Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

SEKiZiNCi SENE No. 2789 Sahip ve Başmuharriri r ! İDAREHANESİ: «*r* * ı; •' Tetgr3ftA,IstanbuliCa«nburiyell ı j Posta kutusnPN" 246* i Idare «nüdürü 32365. Matbaa |*<S04Ta mhuriy 932 bütçesi nasıl olacak?. Heyeti Vekile, Dahiliye ve Inhisarlar Vekillerinin Ankara' ya avdetinden sonra mühim içtimalar aktedecektîr Ankara 10 (Telefonla) Vekiller he . yeti Dahiliye Vekili Şükrii Kaya ve tn hisarlar Vekili Rana Beylerin baraya ao etlerinden sonra mühim iç timalar ak tedecektir. letler yeni büt' çelerini bu e sasa göre ya » pacaklardır. Heyeti vekilede konuşulmadan 932 bütçesinin ye kunu hakkında hakiki bir fikir edinme kabil değildir. Bu yekuna gore yen^en bazi Bu içtima tasarruf te'dbirlarda 3 üncii leri altnacağt ve kontenjan lit hükumetin Mectesi ve 932 lise bazı yeni tekbütçesi müza Başvekil İsmet Pş. Hz. nin Ankara'ya avdetlerinden bir intiba liflerde bulunakere oluna laşılmaktadır. Vekiller heyeti büt cağt tahmin edilmektedir. caktır. çe yekununu kararlaştırırken el • Bütçenin bütün hazırlıkları ikB. M. Meclisi de mevcut tahsilât miktarını ay • mal edilmiştir. Maliye Vekâleti Ankara 10 (Telefonla) ö 932 bütçesinin ihzarında esas tu nen kabul etmiyecek, ihtiyatlı davranarak bundan daha aşağı bir nümüzdeki pazartesi günü açı tulacak olan son 8 aylık tahsilât miktar tayin eyliyecektir. Yeku • lacak olan Büyük Millet Meclisiyekununu tesbit etmiştir. Bu ye kunan geçen seneye nazaran ol nun tesbitinden sonra her vekâ • , nin küşadı hazırlıklarına baslan dakça noksanlık gösterdiği an lete hisse ayrdacak ve vekâ mıitır. PESŞEMBE 11 ŞUBAT 1932 | MÜDDET:! TÜRKİYE İÇİN f j Seneliği :<1400 K r / ^ 2 7 0 0 j | 6 Aylıgı j I750 Kr.*;»1450 Kr.l » I 3 Ayhğı | t 400 Xr5 j 800 j 150Kr.»h En büyük konferans: Silâhlarm tahdidi! Silâhlarm tahdidi için Cenevre'de in'ikada başlıyan konferans, mahîyeti itibarile şimdîye kadar aktolunan bütün beynelmilel konferanslann en büyüğü sayilmak lâzım gelir. Bu türlü siyasî konferanslarda şimdiye kadar ekseriya ya tekevvün etmiş bir harp hali yerine veya o istidattaki bir vaziyete bedel az çok devamh bir sulh hayatmm tesisi maksadı takip olunduğu halde bu defaki konferansta milletleri ağır yükleri altında ezen harp silâhlarının tenkis ve tahdidi suretile eğer imkânı varsa giderek harp ihtimalinin ortadan bilkülliye kaldınlması gayesi istihdaf olunmaktadır. Beşerîyeti en iptidaî vahşet devirlerinde yasatan harbin bir bakıma | göre felâketli bir *ey olduğuna şüphe yoktur. Fakat sebepsiz bir taarruza uşrıyan her hangi bir millî mevcu diyetin kendi nefsini müdaf aa ıztırarUe giriştîği cidaldeki kutsiyeti de inkâr/ı mecal var mıdır? Bu da harbin diğer bh bakıma göre ne müthiş bir zaruret olduğunu isbat eden diğer bir hakikattir. O halde insarlar arasında haksız harpler zuhurunun önüne geçmek ve haksız yere zuhur edecek harplere karşı toplu bir mukavemet ve hatta icabmda toplu ve kahir bir muka bele sekli bulmak lâzım gelir. Bu umumî tarihin son umumî harpten sonraki nesillere tahmil ettigi tarihî bir dönüm noktasıdır ki kendisinde beseriyetin cereyanına yeni düşüncelerle yeni istikametler vermek kabiliyetlerini taşır. Her halde beynel milel ihtilâfların silâhtan baska hal çareleri bulunmak zaruridir. Bu takdirde beseriyeti kendi ağır yüklerile ezen teslihat yanşlan makul bir tenkis ve tahdit île hafifliyecek, insan » lar daha ulvî sulh prensiplerile daha huzurlu bir hayat yaşamağa imkin bulacaklardır. Süâhların tenkis ve tahdidini zarurî kılan diğer bir âmil de son senelerin iktisadî buhranları içinde kıvranan Adem oğullarınra geçirmekte olduğu cehennemî hayattır. Her milletin bütçesinde millî müdafaa bü yük yekunlar işgal etmekte ve bil hassa umumî harpten sonraki fazla vergiler de bütün milletleri büyük bir çıkmazla karşı karşıya bulundurmaktadır. Bu buhranlar içinde bunalan f ikirler silâhlarm tenkis ve tahdidinde beşeriyet için az çok huzur ve rahat ümidinin şulelerini görüyor. Fil hakika milletlerin silâhlanma mecburiyetleri umumun ittifak edeceği bazı esaslarla hafifletilebilse şimdiki vergi mükellefiyetlerini yarı yarıya değilse bile her halde ehemmiyetli surette azaltmak mümkUn olacaktır. tşte Cenevre'de toplanan teslihatın tahdidi konferansı umumî mahiyet ve manzarası büyük hatlarında şu arzettiklerimizden ibaret olan mes'eleleri halletmeğe çalışmak maksadile içtima etmiş bulunuyor. An • cak mes'elenin mahiyet ve maksadı ulvî olduğu kadar ameli hal çarelerinin bulunması maatteessüf zannolunabileceği kadar kolay değildir. Bu müşkülâtın pek çok sebepleri ara * sında bazı milletlerin fazla teslihatla tahakküm daiyelerine ve diğer bazılarının ise haklı endişelerine büyük bir mevki vermek lâzımdır. Umumî harpten guya galip çık • mış bazı devletler dünya haritasına istedikleri şekil ve kıyafeti verdikten sonra kendilerine dişlerine kadar silâhlanmak hakkını alarak diğer milletleri bu haktan mahrum ve adeta kahır altında yaşamağa mahkum bir vaziyete sokmuşlardır. Onlar bu vaziyetin îdamesîni kendi selâmet ve emniyetlerinin ilk şartı biliyorlar. Kahır altında yaşamağa mahkum edilen milletlere gelînce onlar da hic ol • mazsa insan olarak müsavat hakkını talep etmekte musırdırlar. Bazı milletler diğer milletler üzerinde bir nevi hekemonya tatbik etmek istedikçe 'dünyada sulh fikrinin takririne im • kân bulunmıyacağını söylemege hacet bile yoktur. Hekemonya fikrinde ısrar ilk fırsatta bütün kuvvetile patlak verecek bir harbin ilk âmilini teşkil eder. Umumî harpten sonra teşkil olu • nan Akvam Cemiyeti artık milletler arasında «ıhur edecek ihtilâflan sulhan halledecek bir müessese idi. Nitekim şimd'ki teslihatın tenkis ve tahdidi konferansı dahi işte o tnüessesenin pek tabiî bir zeylinden iba rettir. Şimdiki konferansm müsbet hir neticeye varıp varamıyacağını an ııııımıı Vekile Mühim İçtimalar Arefesinde... lllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllılllllllllJllllllllllllllllllllllllinilllUIIIIIIIIIMIHMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII Çin Japon ihtilâfı İki taraf ta uzun bir har p Maliye Vekâleti bütçenin ihzarında için hazırlık yapıyOr tutulacak esasları tesbit etti!.. Ingiliz'ler ile Fransız'lar Şanghay'a yeniden kuvvet göndermektedirler deki Japon kıtaatı kuman&am Jeneral Eonjo resm&ni teftiş ederken ften&l Tâtaatıntn geçtl Paris 8 (H. Radyo) Aksayi Şark harekâtına dair son alman haberler çok heyecan verici mahiyettedir. Japonya'dan gönderilen takviye kıt'aları karaya çıkmış, bütün Japon cephelerine dağılmıştır. Voşung istih • kâmmm son bombardımanı esnatuu da Çin askerleri hep birden siperler» den f ırlayıp süngü hücumuna geçmiş* ler ve Japon'lar oldukça telefat ver« mislerdir. Millî Çin hükumeti Çin or(Mabadi 6 tnct sahifede) Tahran'dan Cenevre^ye» Tevfik Rüştü B. Moskova'dan geçtî, Berlin tarikile Cenevre'ye gîdiyor reflerine verilen ziyafette hazır bulunmuşlardır . Tevfik Rüştü Beyefendi, gece büyük tiyatroda verilen müsa mereye teşrif etmişlerdir. Cenevre yolunda Moskova 9 (A.A.) Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey. efendi ve refakatindeki zevat dün akşam Moskova'dan Cenevre'y» hareket etmişler ve istasyonda ha* riciye kcmiser muavinleri, Türk sefareti erkânı, Alman, Iran ve ftalyan sefirleri tarafından se v lâmlanmışlardır. Tevfik Rüştü Beyefendi öğ leden sonra Türkiye ve İran se faretlerinde tertip olunan resml kabullerde hazır bulunmuşlardır. tran Hariciye Naztrinın telgrafi (Mabadi 6 tnct sahifete) Şeker bayramı da geçti! Kar ve soğuk çocukların lâyıkile eğlenmelerine mâni olduL Reisicumhur Hz. Reisicumhur Hz. dün saray daki dairelerinde meşgul olmuş lar, bir tarafa çıkmamışlardtr. Artik yavaş yavaş irikiraza başlıyan ath arabalar tu bayram da çocuklan gezdirdıler Urfa meb'usu Dr. Rafet B. vefat etti Urfa meb'usu ve Başvekil İsmat Pş. Hz. nin dayıları Dr. Rafet B. An kara'da vefat et miş, cenazesi ev velki gün mera simle kaldırılmış lır. Cenaze alayında Başvekil Pş. Hz. ile vekiller, meb'uslar ve merhumun dostları hazır bı; lunmuşlardır. Moskova 7 (A. A.) «Gecikmiş tir» Refaka tinde Hüsrev, TrabzoıVda 3 kişi tipiye Hasan Vasıf ve Şükrii Beytutularak dondu! ler olduğu halde Moskova'ya Trabzon 9 DeseretÇaycuma gelen Tür • yohında üç kişi tipiye tutularak kiye Hariciye donmuştur. Vekilİ Tevfik Bursa'da soğuklar Rüştü Beye Tevfik Rüştü B. Bursa 10 (Hususî) Bugün fendi, Hariciye komiserliği taraBursa'da derecei hararet (19,6) fından kendileri için otelde Ha dır. zırlanan daireye inmişlerdir. Bursa 8 (Hususî) Sekiz A1Tevfik Rüştü Beyefendi, öğleman genci bugün Bursa'ya geleden sonra hariciye komiser muarek kızaklarla Uludağ'a çıkmak b d i 6 ıncz sahifede) vinleri M. Karahan ve M. Krestinsky'yi ziyaret etmiş, akşam şe Soğuklar IIIIiniMlllllllllllMIIIIIIITIIIIII Ramazanm yirmi beşine kadar oldukça mutedil devam eden hava birdenbire bozmuş, şiddetli bir karayel fırtınasîndan sonra kar yağmağa başlamıştı. Bayramm birinci ve ikinci günleri dondurucu soğuklarla kıs men karlı olarak geçmiştir. An cak evvelki gece şiddetli bir yağmurdan sonra soğuklar azalmış, Iamak için Akvam Cemiyetinin te mellerinde salâbet ve samimiyet bulunup bulunmadığını araşhrmağa ihttyaç vardır. Böyle yapıhnca ise maatteessüf işin masdarının bozuk ol • duğu gorülür. Filhakika Akvam Cemiyeti insanIarın huzur ve rahatına hizmet etmek içîn değil, belki Versay muahedenamesinin tatbikatını beynelmilel bir zamân altına almak maksadile tesis olunmuş bir cemiyettir. Akvam Cemiyetinin esasmda bazı milletlerin menfaatine hizmet etmek maksadı vardır. Bu maksat diğer bazı milletlerin ihmalini zarurî kılan bir maksattır. Demek ki işin esasında salâbet ve sa mimiyetten eser yoktur. Nitekim zâhirde guya Akvam Cemiyetinin takviyesini istihdaf eden son Fransız teklifi hakikatte cemiyeti Fransız bayramı büyük bir iştiyak ile bekliyen çocukların kırılan neş'eleri biraz yerine gelmiştir. Havalann soğuk gitmesi bayramın bariz bir neş'esizlik içinde geçmesine sebep olmuştur. Bayram yerlerinde hiç bir hareket görülmemiş, ancak dün çocuklar bazı yerlerde arabalar, ( Mabadi 6 tncı sahıfedf. ) En güzel geçen gece.~ Balomuz son senelerde verilen baloların en eğlencelisi oldu MII|llllllf11l1ll11l1lllllllll1IllllllllMlllltllt11lllllllllllllMI1lttllll1IIIMIfllfllIllllllllllllllllllimilIllflriltlHlllfrifHnn nilllinnillinillMIIIIIHIIIIIIIIIIMIIIIIIIMlllllllllUIIIIIMIIIIIIIinHIIIMIIIIIIIIIIIIIUIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIUIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll maksadına daha ziyade hâdim olmağa sevketmek istiyen bir tekliften Merhum Rafet B. başka bir şey değildir. Cumhuriyet İsmet Pş. Hz. ne ve Talihin ne acı cilvesidir ki tesli merhumun bütün ailesi efradına beyanı hatın tahdidi konferansı Çin'Iilerin taziyet eder. kafasında patlıyan Japon toplarımn / ^ mermileri altında açılmıştır. Bir ta raftan Cenevre'de teslihatın tahdidi için çareler düşünülüyor, diğer taraf tan uzak şarkta insanlar kan ve ateş içinde yüzüyorlar. Denilebilir ki fikir başlamıştır ama insanlar henüz bu f ikrin yüksek icaplarını tatbik ve icra mevkiine çıkaracak bir olgunluk derecesine vâsıl olmamışlardır. Cenevre'de herkes haktan ve sulhtan bahsedecek, fakat simdilik her memleket kendi âleminCUMARTESÎ gününden itiba . de kendi ihtiyaclannın emrettiği yolren neşre başlıyoruz. da yürümekte devam edecektir. YUNUSNADl Mezar Kazıcılar Aka Gündüz'ün Son r o m a n ı Matbuat balosundan bir kö$e J Matbuat balosu evvelki gece Maksim salonlarında verilmiştir. Bu se neki matbuat balosu yalnız bu seneki değü, belki son senelerde verilen bütün baloların en mükemmelf, en muhteşemi olmuştur. Temiz ve kibar bir hava içinde çalan iki mükemmel {Lutfen sahifeyi çevlrinte) ' ıiiflilıifi m tims.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog