Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

8 Tefrbıttaal HASAN KUVVtT ŞURUBU »Camhuriyet kııınuıtııiziı txrroxrı.rrrrızıxıırrıxırrtxırıxiXiiLixxAi ı IIII J T ı n n ı ı ı ı n j j ı ı n n xı UJ BUYUK TAYYARE PİYANGOSU Bu keşidede bflyfik ikramiye: ümantmızdan hareket edecektepurlar / y Terkibinde külliyetli miktarda iyot tanen ve fosfat mevcut olup ensiceî uzviyeye sür'ati temessülü sayesinde, kansızlığa, vereme istidadı olanlara ve bilhassa emrazı asabiye v e zafiyeti umumiyeye tesiratı şifaiyesi vardır. Genç kızlarla çocuklarda tesiratı nafıası pek seri olup renksiz, hastalıklı, zayıf, sıraca veya kemik hastarklanna müptelâ çocuklar az zaman zarfmda diş çıkarırlar. Çabuk yurürler. Tombul tombul olurlar. Suiitiyatla sabavetini ve gençliğini suiistimal eyliyenlere, ademi iktidara pek müessirdir. Kanı tezyit ve tasfiye, hazmı teshil, renge tazelik ve veçhe taravet bahşeder, Bez, evram, cedir t Çocuklann yüz ve başlanndaki çıbanlar, ergenlik v e müessirdir. ekzemada pek » . 4o.ooo Liradır. iştirâk ediniz. ıııınıım Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. Fırsatı kaçırmayınız T T r m n 111111111111111111 m m T T r ı SEYRİSEFAİN Menek acenta: Galata Köprübaşı B. 2362 Snbe A. Sirkeci Möhnrdar sadr H. 2. 274t Hariciye Vekâletinden: Elyevm Hariciye Vekâletinde 14 üncu dereceden mevcut münhal memuriyetlere talimatnamesine tevfikan musabaka ile memur alı nacaktır. Musabaka imtihanı 1 kâmmuevvel 932 de saat 10 da Hariciye Vekâletinde yapılacaktır. Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanununun 4 üncü maddesindekilerden baska aşağıda yazılı evsafı da haiz olmaları lâzımdır: Hukuk, Mülkiye, Ulumu siyasiye, tktisadiye ve tçtimaiye ve Fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret mektepleri veya Hariciye Mesleği ile alâkası bulunan mümasil Yüksek mekteplerden birinden mezun olmak. Musabaka imtihanı şoyledir: 1 Hukuku Medeniye, Hukuku Düvel, Hukuku Hususiyei Düvel, Iktisat, Maliye ve tarihi siyasî ( 1 8 1 5 ten zamanımıza kadar ) hakkında tahriri ve fifahî sualler. 2 Türkçe ve fransızcadan tahrir ve tercüme. 3 Müsabakada ussfimizanı doldurmak sartile en fazla numara alanlar kazanroış olacaktır. Müsavat halinde fransızcadan maada bir ecnebi Iisanına vukuf sebebi rüçhandır. Taliplerin mektep şehadetnameleri, askerlik vesikalan, husnü hal ve sıhhat şehadetnameleri ile hüviyet cüzdanı veya suretlerini istida ile 25 tesrinisani akşamına kadar Vekâlet Zat Işleri Müdürlüğune tevdi eylemeleri ve 1 kâmmuevTel 932 de Ankara'da Vekâlette haztr bulunmaları ilân olunur. "* İZMIR P1RE . İSKENDERİYE POSTASI 8 iki s a h FCF TRABZON POSTASI 9 ikinciteşrin çarşamba 18 de. Donfifte Tireboln'ya da uğrar. CUMHURİYET MERSiN '„££# da Galata nhtımından kalkar. İZMIR MERSİN POSTASI Hasan kuvvet şurubu Avrupa'da birmciliği ihraz eylediği gibi bütun âlemi tababette takdir tevlit eylemiş, ecnebi v e memleketimizin etibbasinın raporlannı kazanmıştır. san ecza deposudur. Şisesi 60 büyük 100 kuruştur. Deposu: HaEczacılara v e toptancılara büyük tenzilât. ^YELKENCİ ' VAPU SAMSUN SALI KARADENIZ POSTASI Yılbaşı biletleri Geçen yılbtsij böyfik ikratniyeieri ÇIKTI FOTO SUREYYA 18 inci sayısı bugOn çıktı Bu nefis salon mecmuasını her tarafta bayilerden isteyiniz. U8UR 6İŞESİ ıoo.ooo ( TOrk 50.000 ı Lirası 30.000 \ verdiğini unutmayınıa. l.COO.OOJ v 500.000 ) 200.000 / M , l FRENGT PROPHYLAXiNE bu mahzurları ortadan kaldmr. Bir tübünün fiaü 7 5 kuruştur. Adreslmize 5 kuruçluk posta polu gönde renlere gizli ha<tabk!ar kitabından meccanen gönderilir. Utnutnf deposn: Sirked Meserret Oteli karsisında No. 8 8 fatnet Mnhsin Milll Müstahzarlar Laborâtuvan. Çocuk vefiyatının en mOhim sebebidir. Urîa Vilâyeti Daimî ' Encümeninden: 4(22278» Hra «74» knrnş bedeli keşifli Urfa • Akçakale yoluîran 25 32 inci kilometreleri arasmdaki yedi kilometrelik kısmın sose msası bedeli keşfin nufı nisbetinde mfiteahhidine amelei mfikellefe verilmek şartile 4/11/932 tarihinden 23/11/932 tarihine kadar yirmi gün müddetle ve kapah zarf usulile münakasaya konulmusiur. 1 Şartname, kesifname ve proje sureti musaddakalan Vilâyet ^fafıâ Basmühepdisliğinden istihsal olunacaktır. 2 Peyler haddi lâyık gorülduğü takdirde flıalei katnyesi 23/11/932 tarihine tesadüf eden çarşamba gunfi saat «14» te Vilâ • yet Daimî Encümenince icra kılınacaktır. Talipler «661» numaralı muzayede, münakasa ve ihalât lcamnranun 10 uncu maddesindeki izahat dairesmde tanzim edecekeri teklif mektuplanna bedeli kesfin yüzde yedi buçugu nisbetinde teminatı muvakkateye ait makbuz Umühaberi veya banka kefaletnamesile inşaatta istihdam edecekleri fen memunmun bir dairei resmiyeden musaddak vesikasile müteahhidin Ticaret Odasından nrasaddak iktidan malî vesikalannı leffederek ihale gunünden evvel Vilâyet Da imî Encumenine müracaat eylemeleri ilân olunur. gfinü akşamı Sirkeci'den hareketle ( Zonguldak , inebolu , Ayancık , Samsun , Giresun, Trabzon, Sfirmene ve Rize'ye azimet ve avdette ayni iskelelerle Ünye'ye oğnyarak avdet edecektir. Fazla tafsflât için Sirkeci YeDcenci Hanındakî acentalı gına müracaat. Tel: 21515 Hantalzade vapnrları 20 000 J 5.000' Haftalık Muntazam tzmir postası htanbul, Cağaîoğlu, ömer Rıfkı Ugur Gişesi Beyoğlu birinci «ulfa hukuk hâkim • liğindenı Zeniyeri Efendinin Galata'da Mahımıdiye caddetinde 78 nnmaralı Cemal ve Hflmi Beylerin dnkkânmda Ahmet Murat Efendi aleyfaine ikame eylediği davanin cari muhakemesi neticesinde 300 liranın tahsiline hükmedilmis ve mahkumünaleyhin elyevm îkametgâhı meçhul bulunduğu cihetle baskâtip ibbarnamesinin îlânen tebliğine karar verilmif olduğundan tarihi ilândan itibaren sekiz gün içinde temyizi dava edilmediği takdirde mezkur hâkmon katTyet kesbedeceği Oân ohmur. tstanbul iktnd iflâs memurlağundan: İstanbul'da Emniyet sandıjp dvarında Şükran lokantan s&hibi Kaftancuade Salim Beyin masasına ait bir mal elde edilememesine ve kendisinin de gaybubetiiM binaen icra ve iflâs kanunu • nun 217 inci maddesine tevfîkan tas fiyenin tatiline karar verilmis olduğundan alacaklılardan her hangi birinin 30 gün içinde iflâsa müteallik muamele • lerin tatbikına devam edflmesi Utenilerek masrafı pesin verilroediği takdirde iflâcm kapatüacaği malum olmak üzere Oân olunur. tst. 4 Sncfl icra memarlugandan: Gazetenizin 28 teşrinievvel 932 tarih ve 3046 numaralı nüshasmın altıncı sabifesinin ikinci sutununda: Tamamma sekiz bm Ura kıymet iakdir edîlen Bogariçi'nde Arnavutköy'ünde Bakkal Birinci caddetinde eski 106 yeni 138 numaralı maabahçe sarnıçk v e mahıenli hamamlı jrağh boyab bedeo duvarlan kârgir hanenm tamaım açık artbrmıya •azedilmis olup 7 tesrinisani 932 tarihinde sartnamesi divanbaneye talik ve 26 tesrinisani 932 tarihine musadif curoartesi günâ ikinci arttmnası yapılacagindan 2 6 yerine sehven 25 tesrinisani 9 3 2 yazddığından tashiban üânı keyfiyet olunur. tstanbul Vilâyeti Jandarma Kumandanlığından: Bitlis'te 8 numaralı jandarma mektebmde kaymakam rütbesinde bir doktor ve binbaşı, kaymakam maasile bir baytar münhal vardır. Talip olanların mufassal künyesile doktorluk, baytarlık diploma numaralanm gosterir birer istida ile mezkur mektebe müracaatleri. Seyyar vapuru Her çarşamba gunfi Saat 17 de Sirked nhtanmdan harekeüe Gelibofaı, Çanakkala, v« tzmrr'e (idcr ve ff*fir. Yolco bHeti vapnrda verSr. Tafsüât için EminSnu Rıbtmı Han No. 5 Telefon: 21977. • NA1M VAPUR 1DARESİ Konya Memleket Hastanesi Baştabipliğinden: Deniz Levazım Satmalma izmir sOr'at postası (20 saat) A DNA N •apuru Stftt t«n 1 7 de bsreketle doğra Lültt Hastanemîz içîn mubayaasîna luztrm gorulen 75 karyola 27/11/932 tarihine kadar alenî münakasaya konulmuştur. Yevtni mezkurda saat on beşte Encümeni Vilâyet odasmda ihalesi icra olunacağından talipDeniz ordustmda hekim ihrîyacîna binaen sivîl hekimlerden İıiz lerin o güne ka'dar şeraiti anlamak ve numuneyi gormekfizerememmeti askeriyelerini ifa ile terhU edilmiş olmak sartile iki hekimin leket hastanesi idare heyetrne müracaatleri flân ounur. münasip ücretlerle almarak Gölcük Deniz hastanesinde ve yahut Gedikli mektebinde istihdamlan takarrür etmiştir. İstanbul Evkaf Müdiriyeti ilânlan tstekli olanların şeraiti anlamak üzere istida ile M. M. V. Deniz Müstesarlığına müracaat etmeleri. Bahçekapı'da Dördüncü Vakıf handa Ziraat Bankasmın bosalta • cağı zemin katta ve eski postane tarafına musadif dort mağaza ve üstündeki asma kat ve altındaki bodrvrm ve merdiven arasmdaki oda teslimi tarihinden 935 senesi mayıs gayesine kadar müddetle (80) baç kasaplık Plevne inegi ile 25 baş sütlü manda 31 teşrini 2/11/932 tarihinden 1/12/932 tarihine kadar bir ay zarfında pazarlıkla kiraya verileceğinden taliplerin Evkaf Müdiriyetinde Vakıf A evvel 932 <?en 29 tesrinisani 932 tarihine kadar bir ay zarfında perakende olarak pazarlık suretile hara merkezinde satılacagı ilân olunur. karlar kalemine müracaatleri. * Komisyonundan: İ Z M i R'e ve pazar günleri Izmir'den saat 14'/«ta hareketle tstanbul'a avd< eder. Tafsilât için Galata, Gümrük karşısında Site Fransez Han No. 12 yazıhanesine mü > ^ m racaat. Tel 41041. Karacabey Harası Müdürlüğünden: Aktîf Kasa: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 3 ikinci Teşrin 1932 vaziyeö Lira Lira ANADOLU 9 BARTIN 6ERZE POSTASI Pasif Ura Lira Alttn sah kilogram Ranknot Ufaklık 9.926 665 13.919.41 9.201.154, 494.361^9 23,614.927,69 5.412.827,02 324.878,84 5.737.705,86 Sermaye Tedavüldeki banknotlar: Dcmbde edilen evrakı ntVttye Kanannn 6 ve 8 i n d mtddelerine tevflkan vsk! tediyat Demhde edilen evrakı nsktlye bakivesi îlööaööör Dahildekl Muhablrler Altın saîi küogram Tiirk lirası. . 8.848205 î 58.748 563, SJ53.563, 55.395.000, 8.688589.9? I 9.130.230,7f>i Sirkeci'den hareketle (Eregli, Zon gnldak, Barom, Knracaşile, Cide, Inebola, tlişe, Abana, Sinop, Gerae ) iskdeleri' ne szimet rt avdet edecektir. Fazla tafsilât için Eminönü Rıbom han N a 2 acentasın* müracaat Çarşamba «î! ?8?T Sadık Zade Biraderler Vapurları: Karadeniz Postas/ tstanbul dördüncö icra memarlugunian: vilî Karşılığı tamamen altın olarak tedıvüle vazedilen Aitına tahvili f dövizler 377.378,48 Uskudar'da Çinili CamTışeriflnde 3 2 kabil numaralı hanede mukim iken ikamet • Hazlne tahvilleri: gâhı meçhul Şerif Mehmet Ali Beye: Deruhdc edilen evrakı naktiye karşı'ıp 58.748.563Haa Yusuf Efendi veledi Yuvan'dan Kanunun 6ve8indmaddelerine tevfikan vakl tediyat 3 353.563. 155.395.000,Vadesiz tevdiat: istikraz eylemiş oldugunuz iki bin yüz Cüzdan : altmif beş liraya mukabil vefaen mefruğ Döviz Mevduatı Sencdat 3.992.014,1 bulunan Beyazıt'ta Emin camilyerifinjde kâin 8 atik numaralı bir kıt'a arsa ev i Esham ve ( Deruhde cdiîen evrak» naktiye Muhtelif (İtibari kıyraetle) 27.125825, velce tarafuuza tebliğ edilen ihbarname I tabvilât { karşılığı 955.000, H'.sham ve tahvilât ikametgâhmızın meçhuliyetine binaen 32 072 839,1 tebliğ edflememis ve flân yapılmıs pl Altın ve döviz üzerine avans 18.842,5 duğundan bu kere deynmizi Sç gün Hlssedarlar 4.522 495,0; zarfmda tediye etmedigmht takdirde 1.669.556.9 Muhtelif mezkur arsanın sahşa çıkanlacaği ma • Yekun 2'23 408.745,6 Ifimunuz olmak üzere keyfiyet ilânen iskonto haddi: % 7 Altın üze rine avans % 5 1/2 tebliğ olunur. Hariçtekt Muhabirler Dumlupınar ......,,.. 10 tesrinisani vapuru 652.496,75li 34.542.428,13 günü akşam saat 18 de Sirkeci nhhmından hareketle Zonguldak , ineboln , Samsun , Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'ye azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Meymenet Hanı altında acentahğına müracaat Tel. 2 2 1 3 4 perşembe Yekun 223.408.745,621 Zayi : 28S8 numarada mukayyet rabamm plâkasnu dusurdum. Y« alacagımdan zayiin hâkmi roktar. Meddiye koyOnde arabaa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog