiç bir batenaa «ı yoktur, bir kaç sanıye zarfmda giydiğiniz bu korse. vücudunuzu eldlven gibi kalıplaştrrtr, hef harekete tetabuk ve vut cudun gayrt mutenaslp yerlerlni tanzim eder v« lcabmda vücudunuzjj irvceltir ^ " « Elâstik"i frikodari ffıaTTİUI '*\ grayet »yl ve dayamktı olan bu korse. giydiğınlz elbl» eelerl calıbi dikkat bir aurette kıymetlendirir vear(caaı pek dekolte olduğu cihetla gace tualetine şa« yanı hayret bir surette yaraşır. Tamamen güzel dantelâ ve el 'ile işlenmiş olan sevımll sutyen gorj'u 4ialıhazır hututu vererek goğüsü tefrık ve vazjyetını muKafaza eyler "' 6u güzet korseyı, vücCf» dunuza uygun olarak 4O50 liraya alacaksmız. Altı ay ıçin temtnatlıdır. Mağazalarımızi zıyaretle berayı tecrübe giyınız. Veya'yeni • ISTANBUL A ncafc, RöussW Sııı lu»*nd<ranlt»ıfecldenJ «|atlfci ^*»â •Cncm'nıcı» delı >e c «ale elmemelı ?İMe»nwlı cok yrnı ve'alâ A l k k yalııu. uzın l Alkok 5 « emın y«e mi«e»ıir bır.ledbın f«fıdır S«ncı lekrar celneden tırmcn bu T«KI»I atrıyan m.Kıllc ulbık edm.ı*A»dclını men'clmi) olurftwnux Oaıma cvınııde bir vcrs tkı^Alkok yakıtı bulun durumız.1 Vücudun her hancı bir «aııctuna kftrfı h»»rB »• emin btr ledbırdır. Bıv duzunc ılâçlan dftha mue««ırdırlcr Stz ı|ınul« me^ıul olurken f a d« kcndı vazifcainı f Arur. Hc« cct«D«d« ^bulunur F*k*l Atkoli ısmini halımuzda l»lun«l. Takbllerın4«n •akıntnız I Dr. Hakkı Şinasi Vav.unuzun en sıhhî cıdasıdır MAMA I Aydın Oemiryolları Müdiriyeti umumiyesinden: Türhive Umumi Acentalart: C & A. BAKER Ltd İfTANaUL İMıuıu »»» İıtanbul Dciiki, ALLCOCK YAKISI SANCIYI İZALE EDER BAKER HAYDEN ve Mağazalarmın son Emniyet Gayrimenku! Emval Müessesesi Galata Mertabani sokağı Sigorfa han No. 7 10 Telefon No. Beyoğlu r 405 • 2071 Tiinel, Beyoğlu, Taksim, Sürpagop ve Şişli yerlerinde olan emlâk 3 5 4 5 50 6 0 bin liraya kadar alıcımız vardır. İstanbul'da işlek piyasasında 2 0 den 50,000 liraya kadar olan mağazalar alıcımız vardır. İpotek iizerine 40,000 15,000 ve 10,000 lira iUsına amadeyiz. İzmir Aydın demiryolu hissedaran alelâde altı ayda yüz kırk sekizinci içtimaı umumisini 21 mart 1932 sine müsadif nazartesi günü saat 12 Londra' da Old Broad Strette 100 numarada kâin NVinchester Housete inkiat edeceği ilân olunur. Ruznamei müzakerat berveçhi âtidir 1 Heyeti idare raporu, 2 1931 senesi kânunuevvel gayesine kadar o lan hesababn tetkiki, 3 Şirket nizam namei dahiliu ahkânu mucibince infi kâk eden ve tekrar namıetliğini va zedcn Mr. W. H. Swarfiled ve Mr. J.A Goudge, C.B.E. nin meclisi idare aza lığına intihabı, 4 • Bir murakıbm inti habı, 5 Sirketin muamelâtı umumiyesinin tezekkürü. tşbu içtimaa istirak etmek arzu eden hissedaran tarihi içtimadan lâakal on dört gün akdem hisse senedatııu Lon dra'da Old Broad Strette 100 numa rada Vinchester House kâtibi umumi liğe, tzmir'de şirket idaresine, İstan bul'da Osmanlı Bankasına tevdi etme lidirler. Tevdi edilecek hisse senedatı için alınacak makbuzlar hini içtimada ibraz edilecektir. Heyeti idare emrile kâtibi umumi: Hourd Of Glossop Winchester Hous 100, Old Broad Stret London E. C. 2. 22 kânunusani 1932 kataloğumuzu isteyiniz, iJ.vHoÜSjsel'mağazalarında satıfıf.' f Şstikfâl caddesi 385, Tel.JB. 4609 Tef:B. 372? Günlük fırsatlarından istifau deye koşunuz. Gripposan, Viyana'h Dr. Besaroviç'in rRIPPOS. : 'ormülü dairesinde istihzar edilen ve >urun muhatilerinin iltihabına karşı müessir bir burun pomadasıdır. 1918 senesi müthiş salgını esnasmda pek büyiik muvaffakiyetle istimal edilmiştir. «GRÎPPOSAN» her nevi nezle hastahklarına karşı pek basit ve müessir bir tedbiri şifaidir. Küçük çocuklar bile tamamen mahzurdan arî olarak bu pomada ile tedavi olunabilir 5EC PSBESJIROVIC GRiPPOSAN HER MEV? # SURETİ İSTIMALI: Gayet basit ve gayet koUydır. Bütün eczanelerde satıhr. Fiatı: 30 kurustur. TORNA PLANYA FREZE DESTERE ve ya diger bir makineye ihtiyacınız var mı ? Bunlan bizden tedarık edebilirsiniz. Ç İ KOLAT C E MİL HAFIZ MUSTAFA VE MAHTUMU Balıçekapı Hamidiye caddesi 90 DSARNA Böbrek, kum, ve barsak bastabklarının tabiî ilâcıdır. Büyiik ve küçük şişelerde her yerde satılır. hzahmait Ankara cadd.as ISTANBUL Dr. pazardan A LB E R T Ş A U L maada her gun 14 Tel. 2. 2174 Dahilî hastalıklar mütehassısı, Balat, Rifat Ef. sokak No. 9 Kıymeti muhammenesi Istanbul Evkaf Müdiriyetinden' ^ ^ S .TELEFOH, 9 S 9 9 4 İ/TÎ/AftE MC«AMİ Kataloğumuzu isteyiniz! Hahç sahüınde Fener'de Abdi Subaşi mahallesinde kâin " Fener deposu . denmekle maruf bir depo ile 1538 zira 17 parmak mesahai sathivesinde arsası ve kezalik Haliç'te Balat'ta Karabaş mahallesinin Dibek sokağında kâin 664 metre murabbaı tnesahai sathiyesinde diğer bir arsa satıiıktır. Bu hususta tafsüdt ve malumat almak arzu edenler Istanbulda Yeni postane arkasmda Hanımeh sokağinda Istanbul Hanının üçüncü katinda 25 numaralı yazihaneve muracaat edebilirler. OEPO ve ARSALAR SATILIK BOURLA BIRADERLER ve S t lSTANSUt.GAt.ATA s i iParis Tıp Fakültesi mezunı Cilt ve zührevi hastalıklar mütehassısı Dr. Bahattin Şevki Babıali caddesi Meserret oteli karşısında Avni Bey apartımanı 12 sabahtan akşama kadar Tamamı 24 metro terbiinde bulunan Mahmutpaşa'da Dayehatun mahallesinde Yenihan sokağında atik (37) cedit (33) numaralı bilâhava kârgir dükkânın tamamı. 450 Tamamı 14 metro terbiinde bulunan Gedikpaşa'da eski Divanıâli yeni Mimarhayrettin mahallesinde Gedikpaşa hamamı sokağında yeni 76 numara ile murakkam mu • kaddema halâ mahalli elyevm üzerine baraka inşa e • dilmiş olan arsanın tamamı. 1400 Tamamı (70) metro terbiinde bulunan Çemberlitas'ta Mollafenari mahallesinde Vezirhan derunünde (22) numaralı münhedim oda arsasınm tamamı. Balâda semt, mahalle, sokak ve numaraları muharrer emlâki mahlule satılmak üzere dört hafta müddetie ilân ve müzayedeye vazedilmiştir. Müzayedesi şubatın (22) inci pazartesi günü saat (14,5) dedir. Talip olmak istiyenler balâda muharrer kıymeti muhammenenin % 7,5 ğu nisbetinde pey akçelerile birlikte Istanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Mahlulât kalemine müracaatleri ilân olunur. Lira K. 500 Umumi nesrtyatı tdare eden Yozı i§lert muduru: Kemal Salih Matbaacütk ve Neşriyat Türk Anonlm Sirkett tstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog