Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

r 'Cumhorîyet Tesrinîsanî 1 9 3 2 Resimli Ansiklopedik Neşriyat Operatör Ürolog Dr. Mehmet Ali İDRAR YOLLARI hastalıkları mütehasısısı Eminonü (Sabık Karakaş) Hanma nakletmıştır. Cumadan maadâ hergun hastalannı kabul ve tedavi eder. Serisine dahil Muharrem Feyzi Beyin Jeneral Aspinall Oglander'den tercüme ettigi Muharebesinin resmî tarihi Fiatı 100, ciltlisi 125 kurustur. Canakkale (Yapdacak ihtifaline karşı) Ben, her akşam batmın üstünde, Sezerim: (Şu'le saçan kudretini) ; (Güneş), al renkli ziyalarla yazar: Göğe, Hasmetli Kemal âyetini1 Türk Şiir Krah Filorina'lı Nâzım NAMIK KEMAL'E RESİMLİ ANSİKLOPEDtK NEŞRİYAT Serisine dahil diğer kitaplar şunlardır: Börhan Cahit Beyin; Gazİ Mustafa Kemal (50), Gazi'nin dört süvarisi (50), Kan Demir Beyîn: Şehit Kubilây (50). hmail Hihmet Beyin: Ziya Paşa, Hayatı ve Eserleri (150). îbrahim Necmi Beyin: Abdülhak Hâmit, Hatıratı ve Eserleri (100), KemaUttin Şiikrii B. in: Namık Kemal ve Eserleri (100), Tevfik Fikret ve Şiirleri (100). Ahmet Refik Beyin: Eski İstanbul (75), Halil Ethem Beyin: Topkapı Sarayı (50), Yedikule Hi| »arlan (50), Camilerimiz (75), Nedim Vefik B. in: Temirlenk (150), NuMrat Kemal Beyin: Mo gol'lar (75). Kâmran Şerif Beyin: Neron (50), Kleopatra (50), Kemalettin Şukrü Beyin: Napoleon Bonapart (50), Fransız ihtilâli (50). Cenap Şehabettin Beyin: Vilyem Şekspir (150), Selâmi tzzet B. in: Rasim ve Korney (50), Sedat Simavi B. in: Jan Jak Ruso (50), Fikret Muallâ Beyin: Şiller (50), Lutfullah Kemcâ Beyin: Leonar de Vinci (50), Faik Sabri Beyin: Jül Vern, Hayatı ve Eserleri (50), Refat Nuri Beyin: f îç usırlık Fransız edebiyatı: XVII, XVII, XIX asırlar üç kısımdır (Beher kısmının fiatı 50 kuruştur.) Abdülfeyyaz Tevfik Beyin: Gök (75), Soguk v e sanayide tatbikatı (75), Abidin Daver Beyin: Deniz (75), Gemi (75), Kemalettin Şükrü Beyin: Kristof Kolomp (50), Sedat Simavi Beyin: Sesli ve sessiz sinema (50). Bu kitaplartn her birinin ecza halinde fiatt hizalarmda yazılmtştır. Bu kitaplar on bir ciltte ayrtca ne/ıs bir »arette ciltlenmiftir. On bir cildin takım halinde fiatı 35 liradar. Taşradan po$ta üereti altnmaz. BiÇKİ ve DİKS Maarif Vekâleti O lilesinin müsaadesiıi haiz biçki ve d'kl$ muallimesi Paris a kademisinden me zun KLIO MAVRO MATI en son Fran sız ve basit bir usu le tevfikan tedrıs e' mektedir. Amelî dlkiş büenler bir mah zarfmda ve bilmiyenler üç mah zarfında hendese ile tayyor, tuvalet imalinl oğrenebilirler. Mektepçe verilen diplomalar Maarif Vekâletinden kabul ve tasdik olunur. Dersler kânunuevvel iptidasında baslıyacaktır. Taliplerin Beyoğlu'nda Yeni çarsı, Paikpaşa caddesinde Fazilet apartımanınır 6 mcı katında 6 No. lu daireye her gün 912 ve 14 e kadar müracaat etmelerL Her kes gibi siz de bütün Avrupanın her akşamki musiki neşriyatını muntazam takip etmek ve kolaylıkla dinlemek ısterseniz mutlaka Otomatik ıskala ile mücehhez T E L E F U N K E N 3 4 0 modelini tercih etmelisiniz. Icabında antensiz işleyebilen bu ahize sedayı aynen iadedeki sedakatle temayuz etmektedır. Oparlörü aynı mahfaza ıçinde ve ya ayn olan Tele/unken 340 ahızesini evinizde tecrübeyt hazrnz. B O U R L A B İ R A D E R L E R v t Şsı ve S A T I E M A Ğ A Z A L A R I TELEFUNKEN VEKFfATiNiZDiR: DiKKATLi OKUYUNUZ «1 Eminönü Selânik Bonmarşesi koşesinde Naşiri: İstanbul Kanaat Kütüphanesi Ü » Tasarruf, Dirlik ve Düzenlik Kaynağıchr. TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI GAZi GiŞESi Sîhibi TEK KOLLU 6AZİ CEM1L Muhterem müşterilerinin bu seneki pek zengin yıbaşı piyangosuna fştlrak eylemeleri ve geçen sene gıbi son günlerde fahiş fıatlarla bilet almama'arı için Bütçenizi sarsmıyacak şekilde XaüzelllQI artırır Cllleri. lekelerl glderlr. şimdiden yılbaşı bilet numaranızı kapattırınız. Töptan bilet alacak jirketler, mektepler ve müesseseler için azami sühulet yapılır. Taşra Jİparişien d«rhal taahhütlü oiarak gönderilir. Bir kolunu tnemleket yolunda feda ederek tek kulu ile iktısat sahasında çalışan Gazi Cemaı'den yılbaşı bıletinizi alınız. ufak taksitlerle Gazi gişesi sahibi APERiTiN Hastahktan yeni kalkanlarda ve çocuklarda ekseriya görülen mizacsızlık ve iştahsızlıklara karşı mü cadele hasta sahiplerine vazifedir. ve çocuk sahiplerinin nazarı dikkatine M Hasta Hiç bir yerde şubemiz yoktur. Telefon: 24093 Tek kollu Gazi Cemal Haliç Kılburnu gazinosu Oo 20 tenzilât / % 20 tenzilât Muhterem müşterılerimizden gördügüm ragbet üzerıne bu kere salonumuzu kış bahçesi haline ifrağ ettik. Kışm de hululıi rrunasebetile civar halkıtnız'n musikf zevklerini tatmin için mükemmel bir saz heyeti e gozinomuz muhterem müşterilerimızin emnne amadedir. Bütün meşrubatımızda *'o 20 tenzilât yapılmiştır. Kumbaraları Bir Kumbara içimindeki kolayhk ve terkibinin fevkalâdeliği i!e geTek bu hallre ve gerekse çok çalışmak'an mütevellit ruhî ve beden, yorgunluklara mic'.esi tembel olanlara, vereme müsait o'anlara en münasip ve mükemnr! bir iştah ve kuvvet ilâcıdır. Büyük m^mm eczanelerde bulunur. ^••M E. N E Ş' E T 2 kinin kompri mesi SAFİYE HANIMı 24 teşrinisani perşembeden itibaren MULFN RL'l'da dinliveceksiniz ^5 Türkiye'nin yegâne hassas san'atkân Yeni ambala. sihhî ve kolayhk anî ıtiiijfaç için' 1o ve 1 kompri meiik Göz Hekimi Profesör Birinci sınıf mütehassıs Dr. Esat Paşa istanbul Ankara caddesi No. 60 Dr. Süleyman Şiikrii (Hilmi kiatphanesi yanında Ker gün biraz para biriktiriniz! Afiyet Yuıdu Hatitanesı Babıaii Acmusluk sokafı \5 No. ya nakletmiştir. operatör Kerim Sebati Bey hastjlannı Yurrtta kabul eder Teleîon: 2 0 3 7 7 Alınız. Odun ve kömttrlinüztt almadınızsa Fmdıklı Camimeydanı 104 numaralı Ifneada'lı Ali Haydar Beyin KIŞ GELDi icerisin amba iajlar I Her verde aravınız deposuna U ğ ^ ' " ^ " ^ orâdan » ^ » SOflllâuâll a""ma^n?z. Vaktiniz yoksa 43731 numaraya telefon ediniz. Hu&usî kam* yonlarla evinize kadar gönderilir. Rumeli kesilmiş halis (iğneada) meşe odunu Depoda tes O lC»*o eve teslim O I ! m n 9 A !/"• Rumeli halis (iğneada) mangal kömürü Depoda tts ^ l r i l l * l l C e v e tesüa C lim okka^ı *> H U 1 U Ş , Dy o k k a a Depnsu: Fındtklj, Can imevdnnı No. l ' 4 Telc'on: 4 3 7 3 1 r Cilt ve zührevî hastalıklar mütehassısı Dr. B A H A T T i N ŞEVKi Babıali cadde. Meserret oteli karşısı \vni Bey ap. 125 Saat 9 dan 6 ya kadar. Konya Sıhhat Müdürlüğünden: 300 lirahk kînîn ve 1000 Iiralık Neosalvarsan 350 Iiralık Safsafi • yatı zeybak müstahlebi ve 150 Iiralık Bizmojenol 14/11/932 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle alenî münakasaya konmuştur. Talipler her gün istanbul Sıhhat Müdürlüğüne müracaatle sartnameleri alabilirler. Münakasa 4/12/932 tarihine musadif pazar günü saat on Konya Vilâyet Encümenindc icra edilecektir. Beyoğlu üçüncü hukuk hâkinıliğinden: E'yevm Otametgâhları meçhul Fatma ve Hatice Hammlara: Ahmet Kemal Bey ile hissedar bulunduğunuz Kasımpa^a'da Dereboyu caddesinde 84, 86, 88 ve 90 No. h arsa hükmen iza • Iei şuyıra zımnmcfa açık arttırma ile satıîacağından tarihi müzayede olan 2 0 / 1 2 / 9 3 2 tarihine musadif salı günü saat 16 da Beyoğlu sulh hukuk mah kemesi baskitabetine müracaat eyle • meniz teblif makamma kaim olmak üzere kayfiyet ilân olunur. Sahip ve Ba&nuharriri Yunus Nadi Ornuml neşrtyati Utare eden Yazı tflert mudürü: Kemal Salih Matbaacılık ve Neşrtyat Türk Anonlm ffirkett tttanbvi tstanbul ikinci iflâs memurluğundan: Matmazel Piossini'ye ait ve paraya çevrilmesi kararla^tırılan yazıhane eş • ya*ı 24/11/1932 perşembe RÜnü saat 10 da Sirkeci'de Nur hanında satılacağı Oân olunur. Jim çekii ^ ı ı r a , çe!isı o ı ı r a oU K r . SRAM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog