Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

'Cumhurıyet A/man intihabatı neticelendi [Rey ler çok dağıldı, Hitler Iş Bankasmı ve Dolma 35 azalık kaybetti bahçe sarayını gezdiler (Birinci sahifeden mabatt) Nasyonal Sosyalistler 195 (ge çen intihabatta 230), Sosyal Demokratlar 121. (gec«n intihabatta 132), Komünistler 100. (gecen intihabatta 99), Merkezciler 70 (gecen miha batta 75), Bavyera Halkçılan 18. (gecen intihabatta 22), Nasyonal EAIman'lar 52. (geçen intihabatta 40), Halkcı Alman'lar 11. (geçen intihabatta 7). Rey verenlerin miktan, 35,4 mil yondırr. Gecen intihabatta 37,2 milyon idî. bir makamı kabal edemiyeceğini bizzat söyleimştir. Diğer bir faraziye, Hitler'cilerden, merkezcilerden ve millîyetperver Alman'lardan mütesekkîl vâsi bir temerküz kabinesinin teşkilidir. Fakat, öyle brr teşebbüs vukuu halind'e a lâkadar fırkalarca koşulacak ilk şart, Von Papen'in îktidardan çekilmesi olacakhr. Halbuki, Von Papen, vazîfesini terketmeğe pek te mütemayü göriinmemektedir. Reichstag meclisi, hü kumetin amaline boyun eğmeıse, ki ba pek muhtemeldir hükumet belki başka brr çareye tevessul ederek Reichstag'ı yeniden dağıtacaktır. Bu takdirde kabine şimdiki mtihap re ~ jimmi değiştirecek ve yeni bir kanumı esasî hazırlamağa memur millî bir meclis toplıyacaktır. IBirinci sahifeden mabatt] lan, kumbaralar hakkında arzu ettiği izahat verilmiştir. Misafirimiz bu modern Türk müessesesinde gördüğü mükemmeliyet ve intizamla yüksek faaliyeti takdirle karsılamış ve banka erkânım hararetle tebrik etmiştir. Furugi Hz. ne ts Bankasında bir albüm ile tpekiş mamulâtı hediyelik senelik bebeklerden takdim edilmistir. tran Hariciye Nazın müessese den büyük bir memnuniyetle ayrılmış ve tesyi olunmustur. Furugi Hz., tş Bankasınrfan Ka palıçarşı'ya gitmiş ve her tarafını gezmistir. Muhterem migaflrrmiz Kapalı çarti'da bir saat kadar kaldıktan sonra Dolmabahee saraymı tesrif e derek sarayı bastanbaşa gezmişlerdir. Millî sar«ylar müdilrü Sezai Bey, müşarünileyh Hz. ne saray hakkında malumat vermtştir. Amerikan sefiri Mr. Şarl Şeril Cenaplan, dün Beyoğla'ndaki Amerfkan sefaret konağind'a fran Harici ye Nazın Furugi Han Hz. şerefine bir oğle ziyafeti vermistir. Bu ziyafette Vali Muhittin Bey, Furugi Hz. ne refakat eden Iran heyetine mensup zevat ile tran sefiri Sadık Han, Amerikan sefareti müsteşarı ve sefaret erkânı ile Furugi Hz. nin mihmandarları hazrr bulunmuslardn. Furngi Han Hz. saat iki buçuğa kadar Amerikan sefaretinde kal mıs, oradan Perapalas oteline av det ederek bir müddet istirahatten sonra sehir d'ahilinde bir gezinti yap* mıştu*. tran Hariciye Naznı ile maiye ~ tindeki zevat bu sabah Liman Ş^rketinin r» motörile Haliç ve Boğaziçrnde bir gezinti yapacaklardrr. Misa firlerimiz evvelâ Eyüb'ü ve Def terdar'daki feshane fabrikasını, bundan sonra Beykoz'daki Sanayi ve Maadin Bankasma art olan kundura ve kosele fabrikasmı gezeeekler, oradan da Beylerbeyi sarayına gide ceklerdh. ı < Furugi Hz. yarm sabah îzmîf e ' giderek Golcük'te bulunan donan mamızi ziyaret edecektir. Yarm ak şam saat beste, şehrimizde bulunan îran kolonisi tarafından, misafirtmiz şerefine Perapalas oteHnde bir çay ziyafeti verflecektir. Furugi Hz. nin AlpuTluya giderek seker fabrikasım ziyaret etmesi de çok muhtemeldir. Furugi Hz. nin Dünkü ziyaretleri IST iki sandalcı kurtarıldı Evvelki gunkü fırtınada Haydarpasa önlerinde iki kayıkçt olüm tehfikesi atlatmıstn. Beykoziu Enver ve biraderi Harun dün sabah Beykoz'dan Kadıköy'üne gitmek Szere sandaüa yola çıkmışlardır. Haydarpaşa onlerine geldikleri zaman fırhnanm şiddetine dayanamryan sandal parçalannns ve iki kar • deş denize düşmüstür. Boğulmak Szere iken yetisen pumruk motörS kazrredeleri baygın bir halde kartarmııtır. ı mnntaUp etibbs tarafndaa tsrtip edflnrfşttr. MİIytt T« Chlotosf SIROP DESCHIENS* PARIS İstanbul Av Vergileri Müdürlüğündeır Keşif bedeli 6785 lira 76 kuruş olan lstanbul balıkanesi müzayede meydanma demir çatı inşası kapalı zarfla münakasaya konulmuştm*. Talip olanlar keşif evrakını ve projeyi görmek üzere her gün lstanbul Av Vergileri mü<îiriyetine müracaat etmeli münakasaya girmek için de 510 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplannı 16/11/932 çarsamba günü saat 15 e kadar müdiriyeti mezkureye vermelidirler. Bir faşist fOceten öldO Dun saat on sekizde Beyoğlu'ndan ben bir tramvay arabast Karmkoy'e geldiği svada bir ecnebi ansızm yere yıkıhvererek ohnüstür. Yapılan mtnyene neticesinde sejstei kalpten oldüga anlaşılan ba zahn ttalyan Faşist eenuyetme mensup M. Bakdro oldogu anlayılmıştıı. Kamkapı'da Idme ait oldogn anlasılamıyan bir ceset bulunmaştor. Ba hasasta tahkiknt yapümaktadsr. lstanbul Av Vergileri Müdürlüğündeır Uç senelik emanet bedeli 1500 liraya baliğ olan Büyükçelcmece gölünün maaresmi mirî saydı semek hakkile gölün methalindeld dalyanın yakıız saydiye resminin üç seneliği müzayedeye çıkanlmışttr. 20 teşrinisani 1932 pazar günü saat 15 te ihale olunacaktır. Talip o lanlann lstanbul balıkanesinde Av Vergileri Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilân olunur. > # • ** * • •. . * * \ Hitler'cilerin ric'atî Berlin 7 (A.A.) Wolff Ajan sından: Alman intihabatınm jîiVaî neticesi, evvelce yapılmış olan tah Tninlerfn doğru olduğunu gostermektedir. tlk defa olarak nasyonal sosyalist hareketinde bir ricat mücahede edflmektedir. Ba intihabatm ba sa rerle nihayet bulmasıntn en esaniı neticesi, Nasyonalist • Sosyalistlerle merkez fırkasinın bir araya gelerek mutlak bir ekseriyet teskil etmele rfnin bımdan sonra artık mümkfln ol«nıyacağıdır. Simdiki halde parlâmento ekseriyet inin ne suretle teşekkül edeceği afrikca belli değildir. Çarşt ve Dolmabahçe'de Denizde bir ceset bulundu Bîr davet Hucum kıt'alarının tahşidi doğru değil Yeni Reichstag ne olacak Berlin 7 (A.A.) Wolff Ajan sından: Yeni Reichstag meclUinin açılış fcelsesine Sosyalist milliyetçilerden jeneral Ltirmann riyaset edecekth*. 9eneral Lrtzmann, 82 yaşmda olnp yas itîbarîle azanm en krdemlisi buItmmaktadır. ,* Siyasî mehafiiin zan ve tahmmme feore yeni Reichstag meclisi, birinci kâmmım 6 smda açilacak, reU re riyaset divanmı mtihap ettikten sonra Eçtimalarmı îkmci kânuna bıraka «akrtr. Bundan dolayı shndilik mü nim sîyasî müzakerelere ratizar etmemek lâzim gelir. Pazartesi günü çıkan bazi g azeteler, rntihabatın neticesi hakkmda yürüttükleri mütalealarda devamlı bir ekseriyet teskiline imkin olmadığım ehemmiyetle kaydetmektedirler. Yeni Reichstag meclismde her hal«Fe hükumet aleyhmde rey verecek 500 kifilik kahir bir ekseriyet mevctrttnr. Bu sebepie Von Papen kabi aesi RefcTjstag Ue teşriki mesai mümkün olacağı hakkındaki ümitlerden vaz geçrneğe mecburdur. Maamafih ba kabine eyluliin 9 cmda Reichstag'm feshini ilftn ettiği zaman bahusus Almanya'daki hali hanr vaziyetine binaen fırkacılık fi zerine müesset her hangi bir hüku tnetin iktidarda tutulması kabil ol tnadığı niyetinde bulunuyorda, Dünkü intihapların neticesi, hukumetin ba kanaatini teyit etmektedir. Vazîyetteki müphemiyeti bahane H~ tihaz ederek Von Papan kabinisi, dünkü intihaplar neticesini yalnızca senet rttihaz etmekle iktifa ve şim diye kadar yaptığı reçhile devlet a muruna tedvfre devam edebilecek rir. Bütün bunlara rağmen hükume Cîn hiç olmazsa tabiyevî s*beplerden dolayı kabinede bazı değiştklikler yapmağa razı olması ihtimal haricindV değildir. Bilf arz kendisi bazı mühim nezaretleri büyük sağ cenah fırkalanna ve bilhassa Hitlerciiere teklif ve tevdi etmesi rarittir. Şu kadar ki, kabine boyl* bir tedbire müra eaat ettiği takdirde Hitlercrierin muhalefetina uğraması mümkiindür. Çönkü Hitler, Basvekâletten başka Berlm 7 (A.A.) NasyonaJ SosyalUt hucum kıtaatının Berlin civarmda toplanmış olduklarma dair olan haberler, asıl ve esastan âridh*. Wolff Ajansı, bıraa en kat'î şe kilde tekzibe mezundur. fntihabattan sonra Ahnanya'da tam bir sükun hükum surmekiedir. Nasyonal Sosyalit fırkasına gelmee, bn fırka reblermm intihabattan sonra yapmış oldaklan beyanat, nasyonal sosyalist fırkasnnn, açıktan açıga muhalefet mevkiinde bulun masına rağmen, kantmî yoldfan ay ~ nlmamaktan ibaret olan hattı ha * reketini terkedeceğmi farzettirecek mahiyette değildir. (Wolff) ajann BOkres mnhabiri tarafından Anadolv Ajanstna telefon edilmisth*.) Amerika tefirînin ziyafeti Bazi süpheü knnselerden iBnsâ'dere edilip Emniyefa* mnumiye müdiriyetm • ce mahafaza edilen ve Ihlamur'da ©turan bir kadtna ait olduğu soylenen el • mas taşlı bir yüzük sahibinin Emniyet m5dîriyeti 2 ind snbeye mfiracaat et • mesi biidirilmistr. • " İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden: lstanbul Gümrük Muhafaza Basmüdürlüğünce kapalı zarfla Safiri alınacagı ve kirdırma 8/11/932 tarihine rasthyan sah günü saat (14)1 te olduğu ilân edilen 4450 metro boz renk elbiselik çuhanın cinsi boz renk elbiselik kumaş ve miktan 3450 metro ve teminatı muvakkatesi 569 lira 25 kuruş olduğu ve kapalı zarfla kırdırma tarihi 15/11/932 tarihine raslıyan sah günü saat (14) e talik edildiği. •• * Isteklilerin lstanbul Gümrük Muhafaza Bapnüdürlüğünde InfrS Iacak olan komisyona belli saatten evvel teminatlarile gelmeleri ve sartnamenin mezkur Basmüdürlükten alınacagı orneklerin kezalik mezkur Basmüdürlükte gorülebileceği ilân olunur. Haydar Rifat Beyin Kurosa Bolseviklik 200 Yeni Rusya haUonda en mukemmd eserdl'' tklhnler 150 İlk aşk 100 Dnman 70 Scpentn en DIVTazrMt MDlt^ ro * • manlandnr. v » * tnhisarlar Umum Müdürlüğünden: CibaK fabrikasî için şartnamesi mucibince «90» M3 tam böy ve «390» M3 kısa boy ohnak uzere pazarlıkla «480» metre mikâbı tah ta satm almacaktur. TaliplerİB pazarhğa iştirak etmek üzere «% 7,5» teminatlarinî Kamilen «16/11/932» pazartesi günü saat «15» te GalaU'da Mubayaa komisyonuna müracaatleri. Dünkü meclk ( Birinct tahlfeden mabatt ) leketnniz hakkında gosteriîen ba dostluk tezahuratma karsi Meclisin fnemnanryet ve tahassüsünu ifade eden ba mukabü tezahurat hakîkaten yvrradedir. Hükumet takrire memnoniyetle istirmk eder> dedi. Karar alkıslar arasında kabul edildi. C«lse persembeye t a l i olunda. Mirfes mes'eleleri 100 Ayni haklar 200 Kımmo medenlnte sernkrtdlr. Temmuz 1914 Buyük müverrlto BmD Tarih Felsefesi Kfistav LSbo'nan 150 'in 125 2S Adapazan Belediyesinden: Adapazan Belediye dairesine ait otel ve tahtındaki kiraathane bir ve ittualindeki lokanta da ayn ohnak üzere 26 tesrinievvel 932 tarihinden 16 tefrinisani 932 tarihine musadif çarsamba günü saat on altıya kadar yirmi bir gün müddetle kapalı zarf usulile müzayedoye çikanlmıstir. Teklif edilecek bedelât ve serait muvafık ve mutedil gorüldüğü takdirde yevm ve vakti mezkurda ihaleleri iera kılınacaktır. Otel ile kiraathane için verilecek teminatı muvakkate akçesinin miktan «216» lira ve lokanta için dahi «108» liradır lhaleden itibaren nihayet on gün zarfında teminatı muvakkate akçesi % 15 on bef nisbetinde kat'î teminata tebdil ve iblâğ olunacaktır Müddeti rcar tarihi ihaleden itibaren üç senedir. Talip olanlann teklifatmı havi pullu varakayı ve temînafî nfOval^ kate akçesine ait makbuz ilmühaberini veya hükumetçe tanmmış bir bankanm pullu kefaletnamesini bir zarf içerisine koyarak üzeri mühürlü ve zarf ın üstünde ismi ve hangi ise ait olduğu yazıh bulunduğuhalde yevm ve vakti mezkura kadar Adapazan Belediyesine tevdi etmeleri ve müddeti mezkurdan sonra valri olacak teklif atın kabul edilmiyeceği ve müzayede fartnamelerini belediyemizden talep et Hakâmetin vcaâyeti ( Tahviiler, kuponlar Meclis dağıldıktan sonra encü menler toplandı. Her encümen sıra ile birinci sahıs reis, ikinci mazbata muharriri, fiçüncu kâtip olmak Szere şa zevatı seçti: tktisat encümeni Şakir (Edhne), Ismail (Karahisar), tzzet (Afyon) Beyler, Adl'rye encOmeni Mastafa Fevzi (Manisa), Salâhattm (Kocaeli), Hamdi (Yo«jrat) Beyler, Bütçe encümeni Hasan Fehmi (Günmsane), K&zım Hüsnfi (Konya), Kemal Zaim Beyler, DahiKye enciuneni Cemil (Tekirdağ), Faik (Tekirdağ), Abdulmnttalip (Malatya) Beyler, Hariciye encflmeni Mahmut (Siirt), Necmettm Sadık (Sıvas), Zeki Mes'at Beyler, Maarif encümeni Nafi Atuf, tbra . him Al&ettin, tzzet Ulvi Beyler, Maliye encümeni Mustafa Şeref (Btnv dur), Ihsan (Beyazıt), Kemal Turan (tzmir) Beyler Millî Müdafaa encümeni însan Pasa, Muhittin Pasa, Kftzmt (Diyarbekir) Bey, Nafıa encümeni Ethem (Samsun), Aziz Samih (Erzmcan), Osman (Manisa) Beyler, Teskilâti esasiye encümeni Yunus Nadi (Mugla), Hakkı Tarık (Giresun), Celâl Sahir (Zongul dak) Beyler. Dfln encOmen intihabatı yapıldı ingilizce dersleri tstanbul Halkevl ReLslIgln<len: İngflİ2ce, Wç bDmiyenler kursTi 8/11/ 932 çarjamba gOnü açılacaktır. Bu kmss oevam etmek arznsunda bolnnanlarra çarsamba gunü saat Ü7) de Halfcevinln Cagalogln merkezlndekl salonnnda ha nr bulunmalan ve kaydolmak lsttyen lerln her gun idare memuruna möracaatlerl llân olunur. Şerhli Borçlar Kanuntı 100 tstanbol uçüncü iera memorhığandan: Şafak khaphanesinde. MahciB ve füruhtu makarrer bolanan Besiktas KoyiçTnde Dizi sokağmda tbrahim Bey bostamnda 4 nomarah lwnede konsol, ayna hah ve sairenm 15/ 11/932 tarihine musadîf sah füml saat onda birinci açık artüıma saretiie sanlacagmdan talip olanlarm mahallmd* •nenranma müracaatleri ilftn olonor. tstanbul 5 md iera memutluğondt Beyoğlu'nda Hamalbası'nda 15 av marada mnkime 3ten dyevm Bntmot • gâht meçhal Madam Kornelya Frmn • gopolot Madam Froso'non ziınmetintzdc matluba olan 10,000 Eranm temhn tesviyesi içîn nammıza doldarolan 3 • derae emrinm ucametgâhmızm meç • huliyeti hasebOe tebliğ edüememiş v« zabıtaca yapılan tahldkat neticesinde ikametgâhnuzm meçhal balandağa bildirOmiş olmasma binaen odeme emrinm bir buçuk ay müddetle Oânen ta • rafımza tebliğ edümesine karar verfl • mişnr. Tarihi Oândan bir aym hHa > mmdan ük yedi gün içinde 932/2159 numaralı dosyamıza müracaatle tesviyei deyuı ve yahot kanonen şayanı kabul bir itiraz dermeyan etmediğiniz tak dirde bir boçuk aym hitammda gıya • bmnda ieraya devam ve deynm tes viyesi cihetine gidileceği malum ve odeme emri tebligi makamma kaim olmak uzere ilânen tebliğ olunur. biz mâni olduk. Fakat onun ikinci bir tecrübeye girişeceği âşikârdrr. tşte o zaman biz de bize lâzım olan delilleri elde edeceğiz. Ya budeliller gene beni zan altına sokacak mahiyette olursa?.. Zannetmem. Eğer biz burada yok iker. bh hâdise vuku bulursa hemen ba. a haber verin. Size telefon numaramı bırakayım. Vans telefon numarasını bîr kâ ğıt üzerine yazarak doktora verdi. O da bu kâğıdi ihtimamla cüzda nma yerlestirdi. Artık yukarıya çıkabilir mi yim? Hay hay! Doktor gittikten sonra Markam, Vans'a sordu: Siz doktoru tehlikeye mi maruz gorüyorsunuz? Belki... Vaziyet her halde nazik... Bu oyunu baska türlü oyna mak mümkün değildir. Baska bir şey aklıma gelmiyor. Vans biraz düşündükten sonra Hat'a döndü Salveter ile konuşmak istiyorutn .. Memumn da artık yukarda nöbet beklemesine lüzum kalmadı. Merhum ihsan Bey ailesinin teşekkOrö Arkadaşımız merhum thsan Beyin ailesi efradı gazetemize bir mektop gondermislerdir. Ba mektupta deniyor Id: «Sevgili İhsan'ımızın cenaze mera siminde bulunmak lutfunu gösteıen Cumhuriyet gazetesi erkânma, Mat buat Cemiyeri azasına, Beyoğlu Rum lisesi muallimlerine, Kadıköy lisesi talebelerine, Arif ve hâlen evinde otur duğumuz kaptan Hüsnü Beylere, bü Hin alcraba ve tanıdıklarımıza teşekkür ve minnetlerimizi bildirmeğe vasıta olmanızı rica ederiz.» değil.Evine gidecegini soylüyordn. Doktor bir sual daha! Bu evde bu kanlı vak'adan mütevellit şüpheleri sizin üzerinize yüklemek istiyen kimdir? Bl'n'in çehresi birdenbire değiş • ti. Ellerî ile oturduğu koltuğa sıki sıki sanldi. Onu gören hem korktuğuna, hem de muthiş bir kin ve garazın tesiri altında bulunduğuna hükmedebilirdi. Sanki teklikeli bir düsmana hiicum için hazırlanıyor • du. Ayağa kalktı. Bütün asabı ge rilmişti. Bu suale cevap verememl dedi. Cevap vermekten çekinirim. Fakat mutlak böyle bir adam var. Bu aşikârdır. Vans'a doğru yürüdü. Elini uzatarak ilâve etti: Artık çekilmekliğime müsaade ediniz. Beni tutun, hapse atın, fakat bu odada daha fazla kalmarrn istemeyin Mister Vans! Gidebilirsiniz. Fakat müste rih ol doktor, simdilik ne sizi, ne de bir baskasını tevkif edecek değiliz. Bir tevkif ameliyesi için henüz sağIam deliller yok .. Katil plânının ikinci kısmını tatbik edemedi. Buna Or. Semiramis Ekrem H. hastahklan mötehass» Beyoghı Mektep sokak Telefon B. O. 2496 DOKTOR Osman Şerafettîn Cağaloğlu Nurosmaniye caddesİ No. 19 Telefon: 893 Muayene zamanı cumadan maada oğleden sonra (Yenibahçe hastanesi) dahili, sari hastahklar mütehassısî tstanbul ikinci iflâs memurluğundan: Balık Avcılığı Lhnitet şirketi iflâs masasma Adem Efendinin kaydettirdij alacaktan 119 lira 75 kurusan 6 racı snaya kabulnne karar veruerek t n defterinin düzeltildiği Oân olunar. edereeniz iyi bir if yapmış olacak sınız! İhtanmz, pek musipth*, anliyorum efendi. Sahmet'in ruhu gelip başladığı işi tamamlıyabilir. Pek doğru... Sizin kan îçic» âliheniz gene gelecektir sanmm. Ben de bu fikrrdeyim efendi. Anlaşıyoruz. Mükemmel. . Ha Hanî Mîstet Sbarlet'in trving Place'deki evi kaç numaralı evdir, biliyor musunuz? Doksan altı. Teşekkür ederim... Arslan kafalı âliheniz eğer bu aksam buraya gelrcek olursa kendisine hürmetle rimi söylersiniz. Hani uzaklastıktan sonra Vans Markam'a döndü: Bütün hazırlıklanmız ikmal edildi, dedi. Haydi artık gidelim. Burada daha fazla bir şey yapamayız. Doktor Blis'in evinden çıktık. Sbarlet'in ikametgâhına doğnı yola koyulduk. Vant bu ziyareti niçin yaptıkla' nnı kısaca anlattı: Sbarlet'e tahkikatımızın ne safhada bulunduğunu anlatmalıyız. Dr. Haf ız Cemal Dahiliye mütehattnn Camadan maada her gun saat (2,30 dan S e) kadar tstanbul'da Divanyolu'nda ( 118 ) oumarab hususi kabmesinde hastalannı kabal ve tedavi eder. Telefon ts. 22398 Asağı mebflir. Salveter gelince Vans ona bak mıya lüzum gormeden: Mister Salveter, ben sizin yerinizde olmuş olsa idim bu gece kapımı kilîtler, öyle yatardım, dedi. Bilhassa müze salonundan uzak bulununuz. Eski Mısır lisanı ile yeni bir mektup yazmağa da sakın kal kışmaymız. Salveter hiç beklemediği bu ih tardan ürkmüş göründü. Bir müddet düşündükten sonra sert bir tavırla sordu: Burada birisi bana bîr şey mi yapacak ? Belki... Fakat niye öyle sertleştiniz. Kuzum buhareketin size hiç yakışmadığını anlamiyor musunuz? Salveter dısan çıktı. Vans, Hat'a: Şimdi de Hani ile kısaca gö • Hişelim? dedi. Hat'm bu mülâkatlara ehemmi • yet vermediği anlasılıyordu. Omuzlannı silkerek muavinine seslendi: Hey Smitlin, su hacıyı da ge tir bakalım. Biraz sonra Mısır'Iı kapıda go ztiktü. Hani bu «rece bu eve nezaret 932 senesinin en güzel zabıta romanı: 44 13 temmuz cinayeti Tazan: S. S. VAN DlNE Mısir'da bir kere dizanteriye turuhnustum. O vakit, afyon kullan • dim. Kendi evimde zehirlenmek, ha! Siz haklısinız. Ben kaçmalı idim. Benira bulunacağım yer borasidır. Yazifem de size yardım etmektir. Vans: Doktor bu lüzumu çok geç daydunaz dedi. Bizim için su dakikaya kadar nafi olmadığınızi bil hassa kaydetmek isterün. Brr evde eczacılıği kim yapar? Sual damdan düşer gibi sorul muştu. Blis: Bir dakika müsaade edm düfüneyim... dedi. Yok yok, düsünmege deger bir mes'ele değil... Madam Blis eski Mısır lisanına ne derece vakıftır? Doktor BIis bu sualden şasırmış ^öriindü: Hemen benün kadar bilir! CeTere&me eden: ÖMER vabını verdi. Baban daha çocuk iken ona öğretmişti. Ya Hani? Hani karım kadar bilmez. Onun bu husustaki malumatı sathidir. Mister Salveter iyi bilir mi? O oldukça vakıftır. tsaretleri ve Iugatlan iyi bilir. Fakat grameri zayıftır. Mister Skarlet? O bu iste üstattır. Kendisi öğleden sonra dısan giderken sizin yanımza çıkmıs, öyle mi? Evet. Onu çok severim. Size ne söyledi? Mühim bh şey değil. Basıma gelen felâketten sür'atle sıyrılmamı temenni etti. Bir hizmetim varsa memnuniyetle yapacağinı söyledi. Yamnızda ne kadar kaldı? Bh yahut iki dakika. Fazla W
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog