Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi ancu cüz'ü çıkmıştır 19 u m h u r i yet / Ookuzuncu sene: No. 3051 , HiiHmıımim.ıııııııııı MIIIIIIIIUIIMIIIIIIIM ııııtın Hayat Ansiklopedisi Mektebe başlarken ala cağmız en mühîm ve en faydalı kitaptır İSTANBUL CAĞALOĞLU TeİRraf ve mektup adresl: Cumhuriyet. İstanbul Posta kutusır Istanbul No 246 Parcomha 3 ÎPSrİltİSanİ 9 3 2 Telefon Başmuharrir: 22366. Tahrir mfldürü 23236. Idare müduru: 22365, Matbaa 20472 r c ı 9 c l l l u c " C V' " " • < • " ' «*»** mımmmmıııııııımHiH İktisat Vekâleii Ecnebi MUtehassısları mMiıımııınıııııımııımiHinHHiııtııııımHiiHmmHHiııwııiHHtMmwıtınımımiHitın^ Getirtecek ıııin ırnıi ıııııı HitiHiııııımımm Ankara'nın en büyük ^ "^ Ecnebi ~ ~ 1 «Hafta tatili eseri: Gazi çiftliği [(..•Burada tabiatla yapılan mücadelede dahi insanın kuvveti galebe çalmıştır» Mütehassıslar re tktisat Vekiletîne en münasip şekli vermek üzere tetkikatta bulunan Vekil Mahmut Celâl Beyefendi iktisadî bünyemizi maruf mütehassısla ra tetkik ettirmeğe karar vermiştir. Bu heyetin haznlayıp vereceği rapora göre tatbikata geçilecektir. İktisat islerinde büyük bir rüsuh ve iktidarla mavaffakiyetlı neticeler hazırlıyan Celâl Beyin bu sistemi tatbikından sonra Vekâlette daimî bir nriij savir, her şubenin basında bir mütehassıs ecnebi müdür bulunacaktır. Hükumelin aldıği ve alacağı ted birler sayesinde bu sene memleket mahsulâtından hiç stok kalmıyarak satdacaktn*. Bu cümleden olarak lspanya ile yapılan müzakerelerin müsbet netice vermesi itibarile yeniden vumurta ih'acatına baslanacaktır. iktisat Vekili M. Celâl B. in mühim bir kararıj Anket cevaplarında bu fikir de ileri sürülüyor Ankara'dan verilen malumata göHafta tatilini medeni dünyantn amumi tatil gününe aykırt düçmiyen bir ?ekle koymak ve hatta kabil o luraa bu işi memle ketimizde çalış tnak iatiyenlerin ellerini kollartnı bağlamıyacah bir surette halletmek üzere açtığımız anket, umduğtrmuzdan fazla alâka ile karşılandı. Yalnız bu mecburi tatilin ilgatı tehlifini halkın yanlış anladığtnt go. ruyoruz: Tatil kalkınca herketin haftada bir giin isitrahat hahkı alına cak değildir. Kanunen cuma giin leri hapanman mecburî olan her müestesede çalışan her işçi ve me mur münavebe ile tatil yapacak, fakat metai bu turetle tıraya konula • eağından müessesede faaliyet dur . mtyacahtır. Herket izm hakkını haftanm muayyen bir gününde kullan mağa devam edecektir. Hafta tatili metfeleri hakkında aldığımız eevaplart bagiin de neşre devam ediyoruz: Hafta tatili kalkamaz, bu bir zarurettir. Her insan haftada bir gun istirahat et meğe muhtaçtır; fakat cumanın pazara tahviline mecburiyet vardır. Yalnız şunu da ılâve edeyim ki memur ve amele sınıfına evlnln zarurl havayiclni temln etmek imkânını da vermek için cumartesi oğleden sonra serbest bırakılmalıdır. Dakttio: Nebiîe Kâzım Fuzulı bir Külfetten ibaret!» Dünya Güzelini burada intihap edebilsek... MmmıiMtımıımmiMiM Cumhuriyet Türldye'sinin ve İstanbul şehrinin cok büyük istifadesi olacaktır Dünkii nüs • hamızda, 193? senesi dünya güzellik müsa . bakasının Istanbul'da yapılması çok muhte mel olduğunu ve bunun için teşebbüsatta bulunduğumu z u yazmıştık. Mü sabaka, şehri mizde yapıldı . ğı takdirde, tstanbul'un ve dolayısile memle . ketin istifadesi cidden çok bü * yük olacaktır. Eski ağaçsız çiftlik Simdi hakikî Orman çiftliği oldu İki ve nihayet üç senede Ankara istasyonuna kadar uzanarak şehre bağlanacaıt olan ormanhk: Gazi çıftliğinin parkın'Jan bir manzara ilk senelerin tecrübelerile de mü cehhez bulunuluyor, ve artık baska taraflardan fidan aramağa da ihtiyaç yoktur. Çünkü çiftliğin geniş fidanhklarında milyonlar ve milyon larla fidan hazır ve elde bulunuyor. Marmara köşkünün önünü süsli • Ankara: 1 ikinciteşrin (Ba«Dm üen Marmara havuzundan baska geharririmizden) Imparatorluğun çen senedenberi şehre doğru iki tepe tasfiyesinden harap ve perişan te aşırı bir yüksekliğe daha büyük bir varüs ettiğhniz Türk yurdu nasıl Karadeniz havuzu konulmuştur. Suimar olunarak yeniden cennete çevsuz Ankara'da bhi 70 bin, diğeri rilebüirdi? !*te Ank*ra'daki Gazi 150 bîn ton su îstiap eden bu havuz*İF%u/mın«r ÇH«1T$İ b » fO.rât'îlk t c c ı U b r ların su manzaraları bir kere çok güt&hasıdır, ve şimdi yedinci senetini zeldir. Fakat onların asıl maksadı ikmal etmekte olan bir tecrübe. Azsinelerinde topladıkları sularla et min ve himmetin neler yapacağını raflarında uzanan sahalan dolduran anlamak için yedi senelik tecrübe sofidanlara hayat vermekten ibarettir. nunda bu çiftliğin aldığı mamur ve İlk kısmı Marmara havuzu büyük »en manzarayı bir kere görmek kâ bir mamurezare çevirmiştir. Simdi f*dir. Yılmaz iradeli bir intizam da Karadeniz daha vâsi olan ikinci kı • hilinde çalışmak sartile bütün o hasımda bu yolda daha büyük bir varap ve perisan yurdumuz işte hep zife ifasına hazırlanmış ve hatta bdyle mamur, müzeyyen ve zengirı başlamış bulunuyor. olabilir. Haber verelim ki Gazi Nümune çiftliği ile, Cebeci'deki Bele Ankara'yı üç dört sene evvel gördiye fidanlığı ile ve gene Beledi müş olanlar eğer onu bir de üç beş yenin istasyonla şehir arasındaki senelik bir fasılayı müteakıp görürpark başlangıeı ile Ankara, tstanbul lerse muhakkak şehri tanımakta zorda dahil olduğu halde Türkiye'nin luk çekeceklerdir. Çünkü Ankara'diğer bütün şehir ve kasabalanna nın yanıbasında enine boyuna on faik bir nümune sayılacak hale gelkilometrelik çok geniş bir saha şehmiştir. Burada nankör bir tabiatle rin içine kadar dayanan büyük ve yapılan mücadelede dahi insanın güzel bir ormanla bambaşka bir şekkuvvet ve marifeti galebe çalmıştır. le girmiş olacaktır. Bu kadar değil, Gazi Nümune çiftliğinin bulunduGazî çiftliğîni örnek alan diğer bir ğu sahanın eski adı Orman çiftliği himmet te, Belediyenin himmeti Ceidi. Fakat Ankara'nın eski halini bibeci tarafında vücude getirdiği orlenlerin malumudur ki adı Orman manı elektrik fabrikası istikametile çiftliği olan o havalide Cık deresi istasyona götürerek diğerile birleşboyunca bitmiş bes on bodur söğüttirecektir. Sehir miman Yansen'in ten baska ağaç yoktu. Hele yalnız Ankara için tasavvur ettiği yeşil kubasına söğüt ağacından asla bir or sak şüphesiz onun tasavvurundan on man teşekkül edemezdi. Anadolu kere daha büyük bir mikyasla vü yavlasının şurasında burasında te • cude gelmektedir. •sdiif olunan boyunları bükük söçüt Ne ağacı ve ne ormanı?.. Meyvaaçacları bizce ormansızlığm en hasız güzel ağaçlarm yanıbasında meyzin ifadesini teskil ederler. vali ağaçlarm her çeşidinden bah Eski ağaçsız Orman çiftliği simdi çeler teşekkül etmis bulunmaktadır. hakikî Orman çiftliği olmuştur Altı Çiftliğin üzüm bağları en güzel netîlene evvel ilk dikilen a & aclarla on celeri vermeğe başlamış ve diğer ları takiben her sene ilâve olunan meyvalı ağaçlar ise bütün memle • yenileri artık çiftlisrin hususile istaskete nümune olmağa namzet ilk yeyonla Marmara köskü arasındaki samişlerini yetiştirmiştir. Sebzecilik, hada hakikaten bir orman teskil e yoncacılık, hayvancılık, tavukçuluk, decek hale gelmişth. Burada aylansütçülük, atelye faaliyeti, hulâsa motüsten ve mebzul akasyadan tutunuz dern bir çiftliğin bütüa şubelerile da sonbahann koyu bakir rengine hatta Avrupa'da dahi az bulunur çaldığı yapraklarile diş budağa, çıcok srüzel bir nümunesi Türkiye nara ve çama varıncıya kadar her Cumhurivetinin merkezine şeref veçesit ağaç vardır. Miktar itibarile recek ve Türk yurdunun bütün diğer ise bir, beş değil, belki milyonlar ve aksamma örneklik edecek bir mümilyonlardır, ve bu muvaffak baş kemmeliyetle Ankara'nın kenarın • langıç Ankara'ya doğru dev adımile da temelleşmiş, yükseliyor. Anka • devam ediyor. Çiftliğin Umum Mü ra'nın bu yolda bütün memleket i adürü Tokat meb'usu Tahsin Beyin lâkadar etmek lâzım gelen hayırlı kolayca ifade ve izah eyleyiverdiği faaliyetleri üzerinde bu sene yekdigibi iki ve nihayet üç merhalede, yağerini takip edecek üç dört makale ni iki ve nihayet üç senede bu or man Ankara istasyonuna kadar u ile biraz fazlaca tevakkuf etmek zanarak şehre bağlanmış olacaktır. mecburiyetini hissediyoruz ve bunu Simdiye kadar yapılana bakılınca hayatımıztn en zevkli işlerinden biri bundan sonra yapılacaklara inanmasayıyoruz. mak mümkün olmaz. Hususile simdi YUNUS NADİ Son mukaveleler tasvibe arzedildi Balkan güreş şampiyonası bu akşam saat sekizde Maksim'de başlıyor Müsabakaları Vali Muhittin Bey açacak tstanbul'a seyyah getirmek lüzumundan her gün bahseder, dururuz. Fakat seyyah gelsin demekle gelmedîği gibi temen. ni ile, dua ile de Ankara'da Suriye ile aramızda gelmez. Getir mevcut muallâk mesail hakkında yamenin yolunu pılan müzakereler üzerine hazırla • bulmaİKİır. Bu nan yeni ve muvakkat itilâf projesini nun için 9*o imzalamış olan Fransız sefiri Kont pagando. »*D DBı^C GuzeB ICerTmin Halis Hanım dö Şambrön Cenapları dün Anka • mak, «*Wâm juu>m«lc lâsımdır. U • ı « r b«ft» olmak ttsera, bütün m* Mademki bütün medeni memleketlerde ra'dan şehrimize gelmiştir. •îçre, Jtal»» Frana». U B M » . Ml | ( Jfabatff 6 tnct iahifede ) Ayni trenle Ankara'da alâkadar h«fta tatili gunu pazar günüdür, bilhassa ticaret noktai nazanndan bizde de tatil makamatla bazı iktisadî ve malî tegununün pazara çevrilmesi muvaftktır. maslarda bulunmuş olan Fransız serAncak hafta tatilinin Ugası dogru deftllmayedarları da şehrimize dönmüş • dir, çunkü bu tatil günü memurlann, tüclerdir. carlann ve alelumum herkesin bir istiAldığımız malumata göre Fran rahat günudür İngiltere'de hafta tatili sız'larla imzalanan mukavele ve procumartesi ögleden sonra başlar ve pazartokol her iki hükumetin tetkik ve tesi günunun öğle vaktlne kadar devam tasvibine arzedilmiştir. Fransız se • eder Bir çok yerlerde mesai saatleri kıfiri Kont dö Şambrön bu hususta Pasaltılmış ve ameleye ve halka iş temin ris'ten yeni talimat aldıktan sonra (Mdbadi 3 üncu sahifede) tekrar Ankara'ya gidecektir. A. H. Bey, kooperatif mecmuasinda sanayicilere hitaben ikinci bir makale daha neşretti. Bu meçkul iktisatçı, bu sefer de sanayicilerden 60, 70 bir hesap sormaktadır. Millî Sanayi Bhliği kâtibi umumisi Nazmi Nuri Bey dün bir muharririmize A. H. Beyin hesapta niçin yanıldığmı da şu suretle izah etmiştir: « Evvelâ şu cihet bilinmelidir ki 1927 tarihinde 15 sene müddet için mer'iyete giren teşviki sanayi kanunu bugün beşinci senesini idrak etmiştir. Kanun henüz müddetinin üçte birini idrak etmemiş olduğu halde bile tatbikahnın feyizli semereleri en bedbin olanlanmızı da hayrete düsürmüstür. Maddi misaHeri sergilerdir. Teşviki sanayi kanummun on be» sene müddetle mer'i ohnası hakkmdaki kayıt, mücerret ' ^nayi Birliği Relsi Nazmi Nuri Bey bir kayıt değildir. Bir memlekette yenion beş seneden az bir zamanda doğup den teessüs edecek sun'î bir vücudün ^»en sahifeyi çevtrmU Fransa ile «Uç senede verilen muafiyet 75 değil 18 milyondan. ibarettir)) "A H.,, Beye cevap! ^ •• "Türk gibi kuvvetli!» mHnillMinillMMnilllllllllMlllllllllllllHIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllMllllllllllrillllllllllMHItllllHHIIIIIIIIIIIIIMIIIIinilinillllllllllllllltHIIIIHIIIII» tspirtizma ile ankete cevap Bulgar millî takımı Bu sabah geliyor Dün şehrimize gelen Romanya Iı güreşçiler liyecektir. Bu nutuktan sonra da güreş Federasyona Reisi Ahmet Fetgeri Bey bir nutuk soylîyecek, bunu müteakıp elifba sırasile Balkan güreş millî takımlan halka takdim olunacaktır. Her mil • Büyük Balkan güres şampiyonasîna letin güreş takımt takdim edilirken şe bu akşam saat S de Beyoğlu'ndaki Makhir bandosu o milletin mfllî marşını çasim salonlarmda baslanacaktır. Şehrilacakbr. mizde ilk defa yapılacak olan bu mühim Bu merasimden sonra ffliz sıkletten spor hareketi parlak bir program dahi itibaren müsabakalara başlanacaktur. linde yapılacaktır. Dün gece Balkan güMüsabakalarda beş fena puvan alan müreş Federasyonları mümessüerinin iştisabık, müsabaka harici addedilecek, bu rakile aktedilen kongrede müsabaka hasuretle birinci, ikinci ve üçüncüler tayin 1 kemleri tayin e*''' ". edilecekııi. < ,ereK luşia ve gerek sayı Müsabakalara başlanmadan evvel hesabile mağHîp olan üç fena puwn büyük bir merasim yapılacaktır. Evveiâ almaktadır. Hasmini sayı hesabile mağİstanbul Valisi Muhittin Bey bir nutukla lup eden bir fena puvan, tuşla mağlup müsabakaları açacaktır. Nutku müteakıp eden de sıfır fena puvan almaktadır. şehir bandosu Balkan marşını çalacak Maksim salonunun ortasında güzel bir tır. Bundan sonra Türkiye Himayeietfal UUabadi 6 tnct tahUede) Cemiyeti ReL'.' Fuat Bey bir nutuk söy Hasan Bey, hafta tatili ne gün olsun?.. Cuma mı, pazar mı? Pazar ola.. Pazar ola!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog