Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi anca cüz'iî çıkmışlır 19 Dokuzuncu sene: No. 3055 umhurı İSTANBUL CAĞALOĞLU Hayat Ansiklopedisi Mektebe başlarken alacağınız en mühim ve en faydalı kitaptır Telgraf ve mektup adresl: Cumhuriyet Istanbul Posta kutusu: lstanbul, No 246 Telefoır Başmuharrir: 22366, Tahrir müdürü: 23236, Idare müdürü: 22365, Matbaa 20472 932 Meclise Tahsildarların Lâğvı Teklif Edildi Millî iktisat Nasü Anlasılabilir? Gazi çiftliğinde hayvancılık sistemi IIIIIIIIIIIllHlllllMilintllltllllllMniHlltninilltiMIIIIIIIIIIIIIIIIIMI^IIIIIIIIIIIIIltHllllllllllinilllllHIHIIItllllllllllllllllllltlllllllfillirilllllllltllllllllllllllllllHlllllllllltlllllllfllllllllIIIIIIIIIIIMIIII İran Şahı Gazi ile görüşmeğe gelecek İran Hariciye Nazırı dün Ankara'dan îstanbul'a döndü, gazetecileri kabul ederek mühim beyanatta bulundu tecellisi!fHasanFehmi B ı • i n tekHfi j Tahsildarların lâğvı ve herkesin vergi • sini kendiliğinden götürüp Maliye'ye yatırması isteniyor Ankara: 4 ikmciteşrin (Basmu 2 Elîne ve Ankara 0 harririmizden) Millî iktisadın rilen defterler 1 (Telefonla) ne demek olduğunu anlamak için de yazılı borç Hasan Fehmi B Ankam'da Gazi Nümune çiftHğini lan gününde ( Kastamonu ) görmek ve onun çok anlayışli Mü • sandığa yatır Meclise verdi dürü Tahsin Beyefendi ile bir kere mıyan kimsenin ği bir teklift* jröriiçımek lâzımdır Kendisinin buğ eline geçen patahsildarla. day ziraatinden ve bilhassa buğdara edecek ne rtn kaldırılma yın nakliye zorluğundan şikâyetçi si varsa aman sını ve vergile • olduğunu kaydetmiştik. Kendisine t demesine ba rin mükellefle ' dedik ki: kılmıyarak sa • re verilecek Bu tahammül olunamaz zoriutılacak, parası vergi miktar • ğa bakılarak buğday ziraatinden sandığa yatı . yazılı lanmn vaz bile geçseniz haklı olacaksınız "nlacaktır. buulnduğu bi • gorüluyor? rer defterl< 3 Borç Hemen cevap verdi: dbğrudan doğ < Çok iyi dikkat ettiniz. Doğrusu J ruya sandıkla bu şerait içinde buğday ziraatinden ra yatırılması mur, jandar • vaz bile geçsek cidden muvafık olur. 1 m ıstemektedir. Easan Fehmi Bey (Kcutamonuy ma. tellâlm a Ancak elbet bir giin ıslah olunacak Tvntgt EaereBertnt* EagtarvavtĞa irttKbaU inttbalanndan Teklifin esası şudur: nakliye zorluğuna rağmen Anadolu yak kiralan dahi sahlan maldan yaylasının emsalsiz buğdayinı ek • 1 Herkes yergiye borçla ol alınacaktır. Hariciye Vekili * Furugi Han Hz. mekten vaz geçmek kolay bir şey duğu parayı gününde elile götürüp Hasan Fehmi Bey diğer bir tekmiz Tevfik Rüştü trenden inince asr değildir. Sonra biz bunun burasında (.Mabadi 4 üncü sahifede; Beyin geçen sene kerî mızıka selâm 1 sandığa yatıracaktır. bir nümune çiftliğiyiz, ve Aandolu'Tahran'a vuku bupnarşını çalmış, bir nun çok kıymetli yayla buğdayı ulan ziyaretini iade kit'a asker de se zerinde muvaffaklyetle ileri götürüetmek ve iki hüku {lâm resmi ifa etlen fahsî tecrübelerimiz vardır. Ve met arasında mev» miştir. nihayet bu ziraat bizim için ziyan cut bazı itilâfna tran Hariciye değildir. Şimednifer nakliyesi kur ^•tzırt iîe maiye meleri tecdiden yetarmıyorsa ben buğdayimı tstanbul'a ti Haydarpaşa'dan ni mukaveleler hngöndermekten sarfi nazar edebili • motorlere binerek zalamak üzere Anrim, ve mahsulümü benim için daTopane'ye çıkmış . kara'ya gelen tran ha faydalı bafka yollarda kullan • Jar ve oradan doğHariciye Nazm Fumağa gidebilirim. Nitekim yaptığım ,ru Perapalas ote rugi Han Hz., dün da budur. Hem nc için mutlaka bu^~ «aoalT" Ankara' Ankartfda rnığt BazretlerHe Tevftk ttu&t S. ttrcdnnda peni i^ekedeler imzatanırKen lindeki daireleri day zira*ti?.. Onu yapmakla b«ra * ne gelerek oğleye kadar istirahat etdan şehrimize dönmüşlerdir. ber biz burada ondan daha kârlı mtslerdir. tran Hariciye Nazm ile birlikte başka tecrübeler yapıyoruz. EzcümTal 'an'dan şehrimize gelerek An ~ Perapalas otelinde * le etinden, sütünden, yününe ve dekara'ya gitmiş olan tran heyeti ile Furugi Han Hz. öğleden sonra risine kadar hayvancıhk... tran sefiri Sadık Han ve sefaret bazı ziyaretleri, bu meyanda İran Tahsin Beyefendi ile daha evvel tnüsteşarı da şehrimize gelmişlerdir. kolonisine mensup bazı zevatı ka ahırlan gezmiş, oradaki inekleri ve Ankara 6 (Telefonla) GaFurugi Han Hz. ne hükumet na • bul buyurmuşlar ve bir yere çıkmaboğaları görmüstük. Kıymetli zira • tnına, Hariciye Vekâleti Kalemi mah5Î Hazretlerile İran Şahı Peh mışlardır. atçimiz üzerlerine titrediği bazı susundan Refik Âmtr ve Hariciye Müşarünileyh Hz. şehrimizde culevi Hazretleri arasında bir cinsler hakkinda bize etraflı izahat Vekâleti İran işleri şubesi müdürü martesi yününe kadar kalacaklar ve mülâkat vukuu haberi teeyyüt vermiş ve pek güzel bir başlangıçla Cevdet Beyler refakat etmektedirler. bu müddet zarfmda hükumetimizin vücut bulmakta olan müzesinde ise etmektedir. Mülâkat ağlebi ihmisafrri olarak Perapalas otelinde Haydarpaşa istasyonanda bizi bütün bütün tenvir eylemişti. timal yazın ve hududa yakın ikamet buyuracaklardır. tran Hariciye Nazırının Ankara'Çiftliğin hayvanları henüz tamamen bir yerde olacaktır. Simdilik Furugi Han Hz. cumartesî günü dan avdeti münasebetile dün Hay çiftlikte değildir. Bunların mühim Toros ekspresile Haleb'e gidecekler, zaman ve mekân taayyün et darpaşa utasyonu Türk . tran baykısmı bütün yaz için gönderildikleri oradan îran'a geçeceklerdir. raklarile donanmışti. miş değildir. yaylalardan henüz bugünlerde dö tmzalanan muahedeler Muhterem misafirimiz, Vali Muneceklerdir. Çiftliğin inek kısmın ıeti kâtipleri tarafından karşılan tran Hariciye Nazırının memlekehittin Bey, Vali muavini, Emniyet dan büyük hayvanları yüz yirtni baş Dün Takstm'de çamur derycut içtnde boğuşan futbolcvtar mıştır. Müdürü, Kolordu erkânı, tran sefa( Mabadi 6 mcı sahifede ) kadardır. On bin üzerine kurulan Istanbul ve Sofya şehirlerini tem | mışlardrr. Bu müsabakayı tstaninal koyun sürüleri ise şimdilik sekiz bin sil eden muhtelit fntbol takunlan da ı mnhteliti 23 kazanmıştır. t raddesinde bulunuyorlar. Türkiye'dün Taksim stadyomunda karşılaş | Oiabadi 6 ma »ahiteMf' de hangi cins inekler daha iyi ola rak çoğaltılmalıdırlar? Koyuncu • luğun ıslah gayesi hangi hedefe gitmelidir? Hem ıslah şekillerinde bizi maksada en kısa yoldan ulaştırmak üzere takip olunacak fennî metot lar neler olmalıdır? Bu suallerin ehemmiyetini anla • 1933 güzellik müsabakası için yamak lâzımdır. Gazi Nümune çiftliği Ankara 6 rından itibaren kayıt başlıyor. Mü • onlara cevap vermek için bütün bir (Telefonla) sabakaya girecek hanımlar, cuma gayret ve himmetle çalışmaktadır. Tann Meclis 2 Bu nokiai nazardan çiftliğin sarfet dan maada, hergün ondan altıya kade toplanacak dar idarehanemize müracaat edebîtiği muvaffak çalışmalar hakikaten ve encümen in lirler. Kaydedilen hanımlara, he • yalnız Türkiye'de değil, kat'iyyen tihabatı yapıla men resim çikartmak için fotoğraf en ufak mubalâğa olmaksızın söylücaktır. çılara hitaben bir mektup verilecek yoruz, bütün dünyada parmakla gösTekir dağ tir. Fotoğraf iler bizim hesabımıza ç*> terüebilecek bir yolda bulunuyor. meb'usu Cemil Şimalî Amerika Cumhuriyetleri İt • karılacaktır. Evvelce çıkarılmış re • Bey bir teklifi simlerle de müsabakaya iştirak katihadı çiftliğe Jersey ve Görsey adkanunide bulun. bildir. Fakat bu resimlerin kartposlarını taşıyan inekleri ve bunların muştur. Cem' tal cesametinde veya daha büyük boğalarını hediye etmiş. Tahsin Bey tktisat En bir baş ile bir boy resmi olması, sicümeninin 20 a Beyefendinin inekçilikts en ziyade yah kâğıda basılmış, temiz ve îyî zaya indirilerek C mü Bey (Tekirdaı)) ehemmiyet verdiği bu iki cinstir. çekilmiş bulunması sarttır. Sepya deyeniden 20 azalı Ziraat Encümeni, Bunlar küçük yapılı hayvanlardır, nilen kızıl kahve rengi resimler gaİS azalı Gümrük ve tnhisarlar Enbinaenaleyh otuz kiloya kadar süt zetede "yi çıkmaz. cümeni teşkili suretile mevcut 15 en. veren diğer Avrupa cinslerine nis : cümenin 17 ye çıkarılmasını istemekbetle daha az süt verirler, on on bir kflo kadar. Fakat bunların yağ Adliye, harıctye, btıtçe, daniîîye, miktan diğçrierine nisbetle bir misli cnüdafaa, nafıa, teşkilâtı esasiye, ve belki biraz daha ziyade olarak Müsabakayı bütüiı memleket genç Meclis hesaplarmı tetkik encümen fazladır. Memlekette inek hayvan kızlanna tesmil etmek en büyük eleri reis, mazbata muharriri ve kâ lannı bu tip üzerinden çoğaltabil 1931 Avrupa Güzellik müsdbakasındaTtSr' melimizdir. Kaç gündür, söylediği tipliklerinde tebeddülât olmıyacakmekte hakikaten fevkalâde büyük Ğunculuğu ve güzel göz, tath bakıs mümiz gibi kendi şehir ve muhitlerinde hr. neticeler vardır. sabakasmda birinciliği kazanmış olan mevziî musabakalar yapacak gazete Maliye encümeni riyasetine MusKoyun sürülerine gelince ıstıfaya Najide Saffet Hanvm ve teşekküllere her türlü yardımda tafa Şeref, iktisat encümeni riyase tâbî tutulmuş kıvırcjkların gerek et, bulunmağa hazırız. Bu mevziî mü • resimler dr kabul edilir. Bu resimletSne Edirne meb'usu Snkir, ziraat gerek yün ve gerek süt noktaların sabakalarda seçilecek hanımlar, İs rin yukarvdaki şeraite uygun olması encümeni riyasetine Izmir meb'usu dan memleketimizde hatta Meri • tanbul'da nihaî müsabakaya iştirak ve resim sahibinin kaç yaşında olduRahmi, gümrük ve inhisarlar encünos'lara faik bir tip teşkil edeceğî edeceklerdir Daha fazla tafsilât alğunu, boyunu ve sıkletini bildirmesi meni riyasetine Çorum meb'usu ts Moskova'da bir Abidenîn gece manzarası, Lenin ve StdHn kanaati hâsıl olmuştur. Ziraatte çok ıriak istiyenler müracaat ettikleri lâzımdır. tstanbul haricinden gelen met Beylerin iniihap edilmeleri muhBugün, Rusya'da bolşevikliğin teveiin yedisinde Lenin ve arkadaşlan ileri adımlar atan komşumuz Rus • takdirde kendilerine mektupla ce • bu resimler, hakemlerden mürekkep temeldir. Kereneski hükumetı tmıvakkatesini sisile nihavet bulan «teşrinievvel ihya'nra metotları çiftlikte dikkatle vap veririz. bir komisyon tarafından tetkik edi Muğla meb'usu Hüseyin Avni Bey devirerek bolşevik hükumetini kurtakip olunuyor, komşu ve dost memtiâlis nîn, 15 inci yıldönümüdür. Bunlecek evsafı lâzimeyi haiz bulunan sıhhiye encümeni mazbata muhar (Mabadi 2 inci tahi)«<U; YUNUS NADİ dan on be; sene evvelki tesriniev • (Mabadi 4 uncu sahıledc) rirliğine namzettir. lstanbul haricinden gönderilecek {Mabadi 2 inci sahıîedel ı Sofya muhtelitini dün 32 yenebildik! Bulgcir'lar çok sert oynadılar, takımımız güzel bir oyunla neticeyi kazandı Mülâkat yazın hudutta |veya Ankarada olacak Güzellik müsabakamız 1000 lira nıükâfat verilecektir Kayıt yarın ba^lıyor. Bu sene Kraliçeye Mecliste Encümen intihabatı Yeni îki encümen teşkil olunacak Rus ihtîlâlinin 15 inci yıl dönümü bıiffün tes'it ediliyor istanbul haric nde mevziî musabakalar . .... istanbul haricinden resim
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog