Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Camhuriyet 13 Şubat l9S2 S^a B1R DEVRIN TARİHİ f Sehir ve memleket haberlerî Ziya ve Mithat Paşalarla Natnık K e mal Beyin hayatlarına ait hatıralar Selânik valii sabıkı NAZIM PAŞANIN hatırantından iktibas edilmiştir. Siyasî icmal Almanya'nın noktafi nazari Terki teslihat konferantmÜ* Olc Mühim teklifl yapan Fransa'dnr. Ö* tedenberi bu devlet silâhların ve a«« kerlerin azaltıimastndatı evvel devletlerin emniyet ve selâmetini ve sulK ve müsalemeti müesshr bir surette te» sabık Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü rain edecek teşkîlât ve raütekabil Geçen hafta yapılan ilk tecrübe Bey, fransızca İnformation gazete fstanbul şehrinin müstakbel pîâ • taahhüdata lüzum görmekte oldu • den sonra Aero Kulüp'te dünden itlnının ne suretle v e kime yaptınlmast sine şu beyanatta bulunmuştur: ğundan konferansta yapraış olduğu baren «Aero dinamik» dersleri vet ilhakkında Belediye tarafından muhtelif teklifte her şeyden evvel devletlere « Ben Paris'e Düyunu Umumiye meğe baslanmıştır. flk dersi deniz zevatın mutaleaları serulmutti!. Btı stt silâh kuvvetile soz geçirecek ve anlames'eleeini kat'î bir tesviye tarzına tayyarecilerimizden Nuri Bey ver allere cevaplar şelmistir. Alâkadar • tacak bir teşekkülün vücude geti • bağlamak azmile geldim. Hâmilİer miftir. lardan bir kısnu İstanbul'un bais olduğu rilmesini istemiştir. Bu miUellâh te vekillerile daha ilk temasımda şU kahususî ve mUstesna vaziyet itibarile, ne Bir çok hanımların da devam etşekkül dahi umum devletlerin büyttle naate vardım ki Türkiye hükumeti • kadar maruf olursa olsun pl&nın bir mü tayyareleri, ağır topları ve zırhlılan tiği bu dersler büyük bir alâka ile nin bu mes'eleyi halletmek içlh göstehassısa yaptırılmaması, şehrin ayni dinlenmiştir. ile techiz sdîlecek Cemiyeti Akvam 20 terdiği hüsnü niyet hakikt klymet ve zamanda bir liman şehri olduğu (pbi, dir. Fransa'nın teklifi devletlerin hais Badema her cuma günü saat 13,30 ehemmiyetile takdîr edilmektedir. Hakikaten garip tesadüf. dedi. karmış. Ve Sarasker Avni Paşaya ateş şimendifer istasyonlarının da yeniden bulundukları hakkı hükümranilerini da ve pazartesi, çarşamba günleri de Bu şttrin aylarca evvel yazıldığma etmiş. Kurşun Avni Paşayı göğsünden Kezalik ayni hüsnü niyeti Düyunu tesbiti için plân yapıhrken bir liman v e Cemiyeti Akvama terketmeleri icap 19 da dersîere devam edilecektir. ve aramısda intişar etligine binlerce yaralamiş.. Umumiye meclisinde de buldum. Bibir de şimendifer mütehassısının cel • ettîğinden her tarafta düşUnceler a • Bir konser verilecek taMt var. Bu kasten yazılmiş veya Böyle bir suikast, konağtn ihtilâlcinaenaleyh çok uzun bir zamandan • bedilmesi lâzım geldiği mlitaleasında yandırtmştır. vak'a Snceden bilinerek yazılmiş su ler tarafından basıldığı zannını doKonservatuvar muallİTnlermden beri sürüklenip gitmekte olan bu bulunmuslardır. Fransa'nın plânına karşı diğer devrettade telâkki edilmez sanırım. Her ğurmuş.. Paşalar etrafa dağılmışlar. Seyfettin, Âsaf ve Sezai Beyler bu mes'elenin yakın bir zamanda halleBelediye, celbedilecek mütehassiı İ • letlerin ne giib tekliflerde buluna KaTde bir yanhşlık. Bazı açıkgöt ve fçeride yalnız Ahmet Paşa ile Raşit hafta içinde Aerokulüp'te bir kondileceğini kuvvetle Umit ediyoram. cin bütçesine tahsisat koyduktan sonra cağı malum değildir. Şu kadar var ki devrf sabık zihniyetinde memurların Paşa kalmıs. Ahmet Paşa katilin ü • ser vereceklerdir. Fakat bu hususta bundan fazla söz bu teklifleri bir komisyona havale edediğer devletler ve bilhassa Ingiltere, i|t oTacak. Hemen gideyim, Paşaya söyliyebilecek vaziyette değilim.» zerine atılarak yakalamak istemiş. cek badehu kat'î karannı verecektfr. Aerokulübün balosu ttalya ve Amerika emniyet ve sul • vavTyett anlatayım.. Fakat herif, Paşayı, elindeki kamayla hun terki teslihat ile temin edileceğî Türk Aerokulüb'ü bu ayın 18 înci Hakikaten derhal gitti. Ve gelinct bir kaç yerinden yaralamış. Sonra, fikrinde bulunduklanndan ber halde perşembe günü kulüp binasında bi ye kadar, Fillb'ln ağzını bıçak açbununla da hıncını alamıyan katil, bu devletlerin plânları Fransa'nın ismaskeli balo verecektir. madı. Hariciye Nazırı Raşit Paşanın da üstediği gibi devletlerin fevkinde si • Nihat Reşat Bey tekrar yanımııa Balonun mükemmel olması için ça' Çekoslovakya'ya yapılan üzüm tüne ateş açmış. Raşit Paşayı vere yasî ve askert bir teşekkUl gayesini ^ tstanbul Maarif MUdiriyeti ti**' gelinee, Filip: lışılmaktadır. sermiş. Bu esnada yetişen askerlerin değil, belki' esasll surette silâhların ihracatımız durmuştur. Bunun se « let matbaası tarafından ervelce e*ki Aman Paşasadem ne oldu? diyc Bir resim sergisî açıldı üzerine de ateş açan katil bahriye tenkisi maksadını istihdaf edecektir. bebi Çekoslovakya kambiyo daire • harflerle basılraış olan bir takım f eryattan kendini alamadı. Saip Bey isminde genç bir res kolağalarından Şükrü Beyi ve SaclaAlmanya Başvekili, bu devletlerin sinin gösterdiği müşkülâttır. Bu hükıymetli kitaplart muallhn kitaphaReşat Bey gülerekt sam Aerokulüp'te bir resim sergisî ret yaverlerinden birisini de şehit noktai nazarmı konferansta isah et. kumet Uzüte ithalini menetmemiştir. Ne olahiiir ki, canım Filip E • neleri için satm almtJTa karar vermiş açmıştır. Sergide teşhir edilen 20 kamiş ve Almanya'yı eslihadan tecrit Fakat kambiyo dairesi üzüm ithal fendi, dedi. Paşaya mes'eleyi anlat etmiş.. En sonra yakalanacağını an» ve bir liste yapmıştır. Liste tesdlk dar portre içinde çok muvaffak oeden Versay muahedesinde galip lıyınca perdeleri tutuşturmağa ça tıtn, o da bu garip tesadüf e «aştı. etmek istiyen tacirlere döviz ver ediltnek üzere Maarif Vekâletine lunmuş eserler vardır. devletlerin daht kendi silâhlannı ten. hşmış. Nihayet yaralı olarak ele geç* Miîsterih ol. Mes'ele kalmamıştır. miyor. Bu suretle üzüm ticarethıe tig&nderilmiştir. kta edeceklerini resmen taahhüt etSergi herkes tarafından bilâücrst miş.. Filip Efendi müsterih oldu. Şimdi len imkân bırakmıyor. tiklerini ileri sürerek konferansın merak sirası bana gelmîşti. Dttn geHüseyin Avni Paşanın vücudü yal ziyaret edilebilmektedir. Çekoslovakya konsolosu iki hUkuyapacağı başltca isin bu taahhüdün ceki Çerket Hasan vak'asının mahİnıa kurşun yarası ile değtl, kama Uç fttndenberi havalar çok ittirat* ifasmı temin olduğunu beyan etmişmet arasmdaki ticari münasebat • yetini öğrenmek istiyordum. Her hal cerihalarile de delik deşik bir halde sız gidiyor. Bir gün ısınıyor, ertesi tir. Almanya'nm noktai nazarına götan bahsederken: «Türkiye'nin tah* de bu hususta Sadrazamm oğlunun bulunmuş. günü soğuyor, sonra tekrar ısınıre Cemiyeti Akvam misakı devletlerin: doğru malâmata tahip olması M»ıtndit tedbirleri ticaretimizi çok sarstı. Katill Babısaraskerîye götÜrtnüş • yor. .. Kâh yağmur, kâh kar yafiyor. ReİMİcumhur Hz. dün otomobil emnü selâmetini temine kâfi bir dı. Türkiye biıden hiç bir şey almıyor ler.. İsmi Hasan'mış. Çerkes'miş.. İş> zamandır. Binaenaleyh Fransa'nın Evvelki gün gündüz yağmur ve şiile Bayükdere'ye kadar bir t* gibidir. Bize kolaylık gösterihneli Reşat Bey, dedim, eğer mahzur te bîldiklerim bundan ibaret..» teklif ettiği müsellâh kuvvei müey mal rüıgân akşama kadar devam etyokfta su dUn geceki Çerkes Hasan Reşat Beyin verdiğİ izahata tesek nezzüh yapmiflar, bilâhare tara dir» demiştir. yideye lüzum yoktur. miş, Akşam useri hava birdenbire vak'ası" hakkında biraz malumat ve» kür ederek ayrıldık. Filip Efendi ya avdet buyurmuşlardır. Halbuki hükumetimizce Çekos • Alman Başvekili teslihat mes'ele • tfr mîslniz? değişmiş ve soğumuştur. Hararet kurtuldum diye memnundu.. lovak eşyasının girmesini menetmesinde galip, mağlup farkının kal • Reşat Bey bîraz düşündü: gündüz 9 derece iken akşam saat alBu Çerkes Hasan vak'ası hakkınmiştir. Yalnız hükumetin iktisadt va mamasını ve müsavat esasınm cari • Vak'ayı herkes bîliyor artik, da bîlâhare yapjan tahkikat, kati • tıdan sonra sıfırdan aşağı 1 dereceye ohnasını ileri sürdükten sonra Cemisiyetîni nazari dikkate alarak umudedi. Bu itibarla b«n de bildikle • lin, İsmail Bey isminde bir esircinin kadar dtişmüştür. Gece yansına doğ yeti Akvama karşı Almanya'nm bes mî surette ithalâtı tahdit etmştlr. rimi, daha doğrusu duyduklarıtnı an oğlu olduğunu meydana çıkardı. Şehrimizde yapılan bir çok bina • lediği büyük şüphelerin ancak mezru hava tekrar ısınmağa başlamıştır. Çekoslovakya ise döviz vermemekle latayım.. Her halde Mithat Paşanın Çerkes Hasan vak'adan dört sene ların iyi ziya ve hava almadıkları, kur esaslara riayet edilmesi ile zaîl üzümlerimizin girmesini menetmiş DUn azamî sıcaklık 9 derece idi. Beyazıt'ta Tavşantaşı mahallesin evvel Mektcbi Harbiye'den zabit çık bu yüzden sıhhati umumiyenin mii • olacağını dahi ihtar etmiştir. Mu • Akşam üzeri 1 dereceye inmiştir. deki konagmı bileceksiniz.. mif. Sarayda akrabalarından kadın teessir olduğu anlaşılmiştır. Belediye, oluyor. maileyh terki teslihat mukavelesî Evet bilirim, dedim. lar varmış. Bir aralık şehzade Yusiıf üztim tacirlerimiz Çekoslovak • Havaların ittiratsızhğı yüzünden projesinin dahi bir çok eksiği oldu • badema yapılacak bina plânlarınuı İşte, diyerek Reşat Bey sözünde İzzettin'e yaverlik yapmış. Sulten ya'nın ne miktar ÜHÜm alacağını grip yeniden artmağa başlamıştır. ğunu dahi hatırlatmıttır. Belediye fen heyetinden maada Bedevam «ttl, tftttrgece vükelâ Mithat Aziz'in hal'inden sonra kolağast riit lediye sıhhiye müdiriyeti tarafından bilmek istiyor. Halbuki bu hükumet Bunun için ihtiyatlı bulunmak lâ« | M. (Brüning) in izahatı Almanya Pa*anın konağında, selâmlıktaki o besini alan Çerkes Hasan'ı Seraskerzımdır. z J ' ' e Fransa'nm arasında terki teslihaf da görtilüp tasdik edilmesine ka • hiç bir miktar tayin etmemektedir. daTardan birinde toplanmışlar. Meclik Bağdad'a sevketmiş. Fakat Haınııııııııı ımıııııııııııuuıııııııııııııiıııııııııııiMiıııınıiıımnıııııııııınnHitHiıiMinınH ıunınnınıııııunııuıııiHiııınMmıııııınnınmınmmNiı | mes'elesinde gayet derin noktai na • rar vermiştir. ltste« biaim Paşa pederden başka san tstanbul'a alıştığmdan, eğlence zmr T*»« 1 . 1 ^*^J l^! U^J^^.^. ! »btilâfı olduğuna şüphe bnak • . Sarasker Hüseyin Avni Pafa, Harive sefahat yerlerinde gece gündüz c?*e Nazırı Raşit Paşa, Maarif Nasın puyan olduğundan, Bağdad'a git • Dahiliye Vekâleti, Gazi kBprüsü . y er yaP Cevdet Paşa, Bahriye Nazırı Ahmet mek istememiş. Dönüp dolaştığı yer» | nün derhal münakasaya konulraasi Oül beni Bevtyor mu diye düşünmem trtte cakları tekliflere intizar olunuyor. IBaşmaJeeleden mabait] 1 Paja ve diğer vükelâ hazır imişler. de Sarasker Hüseyin Avni Paşanın için tstanbul Belediyesine emh* veritîrafa mecbur etmiştir. Meğer beyler ^Sarşuığt beklenen sevgiye sevgi denmms Her halde diğer büyük devletler ile aleyhine ağzına geleni söylemeğe Müzakere devam ediyormuş. BirSevdalıîar yalvanr, fakat bir şey düenmez, Fransa'nın noktai nazan arasında başlamış. Bunun üzerîne bh* gece tev< miştir. Belediye, on gün zarfında ha Hakanın nezdine gelmeden Bilgic'e detıbire kapının perdesi araîanmış. telifi müşkiii ihtilâfIar olacağı aıJaBir çini parçasında gördUğtt yegittikleri u m ı n ona tehdit altında zır lıklarını îkmal ederek münakasa kif olunmuş, Bağdad'a git İçeriye bir kolağası girmiş. Paşalar şılıyor. Binaenaleyh konferans sarpa Hakan yertne Suna'yı kurban gös • şili kalbinia ummanlı heyecanile mn< şartnamesini ilân edecektir. meğe razı olmuş, serbest bı» hayret etmişler. lçeri giren kolağası saracaktır. tertmişlerdir. Bu başbuğlar kurbanlatan Istemi Han o çini parçatından rakılmış. tşte serbest bırakıldığı doğrudan doğruya Hüseyin Avni PaMUHARREM FEYZİ ları Suna'yı almağa geldikleri za • kuraklığın izahma şöyle geçiyor: şanın oturduğu kanapeye yaklaşmış. günün akşamı Hasan, Hüseyin Avni Belediye, deri fabrikalan hak • man Hakanın çekihniş kılıcile karşıBir çini parçaıtinda bütün hasrttlerimia Paşanın Kuzguncuk'taki yalısma gl Davranma Sarasker!.. lanıyorlar. Hakan Türkeli için ku • Kalmadı ana yurtta bir tek fefU yırimiz kında yeniden bazı mukarrerat itti» derek Paşayı görmek istediğini söyDiye bağırmış.. raklıktan daha fena bir âfet say > tfiirinrt »ahlfeden mabait) Sulart kumlar içti, giineş yedi «Mni haz etmiştir. Deri fabrikalan mutlaBu vaziyet karşısında mecliste bu lemiş. Paşanın, Mithat Paşanın kona dığı bu entrikaya karşı nefret ve çivilerden muhtelif şeklllerde yap • Anrlarca sarıya çaldt toprak rengini. ka şehrin haricinde olacak ve fab • lunanlar daha bir hareket etmeğe im« ğına gittiğini söylemişler. tıklan silâhlan ellerîne alarak kanlt Çöld» ölen bahara bir meaar oltun dly* rikada kullanılacak iptida! maddeler hiddet göstererek başbuğlara bu his [Mabadi var] kân bulmadan, kolağası ailâhım çısiyatım: bir meydan muharebesine tutuşrauşYefüin hasretini Türk ifledi çtniye hariçte bulundurulmıyacaktır. Iar, Arnavnt Sadık'm avenesile, Arn«« Alçaklar'.. (Dalgm ve heyecanlı) ziyaretleri hakkında bize atideki ma* Ie temas ettiğim doktor Tevfik Salim Fabrikada çalışan amele tam sıh vut Sabri'nin avenesi birbirlerine girHitabile ifade ederken kıhcını ye Tannm nasü kesildi köpüren, taşan sular? lumatı gönderraiştir: Paşa, tıp heyetimizin Sofya seyaha hatli olduklarma dair doktor raporu mîşlerdir. Neticede Arnavut Sadık, Dağlar mt yasstlaştt, ovalar mt detindi? re fırlatıyor. ötekiler, hacil ve zelil, tini ve kendilerinin bu ziyaretten hâ Sofya 11 (Hususî muhabirhttiz • ibraz etmeden işe alınmıyacaktır. Arnavut Sabri, Arnavut RUstem, tzNeden coşkun svJarın sesi gittikçe dindî? den) Bayram tatilini Sofya'da ge • sıl etmiş oldukları fikir ve intibaları Bundan başka amele elbiseleri, ça • Hakanın nezdinden çıkıp gittikten mir Osman, öksUz Mehmet, kör Tasonra üçüncü perdede Suna'yı üç Yalntz ırmdklann suyu olsapdt dinenf bana şu suretle hulâsa ettiler: çirmek ve ayni zamanda Bulgar helışmağa müsait bir şekilde olacak, ahir, muhtelif mahallerinden ağır sugençten hangisinin alacağı mesVlesi Tarîasüe uğraşan, sürüsile geçinett, kimlerini ziyaret ve hastanelerini ve « Sofya'da dört gün kaldım. mele için bir hamam bulunacaktır. rette yaralanmış, kavgacıları ayırmak mevzuu bahsoluyor. Hakanm genç • Ana yurdun sesi de bu snlarla alçalAt, Tıp Fakültesini tetkik etmek üzere Mümkün olduğu kadar görmeğe çaistiyen gardiyan Osman Ef. de başınlere şimdi tavsiyesi daha sarihtir. Btnbir göğüste ancak bir tek initti kaldt. doktor Te/fik Salim Paşa, doktor lıştım. Fakat elde edebildiğün bitta dan yaralanmıştır. TürkMer içinde bulundukları âfet va Semiramis Hanım, doktor Muzaffer bi ancak bir enstantane fotoğraf İstanbul taraf ında senelerdenberi Ellerinde bıçakları olmıyan katilziyetten kurtulmak için başka Ul • Şevki, Ekrem Behçet, Sedat, Hakkı Akın pîyîsi hîssîn ve fikrin bütün levhasından başka bir şey değildir. devam etmekte olan kanalizasyon in kelere akm edeceklerdir. Suna'nm Ierden bir çoğu da yumruk, tokat ve Hayri ve operatör Fahri Beylerden Medeniyet yolunda büyük ve emin a' anatını sırası gelen he ryerde ay • şaatı son safhaya gelmişth*. Şhndiki kunin olacağma gelince onu bizzat mürekkep hekimlerimiz pazar sa ni sadelik /e kolaylıkla ifade et • tekme ile birbirlerini adamakıllı döv. dımlar atmış, mütecanis, efradı ve müşlerdir. halde Tavukpazarı'ndaki inşaat ile Suna hallediyor: Kendisi Uç istika • bahı buraya gelerek evvelâ Tıp Fa miştir. Meselâ şu ölümün tarifit teşkilâtı birbirine uygun bir naillet. Kavga dördüncü koguştan diğer uğraşılmaktadır. Bu kısrm da yakm mete üç ok atacaktır. Bu oklardan kültesi enstitülerini ziyaret ettiler. Ölmüş: Yatmak kalkmamak, uj/umık, Koylü ile şehîrli, idare edenlerle edikoğuşlara da sîrayet etmiş, ve umumî Tıp FakUltesi reisi Stemanyef, bu zikendine ait olanı hangi genç daha uyanmamak lenler arasında bir uçurum değil, hat da ikmal edilecektir. Kanalizasyon yaretlerde hckimlere delâlet et • evvel buiup getirirse Suna onun o Meselâ olüm safhalarindan.su mıs bir muharebe manzarasını almıştır. gelecek sene tamamen bitecek ve işta ehemmiyetli bir aralık bile sezilBunun üzerine jandarma kuvvetleri mekte ve arzu ettikleri izahat ve ma lacaktır. Oklar atılıyor, Suna De • ralar: Hyecektir. lumatı kendilerine vermekte idi. He miyor. İstîsmar edenler ve edilenler derhal hapisanenin etrafını kuşatmış, mir'in oluyor, ve bu gençler büyük detstemi Han göze çarpmıyor. Mütekâmil metot • kİmlerimiz bilâhare fakülte hasta sonra içerî girerek mücadelenin önünizlere müntehî olmak üzere kavim Bugün ölsem ne çtkarf Ne çtkar öl$em larla çalışan, şimdiye kadar elde enelerini ziyaret ettiler. Burada M. nü almıştır. Yaralılar hapisane hasve kabilelerile Orta Asya çöllerinden Molof, Alksiyef, Viyanef ve diğer mii dilenden mahzuz, ilerisinden emin tanesine nakledilmiştir. harekete gelerek akm ediyorlar... Saha Dünya pirinç piyasasındaki umumî derrisler tarafından gezdirilerek ken bir halk, büyük harbin haksızlıkları Bundan sonra hapîsanede umumî Hâlâ atlannın nalları kulaklarımızÖleceği meçhul olmah insanlann dilerinden izahat aldılar. Bulgar pro ortadan kalkar kalkmaz büyük a • tenezzül Uzerine yerli pirinçlerimiz taharriyat yapılmış bir sustalı çakı, da çınlıyan bu ilk akıncılann mütea O gün mak olsa âa değil mt günü beüi dımlarla inkişafa hazırlanmış, muvaf* bunlarla rekabet edemiyecek bir vafesörlerlnin, maruf hekimlerimize tenekeden ve maşadan yapılmış mükıp dalgaları dünyayı şimdiye kadar Yoktur günü bitinen Ölümlere tesetîi gösterdikleri hüsnü kabul ve sami • fak olmak için her şeye malik. ziyete düşmüştür. En birinci Bom • kaç defa, kaç yüz defa, kaç bin defa Bir uzun can çekişmedir bunun her ant teaddit bıçak, paslı bir saldırma buSofya'nın bir çok yerlerini gezdim. bay pirincî limanımısa teslim on ku dolaştı ve hâlâ dolaşıyor... lunmuştur. miyet fevkalâde olmuştur. Bu mii • bence Ne bir Ayaspaşa'ya, ne de bir Ko • ruşa verilmektedir. Beher kilo pirinçHâdiseye Müddeiumumilik vaziyet nasebetle sefirimiz Tevfik Kâmil B. İçifhi Stelatün şey ölüm değü, işkence. tşte Akın piyesi bu. Tarihin ruh • camustafapaşa'ya rasgeldim. Sokakederek tahkikata başlamıştır. tarafından hekimlerhniz şerefine bir larımıza pek munis gelen efsanevî ten 16 kuruş gümrük resmi ahnmaıı, Faruk Nafiz'in bu çok güzel esetan akan Iâğımına tesadüf etmedim. akşam ziyafeti verilmiş ve bayramın yerli pirinçleri nisbeten himaye et • bir devri, onda çok büyük bir asaletle rinden bir fikir vermek için neresine ikinei gtinü akşamı Sofya sefareta • Senede üç lîra ile istendiğİ kadar tesbit edilraiş gordük. Eserde Hsan baksak sahifelerle yazı nakletmek kullanmak hakkı kazanılan şehir su mekle beraber rekabete tamamen nemizde, vatandaşlarımız arasında, yepyenidir, ve onda nazım, nesir ko hevesine kapılıyoruz. Halbuki bu sümâni olamadığı anlaşılmış, yerli piyundan içtim, kusursuzdur. Sütün İBirinci sahifeden mabatt) pek samimî bir geçe geçirilmiştir. laylığile en sâf ve en güzel şeklini tunların çerçevesi o hevesimizi tat • rinçlerin istihsal masraflarının azal bulmuştur. Doktorlarımız Bulgar Tıp müessese okkası da on kuruşa içiliyor. dttğu söylenmektedir. mine maatteessüf müsait değildir. lerinden maada Bulgar operasını, Operasına gittim. En iyi koltuk tılması hususunda tetkikata başlanÇinli tadrlerin ardathklari Bir Hakan başının gBğe niçin kurHulâsa eser şairin ve Türk'lüğün mumüzeyi ve şehrin şayani temaşa ma 110 kuruşa, en ucuz yer 15 kuruşa. ttııştır. Şanghay 12 (A.A.) Şehrin Çinli ban verilmek lâzım geldiğinî sövliyen hallet abideleri arasında mevki alacak hallerini gezmişlerdir. Ziyaret ettiğim bir Türk dostum, efsane bakın şairin elinde nasıl kolay kadar güzel ve mükemmeldir. Darül tacirleri, Nankin'den buraya gelmiş o* Hekimlerimizin ziyaret ve temas hizmetçisinin çalışırken bir opera lan Ingiliz, Amerikan ve Fransız elçilebir oyuncak gibi anlatılıyor: bedayi san'atkârları ise onu temsil parçası söylediğini hikâye etti. ları Bulgar tıp mehafilinde pek iyi rinden, sulh müzakeratma başlanma unuttun mu atalann hiıyunu etmek için mülî menkabenin yüksek bir tesir hasıl etmiş ve her iki mem12 senelik bir tıp fakültesi var. Dereler kesti mlyâi on iki yü suyunii ruhuna muvaf ık bir mükemmeliyette stnı temİn maksadile Nankin ile Tokyo leket ilim adamlarının bu nevi te Avrupa'lı zihniyetile çalışan, içinde Ortahğa uğursuz bir kıttik çöktü müydü hazırlamışlar ve ayni muvaffakiyetle htikumetleri nezdinde mütevassıtlık vamaslarının temadisi temennisi izhar modern usullerle uğraşan, şimdidcn İstanbul Gümrük başmüdürlüğü, Halktn bir Han baştnda kaltr&ı son ümidi de oynamışlardır. Akın piyesinden zifelerioi kabul eylemelerlni talep et • yaratıcı kuvvetinî göstermeğe baş • edilmiştir. Tıp heyetimizîn tetkikatı beyannamelerde sahtekârlık yap • Oök Tanrı'ya mzreder Hakanm kelletini dolayı yalnız şairi ve yalnız mümesmişlerdir. lamış bir talim ve ilim heyetini Sof mak cürmile Beyoğlu'nda büyük bir netfcesi harbin yüklemîş olduğu bir DHerui sonra aökten bir yüdmm sesini silleri değil, bütün milletçe kendi Jacquinot heyeti aaaları ChapeTdekf ya dartilfünuntmda beş bin, serbest çok mahrumiyetlere rağmen Bulgar Irmaklar gürül gürül, yağmurlar ince kendimizi de tebrike lâyık buluyo > halkı harp raıntakasından uzaklaşhr ticarethaneyi mahkemeye vermiştir. hekimliğinin asrın en yeni icabatma darlilfUnunda iki bin talebe var. 550 ince ruz. Böyle eseri olan ve onu bu ka mak için büyük müşkülâtla karşılaş uygun bir şekilde çalışmakta olduğu talebesi olan tıp fakültesinin bin ya • Coşsun diye bekler&i Hanı kurban edince. dar muvaffakryetle temsile iktidar mışlardır. Halkın büyük bir kısmı malve *tr çok Bulgar gençlerinin bilhas taklık seririyatı var. Her Bulgar Bugün son kıırakîığm on ikinei yılıdır gösteren milletin kabiliyet dolu kolarını terketmek istemediklerinden, Kaçakçılığa karşı müsbet bir şeSa metot noktasında Merkezî Avru tıp talebesi dört otopsî, beş doğum Hakanm basucunda bir kütç asüıdtr. ca ruhuna bakarak kendi kendine şehirden ayrılmak teklifini reddetmekkilde mücadele etmek için zabıta ve yapmadan mekteptetı çıkmıyor. pa'va tamamile müşabih bir şekilde Yeni Türk dilinde sevginin ifadedahi iftihar etmeğe yerden göğe ka te v e diğerleri d e giderken şaşkmukla Bulgar hekîmliği büyük bir istik gümrük muhafaza teşkilâtı müştere sîne bakın: yetlşmekte bulunduğu merkezindedir. dar hakkı vardır elbet. yalnız etbîse v e îskemleleruu bîrlîkte Bu ziyaret münasebetlle kendileıri bale namzettîr. ken hareket etmeğe başlamışlardır. Btn kendimden geçerken gülün güsetUğüe YUNUS NADİ tajımaktadtrlv. Çerkes Hasan, Mithat Pş. konağında Saraçoğlu Şükrü Bey neticeden ümitvar... Bazı hanımlar da tayya Paris'te Düyunu Umumiye hâmilreci olmak istiyorlar! lerile müzakeratta bulunmakta olan Aerokulüpte Dersler basladı Osmanlı Borçlan Müstakbel İstanbul! Şehrin plânı kimlere ^ yaptırılacak? iopianan vükelâ meclisini nasıl basmıştı? Birdenbire kapı aralanmış, içeriye bir kolağası girerek «davranma Sar asker!» diye bağırmış! Çekoslovakya'nın Kambiyo dai Maarif müdiriyeti kitap satın resinin gösterdiâi müşkülflt alıyor Havalar çok ittiratsız gidiyor Reisicumhur Hz. Yeni binaların plftnlan Gazi köprüsü münakasası 1 urk t e m a ş a n a y a t ı n a a Dir n a a ı s e . | m,or. şimdi diğ devietierm a. Deri fabrikalan nasıl olacak? Hapîsanede muharebe Kanalizasyon bitiyor Prinç piyasası Çin Japon harbi Bir tjcarethane mahkemeye verildi Zabıta ve Muhafaza teşkilâtı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog