Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

MAKTULVEZlRLER 44 ATO R LU GUN D A r "Cumhttriyet u Teşrinisani Şehir ve memieket haberleri Bir ilk mektep hâlâ açılmamış Dün bize garip bir haber verdiler: Sultanahmet'te Tavukçu sokağındaki ikinci ilk mektep hâlâ açılmamıştır. O mektebe de vam eden çocuklar açıktadır ve müesseseler3nin kapalı olması ız. tirabı içinde bekleşmektedirler. tlk mekteplerin açılması ve tedrisata başlanuuı hayli evvel vuku bulımif bir hâdisedir. Bu zamana kadar ikinci ilk mekte bin niçin açılmamif olması ma zereti güç bulunur brr hata olsa gerektrr. Bir mektebi kapalı tu. tup talebelerinJ açıkta bırakmak on yeni mektep açmakla dahi telâfi edilir bir noksan ve ziyan değildtr. Şa satarlan yazarken bîle inanmak istemediğimiz bu vaziyet eğer doğru ise Maarif Müıîiriyeti sür'atle harekete geçerek e semtin bv büyük derdme çare bul malı ve bu hatanın ne suretle ve niçin yapıldıği tetkik edilmelidir. Bir irfan yurdu kapatılamaz ve bir çok vatan yavrusu mektepsiz bırakılamaz, diyoruz; ) Siyasî icmal Almanya intihabatı Almanya'da nmaraî parlâmento olaa Rayhiştag intihabatı pazar günü yapd • du Harbi uıuumidenberi müessesan meclisi üe birUkte yeni Rayhiştag se kizmci oluyor. Bundan eveflti intflıa bat ancak sekiz ay evvel icra edümistL Yeni mlfhabatta intihap etmek haklona haiz olanlar kırk dört buçuk miiyona balig olmuştur ki evvelki intihabata nazaran iki yüz bin kişi fazladır. Evvelki Rayhistag'tn yasamaması iş gorebileeek bir ekseriyetin bulunamamısından îlerî gelmişfa*. Fakat Faşist addedilen M. Hi* ler'in Nazi fukası diğer fırkalara nisbel> le büyük ekseriyet kazanmış olmakla beraber ekseriyeti mutlakayı temin edemediği gibi başka bir fırka ile de birieM memişti. ötedenberi Rayhiştag'ta ekseriyeti mutlakayı kazanamtyuı ftrkalar sağ olsun sol olsun merkez katolik fırkası ile uyusarak iş gorebiliyor ve hükumeti teşkil ediyordu. Fakat Nazilerm bir ihtilâl fırkası olması ve kendi bastna hükumeti idare etmeği intihap programma sokarak bu yolda mântehiplerıne karsı taahhflde girismîş olması katolik» ler ile uyusmal&nna imkân bırakmamısh. Gerek Rayhiştag'ta gerek AlmanyVnın üçte ildsbıi teşkil eden Prusya'nm Eouddog meclisinde bir rarlü fnkalarm ekseriyeti mutlakayı temin edememe leri memleketin idaresini daimî bfr anar şi içinde bırakrmş ve mfismîr ve mfisbet bir îş gSrülmesine imkân bvakma • mişh. Bu vaziyete nihavet vermek içm Reisicumhur Mareşal Hmdenbnrg ht • kalarm fevktnde M. Von Papenin riyaseti altında bir kabine teskü ettirmiş ve kararnameler ile bu kabinenm muay • yen bir program üzere îktisadî, dahilf ve haricî siyasetler takip etmesine musaade etmişti. Fukalar fevkindekî h&kumetin tamirat mes'elesini halletmek re Versay muahedesînin askerî madde* lerini hüküms&z btrakmak ve işsizlik mes'elesini halletmek ve memleketin iku'sadiyahnı esaslı surette ıslah ve tanzîm etmek gibi işlerde muvaffak oldu» gunu gören fırkalar son saatte bu h&kumeti devirmek için ittifak etmisler ise d hükumet daha evvel davranarak iki %1 evvel Rayhiştag'ı feshetmişti. Fırkalar fevkindeki hükumetin ve Reisicumhurun en ziyade ehemmiyet verdiği nokta Waymar kanunu esasisini tadil ederek Almanya devlet idaresi jle Prusya hükumet idaresini birlestirmçk ve bu suretle devlet idaresini ktrvvet • lendirmektir. Zaten yeni intihap mu • cadelesinde hükumet bu noktayı esas Htîhaz etmif ve intihabatm arifesinde Başvekilin nutkunda bir kat daha tas • rih ve teyit eylemîsti. Hükumetin ba müracaab* tesirsiz kalmamışhr. ÇünkS evvelki gunkü intihapta hükumet fır • kası millîyetperverlerin kazandıgı âra sekiz ay evvelki intihaba nisbetle yfiz de 44,5 artmışhr. Fasistler ise yfizde 11,5 nisbetmde rey kaybetmisletdir. hukumete taraftar olmtyan diğer fırkalar dahi az çok rey kayDetmişlerdir. Yalnız komünistlerin reyi yfizde 12 m» betinde artmışhr. Geçen intihapta mutedii fırkalar çok kaybettikleri halde yeni intihapta ol • dukça fazla rey almiflardır. Meselâ Alman halk fırkasmm aldığı reyler yüzde 57 nisbetinde artmışhr. Maahaza yeni Rayhiştag'taki vasiyette eskisme naza • ran eseslı ve büyük fark yoktur. Gene «kseriyet muhaliflerdedir. Fakat m • halifler Reisicumhur hükumetm» ma • halefette az çok mflttefik iseler de ke»> di aralannda siyasî ve iktisadî mes'e> lelerde son derecede zıddiyet vardır. Hükumetin bundan istifade ederek gene vaziyete hâkim olacagı muhakkak addolunabîlir. MUHARREM FEYZİ Yazan: *• Belediye 60binlira Istikraz istiyor Elmrazı akliye Kongresi toplandı Bir Balkan kongresi ya pılması kararlaştı ti Akliye ve Asabiye miyeilnin 932 kongresi evvelki gün saat 10 da Bakırkoy Emrazı akliye ve arabiye hastanesinde toplanmıştır. Hilâliahmer Reisİ doktor Ali Paşa güzel bir nutukla kongreyi küşat etmif ve raporlarm kıraatine ge* çilmistir. Bunu müteakıp Mazhar Osman Bey bizim memleketimizdeki emrazı akliye ve asabiye şubesinin geçir diği tekâmüi safhaiarından, son iki sene zarfmda bu sahada bütün dünyada vScude getirilen yeniliklerden bahsetmiştir. İhsan Şükrü Bey sttma asısi ya pılarak tedavi edilen felei umumi lerin dimaglannda afidan mütevelIit pek fayam memnuniyet iyilik alâmetleri gordüğünü, bunon rıtma aşısi tatbikatmda çok Umitbahf bir netice olduğunu söylesniş, reshnler gSstermiştir. (Konos) Bey had ansafalit vak'a larının son zamanlarda muhtelif fe> ki1!<rde gSrüldüğünti anlatmıştır. Kongre 5ğle tatilinden sonra tekrar toplanmış ve bu içtimada Cevat Zekâ! Bey çocuk sarası hakkindaki tetkikatını nakletmistir. tsmail Zi ya Bey mücrim çocuklardan bahisle bunlann muhakkak ayn müesse> •elerde ve emrazı akliye mütehas • sısının nczareti altında hıuusî ter • bîyeye tâbi tutulmalan icap ettiğini bildirmi.tir. HOteyin Kenan Bey pisfkopat çocuklardan bahsederk«n bunlann ne kadar büyük bir içtimaî tehlike teşkil ettigine ehemmlyetle isaret etmif, bovle yan akıliıiann ayn mtiesseselerf muht«ç olduğunu anlat • miştır. Bu mevzular etrafmda doktor Nazım Şakir, Cevat Zekâi, Ethem Akif, Mazhar Osman Beylerle A!? Pafa taraflanndan münakaşaiar yapılmıştır. Bundan sonr» kâtibi vntumî tnsan Sükvf' Bey cemiyetin tefebbüsü ile in'ikadı tasavvur edilen Balkan'gresi hakkindaki ihzarî temaslanndan bahîetmif, bu kongremin birati evvel toplanznası temenni olunmuştur. Kogre Rei* Ali Paşanın bir hUabesi ile nihayet bulmuştur. Bununla Unkapanı köp îbşir, vezaret makamına geçince devletin umuru rüsü tamir edilecek nu tam bir eşkiya sistemi ile idare etmeğe başladı Sabahleyin erkenden toplar atıltnağa başlamıştı. İstanbul halkı, »o kak'ara dökülmüştü. Usküdar, E yüp, Topkapı, Beyazıt caddeleri, a dam almıyordu. tbşir'in gee^ceği caddelere kerevetler kurul tnuş, dükkânlar onar kuruşa tutul muştu. Halk, yeni veziri aıamın (geçiş alayı) nı temaşaya hazırlanıyor du. Denizin üstü de kayıklar ve kadirgalarla dolmuştu. Herkeste, kor. ku ile kanşan bir merak vardı. tbşir'i Utikbal için deviet rieaiin den mürekkep bir heyet gönderilcnişti. Bu heyetin başinda tbşirMn eaki dostlanndan (Yeniçeri agasi, Kenan Paşa) rardı. Şeyhülislam ile kubbe verirleri. Anadolu ve Rumeli kasaı • lcerleri de erkenden Üskfidır'a *ee miflerdi. Heyet, îbsirM Uskfidar'a grrerlcen karsiladı. Kenan Paşa, a tmdan îndi. îbsîr'e dogru vGrSdu. îbsir de atmdan indi. Paşa ile VneakUstı. (Seyhuli«'âm Eousait Ef*»"^ îie sair sevat, îbsir'e takH'm edildi Tekrar atlara bmilerek Oskudara' grrfldi. Ve selâm toDİannm velveiesi Mrasinda doJjruca (Eyüb)e gecildi. îbşir, türbeyi ziyaret erti. Kurbnn îar kestirdi. Gene alay tanzim »«^«H. Alay, cidden muhtesemdi. En on9e (Hoca Reyhan Afta> gidtvor ve îcilavuzluk vazifesini ifa edivordu. Reyfıan Afadan sonra, yeniçeri saf lan. onlardan t o n n da sırasile. ve Corfî kavuklarile) ülema, nakî büleşrnf, kazaskerler, Defterd'ar P*şa, geliyor, bunlan mOteakıo te vüzeradan Yuruf Paşa, teTiak Mus tafa Paşa, Kaptam derya Murat Pasa, sadaret kavmakamı meiek Ah met Paşa. siyah tamur kürkler giy mi« olarak atbaşı yürflyorlardı. fbşir, en tona kaimıştı. Etrafı (pulatpuş) suVartlerle nnıhatti. Ken disi de rırh iistüne beyaz ipekten elbiseier givmis ve kiymettar bir kü heylâna binmişti. Sol tarafmda (fer vei beyza) »ile feyhülislim efendi bultmuyordu. önünde, (sekiz nefer veniçeri şairi, baslannda keçe, ar kalannda kaplan postu, göğüslerinde davul (rihi çökürlerini çalarak, kaddük&met sahibi, devendam herlfler h\rer saatlik yerden ifitilir avazı bü . lent ile) Ibşir Paşanın methiyesini terennüm ederek yürtiyorlardı. . İbşir*i de (Abaza Hasan), Kurt Mehmet), (Katırcı oglu) ve saire gibi namdar çetebaşıları takip ediyordu. Alay tstanbul halkının korku ve hayreti arasında geçerek doğruca Ayşe Suitanın sarayına gitti. Sultan tarafından zevcinin şerefine muh tet«m bir »iyafet verildi. tbşir Paşa hetnen o gece güvey girdi. tbfir, vesaret makamına oturur oturmaz, devletin umurunu tam bir eşkiya sistemi ile idare etmeğe baş ladı. En evvel (Mora'lı Defterdar) ın gırtlağına basarak paralarını aldı. Hapsetti. Onun yerine Derviş Pafa nın kethUdası Ali Ağayı, zorla Def . terdarhk makamına geçirdi Sadaret kaymakamı melek Ahmet Pa şayı (Van) a gönderdi. Reisülküttap Şantiıadeyi hapis ve mallarını mu sadere ettirdi. Topkapı'lı Mustafa Ağa da ayni akibete uğnyacaktı. tki yüz ke«e verdi de yakasını kurtardı. Gürarük emini Hasan Ağa, deli birader ve saire gîbi i» gören ve icabtnda bükumete yardım edenler de ayni koprüden geçtiler. Büyük zararlara ugradıktan »oıura birer kÖşeye çekil. dtler. tf bunlarla da kalmad1!. Zengin ler hapsolunuyor, para istetilîyor.. Hapisanelerdeki tervet sahipleri de paraları alınarak salıveriliyordu. Artık tstanbul'da ne idare ve ne inzibat kalmiftı Fakat.. tatanbul, bunlan affetmiyor ve unutmuyordu. tçin için bir gayîz ve intikam atesi yanıyor; ve bu ateş, yavas yavaş tbşir'in ra kipleri tarafından körükleniyordu. tbşir, gafil ve mütecasir, bu çık maı yolda alabildiğine yürüyor. Kendisi gibi bir çok gafil ve mütecasir leri yutan, önündeki derin ve karan. Itk çukuru görmüyordu tbfir bn zulmünu, yavaşyavaş kendi muhi tindekilcre de teşmile başlamtştı. (Mabadi var) Şehir Meclisi dün birînct reis vekfli Sadettin Ferit Beyîn riyasetinde top • landı. Devre münasebehie makamati âliyeye çekilen tazimat telgraflanna gelen eevaplar okundu. Merhum Hâkimzade Mehmet Beyin yerine meclise îltihak eden yeni aza Nurettin Münşi B. heyeti umumiyeye takdim edildi. Ge • çen celsede ait olduklan encümenlerc havale edüen mazbatalardan tetkikab bitmiş olanlar okundu. Bu meyanda Kocataş suyunun üç litrelik şişelerinden yirmi para resim almması kararlaştı. Bu kararuı bütün memba sulan şişelerine tesmili teklif edildi. Anadoluhisan'nda bir pazar yeri açılması kabul olundu. Henüs Belediyeye intikal etmiym; Evkaf idaresince de malum olmıyan ve tt'da «icilleri bulunmıyan mezarlan ihbar edenlere ikramiye verümesi hakkındaki Daimî encümen teklifi tnah • zurlü görülerek reddedildi. Unkapanı köprüsünun muattal kalması yüzünden Karaköy köprusünde seyrü sefer kesafet peyda ettiğinden Ga« köprüsü inşa edilinciy* kadar Un • kapanı koprüsünün tamir edilmesi hakkmdaki daimî encümen mazbatan o • kundu. Tamir içm; Gaxi köprüsü varidahnm biriken faizi karşüık gosterfl * mek suretile Belediyenin ihtiyat akçesinden bu sene için altnuş bin lira isb'kraz yapdması ve ayni sene zarfmda 8denmesi teklif ediliyordu. Mazbata bütçe encümenine verildi. Azadan Mehmet Ali Bey, bu münasebetle Gazi köprüsü inşaah mes'ele smin ne safhada olduğunu sorarak makamdan izahat istedi. Bu izahahn gelecek celse almması kararlaşh. Ruznamede başka bir şey kalmamıştı. Bu sırada azadan Hamdi Bey de} Vali ve Belediye Reisi Muhittin Beyin ük celsede geçen içtima devresine ait temennilerdçn ikmal edilenler hakkında izahat verile* cegini soylemiş olduğunu ve heyeti a • mumiyenin bu izahata intizar eyledîgîni ileri sürmü. Bu dagelecek celseye bnakılarak perşembe günü içtima ^ üzere muzaker? kapandt. Doğru değil mi ? Yeni tesisatı Çangal ormanlarînda havaî hat yapıldı Geçen ayin, yirmi dokuranda Zingal kereste şirketi, odunlan nakletmek 8 zere, Ayancık'taki Çangal ormanmda tesis ettiği 28 kflometrelik mnssuffl bir havai hathn resmi küsadmı yapfrattir. O gfin hükumet erkânınm huzurunda ilk odunlar çiçekler ve çam dalUrfle süslS olarak (1) numarah istasyona vâsıl olmuştur. Bu hat en büySkğÜ diyemezsek te, muhakkak ki, Avnıpa'da mevcut hatlann en büyüklerinden biridir. Bütün uzonlueu imtidadınea 200 metre mikâbi odun tasıyabilmekte ve havadan saatte bir 400 metre mikâbı odun ge • tirmektedir. Her ikisi de 80 beygir kuvvetinde motörlerle mücshh*»z iki kuvvei muharrike istasyonu dağ tepelerinde bü tun teferruatile beraber ımrraffalriyetle kurulabilmiştir. Ancak mandalaraı işliyebildiği sarp bir arazide 2000 ton • lok muhtelif makine ve keresteleri ta • fiyarak büyük bir hathn tesisi ay • lardanberi sarfolunan çok zahmetli bir emeğin bahtiyar semeresidir. Şunu da kaydetmek lâzraıdır: Bütün bu ameliyeler esnasmda Ayancık koy lüleri, ostalanna parmak ıstrtan, bir «eharetle çalışmışlardır. Güzel ve yeşîl Ayancığ'ı, bir Avru pa'hnm mahir elüe sfisliyen Zingal sirketmi, senelerdenberi gösterdiği kty • metli faaliyetinden ve bu son eserinden dolayı tebrik etmek vazifedir. Zira bugim, ryi bakılmtş ormanlari* le, son sîstem fabrikalarile, su yonarîle, hava hatlarfle, küçük Ayanciğ'm her hangi bir fabrika •ehrinden farlu k«] . mamışhr. Güzellik müsabakası seraiti (Birlnci sahtftâen vıabait) de resim kabul edeoeğiz. Memleketin her trafından gelecek olan bu re • sinde Kurtuluş hanında). simleri. bakemler^en mürekkep bir Foto : Febüs. komisyona tetkik ettireceğiz. Evsafı Foto : Femina lâzimeyi haiz olatılan yol masraf Foto : Fransa (Wayınberg) lannt v«r«rek müsabakaya davet eFoto ; Kanaler deceğiz. Foto : Rekor (tstiklâl caddesi nuResimlerin biri baş, diferi boy mara 115) olmak üzere iki tane olması l&zımFoto : Sebah ve Joallier (tatiklâl dir. Ayni zamanda tstanbul nari eaddesi numara 439) Foto : Siireyya (Beyoğlu'nda Tü j cinden resim gonderenler, boylannı 1 ve sikletlertni bildirmelidirler. ne' meydanında) Müsabakaya girecek hanımlar, bu fotoğrafçılardan hangisini ivti Resimlerinin müstear ishnlerle yorlarsa idaremixe söyleyip ona hi • neşriai istiyenler, gdnderdikleri re taben mektup alabiiirler. Yani fo • simlerfn arkasma kendi hakikî isitntoğrafhaneyi irrtihapta »erbesttirler. lerile beraber beğendikleri müstear ismi de yarmalıdırlar. tstanbul'da resim çıkartan genç Miisabakaya girmek için komıi kızlar da, gerek idarehanemize mümuş olan sartlar tçayet basittir: 1 racaatlerinde, gerek fotografhane Türkiye tebaası olmak, 2 biç evlerde resim çıkardıkları zaman, müslenmemiş olmak (nişanlıiar girebi tear ishnlerini de söylemelidirler ki lirler), 3 16 ile 25 yaş afasmda yanhşlık olmasın. buhmmak, 4 namuslu olmak... Yeni ekmek nerhi Belediye daimî encümeni tarafından dün önümüzdeki haftanın nerhi tesbit edîlmiş; ekmek sckiz buçuk ve franca • la da on üç kuruşta ipka oiunmuştur, Belediye kooperatifive lokantası Heyeti VekUenin tasvibine iktiran eden Belediye kooperatifi nizamnamesi tktisat Vekâletinden tstanbul Ticaret raüdiriyetine gonHerflmistir. Bir iki güne kadar müessis heyeti toplanarak heyeti idareyi intihap edecek ve koopejratif derhal faaliyete geçecektir. Belediye lokantasmın ilk tasavvur «dildiği gibi muhtelit hakem mahkemeleri binasınm altmda açdması kararlas • mıştır. Muteferrlüt Marangozlar kooperatifi Marangozlar cemiyeti yakında aça • cagı kooperatifin niw»i"nwnv^nıi hazırlıyarak tktisat Vekâletine gondermiş tir. Nizamname tasdik edild3cten sonra derhal faaliyete geçflecektir. Kooperatifte muhtelif müesseselerin eserleri teşhir edilerek satışa arzedilecektir. 1 Mustear isim Kadın Birlijjinin çayı Türk Kadın birUği tarafından AlHance internale des Femmes reisi vekili Ma dam Malaterre Sellier ile diğer ecnebi nüsafirlerle gSrüsüp tanıymak maksa dfle dfin saat beşte Tokadıyanda bir çay ziyafeti verflmistir. Bu »yafette sehrimizde bulunan Almanya'nm ve tsviçre'nin bir çok resimli gazetelerintn muharrirlerinden olan M ı a n M . Kurüubinski de haar hn • Anadoluhisannda teşçir Beykoz kaymakamlığı Anadoluhisan'nda muhtelif yerlere ağaç diktirmeğe karar vermiş ve bu maksatla 5000 kadar fidan hazırlatmıstır. Bu sayanı takdir faalivete yakında baslanack ve Anadoluhisarı bu suretle daha da güzelleştirilmiş olacaktır. mOsabaka şeraiti MOkâfatlar Bu sen«ki müsabakaya faıla e hemmiyet verdigimi* için, tnükâ fatlann miktanm da, adedmi de arttırdik. Birinciye 1000 lira tkinciye 400 > Uçüncüye 200 > Mükâfat vereceğiz. Bundan maada, Kraliçe intihap edilen hanıtna 1000 liradan ayrı olarak akraba amdan brr zatla Avrupa'ya yapacagı bütün seyahatlerin yol masraf lannı da vereceğiz. Millî fabrikalar ve müesseseler de şimdikine bir kaç bm lira kiyraetin<de hediye vermeği taahhut etmişlerdir. Bu hediyeler sayesinde Kraliçe tepeden tirnağa kadar yerli mallarile giyinmiş olduğn haWe Avrupa'ya gidecektir. MOsabaka nasıl oîacak? Rus ihtilâlinin 15 inci yıldönüır istanbu! haricınden gönderllecek resımler tstanbul haricindeki büyük şehirlerde de mevziî müsabakalar terti bmi, gazetelerden ve bazı tesekkülîerden rica ediyoruz. Buralarda seçilecek güzelleri de tstanbul'daki büyük müsabakaya sokacağıs. Kendi muhitleıinde müsabaka tertip etmek istiyen gazete •« teşekkiiller, mektvpla müracaat ettikleri takdirde daha fazla tmfsilât vermeğe hazınz. Bundan başka tstanbul baricinden Bu seneki müsabakımızı mümkün oldugu kadar muhteşem ve Avru pai bir şekilde yapmak için elimizden gelen gayreti sarfediyoruz. Müsabakaya, karilerimiz de işti • rak edecekler ve gazetemizde intisar eden reshnlere rey verecekler dir. (Rsimlerin neşrine başlarken bu hususta daha fazla tafsilât verece ğiz.) Müsabakanın birinr.i kısmı, fev kalâde bir müsamerede icra edile cek ve müsamereye istirak edenler, kendilerine takdim olunan güzellerden yirmisini seçeceklerdir. En çok rey alan yirmi güzel, hakem heye tinin huzuruna çıkanlarak hakem beyeti bu yirmi hanımdan birinci, ikinci, üçüncii güzeli intihap ede cektir. tkinci bir müsamerede Kraliçe ile arkadaşlan halka takdim edilecek, mükâfatlarla beraber güzellik ku pası, 1932 Türkiye ve Dünya Gü zeli Kerhnan Halis Hanım tarafından merasimî mahsusa ile, Kraliçeye ve arkadaşlarına verilecektir. Tabiatin güzellik denilen esrarlı rtlsımına nail olan genç kızlar! Müsabakaya girmek ve dünya na.za rtnda, Türk kadınlığının emsalsis güzelliğini bir daha isbat etmek vazifenizdîr. Keriman Halis Hanımın parlak yıldızı sizi bekliyor. Gazi enstitusö müdörlöğö Maarif umum müfettişlerinden Hasan A!i Bey Ankara Gazi terbiye enstitüsü müdürlüğüne tayin edilmiş, mektebin eski müdürü Avni Bey kız lisesi mu dürlüğüne naklolunmuştur. Şehap yağmuru Dört beş gün sonra semamızda görülecek 121314 teşrînisanide bir Şehap yag" muru hâdisesi vuku bulacakbr. Dfin ba hususta Rasataneden yapbgumz tahnkata gore bu hâdise senenin muay yen ay ve günlerinde daima tekerrör ejl mektedir. Ve ekseriyetle 10 ağustosla 12*1314 teşrinisanide olmaktadtr. Hâdise büyük bir yıldız kumesmm Eset Bürcünün Porsee noktasmdan ruhor et» mesinden îleri ge'mektedir. Aynca bh* hadisei eeviye ile de alâkadardn*. Bu • günlerde hararetin yükseldiği bissedilecektir. Buna mukabil 111213 mayısta aksi olarak yıldız kfimeslnin ak • sfilameli neticesinde hava soğumakta • tadır. Şehap yağmuru semayı olduk • ca aydınlatacağından gündüs de farkedüecektir. Çalaîca orta mektebi ve yurd bugiin açılıyor Halk Fırkasmın Çatalca'da açacagı orta mekteple 20 yataklı talebe yur • dunun küsat merasimi bugün yapıla caktır. Küşat merasiminde bulunmak üzere Vali ve Belediye Reisi Muhittin, H. Fırkası idare heveti reisi Cevdet Kerim Beylerle Maarif müdürü Haydar Bey ve gazeteciler heyeti bu sabah Çatalca'ya gideceklerdir. Konsolotanede dünkü 1917 deki Rus ihtilâlinin 18 inci M © Ih k e ınm <s o © r ü «e yıldönümUne musadif oldugundan Beraat kararı dün saat beşte şehrimizdeki eeki Balıkpazarı'nda bir tente ihtilâfı yü • Sovyet sefaret konagı Mİonlarında zünden Salih'i öldüren balıkçt Faruk bir resmi kabul tertip edilmiştir. ile arkadaşı Mehmed'in davaları dün Bu resmi kabulde Vali, Vali muAğırceza mahkemeisnde neticelenmiş avini, Sovyet konsolosu Civilinski tir. Dünkü celsede suçlularuı vekili saYoldaş ile konsolosluk metnurları, bık Ağırceza reisi Sabri Bey müdafaasıRus ticaret i hariciye mümessil ve nı yapmıstır. Hâdisede mesru müdafaa memurları, Rus kolonisi, Darülfü . görüldüğünd«n maznunlar beraet et • nun müderrisleri, gazeteciler ve miflerdir. sehrin güzide ailelerinden bir çogu çaydan bir inttba hasır bulunmuflardır, Resmi kabul saat dokuaa kadar gayet Mtnknî bir hava içinde de» v*m etmiştir. Ankara'da resmi kabul Ankara 7 (Telefonla) Rus ihtilâlinin yıldönümü münasebetile sefarethanede parlak bir resmi kabul ve çay ziyafeti verildi. Bütün hukumet erkânı, meb'uslar, gaaete • ciler bulundu. ispirtolu içkiler kanunu Gümrükler ve tnhisarlar Vekâleti ispirtolu içkiler kanununda tadilât yap • mak üzere bir proje hazırlamışhr. ttfare bundan sonra şeker fabrikalarmn çıkardığı ispirtonun hepsini değO, iste • diği kadannı alacaktnr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog