Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi men cSz'ü çıkmıştır Dokuzuncu sene: No. 3056 u m h uri yet İSTANBUL CAGALOGLU Telgraf ve mekttrp adresl: Cumhuriyet, îstanbul Posta tratusTiî îstanbul, No 246 T e l : Başmuharrlr: 22366, Tahrlr mudürt: 23236, İdare müdürü: 22365, Matbaa: 20472 Hayat Ansiklopedisi Mektebe başlarken alacağınız en mühim ve en faydalı kitaptır Salı 8 Teşrinisani 932 TUrk ve Fransız Mecîisleri Arasında Dostluk Telarafları Millî iktisadın Mühim bir şubesi: Tavukçuluk Ânkara 6 (Başmuharrirîmiz den) Ankara'da bir kaç senedenberi fazla ehemmiyet verilmek Utenflen bir iktlsat şubesi var: Ta • vukçuluk, ve cnun yanıbafinda tavsancılık. Bunun için bizim Kırklareli meb'usu Himayeietfalci doktor Fuat Beyin riyasetinde bir cemiyet bile hâlâ yaşayıp çalışıyor. Tavukçuluk, enstitüde çok dikkatle ilk başlıyan iş oldu. Halk arasında kolaylıkla taammüm edebilecek olan bu iktisat şubesinin millî servet üzerinde oynıyacağı rol cidden şa • şılacak kadar büyüktür. Bu defa Gazi nümune çiftliği müdüründen tahkik ettik te yanlış bilmemekte olduğumuzu öğrenmekten memnım olduk: Cins bir tavuk yılda 330340 yumurtaya kadar verebiliyor. Sene 365 gündür. 340 ile bunun arasındaki mesafenin ne kadar kısaltılmış olduğu görülüyor a. Senede 330340 yumurta verecek bir tavuk besleme şartlarının bun daki kolaylığına göre kocaman bir inekten daha kıymetli sayılmak caizdir. îyi cinslerden 100 tavuklu bir ev, kendisinin en sağlam maişet ve hatta servet kaynağını tenain etmis olabillr. Mükemmel civciv makineleri şimdi senenin her mevsiminde istediğiniz kadar yumurtayı tavu ğa ka^bedebilir. Tavukçulukta dikkat olunacak basit şartlar sunlar dır: 1 : tyi cimleri ayırarak bunlarm çoğalmasını temin etmek, 2 : Tavuklara, iyi, sıhhî ve ucuz br.krnak. Her koy evi bu zenginlik kaynağmı kolayhkla tesis edebilir. Bi* Alman intihabatı neticelendi mtıiNnmıımuifnmtıuıııııııiHiıııııınııııifHtnıııııınıııımiııtnnnıınnmtıımnmınnmınmnıımıtffliımntnnnmtnıifmınNinııı ntmminimtmınıııııtimııımımııımmtiHimtiMiıiHiııınmımfi Reyler çok dağıldı, Hitler 35 azalık kaybetti Hükumet ve fırkalar ekseriyet alamîyacak, Rayiştag gene tehlikede Berlîn 7 (A. A.)Döndîkkate şayan bir sükunet içinde yapılan intiha bat, saat 18 de bitmiştir. tnti habata tstirak edenlerin tak riben % 80 nisbetinde oldu ğu zannedil • mektedir. tnti habatm 3k neticeleri, umuırd* yetle yapılmış olan tahminle leri teyit et mektedir: NazHer, 1930 eylulündenbe ri sür'atle ka zanılmt» olaa azalıklarm bir kısmını kaybet mekte iseler de gene uzaktan Almanya'nm en birinci fırkan olarak görün mektedir. Komünist f ır' kası, muntaza [Almanya sryasî fnfeTarmn» çbicTugu ile mesritırcfar. man tgrakki et giltere .ve Amerika fphi memlekeilerde başhca iki. j niha mekte beroe yet uç hrka aratmda yapılan intihap mö*cade'esi Altnan vamdir. Ve he ya'da 5060 fırka arasında cereyan eder. Almanya'daki men hemen sos siyasî f»ka çokluğuna anlamak için kitaplara veya devlet yal demokrat kayıtlarma bakmağa Iüzum yoktur. İntihap gunü şehirler Iar kadar rey den birinde bir apartımanın cephesine bakmak maksadı tetoplamağa mumine fazlasile kâfi gelir. Yukardaki resim intihap arifesinde vaffak olmuş Berlin'in bir apartıraanını gösteriyor. Daire pencerelerine tur. asılan bayrak ve propaganda levhalan apartıman halkı Sosyal demokrat nm hep ayn ayrı fnkalara mensup bulun duklannı göster fırkası, Alman mektedir. ] ya'nm ikinci fırkası mevkiinde kal Muvakkat neticelere nazaran, makla beraber, relyerin % 20 sin Reichstag için yapılan intihabatta den fazlasmı toplıyamamıştır. Gü 532 azalığı muhtelif fırkalar, şu ni«nün yegâne surprizi, katolik fırkası bette almışlardır: nın terakkisidir. ( Mabadi 6 tnct sahifeie ) Türk ve Fransız dostluğu Kuvvet buluyor Dd Meclis arasında samimî telgraflar çekildi Ankara 7 (Telefonla) Millet MedUi bugün 2 de Kâzım PasaniD riyasetinde toplandı. Encumen. ler intihabatına baslandı ve Ftrkaca gostorOen namzetler seciM eelse tat9 edildi tkinci cebede, Cemiyeti Akvama gir memiz dolayı . «ile Fransrz parlâmentosu utm Meclise jfonderdigi tebrik karan o . fcuudu, Karar %~ 933 güzellik müsabakası başladı BiThabra: '9 31 KraRçea Naside Müsabaka ve müracaat şeraitini neşrediyoruz NakÜ mükâfatlah KraJiçeye 1000, ilrinciye 400, üçüncüye 200 lira verilecek susî idareler kazalara ve hatta nahiyelere kadar her rnikyasta tavukÇu'uk enstHüîeri vücude getherek Türkiye'de çok yumurta veren iyi tavukç'j'nğun taammüm etmesine çalışacaklar ve buna kolaylıkia muvaffak ta olacaklardır. Yakın ist:kbalin bu umumî faaîîyeti biitün memlekete yayılabilmek için şimdi işîn esasmı kurarak da vayı en püruzsüz şekilde isbat et • mek lâzımdır. Gazi nümune çiftliği bu işte dahi kendisine terettüp e c?en mühim bir vazife bu'ıındui'unu takdirdetfecikmemiştir.Tokat meb'usu Tahsin Beyefendi çiftlîkte ta • vukçuluk parklannı kurmajra baslamıştır. Simdi iki bin beş yıiz olan tavuk adedi bir iki sene zarfmda on bin seçmc tavuğa çıkanlmış olacaktır. Üzerlcrinde çalışılan cins ler bütün dünyanın en iyi cinsler clduklarında ittifak ettiği Legorn ve Rodaylant cinsleridir. Ker ta vugun kanadında veya ayağinda numarasi vardır. Nasıl yaşadığı, nasil yumurtladığı her gün muntaza • man kaydolunur. Bu kaydın biiyiik ehemmiyeti vardır, çünkü secmeye esastır. Memlekete yayılacak cins tavuklar en fazla yumurthyanlardan üretilecektir. Bu iş için çalışan enstitünün yanibasmda çiftliğin dahi ayni mak sada hizmet etmesi çok görülmez. Bu yolda ne kadar fazla çalışılırsa bütün memleket için neticeye o nisbette daha çabuk gidilecektir. Hususile çiftliğîn tavukçuluğu adeta bedavaya maledilen yemlerden dolayı daha çok ekonomiktir. Biz enstitüden başka yalnız çiftliğin değil, hatta bütün hat boylannda şimendifer idarelerimizin de bu tavukçuluk işine ehemmiyet verFurugi Han Hazretieri ls Bankasînîn küçük kasalar dairesinde melerini bihakkin istiyebiliriz. Şi mendifer idarelerimiz ekonomik olİran Hariciye Nazın Furugi Hz. 1* Bankası tstanbul şubesini ziyaret dün sabah refakatindeki zevat ve mak ve giderek daha ucuz nakli etmişlerdrr. İş Bankası müdürü Yuhükumet namma mihmandar Refik yelere geçebilmek için nakledilecek suf Ziya Bey ile banka erkâm tara Âmir ve Cevdet Beyler ile birlikte çok eşyalan buluntnak lâzımdır. fından karşılanan Furugi Hz. ban şehir dahilinde bir gezinti yapmıs Naklolunacak eşya çokluğu millî kanm bütün dairelerini, kasa kı lardır. zenginlikte büyük faaliyetin ifadesımlarını gezmiş, tasarruf hesap sidir, ve bunun en kolay yapılabile( Mabadi 6 tnct sahifede ) Muhterem misafirimiz bu arada ceklerinden biri de şüphesiz tavuk nniMiıııiHfiıııifiiHHiıuııııııııttfiııııııııiMiııtnııııııııııııııu«ıuiMifiıııııııııııtııııııııiMiııııiıiıiııııııi)iıiıırııııiınıııııniıııiııııiıııııııırniııııiftfiııı çuluktur. memlekete büyük servetler getire meğe kifayet edebilir. cek bir iştir. Çiftlikte tavukçuluğun yanmda Şimdi hiç itina olunmadığı halde tavşancıhğa da yer verilmiş oldu Gazi nümune çiftliğinde Türkiyememîeketimizde on milyon Türk ğunu gördük. Memîeketimizde bu mizin iktisaden kalkınabileceği bülirasını geçen yumurta ticaretimiz da alıp yürümek lâzım gelen bir tün şnbelere bilgi ile, dikkatle ve vardır. Fennî ve itinalı tavukçulu • şubedir. Tavsan çok ve çabuk büyük azim ve irade ile el atılmış ğım taammüme başlaması üzerine üreyen bir hayvandır. Bütün dün bulunuyor. Şimdiye kadar elde edibu ticaretin az zamanda hakikaten yada meşhur olan Ankara tavşanılen muvaffakiyet neticeleri yakın 100 milyon lirayı geçebilmesi isten nı fimdi biz yeniden yasatmak ve bir yarının bu çiftlikten alacağı habile değildir. Bugün hemen hiç bir üretmek vazifesile karşı karşıya yat ve hareket hakkında bizi en maddemizin bu kıymette bir servet bulunuyoruz. Bilhassa yünleri ve kat'î surette temin etmeğe kâfidir. arzetmediğini düşünmek, önümüz • YUNUS NADİ deki mevzuun ehemmiyetini göster ı derileri Hibarile tavşancılık dahi Frugi Hz. nin ziyaretleri Misafirimiz dün İş Bankasını, Kapalıçarşıyı ve Dolmabahçe'yi ziyaret etti şadur: Dün Meclhte beyanatta 1933 senesi Guzellik müsabakası, <Meb'tnm Mec bulnnan Bnşvekil bugünden Hibaren başladı. Müsa bakaya iştirak etmek istiyen genç ft« atideki ka. İsmet Pj. Hz. rart habat etrniştir: Fransız mille • kızlar, saat ondan altıya kadar idatinin an'anevî dostluğuna tercüman remize müracaat ederek kaydedil • olan Meb'tuan Mecliri Türkiye'nin meli ve bizim hesabımıza resim çıMilletler Cemiyetine kabulü müna. kartmak için aşağıda isimleri yazılı fotoğrafhanelere müracaat etmeli . aebetile Türk parlâmentosuna en dirler. »amimi v* hararetli tebriklerini iblâğ eder ve bu keyfiyeti sulhan atisi Hazır resimler de kabul edilir, için mes'ut bir hâdite olarak se • siyah kâğıda basılmış kartpostal lâmlar.* cesametinde veya daha büyük olmak üzere, biri baş, diğeri boy iki resme Bandan sonra Zeki Mes'ut Beyîe v fcrkadaşlarının verdiğ! takrir okun. ihtiyaç vardır. • u Bunda şöyle denllmektedir: Fotojjrafcrtertmrc hangileridir ? d. «Fransız'larla Türk'ler arasındaki Fotoğrafçılanmız şunlardır: an'anevî dostluğun bu suretle tekFoto : Artistik (tstiklâl cadde Kralîçesi "Mubecce! Namık rar yadedilmesi bizi çok mütehassis (Mabadi 2 tnd sahifede) Avrupa'y* giderken etmiştir. Karşılıklı takdir ve mu habbet duygularına dayanan bir dostluğun beynelmilel hayata müsbet ve hayırlı netîceler vereceğine şüphe edilemez. Son günlerde iki millet arasındaki pürüzlü mes'elelerin samimî bir uzlaşma ile neti celenmesi bunun giizel br alâmeti. dh*. Fransız Meb'usan Meclisinin bizî mütehassis eden bu kararına cevaben arkadaşlantn ile beraber şu Bugün Zonğu kararın ittihazmı teküf ederiz. ldak'ta kömür b tFrannz Meb'usan MecUsi tara ayramı yapılacak* fından memleketimizin Milletler Ce ve Tersaneli Uztnt miyetine girmesi münasebetile itti Mehmed'in hah haz edilen ve Fransız milletimn rası yadolunaca dostluk an'anesini ifade eden kıy ktır. metli karannt Büyük Millet Uzun Mehmet, Meclisi en sıcak ve en derin tahas . Zonğnldak hav süt ve teşekkürle karşılar. Türk mil zasında kömür letine tercüman olarak sidh yoZunmadenini ilk defr> da hep beraber ve bütün milletlerle bulan köylüdür. birlikte olarak çahşmakta devam Mehmet, tkinci etmek emelini izhar ederiz.* Mahmut devrinde tamet Paşamn beyanntı Istanbnl Tersane Bu sirada Başvekil İsmet Pş. kür. sinde asker bulu ^ Zonguldak ocaklannda bir komürharmanı siye geldi ve: nuyordu. Bu devirde Osmanlı donanma1 hariçten kömür alınıyordu. Bu yuzden « Fransa tarafından memsPe, Topane ve Darphane ihtiyacı için I UUabadi 5 Inci sahifede) Zonguldak'ta bayram 100 sene evvel ilk maden kömürü bu ian Uzısn ?,îehmedin hatıratı yadediliyor IMabadi 6 tncı *ahıfede) IMMHIIMMIIIIIIIIIinilllMIIIIIIIIIIIIIIIMlllllllinillinillllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllMllllllininilllllllllllllllliHllinilllllllllllilllllllllllHllllinl Cıımaya (Leviski) ta kımı ile maç var! İtalya ile Malî itilâf Mukavele projesi He • yeti Vekileye verildi Ankara 7 (Telefonla) Roma müzakeratı neticesinde taayyün eden malî istikraz projesi tetkik edilmek üzere Heyeti Vekileye verilmiştir. Mukavelede faiz ve kumusyon miktarı ancak yüzde yedi buçuktur. ttalya müessese lerine olan devlet borçlan da 15 milyon Türk lirası olarak tevhit edilmiştir. Italya'dan alacağımız 30 milyonun yarısı borçlanmıza mah sup edilecek,15 milyonu bize verilecekiir. Hükumetin Haricten mal alması takdirinde ltalyan malını tercihi mukavele ahkâmın dandır. tstikraz 20 senelik obli gasyonlarla itfa edilecektir. Heyeti Vekile tetkikatmdan sonra bazı tâli tadil teklifleri yapılması muhtemeldir. Aman oğlu.n bu ne kıyafet/.. Bu havada denize mi gireceksin? Hayır baba.. Maçımız var, Taksim stadyomunda top oynıyacağım!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog