Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Ctmtfcnriyef 8 TefrTnBanî 1932* İPEKİŞ'İn Yeni ve Büyük Bir Muvaffakiyeti ...H.^«WWnlwHtımflWWWWWWiailllMlllllBniHnBmHwwnl,ı»». İpekiş kadm çamaşırları ve elişleri dairesi açıldı jriMiıııımrıııımıımfmtfMtımnmnmttı ı«ı«iHinııı»ıttın««iMimMiıımmt»nii"inımıtnııımmmnı»Mi«ıınnMHt»m»nımmmm»»nıiııı niu i İ IPEKiŞ kumâşlarından yapılmış, elişleri ile süslü en zarif, en cazip: | | ! Pijamalar, ldmonolar, j Blüzler, kombinezonlar, I her türlü iç çamaşırlraı... | i tPEKtftehİ modellerden SERAPA iPEKiŞ: { tPEKlŞ modellerin4*n Yatak takımları, yastıklar [ İşlemeli salon perdeleri | Cazip cîhaz takımları, { Cana yakın bebek levazımı..| Miııııııı.Mi«M«««HHiMm.im Her biri birer şalıeser olan bu modelleri İPEKİŞ'e gîdip görünüz. GRiPE TUTULMAYINIZ NEOK ALÎ11İN A aldığınızda Vficüdünüze gripe karçı en kuvvetli silâhı vermlş olnrsunoz. MİDEYİ ve KALBİ KATMYYEN YÜRMAZ Her eczanede saölır. Her sabah bir kaşe Dr. thsan Sami İSTAF1LOKOK AŞISI* | stafilokoklardan mfiteTelIît (erl genlöc, kan çıbans, koltnk alb | çıbam, arpacık) re bütün cüt ha*| hklarma karşı pA tesfan bir dır. Drvanyolu No. 189 O h Te rührerl hatabktor "Ucuz Mallar Pazarı hmut Pasa'da. Yeni mevrudat 33 er kiloluk MOhOrlO çuvallarda HAKKIEKREM Alman kitftpçi, Aiman Idtaplan en ocuz satar. Beyoglu lstiklll ctddesi 390, tsreç sefared karçıandt. Dr. Bahattin Şevki Babuül caddmri MMerret karfmada Avnl Bey «parttmam kad«r BALCILAR tnağazasmda tasfiye munasebetile açılan I* Snltanhamamı'nda Ademi iktidar ve bel gevşekliğine k*ı*ı enraOesslrdert 8 E R V O I N haplaod». Depon, tstanboTda SrkecTde Afi R n Merkez eczmesidir. Tı^nyt 150 knraj posta ile gtederiUr. tznrir'de Irgat pazarmddd, Trabzoo'da Yeni Fenfa ezcanelerinde balanor. UCUZLUK SERGİSİNİN son gUnlerldlr. Son fırsatı kaçırmayınız. Halihazirda: Dr. A. KUTİEL Karakoy börekçj fnini örasinda 3 4 . Polonya Devlet madenlerinin BAKER den başka hiç bir mağaza; bu kadar guzel FANTAZİ YÜNLÜLER kolleksiyonu, mütenevvi ve müntehap TUHAFİYE çeşitleri ve zengin bir GÖMLEK. ŞAPKA ve KRAVAT kolleksiyonunu takdim edemez. AYAKKABILARIMIZDA büyük bir tenevvü, YÜN BATTANİYELER | ve KRETONLARDA yüksek bir husnu İntihap ve PULOVER, TRİKOTE JAKETLERLE BERELER üzerinde muhteşem bir kolleksiyon mevcuttur? Ustadı muhterem Fsnnî Beyin şim'dijfe kadar tıarice çıkanlmamış olan yeni re bütün fasıllarından ırak, beste ısfahan, müstear, saba.bicazkar, kürdili hicazkâr fasıllarile millî marş re şarkılar bu kere îab'edilmiştir. Her tasıl, 30 kurusa mağazamızda re Babıali c ddesinde bazı kitapçılarda satılmaktadır. Berazıt Ne. 18 Şamlı ıskender birinci nevi en iyi cins SILEZYA II •• ANTRASİT İKOK KOMURU TEMİNATLI TARTI N. DAVRANOF (Cross Hands) f (7200 kalori) Galata, Merkez Rıhtım han zemin kat 11213 Kış mevsimi için takdim ettigitniz tam bir koleksiyonun en güzel kumaşların kıymeti, biçkimizin kasursuzlu gu ye şıUıgı ile tamamen takdir edılecektir. J. İ T K İ R B. U istiklâl desi 405 cad Telefon: 4,0450 Acele satılık hane ve dOkkân Fatih'te Dülgerzade mahaDesi Kareman caddesfnde maamüştemllât dort odalı terkot ve elektriği muhtevi, nezaretli ve altmda iki dükkânı bulunan 15 nomaralı kârgîr hane acele satılık veya kiralıkbr. Taliplerin derunündekflere müracaatleri. Dr. Mehmet Ali İDRAR hastalıklan mütehasısısı Operatör Ürolog YOLLARI Eminönü (Sabık Karakaş) Hanına nakletmiştır. Cumadan maadâ hergun hastalannı kabul ve tedavi eder. Alım Komisyonundan: FARELERiN OLüMü LiselerErkek ve KızSatım Mektepleri talebesi için alınacak Istanbul Muallim Evinizdeki farelerden kurtultnalc ister misiniz f Depolannızdaki farelerden kortulmak ister misiniz ? meşhnr Kadm, erkek ve küçflk kızlara mahsus Hazır elbise dairelerimiz Elyevm piyatanın en şık ve en mütenevvi çeşitleridir. Bütün dairelerimize bir atfı nazar ediniz. Sizin için hiç bir mubayaa külfeti tazammun etmeksizin kemafissabık mükemmel mallart her yerden ucuz sattığımıza kanaat kesbedeceksiniz. elbiselik lâcivert kumaş 30/11/932 tarihine musadif çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek uzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur, nümuneleri gönnek için lstanbul Lisesi kalemine ve talip olanların ihale günü Maarif dairesinde Komisyona müracaatleri. Beyoğlu'nda istiklâl caddesincî 39] numaralı EPRE Kürk mağazasmda her vakit güzel ve şık rekabet kabul etmez fiatlarla ı bulursunuz. • ŞİRKETLERÎN NAZARİ DÎKKATİNE IstanbuJ'da Bahçekapîsı'nda Anadolu Hanınin birinci katı toptan ve perakende olarak kiralıktır. Mezkur kat 9 oda iki halâ ve bir sofadan ibarettir. Gömek istiyen kapıcıya müracaat eylesin. "BAYER,, fabrikasının ZELiO unelerini (fındık farelen için) •e KURKLERi Turkiye9nin en eski ticarethanesi Eski ticarethanelerin en modern mağazasıdır Beyoğlu istiklâl Caddesi No. 370 BAKER 2ELİ0 njacununa (böyük fareler için) istimal ediniz. Büyük eczanelerde ve ecza depolannda bnlunur G Fröhlıch Istanhul Sultan hamam Kendros hanı No. 6 Sahip ve Bafmuharriri Yunus Nadl Omuml nejrtyatt fdare eden Yazı ifleri tnudurü: Kemai SaUtı Matbaacütk ve Nefriyat Türk Anonlm girketi Ittanbul birliMie OSRAM ampulünâ ençoli istimal olunouıZiya menbaımvkiine getirmiştir. Glverlşli olması zıya iktidl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog