Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi ancu cüz'ü çıkmışfır Genç Türkiye'nin Genç millî Talim ve terbiyesi 1? Dokuzuncu sene: No. 3057 umhuri tSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet, istanbul Posta kutusu* lstanbul No 246 Telefon: Başmuharrir: 22366, Tahrlr müdürü: 23236, İdare müduru: 22365. Matbaa. 20472 Hayat Ansiklopedisi Mektebe başlarken alacağınız en miihim ve en faydalı kitaptır 9 BiniMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIMMI I Başvekilimiz Bugün Istanbul'a Geliyor Fırka Grupunda dünkü içtima ııııımıiMimııııııiJiııijimıııııııııııııımıiHiıııııııııııııiMimıııiHn Ankara 8 (Telefonla) Va purculann vaziyetini tesbit eden kanunun muhtelif safhalar geçirdiği, vapurların satın almmasına ait hükmün tatbikat safhalarinm takarrüp etmek üzere bulunduğu malumdur. Aldıinmız malumata göre tktisat Vekâleti kanunun neşrolunduğu günden bugüne kadar geçen zaman zarfındaki vaziyetlere bakarak bu Millî talim ve terbiyede ve millî hususta yeniden tetkikat icrası lükültiirde Gazi'nin yanında ve izinzumunu duymus, eğer kanunî ufak de yürüyen pek yakm arkadaşlar tefek bazı tadilât yapılırsa bu mühim dan doktor Resit Galip Beyin irfan millî mes'elede alâkadarlar kadar hayatımızı yürütmeğe davet olu memleketin dahi yüksek menfaat nuşu ton aylann en mantıkh işlerinlerine muvafık neticeler alınabile den biri oldu. Millî tarih sahasrnda ceği kanaatlne vasil olmuştur. olduğu gibi millî dil işinde dahi Bu tetkiklere ve onlara istînat eDoktoru en ağır başlı ve en ciddî dilerek icrası tasavvur ohman ta mütefekkirierden biri olarak gör dillere göre hususî vapurlann satın dük. Kendisinin hayatı oldum ola alınmasından vazgeçilecek, bunun sıya milliciliktir, ve genç Doktor, yer'ne vapurcular arasmda esaslı Türk gençliğinin bir ideal etrafında bir teoekkül yapılarak memleketin topluluğunu ve böylece yepyeni bir kapotaj hizmetlerinin gerek resmî hayatiyetle yepyeni bir varlığa give gerek hususî teşekküller taafındilmesini dün ve evvelki giinden dan muntazaman ifası, tarifelerde değil, çoktan kendisine kucaklanade inzibat ve intizamm hükumet cak en biiyük millî iş edinmişth. kontrolü ile tesisi temin olunacak • Gazi memleketteki seyahatlerinden tir. Bütün bu işler böylece tanzim obirinde Doktoru Mersin'de gördüçü lunurken bundan sonra yeni vapurzaman bu genç tmsurun kıymetini lar alınması dahi bir takım e*asli j . ı ı .1 T Ankara 7 ikVıciteşrin (Başmuharririmizden) Buna süphe yok ki Türkiye'nin daima çelik gibi düşünen en genç ve en kuvvetli unsuru bizzat Gazi'nin kendisidir. Hukuktaki inkilâp için bile en kuvvetli sözleri bu Başbuğ'un söylemiş olduğunu tarih hayretle yazacağı gibi yeni Türkiye'de millî talim ve terbiyenin haîz olması lâzım gelen ma hiyeti dahi en şamil ifadesile gene o bîze anlatmıştı, altı yedi sene evvel. Ve nihayet millî talim ve terbiye millî bir kültüre münteha olmak icap ettiğine göre bu sahada gidilecek yolu dahi filiyatile bizzat kendigi temelleştirmekte ve yiikselt mektedir. Vapurculuk kanununun tadili kararlaştı Hususî vapurlar satm alınmıyacak, vapurcular şirket yapacaklar İsmet Pasa Hz. Hususî işleri için bugün şehrimize geliyorlar Ankara 8 (Telefola) Baş . vekil İsmet Paşa Hazretleri hususî işleri için bu aksamki trenle İstanbul'a hareket buyurmuşlar, istasyonda Büyük Millet Meclisi Reisi Kâzım Paşa Hazretleri ile, vekiller, meb'uslar, erkânı as . keriye, sefirler tarafından teşyi edilmişlerdir. Başvekilimiz iki gün sonra ailesi ile birlikte buraya dönecektir. Hoover mi, Roosevelt mi? 74 milyon Amerikalı dün reyini verdi! Bütün Amerika dün geceyi uykusuz geçirdi, neticeyi bugün öğrenebiIeceğL Hafta tatili Anketimiz bitti Yeni kanun luyihastntn eaaslârtnı hazırhyacak olan İktisat VekiU Celâl Bey hususî mîîlî vapurculuğtm esaslı tekemmüllere tâbi turulması ve bm netice millî flctisadın inşirah verakişafı gayelerini temin etmeğe ma tuf bulunmaktadır. İktisat Vekâletinin bu tetkik ve asavvurlan Fırkaca dahi buvafık gorülmektedh*. Vekâletm mevcut kanunu yukanki esaslar dahilinde tadil edecek kanun Iâyihalarmı Heyeti Vekileden geçirdikten sonra Meclise getirmesine intizar olun • m*ktadjr. r .^r~* * K > ^«., l Mabadi 6 mct sahifede ) Pazara tahvil fikri ittifakla tasvip edildi Hafta tatili hakkmdakî anketimiz kat*! bir kanaat lüzurrru kadar fikir vermiş ve nihayetlenmiştir. Aldıgmuz cevaplar yüzde yuz bir ekseriyetle tatilin cumadan pazara tahvilini tasvip etmiştir. Medenî dünyanm bilhassa iktisadî hareketlerine aksa • madan uyabilmek yolunda bundan baska çare de yoktur. Hafta tatüini buh ran geçinciye kadar muvakkatcn kaldîn ma teklifi tasrihlerimize raâmiBi maalesef yanlıs anlaşılmıştır B* sisteoıi tatbik etmek; her ferdin hrftada xAx yüm istirahat hakkını elinden aln»k ı»s. ğil, her •müessesede tatil günl«nn •»«.ya koyarak mesaiye halel getarmem^k demekti. Anketimizden beklenen asıl gaye; pazan tatil günü yapmak oldu ğuna göre matlup hasıl olmuş demek • tir. Son cevaplan da bugün dercediyomz: Ben Ücaretle meşgulüm ve hafta tatilinln kalkmasma taraftar değilim Tatil (Mabadi 6 tncı sahifede) Âmerika Reisicumhurlugunoîr Mr. Hoover Nevvork 8 (A.A.) DSn Nevada Dierhıde kâm bir sehir olan Eleko'da rioover, maden amelesi ile çiftcuere bir nutuk söylemiştir. in knrvetli iki namzedi " Mr. Roosevelt Musarünileyhin telsizle nesrolunan nutkundan evvel bir nutuk söylemiş sabık Reisicumhur M. Coolidge M. Hc {Mabadi 6 tncı nahifede) „o n u c l I S T n « yo lunda kendi j u m a alınaJıia bir Js A bfiglonacaktır. kîka bile tereddüt etmemişti. O giinden bugüne doktor Reşit Ga • lib'in müstesna ve telâşşız bir te kemmül yolunda olduîrumı biz adım adım ve memnuniyetle görüyor ve takip ediyorduk. Dün doktor Reşit Galip Beyi Maarif Vekâletinde ziyaret ettik. Türkiye'de ilk mektepten Darülfünu na kadar bütün irfan işleri üzerin • de daha »eneler ve senelerce dur madan çalışmak lâzım geldiğine bizzat kani olduğumuz cihetle yeni Maarif Vekilinin omuzlarma yük • lendiği yiîkün büyüklüğünü ve ağırlığını biliyorduk. Ayni bilgiye, belki daha büyük vukuf ve salâhiyetle malik olduğunu bildiğimiz Doktoru masasmm başında bermutat telâs sız ve sakin calışıyor bulduk. Bu hal onun başlıca karakteristiğini teşkil eder. Yeni Maarif Vekili ile millî talim ve terbiyemizin şurasına burasına temas ederek konuştuk. İrfan ha yatımızda hakikaten yapılacak çok sey vardır, ve bunlar en mühimmi diğerlerinden önce yapılmak sure • tile hep başartlacak, bu büyük işte sıra, ıttırat ve intizam takip edile • cektir. Filhakika millî talim ve terbiye işinde en büyük iki âmil imkân ile zamandır. Bununla beraber Doktor cari isler üstünde ve dısında olarak tez elden başarılacak bazı işlerin imkânını şimdiden elde etmiştir: Ankara'da belki Galatasaray'ımızdan kuvvetli mükemmel iki lise (kız ve erkek), mükemmel bir teknikom, ilk ağızda bir kac yüz bin cilt kitap alacak bîr millî kütüpane ve millî büyük bir müze. Bunlann hepsi millî hayata temel teskil edecek şeyler olup doktor Reşit Galip onlari âdeta mevcut program dışında şimdiden elde ettiği imkânlarla temin etmek çaresini bulmuştur. Hususî idare Ierin muallim mektepleri yapılmak üzere be? sene müddetle Maarîf Vekâletine verecekleri % 10 lar dan mütebaki paralar arastınlmış ve bunlann biran evvel Vekâlete gelmeleri için biraz sıkıca çalışılmış. Netice olarak şimdi elde 900 bin liradan ziyade nakit ve peyderpey tahsil olunacak 1,800,000 (bir milyon sekiz yüz bin) lira vardır. Gö rüyorsunuz ki ehemmiyetleri büyük olan bu işler âdeta bütçe harici olarak şimdiden temin edilmiş gibidir. Doktor Reşit Galip Bey tekni kom'lara fazla ehemmiyet vermekte olup Ankara'da ilk vücude geti • rilecek bir mükemmelinden sonra bunları memleketin furasıada bura Hulâsa yeni tasavvurlar resmî v« Frugi Hz. fabrikalarda Misafirimiz dün Mezbahayı, Fesane, Bevkoz fabrikalarmı gezdi 933 Türkiye Kraliçeliği Güzellik müsabakasma girmek istiyen hanım kızların kaydına başlandı Güzellik müsabakamızm kaytt mu amelesi dünden itibaren başladı. Mü sabakaya istirak etmek istiyen hanım lar, her gün saat ondan altıya kadar idarehanemize müracaat ederek kay dedilebilirler. Müracaat eden hanım lara fotograflarmı çektirmek üzere bir vesika verilmektedir. Resimler, bizim hesabımıza çektirilmektedir. Hanımlar, aşagıda isimleri yazılı fotoğrafhan»'erd°n hangisine isterlerse müracaat ede bflirler. Foto Artistik ^İstiklâl caddesinde Kurtuluş hanmda) Foto Etem (Babıali'de Cağaloğlu yokusunda) Foto Febüs (Beyoğlu'nda İstiklâl caddesinde) Foto Fem'na (Beyoğlu'nda İstiklâl caddesinde) Foto Franse (İstiklpl caddesinde Vayir^erg rotografhanesi). Foto Kanzler (Taksim civannda, İstik'âl caddesinde) Foto Rökor (İstiklâl caddesinde 115 numara) Foto Sebah ve Joallier (İstiklâl caddesinde 4 3 9 numara) mııııııuı Yeni kontenjan LJstesinin esasları Hazırlanan liste ehemmi yetle bekleniyor Ankara 8 (Telefonla) İktlsat Vekâleti ay sonunda neşredilecek ve kânunusanide mevkii tatbika konacak olan yeni kontenjan lfs^esinin esaslannı hazırlamış gibidr. Bu listeye yeni esaslan ihtiva etmesi iti barile büyük bîr ehemmiyet veril • mektedV. Yeni liste 6 ay müddetle muteber olacaktır. Bu listede bedelleri büyük bir yekun tutmıyan bir çok ithalât maddeleri kontenjan harici bırakı lacak, maamafih memleketim'zde yetişen maddeler için himayekâr esaslar takip edilecekth*. Misaftrtmiz Furugi Hz. üe refakatindekl zevat mezbaha önünde... Fr ugi Hz. bugijn Donanmayı Ziyaret edecek İran Hariciye Nazın Furugi Hazret • leri, dün sabah, refakatinde İran heyetine mensup zevat, Belediye erkânı ve mihmandarlan Refik Âmir ve Cevdet Beyler olduğu halde Halic'e giderek Mezbahayı ve Feshane mensucat fabrikasmı gezmiştir. Müşarünfleyh Hazretleri köprüden Liman Şirketinin İş motöri'e evvelâ Mezbahaya gitmis, burada Mezbaha müdür ve memurini tarafından karşı lanarak müessese bastan basa gezdi rilmiştir. Furugi Han Hazretleri kesııie, yüzme ameliyelerinde hazır bulunmuş, sında taaddüt ettirecektir. Fenne ve fennin tatbîkatına istinat eden hayat adamları yetiştirmek için bunlar filhakika ilmî ve amelî Darülfünun'lar hükmündedir ki ehemmi yetleri bir bakıma göre Darülfü nun'lardan asla geri değil, belki ileri sayılsa caiz olur. Doktor Reşit Galip Beyin millî talim ve terbiyede temin edeceği tekâmül ve terakki yalnız bu say dıklanmıza münhasır değildir. Biz yanında iken beden terbiyesi için Avrupa'dan getirilecek mütehass» sın nası! seçileceği hakkında karar verildi. Dil tetkik cemiyetinin mesa faaüyet hakkında izahat alnoş ve bundan sonra Mezbahanın yanmdaki buz fabriksnu gezmiştir. Mezbahadan sonra gene motörle Defterdar'a gidilerek Feshane fabrikası ziyaret edilmiştir. Misafirleruniz bura • da da Sanayi ve Maadin Bankası er • kânı, fabrika müdürü tarafından istikbal edOmis, müessesenin bütün kısun lan gezdirilmistir. Furugi Han Hazretlerile diger İran'lı misafîrlerimiz fabrika mamulâtmı ayn ayn tetkik ederek, fabrikada gördükleri intizamdan ve mamulâhn nefaset ve güzelliğinden dolayı alâkadarian tebrik etmişlerdir. Furugi Hazretleri buradan motörle köprüye gelerek Perapalas oteline dönmü^tür. Misafirlerimiz, öğleden sonra saat (Mabadi 5 Inci sahifede) isi etrafında konuşuldu, ve Darül fünun'a kadar bütün işlerin ehem miyetle takip olunduğunu gösteren muameleler ve mükâlemeler geçti. Sözü geçmis iken haber vermiş olayım ki yeni Maarif Vekili Darülfünun işinde dahi itidal ve sükun ile hareket etmek yolundadır, ve filhakika esaslı işler de büyük neticelere ancak böyle gidilebilir. Hulâsa etmek için diyebiliriz ki genç Türkiye'nin genç millî talim ve terbiyesine genç ve çok çalışkan yeni bir Vekil ile yeni ve parlak ufuklar açılnuş bulunmaktadır. Poto SüreyyaJ Şimalî Amerîka'ya kadar mükemmel btr yahat yapmış olan ük Turkıye Guzeüüt Kraltçesi Feriha Hantm Foto Süreyya (Beyoğlu'nda Tünel Lutfen sahifeyi çevirinız illlllllllllllillllllllll! Tütün kanunu Kanuna standardize mecburryeti konuldu Tütün kanununda yapılan tadilât dolayısile tütüncüjüğümüz büsbü tün başka bir şekil alacaktır. Tütün İnhisan Müdürü Mithat Bey tütün komisyonunun mü zakeresine iştirak etrni^ ve yeni lâyjhar esaslı tadilât tutün İnhisan Muduru yapmağa mu Mithat B vaffak olmuştur. Balkan konferansma Türk heyeti murahhasası ile birlikte giden Mithat Bey Romanya'da da tütün hakkında tetkikatta bulunmuştur. Romanya'nın her sene yetiştirdiği ( Mabadi 6 tncı sahifede ) Dün Bugün ııııııııııııııınııııııııiııııııııiMMiıııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııiııınMiııııııııııııınıııııııııiııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııniMiııııııııııııııınHiı YUNUS NADt Genç Aman kardeşim, arka sokaktan geçelim... lçeride babam oturuyor, utanınm! İhtiyar Aman birader, arka sokaktan geçelim... İçeride mahdum oturuyor, utanırım!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog