Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Beyğlu sulh hukuk hâkimliğinden: Ahmet Kemal Bey ile Fatma; Ha tice Hanımların sayian ve müşterekn mutasarrıf olduklan Kasunpasa'da Uzunyol Dereboyu caddesinde atik 35 ve mükerrer 32 ve cedit 84, 86, 88, 90 No. ü arsa hiikmen izalei şuyuu zım 1 tcra dairesince 1600. lira kıymet takdir edilen Haliç nında açık aritırma ile satılığa çıkardFener'de Tcvkii Cafer mahallesinde Yeni Kiremit sokağında mıştır. yeni 92 No. dört oda, dört sofa bir mutfak iki halâ, bir ha 1 Mezkur gayrimenkul arsa 176 719 mam, bir daraça, bir depo. 22 kânunuevvel perşembe günü arşın olup hâlen ipotek ve haczi yoktur. 2 Mezkur arsanın muhammen kıy»aat 14 16 ya kadar lstanbul Dördüniü Irra dairesinde 931/194 Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin meti 553 lira 13 kuruştur. No. tahtında ihalesi yapılacalctır. 3 Müseccel ve gayrünüseccel hak etmiştir. Fırsatı kaçırmayınız 2 lcra dairesince 3800. lira kıymet takdir edilen Boğa sahipleri tarihi ilândan itibaren 20 gün iştirâk ediniz. zarfında evrakı müsbitelerile satıs meziçi'nde Kuzkuncuk'ta lcadiye'de Hamam caddesinde eski ve muruna müracaat etmeleri aksi takdirde yeni 70, 72, 74 No. iki dükkân üstünde maamüştemilât sar gayrimüsececl hak sahip'eri satıs be • 288 nıçlı, büyük bahçeli nezareti fevkalâdeli nim kârgir hane. delinin paylasmanndan hariç tutulurT.C 932/312 No. tahtında 15/12/932 perşembe günü saat 1416 Iar. Sıhhî ve İçthnaî 4 Arttırmıya istirak edebilmek ya kadar lstanbul Dördüncü tcra dairesinde. Muavenet Vekâleti için kıymeti muhammenenin % 7 bu • 3 lcra dairesince 15,000. lira kıymet konmuş Teşviki çuğunu pey olarak depo etmek lâzımye'de Cabi sokağında 137 m. m. sahada pancurlu, sağlam, yağ dır. lıboya, bodrum ve mansar katından maada üç katta bir met5 Gayrimenkulü mezkur kıymeti £fhberinin 32 inci sahifesinden. muhammeni geçtiği takdirde 20/12/ 286 ! hal, on oda, dört salon, bir mutfak, bir banyo ve TOÜştemilâtı 932 tarihine musadif sah günü saat saireyi muhtevi bahçeli konak. 16 da en fazla bedel veren zahn üs • 15/12/932 tarhinde istanbul Dördüncü lcra dairesince tünde bırakılacaktır. 932/1132 No. ile ihalesi yapılacaktır. 6 İhalesi üstüne bırakılan zat Bu hastalık gayet sari olup ekseriyetle bedeli müzayedeyi bey gün zarfında münasebatı cinsiye sebebile geçer. Bu ma4 lcra dairesince 15,000. lira kıymet konmuş Bakır mahkeme veznesine depo edecektir. raz yalnız alâtı tenasüliyede kalmaz. Meköy'ünde Sakızağacı mahallesinin Asmalı ve Frenk kilisesi Aksi takdirde ihale fesih ve bundan saneye, böbreklere torbalara geçtigi gib' sokağında 32, 34, 53 No. sekiz oda 3 salon ve müştemilâtı sa mütevellit zarar ve ziyan andan tazmin 111 bazan kana karışarak tedavisi gayrikabr ettirilir. ireyi havi bahçeli bir bap konak. Dördüncü tcra dairesinde ve ölüm ile hitam bulan kalp hastalıklarını 7 Müterakhn vergi, vakıf icaresi, 28/11/932 tarihinde 932/1325 No. tahtında ihalesi yapıla • resmi tellâliye ve sair masarifat hisse intaç eder. Oynakları da şişerek hastayı şiddetli sancılar ile muztarip caktır. darlara aittir. edip hareket etmeksizin uzun müddet yatakta kalmağa mecbur ve 8 Fazla malumat almak istiyenler 5 lcra dairesince 7.000. lira kıymet konulmuş Bakır bazan dahi mafsal iltisakmı mucip olarak ömrünün sonuna kadar sa932/29 No. h dosyasında şartnamesi köy'ünde Sakızağacı'nda 55 No. maabahçe yedi oda iki metkat bırakır. Gözlerde husule getirdiği iltihap dolayısile iyi tedavi eherkese açıkbr. 112 hal ve mürtemilâtâı saireyi havi hane. Dördüncü icra dairesinTalip olanların tarihi mezkurda Bedilmezse hastayı kör eden bu maraz zannedildiği kadar basit bir hasyoğlu sulh mahkemeleri baskitabetine de 28/11/932 tarihinde 932/1325 No. ile kat'î ihaleelrİ yapıtalık olmayıp gayet vahLndir. Belsoğukluğu nesli dahi mutazarrır müracaatleri flân olunur. lacaktır. Emlâk ve Eytam Bankası İlânları I Kat'î ihaleler BUYUK TAYYARE PIYANGOSU Bu Limanımızdan hareket • edecek vepurlar So.ooo Liradır. keşidede bflyfik ikramiye SEYRİSEFAİN Merzek acenta: Galata Röprübası B. 236Vİ c jıhe A 8irk«c< Mühürdar radp H. 8. 27<(f İZMİR . PİRE . İSKENDERIYE POSTASI 22 ikinciteşrin '99 sah 11 de. Sıhhî Müze "ANKARA,, ik ?. TAVİLZADE VAPURLARI TRABZON POSTASI 2 Belsoğukluğu citesrin 18 de Galata rıhbmından kalkarlar. Donüşte Tirebolu'ya da nğrar. SAADET saat 17 de Sirkeci'den hare ketle Gelibolu, Çanakkale ve izmir'e azimet ve Çanakkale'ye uğnyarak avdet edecektir. Yolcu bfleti vapurda da verflir. Adret: Yemiş'te Tavilzade Mustafa biraderler. Telefon: 22210 ÎZMİR POSTASI H«r Pazartesi ** Kiralık köşk, tarla ve dükkân Mevkii ve nev'i Teminat Tarabya'da Kalender kasrı ve arkasındaki bahçe. Heyeti umumiyesile ve ayn ayrı. 50.144/2 Çırpıcı'da 20 dönüm tarla. 10.429 Topane'de kışla altında 2 No. dükkân. 20. Balâda yazılı köşk ve dükkân bilmüzayede birer sene ve tarla üç sene müddetle kiraya verileceğinden taliplerin 28/12/932 pazartesi günü saat on altıda şubemize müracaatleri. Esag 160 TÜRKİYE NEFT SANAYii 12 teşrinisani 1932 tarihinde içtima eden bissedaran heyeti umumiyen fevkalâdemiz tamamı aynen tesviye edilmit olan 60,000 Iiradan ibaret aennayemize beher 100 Türk liran kıymeti moharreresinde yeniden ihraç edilecek 1900 hisse fle 250,000 liraya iblâğı muttefikan karargir olmuştur. Ticaret kanununun 394 üncü maddeti muci • bince hissedarlar heyeti hisse seneda • bndan sirketimizdeki eski hisselerile mütenasip miktarını istiraya hakkı rüçhanlan olduğundan ba hakkı hıyarlannı isbu flân tarihinden itibaren nihayet 15 gün zarfında Utimal edip etmiyeceklerini Galala'da Arslan hamndaki pirketin idare meclisine büdinnelerini ahkânıı kanuniyeye tevfikan Qân olunur. Meclisi tdare tstanbul asliye mahkemesi birinci huktık dairesinden: Müddei Galata'da ömerabit hamnda 21 No. da tüccardan Hacı Adil Beyin müddeaaleyh Beşîktaş'ta Serencebey yokuşunda Şekbanzade apartımanında mukim Nuri Bey aleyhine fltarne eyle diği alacak davasına ait dava arzuha linin mumaileyh Nuri Beyin ikamet gâhı hazuinın meçhuliyeti hasebile üâ nen tebliğine karar verilmiş olduğun dan mumaileyh taribi ilândan itibaren on gün zarfında mezkur davaya karşı bir cevap vermediği takdirde hakkın da muamelei kanuniyenin ifa edileceği dava arzuhalinin tebliği makamına kaim olmak üzere ilân olunur. İLÂN Viktorya dö Berlin Umum Sigorta Anonim Şirketi tarfmdan 24/11/1920 tarihinde Abram Sabetay Saadı hayatı üzerine akit ve tanzim olunan 479782 a numarah ve iki bin Fransız franklık tigoria mukavelenamesi zayi olmnştur. Mezkur sigorta mukavelesi hali bazırda kimin yedinde ise, hukukunu isbat etmek üzere Viktorya dö Berlin Sigorta Şirketinin îstanbul'da, Galata'da, Kürekçüer'de Manhaym hanmda kâin Türkiye müdiriyetine, isbu flânm tarihi neşrinden itibaren iki ay larfında müracaat etmesi rica olunur. Mezkur müddetin mürurunda numarası balâda muharrer sigorta mukavelenamesinin keenlemyekün ve mefsuh addedilerek yerine nüsbai saniyesinin tanzim edileceği flân olunur. Viktorya dö Berlin Umum sigorta Anonim Şirketi Türkiye Müdiriyeti Çatalca icra hâkimliğinden t Çatalca'nın Boyalık nahiyesinde mukim elyevm ikametgâhı mechul Hacı Salim oglu Bilâl Efendiye Türk zade Kâzım Beye borçlu Hacı Salim Zade Mehmet, Ahmet, Hüseyin ve tsmail Efendilerin işbu alacağuı te • mini için merhun bulunan gayrimen kullerinin paraya çevrilmesi talep edilmis mezkur gayrimenkullerde hisseniz bulunması hasebile satış tarzının tayini hakmdaki mürafaa için namınıza çıkanlan davetiye ikametgâhmmn mechulîyetine binaen mübasir tarafından bi'.âtebliğ iade edfldiğinden üânen tebli gat icrası karargir olmus olmakla yevmü mürafaa olan 12/12/932 tarihine müsadif pazartesi günü »aat 14 te Ça taTca icra hâkimliğinde bulunmanız ilânen tebliğ olunur. Hissedarana ilân Türk Anonim Şirketinden: eder. Kısırhkların yüzde ellisi bu hastalıktan ileri gelir. Sefahet âlemlerinde dolaşan gençlerin hemen kâffesi belsoğukluğuna düçar olurlar. Bir kaç defa bu hastalığa tutulanların idrar yolu darlığı hâsıl o lur ki omürlerinin sonuna kadar kurtulamazlar. Bu hastalığa düçar olmamanın yegâne çaresi nefsine galebe çalarak fahişelerle temasta bulunmamalctu*» Hantalzade vapurları Türkiye Hilâliahmer Cemiyeti Merkezi Umumisinden: Şartnamesine tevfikan cemiyet merkezi umumîsîndeki nümunesî gîbi olmak üzere «2500» iki bin beş yüz adet beyaz boyalı demir karyola kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Bu karyolaları yapnıağa ve vermeğe talip olanlar nümunesinî görmek isterlerse Ankara'da Yenişehir'de Emniyetraeydanındakâin Hilâliahmer cemiyeti merkezi umumisine müracaat eylemeleri lâzımdır. Karyolaların şartnamesi Hilâliahmer merkezi umumisinden alınabileceği gibi îstanbul'da Yenipostane civarında Eski Zaptiye caddesinde Hilâliahmer oyun kâğıtları ve maden suları satıs deposu mü • dürlüğünden de ahnabilir. Işbu münakasaya ait teklif zarfları 1932 senesi birinci kânunun on besinci perşembe günü saat on beşte Ankara'da Hilâliahmer merkezi umumisinde açılacaktır. Münakasaya girmek istiyenler şartnamede yazılı cihetleri iyice nazari dikkate almak suretile tekliflerini mezkur güne kadar Hilâliahmer merkezi umumisine tevdi eylemeleri lâzımdır. » Nefsinize galebe edemezseniz size fennin en son ihtiraı olan ve meshur doktor profesor Meçnikofun mütekâmil formülü olan (Profiloksin) i tavsiye ederiz. Bu sizi frengi ve belsoğukluğu âfetinden yegâne koruyacak en kat'î ilâçtır. Türkiye için umumî deposu Sirkeci Meserret oteli karşısında Ismet Muhsin millî müstahzarlar lâboratuvandır. Telefon: 23005 Her eczane deposundan ve eczaneden araymız ve isteyiniz. Fiatı her yerde 75 kuruştur. Adresimize be» kuruşluk posta pulu gonderenlere meccanen gizli hastahklar kitabı hediye edilecektir. Ayvalık Izmîr postası Seyyar vapuru 20 leşrinisani pazar günü Saat 17 de Sirkeci nhfammdan hareketle Gelibolo, Çanakkale, Edremit, Ayvabk ve İzmir'e gidecek v« gelecektir. Yolcu bfleti vapurda verilir. Tafsflât için Eminönü Rıhbm Han No. 5 Telefon: «19.77,.„, Hariciye Vekâletinden: Galatasaray Lisesi luuiiriüjjuıulen: 1 Mektebimiz leylî talebesinin ikinci taksit üc retlerinin tahsiline başlanmıştır. Bu muamele 1932 senesi 1 inci kânununun 10 uncu günü sonuna ka dar devam edecektir. Tayin olunan müddet 'çinde taksitini vermîyen talebenin leylî olarak t?hsile devam etmelerine kanunen imkân olmadığından kayıtları nehariye tahvil olunacaktır. 2 Devlet memuru çcf ukîarîndan olup ücretîeri tenzilâta tâbi olan talebf: Babalarının memur ol duklarını ve baremdeki c'erecelerini gösterir res mî vesîka ibraz etmek nrecburiyetindedirler. 3 Taşradan gönderiî' cek ücretlere ait posta ve banka havalenamelerin^e talebenin isminin ve mektep numarasmın bel:emehal tasrih edilmesi ve bu paralar kanunen muayyen müddet içinde ida remize gelebilmek için ş'mdiden gönderilmesi lâ zımdır. Elyevm Hariciye Vekâletinde 14 üncü dereceden mevcut münhal VAPURLARI memuriyetlere talimatnamesine tevfikan müsabaka ile memur alı • nacaktır. Müsabaka imtihanı 1 kânunuevvel 932 de saat 10 da Hariciye VeMuhalefeti havadan dolayı kâletinde yapılacaktır. Müsabakaya istirak için, taliplerin memurin kânununun 4 üncü maddesindekilerden baska aşağıda yazılı evsafı da haiz olmalan lâzımdır: VAPURU Hukuk, Mülkiye, Ulumu siyasiye, tktisadiye ve fçtimaiye ve Fakül21 Teşrinisani pazartesi te derecesindeki Yüksek Ticaret mektepleri veya Hariciye Mesleği ile günü akşam saat 18 de Sirkeci alâkası bulunan mümasil Yüksek mekteplerden birinden mezun olmak. rıhtımından hareketle Zongul Müsabaka imtihanı şoyledir: dak, tnebolo, Ayanak, Samsun, 1 Hukuku Medeniye, Hukuku Düvel, Hukuku Hususiyei DüGiresun, Trabzon, Rize'ye azimet ve], Iktisat, Maliye ve tarihi siyasî ( 1815 ten zamanımıza kadar ) ve avdet edecektir. hakkında tahrirî ve şifahî sualler. Fazla tafsilât için SirkedMey2 Türkçe ve fransızcadan tahrir ve tercüme. menet hanı altında acentalığına 3 Müsabakada üssümizanı doldarmak sartile en fazla numara müracaat Tele. 22134 alanlar kazanmış olacaktır. Müsavat halinde fransızcadan maada bir ecnebi lisanına vukuf LASTER SİLBERMANN ve ŞQ. sebebi rüçhandır. Tel: 44647 6 Taliplerin mektep şehadetnameleri, askerlik vesikalan, hüsnü hal DOYÇE LEVAJNT Linye ve sıhhat şehadetnameleri ile hüviyet cüzdanı veya suretlerini istida ile 25 teçTİnisani akşamına kadar Vekâlet Zat tşleri Müdürlüğüne Hamburg, Brem, AnvCTS, lstanbul vt tevdi eylemeleri ve 1 kânunuevvel 932 de Ankara'da Vekâlette hazır Bahrisiyah aıasında azimet ve a\dct muntazam postalan bulunmaları ilân olunur. SADIKZADE BİRADERLER Karadeniz Postası SAKARYA lstanbul Evkaf Jlîüdiriveü Jlânları Kıymeti muhammenesi Kuruş Lir» 00 Ayv • ısaray'cîa Doklu tbrahim dede mahallesin380 de Kafesçi sokağında 21/23 numarah hane. 876 146 arşın miktarında Edirnekapısı'nda Hacı 00 Muhittin mahallesinde Acıçeşme caddesinde atik45,47 No. arsanın tamaışı. 2375 00 Beyazıt'ta Yahnikapan mahallesinde Külhan sokağında 16 No. lı Hatiçe Usta imamına meş rutahanenin tamamı. 462 00 154 arşm miktarında Uzunçarşı'da Yavaşçaşa hin mahallesinde Samanviranıevvel camii imamına meşrutahane arsasının tamamı. Balâda mevki ve nunaraları yaz>h iki hane ile iki arsa satılmak üzere yirmi gün müddetle ayrı ayn müzayedeye çıkarılmıştır. îhalesi kânunuevvelin on ikinci pazartesi günü saat on beştedir. Taliplerin pey akçelerile beraber tstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Mahlulât kalemine müracaatleri. Hamburg, Brem, Stetın, Anvers ve Roterdatn'dan limanımıza muvasalaO beklenen vapurlar A t h e n a vapuru 22 teşrinisaniyt doğro C h i o s vapuru 2 kânunuevvel Apolonfa vapuru 9 K.evvele doğru. Avola vapuru 15 K. evvele dofru. Burgaz, Varnt, Köstence, Kalas n Ibrail için limanımızdan bateket edecek vapurlar A p o l o n i a vapuru 9 1 1 Kİ. evv doğru. Yakında Hamburg, Brem, Anvers ve Roterdam limanlan için hareket edecek vapurlar Hendek Belediye Riyasetinden: Kasabamızm (1954) lira bedeli muhammeni olan memba su şebekesinin tevsii ameliyesi yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedildiği ve 3 kânunuevvel 932 inci cumartesi günü saat on üçte Belediye dairesinde ihalesi icra kılınacağından talip olan' ların şartname ve keçifnamesini görmek arzu edenler Hendek Belediye dairesine müracaat etmeleri ilân olunur. \ İMiııdırııiii MalmMurluğuDden: «48500» lira bedeli sabık ve 32000 lira bedeli muhammeneli Manyas gölünün teşrinisani 932 tarihinden 1936 teşrinievvel nihayetine kadar dört sezıe müddetle balık avlamak hakkile saydiye resmi saz ve kamış rüsumu 24 teşrinisani 932 perşembe günü saat 15 te ihale edilmek üzere 1 teşrinisani 932 tarihinde alenî müzayedeye çıkarıldığmğından taliplerin Maliyede müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaat eylemeleri ilân olunur. G a l i l e a vapuru 2223 T. saniye dogra. A n d r o s vapuru 26 • 27 T. saniye doğru. A l i m n i a vapuru 46 K. evvete doğru. T h e s a l a vapuru 10*11 K. evvele doğru. i  t h e n a vapuru 14 15 K. evvele doğrcfl C h i o s vapuru 2021 K. evvele doğru. hazla tatsilât için Galata'da Uvakimyan hanında Laster Sılbermann ve Şürekâsı vapur acentalığına müracaat. Teleton: 44647 n Galata' Beyoğlu veya Topane'de devredüecek bir attariye veya Dr. A. KUTİEL Karaköy börekçi fınnı svasmda 34. Bakkaliye dükkâiL Aranıyor. Alakadaranın İstanbul 176 numarah posta kutusu adresine (JL) rumuzfle tahriren müracaatleri.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog