Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

SEKiZîNCı SENE No. 7790 Sahip ve Basmuharriri NAPİ' İDAREHANESh karçıaıfe faini •aksua j ,Telgraf: İstanbul Comhuriyel 3 Başmuttarrir ktara mütfüru 22365. Matbaa : 22366 2323» »0473 Cumhuri Meclis Reisi dün gitti Meclis açılır açılmaz Bütçe Encümeni faaliyete geçecek, hükumetle müştereken tetkikata başlıyacaktır Büyük Millet Meclisi reisi Kâzım Pş. Hz., dünkü trenle Anka ra'ya avdet buyurmuslardır. Kâzım Pş. Hz., öğleden sonra Dolmabahçe sarayına giderek Gazi Hz. ne veda etmişler» bunu müteakıp Haydarpaşa'ya geç mişlerdir. Meclis Reisimiz denizde şiddetli bir lodos fırtınası hüküm sürdüğünden Haydarpaşa'ya Kuzguncuk tarikile ve otomobil ile gitmislerdir. Mecls Reisimizin tesyiinde Reisicumhur Hz. namına Seryaver leri Rüsuhi B., Dahilİye Vekili Şükrü Kaya B., Vali muavini, Polis müdürü Beyler daha bir çok zevat hazır bulunmuslardır. lis 15 şubat pazartesi günü saat 14 te açılacaktır. Muhtelif şehirlerde bulunan meb'uslardan bir kısmı Ankara'ya gelmeğe basla dılar. Meclis Reisi Kâzım Paşa Hz. nin de yarın buraya muva salatları beklenmektedir. Bütçe Encümeni Meclis açılır açılmaz 932 bütçesini tetkike başlıyacaktır. Bir rivayete göre hükumet evvelce 932 bütçesini Meclise tevdi ettiğinden 8 aylık varidat ne tayicine göre husul bulan vazi • yet encümende görüşülecektir. Encümen ve hükumet bu hususta müştereken tetkikat yapacak lardır. Bu suretle icrası lüzumlu görülen tasarruflar Bütçe Encü meninde tesbit edilecektir. CÜMA 1T~ŞUBAT A B O N E ŞERAİTİ. : MUDDET: jTÜRKİYEİÇİNf HARİÇ İÇİNİ * : Seneliği : 1400 Kr. : 2700 Kr. J : 6 Ayliğı I 750 Kr.<:»1450 Kr.»: Î^Ayiığıj ' 150 Kr. : 3 Ayhğı ( 400 Xr.*: 800 Kr.*: :< Nitshası faer yerde r =5 Millî vapurcular müşkül vaziyette ^ Kongreden sonra Türk tütüncülüğü Ankara'da toplanan Tütiin Kongre*i kısa süren in'ikadı devresinde tütüncülüğümüzün bellibaşlı mes'ele lerine temas etti, ve böyle bîr kongreden beklenebilecek vazifeleri ikmal ile dağıldı. Böyle bir kongre tütün cülüğümüz hakkında ancak mütalealar serdedebilir ve temenniler izhar edebilirdi. Kongre bunlan yaptı. Müstakbel tütüncülük kongrelerimizin daha esaslı tetkiklerle daha mütebellir fikirler izhar ede ceğini şüphesiz addederiz ve bu kongrelerin temadi et • mesini temenni eyleriz. Her halde vaktinin dar olmasma ve temas ettiği mevzularda müsbet neticeler vere cek esash tetkiklerle kâfi derecede mücehhez görünmemesine rağmen ilk kongrenin pek faydalı olmuş ol duğunu kabul ve hatta takdir ile kaydetmek lâzımdır. tlk kongrenin temennileri tütün cülüğümüzün en hayatî noktalarına temas eylemiştir. Bunlardan bazılan peyderpey tahakkuk etmeğe basladığı zaman Türk tütüncülüğü de kendi âleminde teşekküllenme yolunu tutmuş olacak ve işte ondan sonradır ki tütüncülüğümüz etraf ındaki kon greler zamanla daha manalı olup gidecektir. Kongrede, belki ifade edilmediği halde ilk tezahür eden mana tütüncülüğümüzün kendi âleminde teşki • lâtlandırılması lüzumudur. Tütün ziraatinin tahdide tâbi tuUılup tu • tulmamatı mes'elesi mevzuu bahsolduğa zaman, fena tütünlerin imhası lüzumuna temas edildiği zaman, tütün kredisinin ıslah ve tezyidi üze • rinde konuşulduğu zaman, tütünle rimize mahreç balmanın esaslı bir ihtiyaç ve meşgale olması lâzım geldiği üzerinde sözler söylendiği za • man hep tütüncülüğümüzün teşki l&tlandırılması mevzuu etrafında konuşulmuş demektir. Bu bahiste açık olmıyan nokta teskilâtlandırma isinin nasıl olacağı, nereden başlayıp nerede biteceği noktasıdır. Ve filhakika işte bu noktada fikirler henüz ta mamile tebellür etmiş bir halde bulunmuyordu. Tütüncülüğümüzün teşkilâtlandı • rılması işini hükumet mi yapmalı, buna tnhisar Idaremiz mi Önayak edilmeli, yoksa bu iş tütün müstahsillerinin kendilerine mi yaptırılmalıdır? Bunların her biri, üzerlerinde uzun boylu tevakkuf edilecek mevzular • dır. Acele ihtiyaç zamanlarında işe yarıyan her kuvvetten istifade olu • nabilirse de esaslı teşkilât yapılmak istenildiği vakit muayyen bir hattı hareket ihtiyan zaruridir. Devlet milletin bünyesinde zaten müte • şekkil en yüksek kudret olmak ha • sebile her işte olduğu gibi tütüncülüğümüzün teşkilâtlandırılması isinde dahi onun kuvvetinden, iradesinden ve idaresinden istiğna olunamaz. Ancak devletin bu müdahalesi teşkilâtın tamamen kendisi tarafından yapılarak kendisi tarafından idare olunmak iddiasma kadar ileri götürülemez. Belki müstakbel tarihte devletin bu dereceye kadar besatet, daha doğrusu azamet peyda ettiği bir devir gelebüir. Fakat jandarma devrini geçeli henüz çok zaman olmamıs olan devletin şimdiki vaziyeti bütün işleri kendi eline almasına müsait değildir. Devlet simdiki halde rehber ve müzahir olabilir. Tütün înhisarına gelince tütün istihsalimizin teşkilâtlandınlmasında bu müessesenin hakikî vaziyetini çok iyi bilmeğe ihtiyaç vardır. Tütün İnhisan devlete varidat tedarik etmek içîn vücude gelmiş bir müessesedir. O inhisar mevzuu olan tütünü Türk tütün müstahsilinden piyasa fiatile daha ucuza satın alır ve kendi piyasa fiatile, yani daha pahalıya satar. Bu daha pahalı olmak bahsinde mevzu sermayenin kân vardır, ve devlete ait vergi. Kâr ile vergi bir midir, yoksa ayrı ayrı şeyler midir mes'elesi daha ziyade inhisar işlerinin tetki > kinde tefrik olunacak bir muhasebe ameliyesidir. 23 vapurun sekiz on sene Meb'uslar Ankara'da toplanıyorlar, evelki gümrüğü isteniyor Meclis pazartesi günü 2 de açılıyor! Vapurcular, bu talebi haksız buldular, Ankara'ya heyet gönderiyorlar İstanbul İtha lât Gümrüğünün vapurcularımız dan, 1340 sene • sinden evvel mubayaa ettiklerî vapurların güm • rük resmini is temesi esasen iyi bir vaziyette bulunmıyan vapur cularımızı çok müşkül bir mev kie düşürmüştür. Vapurcular, bu talebi tamamen haksız buldukları cihetle, mes'elenin halli için Anka • ra'ya bir heyet göndermeğe karar vermişlerdir. Mtttî vapurlartmizdan: Tavüzadelerin selâmet vapuru Sirkeci rthttmmda.* Vapurculardan istenilen para, buhran do Esasen gümrük idaresmin utediğ: layısile vapurlann büyük bir parada haksızdır. Çünkü istenilen Millî vapurcular ( vergi mevcut bazı kanunlarla tea • kısmının bağh bulunduğu ve vapur ruz etmektedir. cuların mütemadiyen ziyan ettikleri Cumhuriyet hükumeti umumî şu sırada mühim paralar vermek, on harbe 69,000 tonluk vapurla girmiş ve harpten 15,000 tonluk kötü ve ları çok müşkül bir mevkie düsüreküçük vapurla çıkmış olan Türk ticektir. Yalnız^ dört vapurcudan on caret filosunu canlandırmak iste . vapur için 40 bin küsur lira istenü(lutfen taMfeyi çevtrtntg) mektedir. Ankara'da hazırlık Ankara 11 (Telefonla) Mec xn Ankara'ya hareket eden Meclis Retsi Kâzım Pş. Hz. Çin'de kanlı muharebeler Çin kuvvetlerinin kanlı bir taarruz teşebbüsü Hücum akim kaldı, şîmdi büyük bir Japon taarruzuna intizar ediliyor Reisicumhur Hz. Dün gece «Akın» piyesinin temsilinde bulundular Gazi Hz. dün gece, Dariilbedayi'd< ilk defa olarak temsil edilen «Akın» pi yesinde hazır bulunmuslardır. Gazi Hz. Darülbedayi san'atkârlannın gösterdikleri muvaffakiyetten dolayı memnun olmuşlar ve temsilin niha yetinde piyeste «Islemi» rolünü oynıyan Ertuğrul Muhsin Beyi yanlarına çağırarak tebrik etmişler: « Çok muvaffak oldunuz. Tebrik ederim» diyerek iltifatta bulun muşlardır. Gazi Hz. eserin müellifi Faruk Nafiz Beyi de huzurlanna kabul ederek takdir ve taltif buyurmuşlardır. Salonu dolduran yiizlerce halk kapıya yığılmış, Gazi Hz. nin teşrifleri sırasında Müşarünileyh Hz. ni I alkışlarla selâmetlemislerdir. Fransa İtalya'ya kızdı! M. Grandi'nin Cenevre'de irat ettiği nutuk Fransız'larm hoşuna gitmedi M. Litvinof ta Rusya'mn fikrini söyledi Paris 11 (A.A.) Fransız mat • buatı, M. Grandi'nin nutku hakkın • da oldukça siddetli mütalealar beyan etmektedir. Italyan murahhasının beyanatını yalnız Sosyalist gazeteleri, sol ce • nahın ileri unsurlarının naşiri efkâri olan gazetelerin tasvip etmekte ol > maları kayda şayan görülmektedir. Petit Parisien gazetesi M. Grandi'nin cidel ve munazıra noktai na • zarından öyle kolay kolay kendisîne hücum edilmiyecek bir hatip olduğu* nu yazdıktan sonra diyor ki: Maatteessüf bizim mantıkî zihniyetimîz jandarması bulunmıyan ve içinde kimse kimseye muavenette bulun • mıyan bir cite de hiç bir tehlikeye düçar olmamanm en iyi çaresi ruvel • verini atmak olduğunu kabul ede • mez. Esasen Italya'nın teslihatı harpten evvelkine nazaran yüzde kırk yedi nisbetinde, Fransa'nın ki (.Mabadi 4 üncü sahifede') Inhisarların Ankara'ya nakli Japon kUrVvetleri MançurF&e muhimmat boşaltıyorlar r Londra 10 Bugün Çin kuvvet leri, Şanghay'daki Japon mevzilerini ele geçirmek için iki defa hücum etmişlerdir. Her iki hücum zayiat ver dirilerek tardedilmiştir. Mançuri'de yeni kuvvetler alan Çin'liler Haıbin civarında Japon'lara karşı taarruz etmişlerdir. Burada kanlı muharebeler devam ediyor. Japonlar taarruza hazvrlamyor Londra 11 (A.A.) Changhai'dan Reuter ajansına bildiriliyor: Japon'Iar tarafından Chapei'in bazı noktalarına karşı yapılan siddetli bombardımandan sonra bu sabah Changhai'da hiç te hayra alâmet olmıyan bir sükun hüküm sürmekte idi. Japon'Iar, 48 saat sonra Chapei cephanesine icra etmek tasavvurunda bulundukları muazzam taarruz için takviye kıtaatı tahşit etmektedirler. Changhai'da yeniden bir takım yangınlar çıkmış ve beynelmilel mıntaka bir müddet alevlerin tehdidine maruz kalmıştır. Biraz sonra Çin mevkilerine YangTse halici üzerinden taarruzlar icra edilmiştir. Japon askerî erkânı, WangFoo üzerinde filoya rehberlik etmek üzere 16 pilot istemişlerdir. Çin'lilerin tayyarelere karşı kul lanmakta oldukları topçu obüsleri beynelmilel mıntakaya düşmekte devam ediyor. Çin askerî erkânı, Japon tayyareleri Chapei'deki Çin mevzilerini bombardıman etmek üzere beynelmilel mıntaka üzerinde uçmağa devam ettikçe hiç bir mes'uliyet kabul edemiyeceklerini beyan etmektedirler. Chapei civarında 8000 Çin mültecisinin bulunmakta olduğu bir kam pın Japon tayyareleri tarafından bombardıman edilmesi dolayısile ecnebi muavenet komitesi müdürü, Japon konsolosu nezdinde protestoda bulunmuştur. 50 maktül ve bir çok {Mabadı 3 üncü sahifedei Kalıyor tütüncülüğümüzün teşki lâtlandırılmasında tütün müstahsil • lerinin rolü.. Hakikaten bu rol kendi menfaatlerinin icabj bir vazife olarak onlarındır. Onların ve devletin. Devlet rehber ve yardımcı olarak tütün müstahsillerini kendi aralannda teşkilâtlanmağa sevkedecektir. Bu nun en müessir yolu ise bizzat tütüncülere yaptırılacak, yani onların hesabına yapılacak bir tütün ihracat bankasıdır. Giderek sermayesi tamamen tütüncülerin olacak olan bu bankaya konarede pek güzel işaret te olunmuştur. Teşkil edilen komisyon dün işini bitirdi Şehrimizde bulunan Güm ! „.„. rük ve inhisar lar Vekâleti Müsteşarı Adil Bey, dün, Tü tün İnhisar İdaresinde, inhisarların vaziyeti hakkındaki tetkiklerine de vam etmîştir. İnhisar ida • relerinin tevhit ve Ankara'ya Komisyon reisi Ra*it B. nakilleri îçin tetkikatta bulunmağa memur edilen komisyon da, dün Tütün inhisar Idaresinde, Heyeti Teftişiye reisi Rasit Beyin riyasetinde toplanmış, müzakeratta bulunmuştur. Komisyon, dünkü içtimaında tev( Mabadi 2 incî sahifede ) Franstz gaseteîennin tahdtdi teslîhat konferansındakı nutkuna ateş puskur duklerı Italya Haricıye Nastrt M. Grandi ııı IIIIMIIIIIIIMIIıııııııııııııııirIIIKKIIIIIIIIıııııııııııııııııııifııııııIMııırııııınif 1I 1 IHlMIMIHMIılinillirilillflllllillll IM Halkevleri açılıyor Gelecek haf ta cuma günü bütün şehirlerdeki şubelerin küşat resmi yapılacak III I l ııı Halkevleri Ankara umumî merkezi deki halkevleri de açılacaktır. Küşat gününe kadar halkevleri • nin muhtelif şubelerine kaydolun * mak için defterler açılmıştır. Her va. tandaş, hergün saat ondan on sekize kadar halkevlerine müracaat ede • rek buraya aza yazıUbilecektir. Halkevlerine girmek için Halk Fır • kasına mensup olmak şart değildir. Her vatandaş, bilâkaydü şart halkev {Mabadi 4 üncü sahtfede) inillllllllllMIIIIIIMnilllllllllllllllllllllllltlllllllllllinilllllllMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllMM vermek tamamen koyunu kurda ıs marlamak gibi olmasa bile işi mahiBu mahiyetme nazaran Tütün ınyeten ona bakmağa ehil olmıyan binisarının Türk tütüncülüğünü teşki • rine havale etmek demek olur. Türk lâtlandırmaktaki mevkii garip olur. tütününün iyi olması ve eski şöhretini Türk tütüncülüğü demek, Türk tü • ^ daima muhafaza etmesi inhisar İdatün istihsali demektir. tnhisar Idares! remizin de dikkat edeceği vazifelermüstahsil değil, müşteridir. O ma den ise de bu vazifelerin maksat ve hiyeti itibarile ucuza alıp pahalıya mahiyeti de başkadır. Hatta tütün zibatan bir müeuesedir. Şimdiye ka • raatinin tahdidi mes'elesinde bile İn3ar zaman zaman tütün işlerimizde hisarın rüyet zaviyesi başkadır. O da fnhisar İdaresi şunu yapsın, bunu tahdit ister, fakat o bunu kaçak ol • yapsın diyip duruşumuz, tütüncülümasm diye ister. Halbuki Türk tü ğümüzün vakit vakit maruz kaldığı tüncülüğü için mevzuu bahsolan tahzorluklara çaresaz olmak için elde başka teskilât bulunmamasından ileri dit, Türk tütüncülüeünün kıvmetini yükseltmeğe matuf bir düşüncenin geİmektedir. Yoksa tütüncülüğümüifadesidir. zün hal ve istikbalini fnhisarm eline Mezar Kazıcılar Turk gençlıgı, Artık evîn açıldı, Aka Gündüz'ün Oraya git ve gir!.. Son romanı neşre YARINDAN ba&lıyoruz. itibaren YUNUS NADt tstanbul Halkevi'nin 19 şubat ta küşat resmi yapılacaktır. Ayni günde Ankara, İzmir, Samsun, Eskişehir, Malatya, Diyarbekir, Af yon, Balıkesir, Konya ve diğer bazı vilâyetler •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog