Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

w A vj» ııttoalil S ON| 1"ELGRAFLAQ Bana kalırsa Bir Fransız devlet adamının kehaneti Fransız devlet adamlanndan Caillaux, bir kaç gün evvel çıkan bir makaletinde şu büyük sözleri »öylüyor: «1911 de, vaktinden evvel haber verdim ki, dediklerimi yapmazlarsa dosdogru muharebeye gideceğiz. «1917 de, v?ktinden evvel haber verdim ki, derhal »ulh yapmazsak, hangi taraf şjalip gelirse gelsin, içinden çıkılmaz bir Avrupa tezebzübüne uğn yacağız. «1924 te, vaktinden evvel haber verdim ki, büyük perhiz zamanı gelntistir. «Ve şimdi, 1932 de. Kepsînden daha vahim ve dordüncü defa olirak 'Jİ* kehanette bulunuyorum! Vaktraden evvel hab^r veriyorum ki, egeT. yer yüzünde, lekâlan ve iradeleri birleşrir mek için pek büyük bir gayret »arFedflmezse, rr.edeniyetimiz uçuruma süriîklfn*;rek ve garp alemimiz yeni b'r bajrbarlık içinde mahvolup gidecektir.» Kış gelince.. Yazan : FALİH RlFKl Bu topraklarda her kış^n koynuna bir sürü orman gömülür. Kısa doğru Ankara'y» Anadolu'nun yukansından altından gelen her meb'us, yeni ormanların ölü münü haber verir: Ağaçlanndan gün ışığı geçirmiyen dağ lanmızın bir kaçı daha, ot köklerine kadar sokülerek, Bozlnrlar stnın içine alınmıştır; goîge ve yesil, tabiatin bu iki oz güzelliği, daha bir çok Anadolu köylerinin ufkundan kaybolmuştur. Orman kucağında doğan ço cuklann ihtiyarlığı kerpiç ve tezek içinde geçiyor. Iflc meb'usluğiımda Bnlu'ya giderken tam yarım gün bana gok yözö gostermiyen balta şrirme miş bir ormanın yerinde şimdi istep yeli esmektedir. Vatamn maddesi «a ve ağaçtan yuğrulmustur; her ozlenen yurt, yesil bir rüyadır. Bir sabah Ankara sehrrni do • laşınız; her köşede genç ağaç cesetlerinin, yiğtn yığın, istifle rini sayınız: Her *aç soba için vatamn bir korusu kurban edilmiştir. Ankara'da komür ısıtma sımn odun ısıtmasından ucuz olduğunu da düşününüz. Samsun'a gittiğimiz zaman, orada da besabın boyle oldugunu isitmiştim. tstanbul'da baska türlü değildir. Hepsini bir tarafa bırakımz: Demiryolu boyunda e lektrik motorlerini odun komürü işleten kasabalanmız vardır. Bu dava şiir davası değil, iktisat davasıdır; onüne geçmek elimizde olmıyan değil, güç bile olmıyan bir davadır. lste yavaş yavaş herkeain zih • ninde yer eden dort ana tedbir: 1 Onnanlık yerlerde ağaçlar kesilip tarla yapılarak yeniden hiç kimse oturtulmaz ve koytertdirilmez. f 2 Kdmür îsıtmasi odun îsıtmasından ucuz veya ayni fîata gelen sahil ve demiryolu şehir ve kasabalannda iki, veya üç sene GÜNÜN AKİSIFPİ Araba 1 Amerikada Reisicumhur intihabı ^ bugün yapılıyor Nevyork 7 (A.A.) M. Hoover, Kaliforniya'da kâin Paloalto'ya gitmek üzere yola çıknıştır. Müşa rünileyh, orada kendi reyiııi vere . cek ve intihabat *«nasmda orada kalarak intihabat neticesini bekli yecektir. Kendisini istikbale koşan halk kütleleri, intihabatta muvaf fak olacağına dair ol»n ümidini art. tırmıştır. Nevyork 7 (A.A.) Kahir bir muzafferiyet kazanacağından etnin olan M. Roosevelt, yann irat ede ceği hücum nutukundan evvel dün Hyde Park'ta istirahat etmiştir. 100 kadar şoför, müşarünileyhin ikamegâhı onünde nümayiş yapa rak kendisini alkıslamı^lardır. Nevyok 7 (A.A.) Nevyork Times'e gore ekseriya doğru malu <nat alan müşahitlerin kanaatince Müttehidei Amerika manzumesine dahîl 48 hükumetten en az 39 n Roosevelt'e rey vereceklerdir. Ga zetecilerin ekserisince Hoover an . cak bir mucize ile tekrar iktidar movkiine geçebilecektir. CUMHURİYET Amerika'da Riyaseticumnur intihabatı bugün yapılacaktır. Bugün ayni zamanda •neb'usan meclisi intihabatı da yapılacak, âyan meciisiniu üçte \>\r azasi da yenilenecektir. Bu intihaplardan en mühimmi Reisicumhur intihabıdır. Çünkü A. merika'da Reiıicumhurluk Fransa ve diğer Avrupa memleketlerindeki Reisicutnhurluğa benzemez. Burada Reisicumhur icra kuvvetinin reisidir. Yani hem devletin başı, hem de başvekildir. Binaenaleyh dört sene müddetle Amerika'nm rau • kadderatma h&kim olur. Ame • rîka Reisicumhurunun salâhiyeti yanında tngiltere Krahnın salâhiyeti hiç tnesabesinde kalır. Bunun için bütün dünya ve bilhassa Amerika Reisicumhur intîhabahna fevkalâde alâka gösterirler. Hatta Amerîka gazeteleri evrelden bir intihap provası yaparlar. Bu gazeelerin başında Literory Digest mecmuası bu lunmaktadir. Bu mecmuanın kari . leri arasında yaptığı tecrübe inti haplan her intihapta Uabet etmektedir. Bu mecmaaya şimdiye kadar iki buçuk milyon rey kâğıtı gelmiş. tir. Reylerden yüzde 56,2 si de mokratlann namzeti MUter Roosevelt'e ve yüzde 37,2 si şimdiki Rei. rfcumhur MUter Hoover'e, yüzde 4,9 kismı da sosyalistlerin namzeti Mister Tomas'a aittir. Diğer tah tninler dahi Mister Roosevelt'üı kazanacağını gostermektedu? Hoover de, Roosvelt te neticeden e min, fakat tahminler Roosvelt lehinde.. İtalya'da Affı umumî M. Mussolini «Bu hareket kuvvet alâmetidir» diyor Roma 7 (A.A.) 6 teşrînîsanlde Kral tarafından imsa edilmiş olan affı vRinm? kararnamesinin b»* tarafında Duce'nin u«un bir raportı vardır. M. Musolini, bilhatsa şoyle diyor s «Ayni fikir birltgine malik e lan, vazifesini roüdrîk bulunan millet t Siyah Gömlekliler hükumetinin 10 sene zarfmda katetmiş olduğn yola büyük bir rurur ile bakabilir ve bu temaşadan daha boyök te • şebbuslere doğru yapacagı hamle . lerin ne olacağını aniıyabilir. Bu mes'ut yıldönGmünde hata • lan veya bedbatıt mazileri kendi • lertni aldatmış olan ve bn yuzden kanun tarafından eezaya çarpılmıs bulunan kimselere karşı af ve üluv. vücenap Qe hareket etmek kuvvete alâmettir. Faşist hökumetî, gormüj olduğu büyük isler dereeesinde feniş olan bu af tedbirinl zatı başmetaneleri nin lasvibine ar»etmekle bahtiyar dir.» Roma 7 (A.A.) Faşist fırkası umumî meclisinm içtimamda fırka. nın umumî kâtibi M. Staraco, fırkanın hali hazırda 2,411,133 azası bu* lunduğunu beyan etmîştîr. Fırkaya girmek için müracaat e. denlerin naiktan 500,000 den fazla Teşkilâb Esasiye Encümeni toplandı Hatırlattığt geçmiş ramanlara bakıîırıa, bu sozlerin içinde büyük bir hakikat, falını açhğı gelecek zamanlara bakılırsa da bu «özlerin içinde büyük bir hayal oldugunu farketmctnek mtimkün değildir: «Medeniyetimiz nçuruma sürüklenecek» ve «garp *• lemimiz yeni bir barbarhk içinde mahvolup gidecek.» Bu «öz • ler, «harp olacak», «Avrupa kançacak», «tatamıf lâzım» gibi hemen her zeki devlet adamının tahmin edebilecegi hakflcat ler kadar batit degîl. Nitekim, 914 ten evvel harp için ve sonra da buhran için buna benzer tahminler yapan devlet adamlan bulunmuştu. Hep bunlar mümkün şeylerdir: Her asırda harp olabilir, ihtilâl ola bilir, buhran olabilir; fakat büHasan B. mes'elesi için bir tün bir medeniyet âleminin yı kılması ve barbar istilâsı aîtınheyet seçilecek da kalması o kadar sık olabile cek bir tarih vakıası değildir. Ankara 7 (Telefonla) Teşkİlâh M. Joteph Caillatnc, bu yeni baresasiye encümeni bugün Reis Yunus barhğm iatilâsım değil, teşekküNadi Beym rîyasetînde toplandı. MecIiste ziraat ve inhisarlar encfimenlen lünü bile icap ettiren ilemşümul teşkili tekliifni kabul etti. tçttmada tesirlerin ne olduklanm bize bilHasan Bey (Trabzon) mes'elesi dirmiyor; yalnız, bugünkü idare hakkmdm iptidaî müzakereler cere» adamlannın hatalarını saymftk • yan etmis, tahkikat osulleri üzerin» la iktifa ediyor. Halbuki bflyfîk de görüşülmüştür. bir medeniyet mes'elesi, yalnız Anlaşıldığına gore teşkilâtı esa • siyasî tertipte, küçük bir tenkitle siye ve adliye encümenleri müstereken ne izah, ne de halledilebflir. toplandtktan sonra evvelâ evrakm tet«Yer yüzünde bütün zekâlan ve kîki içtn aralannda bir heyet ayırairadeleri birleştirmek için büyük caklardır. Bu heyetîn tetkîkat ne bir gayret» nasıl sarfoîunur? Maticesinde yapmış olacagi fezlike 3kale muharriri onu da »Sylemi zerinde asii enciknen tahkikata baslıyacaktır. yor. Fakat, bu türlü kehanetlerin Teomen iyileşti mübalâğa taraflannı kazıyacak Ankara 7 (Telefonla) Bir aolursak, altında bir hakikat topandisît ameliyab yapılan Meclis Re humu bolmamı* ihtimali daima isi Kâzım Paşanm oğltı Teomen Bey pek çoktuT. Nedir bu hakikat? iyilesmlstir. Persembe günfl hasta Buna benim de bir cevap vermeneden çıkacaktır. ğe kalkışmam bir an için çok Yeni Yunan kabinesi ve gorülmezse derim ki: Bu hakikat gazeteler haddinden fazla gurura düşen Atina 7 (A.A.) Nim resmi maddî bir medeniyetin 1914 ten Messageri D' Atheıve fazetesi Basberi üğradığı büyük sukutu havekü M. ÇaldarU'in hükumeti teskfl yallerin devamından başka bir ettigi sirada haricî siyaset hakkinda yapbgı kua beyanah naklederken M. sey değildir. Çaldaris'in daha intihabat müca • PEYAM1 SAFA delesi esnasmda soyiediği nutuklarda bu hususta müphem hiç bir nokta brrakmamı» olduğuna hatırlatı » yor. sonra odun yaktırılmaz. Dün, Peyami Safa ile Fatih is3 Ormanhk yerlerde tarla tasyonunda tramvay bekliyor • ve bahçe çitleri, yayla evleri. kaduk. Uzaktan, iki bezgin beygisaba ve köy evleri ahşaptan yaprin çektiği, körüğü yarnalı, te • tınlmaz. (Bunlar için her yerde kerlekleri çamurlu bir payton kerpiç daha ucuz ve kolaydır). göründü. Bir anda ikimizin ba • şından geçen aynt fikir nevvnle4 Demir soba yapabîlecek sile göz goze bakiştik: fabrikalarımız, kullanışli ve ucuz bir modele gore komür sobalan Binelim mi? yapar ve bunlar halka taksitlerle Hay hay... dagıtılır. tşaret ettik. Dizşinler gerildi ve payton, dingilleri üzerinde kr Ormanlarımızı harap edenler ntarak onümüzde durdu. keresteciler değildir; onlara ye Cağaloğlu'na gideceğiz... tismiş ağaç lâzımdır. Türk or Ne verelim? manlannın düşmanlan çitierini, üç mecidiye! yayla evlerini genç ağaçlardan Üç mecidiyenin kaç kuruş e> orenler ve yapanlar, köınürcü deceğini btrdenbire hesaphya ier ve odun yakan şehir ve kasamadım. Hayalimden, harpten balardır. evvelki yıllann uzak hatıras» Bu yapıldığı zaman, kendi kögümüş sesler çıkararak yn«r mürümüz için de geniş bir iç palandı: zar hazirlamıs olacağiz. O zaman Altmış kurus mu? taşkomürü ton üstünden değil, Evet, üç mecidiye! kilo üstünden satabileceğiz. Çün Çok... Otomobil elli kuru? kü bizim memleketimizde ek • meği gibi, odun ve komürünü gu yazıyor... Arabacmın esmer ve çatık yfinü gününe alanlar az değildirler. zü büsbütün karardı, sertlesti: Bulgar'lar liniti köylü îcin bile Bu otomobi! değil, payton.. elverişli bir hale getirecek usulBu atlar kul yapısı değil, Allah ler bulmuşlar ve Sofya'nın bir yapısı... Boynuna arpa torbasim saat ilerisinde tesisat yapmışlartakmazsan yürümezler! dır. Rus'lar liniti komüre ve suya Ve dudaklanna kadar gelen uzak yerlerde elektrik için kulbir küfürü dişlerile ezerek kamlanmaktadırlar. çısını şaklattı: Yeni kanuna bu maddeler kon Deeeeeh!... duktan sonra, salâhiyettariar hanArkasından hayretle baktık ve gi yerlerde odun ısıtmasının yason kumandasını üstümüze al sak edilebileceğini kolayca ka mamak için bir müddet olduğurrarlaştırabilirler. muz yerde durakaldık! Ormanlarımızı kurtarmak Türk ZİYA tabiatinin güzel parçalarım kurtarmaktır. Kaldı ki, biz bütün Anadolu'yu güzellestirmek için or Bir hukukçu İtalya'ya manlan Bozktrlara doğru yürü Tahsile gönderildi teceğiz. Her kuru yerde su, her Hukuk Falcül su bulduğumuz yerde ağaç isti tesi Müder . yeceğiz. Anadolu'dan golgesiz risler meclisini* köy, golgesiz ufuklar garipliğini kararile bu f a • kaldıracağız. külteden mezua Büyük Millet Meclİsinden 1932 kıymetli gençle* rimizden ceza kışmda Türk ormanlarınm ölüa hukuku asisiam müne nih yet veren emlr ve kave seminerler nunlan bekliyelim. şefi Bürhan SaFALİH RIFK1 lahattm Bey Kontenjan işleri Üzüm ve incir tahsilini ikmal için Roma'y a gönderilmisir. Birhan Saldhatttn Dün hareket eden Bürhan Salâ. hattin Bey, Roma'd a ttalyan ceza kanumt üzerinde tetkiklerde nacak ve doktorasını yapacaktır. Oda komisyonu raporunu Izmir Ticaret Odası bir rapor neşretti haaörbyor Ticaret Odasmdald kontenjaa komisyona bankalardan da bir taknn snaller sormuştn. Bankalardan bu snallere verflen cevaplar ko . misyona gelmiştir. Bu cevaplarda kontenjan rejiminin tatbikati hak kmdaki tnüUİealar bildirilmekte, ihracatımıza yeni mahreçler aramak, Türk mahsvlât ve masnuatını ha . riçte tanıtmak için neler yapılmak lâzım geldiğine tsaret olunmakta, ıhracatmtızın manız kaldığı dahilî ve harict başlıca müşkülâttan bah•olunmakta ve tedbirler gSsterfl • mektedir. Oda heyeti idaresi yarınkî içti . mamda, kontenjan komisyonunun întaç ettigi işleri gtirüşecektir. Komisyonrtn ithal&t kısmı raporunu vermifth*. thracat kısmı da bugiinlerde vermek üaeredir. Oda heyeti idaresi tetkikatmı bi. tirdikten sonra raopra Oda mecli • sine verecek, meclis te Vekâlete gBndrecekttr. mek? Seni aşağiya çağırıyoruz, niçin gelmiyorsun? Masum bir tavırla: Sinirlerim üstütnde, dedim, ciddî şeyier konuşmağa tahammülüm yok, fena oluyorum, çok acele ediyorsunuz. Ciddî şeyier konuşmağa ne . den tahammülün ohnuyor TOUS? Yirmisine bastın. Yaşını başını almiş bir kızsın. Çocuk musun sen? Annek on yedisinde evlendi. Sen daha ne kadar bekliyeceksin ? Neden aeele oluyormus? öfkeli bir tavırla tekrarladi: Ciddî şeyier konuşmağa ta . nammülü yokmnş. Sana hep havaî şeyier lâzım, değil mi? Sen! aşağı getirmek için bh* sinema perdesi kurmalı idik! Hayır, dedim, ben havaî şeyier istemiyorum, fakat üç gün içinde de böyle büyük şeyiere karar verilir mi? Kaç gfln içinde karar verilir? Bir iki ay geçmelL tzmir 7 (A.A.) Şehrimiz Ti caret ve Sanayi Odasınm üzüm ve mcrrlerimiz hakkinda tanzim eylediği bir rapora nazaran mevskn ip. tidasindan 5/11/932 tarihine kadar tzmir borsasında 40 milyon 733 bin 472 kilo üzüm satılroıstır. Gecen sene 2/11/93! tarihine kadar 3 milyon 966 bin 625 kilo üzüm satılmıstı. Mevsim iptidasmdan 2/11/932 tarihine kadar tzmir limamndan eenebi mentleketlerle vaki ihracat 33 milyon 947 bin 347 kilodur. Geçen sene ise, ayni tarihe kadar 15 milyon 387 bin 3S9 kilo idi. tncirlere gelince: Mevsim iptida. sindan 5/11/932 tarihine kadar tzmir borsasında 12 milyon 512 bra 8 kilo incir satılmıstır. Geçen sene 2/11/931 tarihine kadar 13 milyon 211 bin 345 kilo sa. tılmıştı. Mevsim iptidasindan 2/11/932 tarihine kadar tzmir limamndan eenebi memleketlerle vaki ihracat 13 milyon 758 bin 66 kilodur. Geçen sene ise, ayni tarihe ka dar 17 milyon 534 bîn 838 kilo İdi. O neden? İnsan düşünür, arar, sorar. Tanımadığımız insanlar olsa pekL Fakat nesini arayıp soracağız, nesini düşüneceğiz? Sesimi çıkarmadım. Babam otıırdu. Annem ayakta duruyordu. Babam iki avcunu da dizlerine koyarak, artık bir daha hiç dönmi • yeceği kararlar verdiği zaman yaptığı gibi dedi ki: Eh .. Kızım... Artık fazla konuştuk. Ben sana şimdi bazı sualler soracağim. Sen onlara cevap vere ceksin. Havdi bakalım. Akhnı ba şına topla. Düşün, taşın, bana doğru cevap ver. Bir müddet sustu. Benim tüyle • rim ürpermişti. Ne soracak acaba? Yoks& her şeyi biliyor mu? Nere • den? O sakallı adam? Bahçede bana gelen mektup? O esrarengiz şeyier?.. Bülün bunlan sorarsa ne cevap veerceğim? Belki de bunun için beni evlencMrmek îstiyorlar. Başım. önüme iğdim, yere bak Faşizm'in onuncu senesi ttalya'nm zaferinin 14 Sncü ve Fa • şistlerin Roma Ozerine yürüyüşunan onuncu yddönümü münasebetile evvelki gün Tepebası'ndaki ltalyan Evtnde merasira yapılmıştır. Bu merasimde, ttalyan sefiri Sinyor Loyokomi ile sefaret erkânı ve koloni hazn bulunmuslardır» Bu ihtifal münasebetile Roma'dan şehrimize gelen ttalyan hatiplerinden ve eski muhariplerden Sinyor Zeno V« ga merasimde bir nutuk îrat etmis ve konferansnun nOıayetinde memleketi mizden, bilhatsa Reisicumhur G Hazretlerinden büyük bir ritayisle setmi«tir. Bumrök mutehassısı geliyor Ankara'dan verflen malumata g3re Gümrttkler ve İnhisarlar Vekâletmin davet ettigi AmerikaTı gümrükler mOtehascisı aym on birinde bnraya gele • cek, bir müddet çalıstıktan sonra ts tanbul ve Izmir'e giderek tetkikat yapa» caktn*. raz müsaade etmelerini isterim, bu geceyi geçiririm, olur biter. Bu karar içimi rahat ettirdi. Hatta aşağiya inmeği bile düşünürken merdivende ayak sesleri isittim, an. ladım ki geliyor, babam geliyor. tçeri girdiği vakit kaslan fena çatıkh. Ellerini arkasma koydu ve karşımda dimdik durdu: Seninle halimiz neye vara cak? diye sordu. Kendisile mücadele etmek niyetinde olmadığımı hissettirmek için başımı onüme iğdim. Annem de babamın arkasında idi ve ikisi de yüzüme fena bir dik. katle bakıyorlardı. iBabam bana bîraz daha yaklaşarak: Aşağı niçm gelmedin? diye sordu. Ona yalnız gözlerinti kaldıra rak, titrek bir sesle: Baba, dedim, üstüme varmayinız! Sesini biraz daha yükseltti: üstüme varmayınız ne de • Mesaitekrar başlıyor Muhtelit Haketn mahkemeU bir kısmı mesailerini ikmal etmiştir. nüz islerini birirmiyen Türk Fransıı Türk Beiçika ve Türk Yunan mahkej meleri de tatil devresînde bulunmak tadıriar. Bu üç mahketne de bu on yedisinde tatil müddetini ikmal rek faaliyete geçecektir. tım Kalbim küt küt atıyordu. Babam: Söyle bakalım, diye söze be ladı. Sonra gene »ustu. Yutkundu. va...h. Bunun arkasından fena bî şey geliyor. Eyva..,h, eyva...h! Gözlerimi kaldırarak yüzüne ba tım ve gözlerine rast gelmek kusile tekrar 3nüme indirdim. Babam öksürdü, sesini ayıklat ve sordu: Senin hariçte hiç bh alâkl var mıdır? Eyvah! Biliyor, her şeyi bilij ne yapacağım ben şimdi? Ne dij ceğim? Hariçte alâkam! Var tabi var, olmaz olur mu? Var, Andt Andre... Demek babam bumı renmı'ş. Ne yapayrm? tnkâr mı ed« yim? Ya itiraf, ya inkâr. Teredc fena. ln«an itiraf ederse her şeyi çıkça «öylemeli, inkâr ederse h« şeyi saklamalıdır. Otabadi wtr)î ÎS,OOO faV affedildi ..Roma 7 (A.A.) Bugün neşredîlen af kararnamesi Ozerine siyasî mahpuslarm yansmdan fazlası ve hukuku umumîye mahkumlarmdan 15 bmden fazla kimse affedilmiştir. Mers;n'de yağmur Mersin 7 (Hususî) Aylardanberi beklenen yağmurlann bol bol yağması rençperi çok sevindirmiştir. Lutft BOYÜK H1KAYE: 42 Sinema Delisi Kız SERVER BED1 înat etti, o zaman oyle bir gürültü koptu idi, babamm öyle bir babasi tuttu idi ki az daha ağabe yimi oldürüyordu. Annem pencereleri açarak avaz avaz bağırmağa mecbur oldu. Komsular üşüştüler. Bir kıyamet, bir rezalet... Neden sonra ağabeyim bu sevdadan vas geçti de mes'ele hallolundu idi. tkidebir hatınma gelen o rezaleti düşUndükçe tüylerim firperi . yordu. Ağabeyim erkek olduğu halde fena takımdan bir Rutn ktzi ile evlenmek istemesi babamm taaasubuna dokunmuştuj benim Pertev'le evlenmek istemeyisime gene oyle kızarsa beni parçalar! Çagirdıgi halde yemeğe de inmedim. Beiki fimdiden öfkelenmeğe, gözlerini kan bürümeğe başlamifhr. Aman ya . rabbi! Ne yapayım şimdi ben?... Bu firtınaya tutulmadan hemen kaçıp gitsem?. Kabil mi?. Bir de yaka lanırsam mahvoldum! cGelemem!» dedikten sonra aşaği inmeği de kibrime yediremiyo . runa. Hem inip te ne yapacağım? Pertev'le evlenmeği kabul edemem Fakat kendi kendime dedim ki: «A kız, yann buradan çıkıp gide • ceksin. Orialıği birbirine katma • nın manası var mı ya?. Ne derlerse ha dersin, peki dersin, onlan al • datirsın.» Hayır, annemi babamı bu kadar aldattnağa da gönlüm varmıyor. En beni sıkıya koymamalannı, bi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog