Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

SEKİZİNG SENE No. 2791 Sahip vd Başmuharriri İDAREHANESfi, } larçısmfe feirci •afco&a | jTelgraf: İstanbuFCuınhuriyet \ jPogtaJkuUıgu : N« 2 4 6 "1 Ta||rb |BQdflrü mOdürü 22365. MstbM : 22366 . Ma3e / »0473 mhuriy m ..„„,„,„•„„„•„,„ „„ , ,„„„„„ „„,„„„ „,„,„„„„„„„„„„„,„,„,.„„„„„„,„„„„,„,„„„ , l l ı m f „,„„ '••fZ CUMARTESI 13 ŞUBAT 1932 ABOIVE Ş E R A İ T İ \ MÖDDET: [TÜRKİYE İÇİN HARİÇ İÇİN \ Seneliği : 1400 Kr. 2700 Kr. ; 6 Aylığı : 750 Kr. 1450 Kr. : 3 Aylığı : 400 Kr. 800 Kr. [lAvhğı: 150 Kr. IVushası her yerde = 5 Kuruştur = •rihH..n..Hn.H.Mnn...n.n.n.n.mnm..nmn.n..mHnn.«««W.n m m n m n m . Tevfik RUştU Beyin Alman Baş Veklli ile Bir MUIâkatı Çin harbe devama karar verdi , , „,„„ , , lllllIllrimımt Türk temaşa hayatmda bir hâdise Japonlarda yeni taarruz hazırlığı yapıyorlar! Çin hükumeti, Çin limanlannın gayriaskerî hale konması teklifini reddetti! Şanghay 12 (A.A.) Amiral Nomura elyevm Woo Sung açıklartnda demirlemiş bulunan Bertvick ismindeki İngiliz kruvazörürü nün süvarisinden saat on beşten evvel geminin yerini değiştirmesini ittemiştir. Bu talep Japon'ların Woo Sungritaki Çin murahhasları na karsı şiddetli bir topçu ateçi açmakniyetinde oldukları mretinde tefsir edümektedir. Liaoyang 12 (A.A.) Çin hükumeti Japonya ile Çin arasında mevcat olan ihtilâfta aldığı metin vaziyetten ayrtlmamağa ve Çin'in en muhim limanlarımn gayriaskeri bir hale konması hakkındaki tekliti redde karar vermiştir. Türk Tıp heyetinin Sofya seyahati „,„„„„„„„„„„„„„„„„„„,„„ ,IZumHZZ2Tm!mZ,ttmn Büyük bir muvaffakiyetle temsil edilen «Afcın» dan güzel bir sahne Darülbedayide: " Akm „ Faruk Nafiz'in çok güzel eseri «Akın)), büyük muvaffakiyetle temsil edildi Evvelki gece Darülbedayi Faruk Nafiz'in Akm piyesini temsil ettî. I«tanbul Belediyesinin en güzel eseri olan Dariilbedayi'în şimdiye kadar muvaffakiyetle sahneye koyduğu bir çok eserler oldu. San'at bu yurtta çabalıyarak, âdeta didmerek varlık alıyor, yaşıyor, emekliyor, yüriimeğe çalışıyor. bazen bir heyecan hamlesile şuradan şuraya kostuğu bile görülüyor. Yeni Türkiye'nin ancak güzel san'atlardan takıhnış kanatlarla yükseleceğini bflenlere göre Darülbedayi'in kalkmıp yükselebilmek için sarfettiği bu derece tlerece muvaf • fak emefi çok büyük tahassüs ve teheyyüçlerle takip etmemek hnkânı yoktur. Son Yalova Türküsü opereile de sabit olduğu üzere Darülbedayi Türkiye'de tiyatro san'atının pek büyük kabiliyet ve muvaffakiyetle hatta az zamanda adeta birdenbire büyük bir mkişaf gösterebileceğini isbat eylemistir. Bu muvaffakiyet Akın piyesinin temsilinde pek açık bir ilerleyiş hamlesile göründü. O gece Belediye tiyatrosunu gü • zide bir halk kütlesi doldurmuştu. Türk tarihinin istikbalini aydınlattığı gibi mazisini dahi şimdiye kadar içine daldığı karanhklardan çekip çıkaran ve bu itibarla Akm piye sine dahi ilham membaı olmuş bulunan Büyük Gazi de orada idi. Perde Orta Asya yaylalarından birinde kurulmuş bir Türk hakanının çadırını ilk plânda teşhir eden muhtesem bir tablo halinde açıldı. Bu çadır her Türk ruhunun sanki daha dün gibi âşina olduğu sabit ve seyyar bir kâ • şanedir. Faruk Nafiz bize pek munis olan bu tabloyu ilk atalarımızm güzel ve kahraman simalarile iskân eylemistir. Piyesin sahneye konuluşunda ise müellifin maksadı kadar tarihin ruhuna tercüman olmağa pek ziyade itina edilmis ve eihak mu • vaffak dahi olunmustu. Mütemeddin beşeriyetin ilk enmuzeci olan simal adammın Türk maşerinden neş'et ettiği bugün ilmen sabit hakikatler arasma geçmis bulunuyor. Zaten Akm piyesî de kuvvetli bir şür ifadesile ve âdeta tavusun en göz alıçı renklere boyanmış bir tüyile biz Türk'lerin bu ilk hayat zamanları mızı kendi gözlerhniz önünde canlandırmak istiyen ve hakikaten canlandırmış ta olan bir eserdir. Akm piyesi Vasatî Asya'da de nizleri, nehirleri, gölleri kurutan, çayırlan ve ağaçları yakan, mamu releri çöllere ceviren bir kuraklıktan bunalmış bir halkm bu cehennemî hayat içinde kasıhp kavrulan hayatını bize anlatmakla başlıyor. Büyük Türk Hakanı İstemi Hanın çadırm • dayız. Uç büyük Türk başbuğu olan Batı, Gü» ve.Doğu Beylerin oğulları Demir, Bomin ve Bayan hükumet u • sulünü oğrensinler diye Hakanın yamna gönderilmişlerdir. Hakanın Suna îsmindeki gayet güzel kızı bu üç genç arasında paylaşılamıyor. Fakat memlekette hayat bu genç kalplerin şakrak heveslerine uygun bir cereyan içinde değil. Ortalığı her gün daha ziyede çöle çeviren mütemadi ku raklık memleket ve millet için ikide bir yeni kurban istiyen büyük bir âfet mikyasile mütemadi ve musır tahripler icra edip gitmektedir. Ha • kan haber almış ve zaten gençler de Dan şehrimize avdet eden heyet azast Shkeei gartnda Sofya'da neler gördük? Dr. Tevfik Salim Pş. Şofya seyahati intibalarını gazetemize anlatıyor Bayram tatili esnasmda Sofya'ya kadar kiiçük bir seyahat yapan doktorlarımız dün avdet etmişlerdir. Heyet azası Sofya'da çok iyi bir şekilde karsılanmiflar ve iyi intibalarla av • det etmişlerdir. Sofya muhabirimiz heyetm eradakî (Lutfen sahifeyi çeviriniz) Hapisanede muharebe! £welki gece kanlı bir hâdise oldu, Şanghay llmanında Japon, Amerffc a, Pransa. ve İngOiz harp gemileri HAPtSHANEDE Umumî hapi sanede evvelki gece kanlı bir arbede olmuş, en Vaşington 12 (A.A.) Nankio'deazılı mahkumlaki Büyük Britanya, Amerika ve Fran • rın bulunduğu MZ elçilerinin Çin'deki Japon elçisi ve «Alnn> ı îbda eden Faruk Nafiz Bey dördüncü koğuşöğrenmişlerdir ki o günlerde üç bü mümkün olduğu takdirde Çin ve Ja ta adeta bir meypon kumandanlan nezdinde gayriresmi yük Türk başbuğu, çocukları Hakadan muharebesi nın yamnda olan Türk beyleri Ha • »ulh müzakerelerine iştirake davet makcereyan etmiştir. sadile yapoklan ziyarete burada daha kanın ziyaretine geleceklerdir. Bu kanlı hâdise büyük bir ehemmiyet atfetmektedir. Gençler bu ziyaretin hakikî makbir çok mahkumBu ziyaretin büyük bir harpten iç • sat ve manasını pek iyi bilmeseler de ların ve bu me tinap için yapdan son gayret olduğu Hakan onu pekâlâ hissediyor. İstemi yanda gardiyan zannolunmaktadır. Umumiyetle AmeriHan, kendisinden evvel iki hakanın Osman Ef. nin de Geçen gece kanlı bir hâdiseye sahne dlan Istanbuî Tıapisanesi ka bahriye mütehassıslan teşkilât ve tek Tanrı merhamete gelerek ku • ağır surette ya etmis, semaver yakılmıs ve eğlence rakhğı gökten göndereceği yağmur teçhizatlannuı faikiyeti ve harp gemi ralanmasım mu • baslamıstır. Fakat, bu koğusta bu larla dindirsin diye göğe kurban ve lerinin kudretli muaveneti sayesinde cip olmuştur. lunan mahkumlar muhtelif partilere Şanghay'da Japon'ların galip gelecek • rüdiğini biliyor. Şimdiki geliste beyGece saat birmensup olduklarından ve aralarında Ierini söylemekte ve harp ile sulh mü ler Hakandan evvel ziyaret edecekde bütün hapi daimî bîr münaferet bulunduğun • zakereierinin bu suretle sür'atle neti • leri Bilgicin tavsiyesile bu defa da sane sakinleri u dan, gece yarısından sonra böyle bir İstemi Hanın kurban verilmesi lâzıra celeneceğini tahmin etmektedirler. yuduğu bir sıraeğlence tertip edilmesi, Arnavut Sab* geldiğini söyliyeceklerdir. Burada İngiliz salibiahmerinin yardımı da dördüncü ko ri partisine aleyhtar olan Arnavut Hakan ile kızı arasında fevkalâde ğuşta bulunan Şanghay 12 (A.A.) Rahip Ja Sadık'ın canını sıkmış, esasen Arnamüheyyiç, yeryer çok yüksek muha cquinot ile gümrükler sabık komiseri mahkuml ardan Haıp sahaanda: Çin'li zabit ve neferler vut Sabri partisine diş bilediğinden vefeîere şahit oluyoruz. Eğer TürSebze hâlinde iki rairalay Hayley Bell gönüllü kıt'alan bunu bir fırsat addederek yatağın dım etmek üzere bu sabah mezkur serkeline selâmet gelecek olsa Hakanın üniformalarmı giymi» olduklan ve refakardeşi öldürdü dan kalkmış ve semavere bir tekme re ginrrişlerdir. kendi nefsini dahi seve seve feda etkatlerindeki 13 rahibe ile birlikte ü vurarak devirmistir. Bunun üzerine oŞimdiki halde Chapei vaziyeti sa • ğünden dolayı 24 mekten çekinmiyeceğine şüphe yokrada bulunan katiller birbirlerine girzerlerine genç tngfliz kadınlan salibi kindir. Çin ve Japon askerleri mev • sene hapse mahtur. Onun yandığı kendisi dahi kur ahmeri bayrağı bulunan 4 kamyonla kum bulunan Arzüerinde istirahattedirler. Maamafih, Hâdisenin miisebbip mişlerdir. ban gittiği halde gökün sağır kalmak hali hazırda harp mıntakası dahîlinde navut Sabri, ar Woasung'da şiddetli bir muharebe ollerinden katîl Sabri Katiller, tenekeden, masadan Ttr ta devam edeceğini pek iyi bflmesikalmıs olan Chapei sakinlerine yar • ( Mabadi 2 inci sahifede ) (.Mabadi 2 inci sahifede) kadaşlarına bir ç a y ziyafeti tertip dir. O selâmeti başka yerde bulu • nııııııııiMiııııııııııııııınııırnıııııııııınııııınııııııııııunıııııııııiMiın ırımımıiMnııtıııiHiııııııımmnmııiHnHimıımınıııııııııııınıımnnıııı yor. Kendisi kurban gitse de beis yok, fakat gençlere tavsiye ediyor ki bu belâdan kurtulusun çaresi zümrüt ovalı yeni ülkelere akıs ve uçustur. Mezar kazıcılar... Bu şimdiye | Beyler Hakanın nezdine geliyorIar, ve intizar hilâfına olarak bilgice \adar hiç temas edilmemiş bir müracaatleri neticesinde Hakanın mevzudar. kurban verilmesine mahal görülmeAka Gündüz, bu yeni romanın miş olduğunu haber vermekle söze da ki biz ona saheserin fevkinde başlıyorlar. Fakat bu ilk meserretli olduğu için üstünsah diyoruz hiç sözleri kara buluta benziyen pek bir tasannua kapılmamıstır. Kalemi kasvetli diğerleri takipte gecikmi ni, mezarcılann, cemiyetm ve mu yor. Hakan kurban gitmiyecek ama hitin içine batırmış, oralardan aldısemaya hiç kurban verilmiyecek te ğı mürekkeple yazmısbr. örperdi değildir. Ve bu kurban Hakanın güğiniz yerde hemen gülersiniz ve kahzel kızı Suna'dır. Şefkatli bir baba • kaha ederken derhal tedehhüş edersinın tahammül edemiyeceği kadar feniz. «Bu toprağın kızlan» m «Tankci olan bu yeni safha gençleri de çılTango» yu «Odun kokusu» nu «İki dırtacak bir âfettir. Baba yüksek süngii arasında» yı «Çapkm kızı» ve Türk Hakanı ruhunun bütün yucelik saireyi bize veren Aka Gündüz, ve inceliklerile bu âfetin taarruz e ile bambaşka bir sey vermiştir. dilmedik noktasını bırakmıyor. Millet pürheyecan ayaklanıyor. Gençler memleket içine atılıyorlar, Suna halk iki enstantane: Solda Kadiköy koşusvnda Muvaffak Bey madaîye takarken. sağda ölüm, hayat, ask nedir?.. Mezar arasma gidiyor. İstanbul koşusundan bir intıba Kazıcılar romanında Aka Gündüz tkinci perde de Hakan yerine Suİstanbul mıntakası atletizm heyeti dirîyor. Hiç timse tarafından temas Atletizm antrenörü Her Abraham bunu harikulâde bir görasle gösterna'nın kurban verilmesi tekHfinin tarafından tertip edilen büyük sokak ko ile atletizm federasyonu ikinci reisi Ahedilmemiş olan bu mevzuda içtimaî, miştir. entrika mahsulü bir tertip olduğunu siyasî, ruhî realiteler çok edebî ve şusu dün sabah yapılmıştır. Kosu, Şeh met Fetkeri B. de koşuculara nezaret Kısa peyzajlanndaki kuvvet, kısa öğreniyoruz. Başbuğların Hakan yaakıct bir üslupla âdeta çelik levzadebaşı'nda Letafet apartunanuun ötariflerindeki net edis, romanm he • etmişlerdir. nındaki oğullarmdan Demir Bilgic'i haya • hakkedilmiştir. nünde baslamış, Edirnekapı'ya kadar giyeti umumiyesindeki revanlık, bugüKosuya, Beşiktaş, Süleymaniye, ts". kılıç altında ölüm tehdidile hakikati Üçüncü sahifemizde okuyunuz. ne kadar yazdığı eserleri gölğelen • dildikten sonra ayni tarikle avdet ve YUNU* NADl tanbuispor, Eyüp, Topkapı InıHiplerme (Mabadi 2 tnci sahijede) baslandığı yerde bitirilmistir. {Mabadi 4 üncü sahifete) Ingiltere, Fransa ve Amerika'nın sıdh teklifine ehemmiyet evriliyor *ekiz ki^i ağır surette yaralandı «Mezar Kazıcılar» bugün başladı Dün iki büyük sokak koşusu yapddı İ MEZAR KAZICILAR I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog