Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Cumhariyet' Türkiye Mısır I Kadın ve hayat) Annelik zamanları Türkiye Cumhuriyetinin onuncu yıldönümünü idrak etmesi, Mısır'da bir çok dostane ve kıymetli yazıların yazılmasma saik olmustur. Bu yazıların en değerlilerinden biri Mısır âyan azasmdan ve sabık nazırlardan Kallini Fehmi Pasa ta rafından El Ehram gazetesine yanlandır. Kallini Paşa makalesi ne su sözlerle başlıyor: «Tarih, durmadan yürüyor. Fa kat 29 tesrinievvel gününe vardığı anda sanki yürüyüsünü hafifleterek bütün dünyamn, büyük kahraman Gazi Mustafa Keaml tarafından k&zanılan büyük muvaffakiyeti, dikkatle, ezvkle, iftiharla temasa etmesini, ders almasını istiyor. 29 tesrinievvel. yeni ve her manasile yeni, yeniliğin bütün nurlarından •*tifade eden yeni Türkiye'nin en yüksek hatıralarını toplıyan büyük gündür. Bugün Türkiye'nin büyük kahraman Gazi Mustafa Kemal'in riyaseti altmda kalkarak köhne keKisa saç, nzan saç, a 1« chieiî&e, fenleri sırhndan attığı, ölümden kur • a la romanie bas derken yenî saç hıtuldugu ve yeniden gençlestiği, yevaletJeri büsbütün yeni bir şekil al Mahmud'un Mahmvtpafd camist avlusunda gece saat onda uvvrken maJjnezffum 0* niden kuvvetlendiği, dünya cumhualtnmts bir resmi dı. Bîrinci resim briyanrin sürülerek riyetlerînin en vekarlılarından biri parça parça kıvnlan ve briyantin Bir varmıs, bir yokmuş... Evvel zadeğilmif ama ağlebi ^^TTVBI hamı oldukça "3e*ğîştirir. Kamanla zlnnıyetler nasıl aegîşıolduğu büyük gündür !> sayesrade saatlerce olduğu gibi muman içinde, kalbur saman içinde Ay ediyormuş... Mahalle halkı ona bir kü2 Yakaya ve kollara koyu renkyor. Modanın iktisadî bir gaye takip Kallini Paşa, bundan sonra Türdın'da eşraftan çok zengin birinin oğlu fe almıslar... Bir müddet bu küfeyi kulhafaza edilebilen bir saç tuvaletini te astragan konacak olursa manto eyliyeceğini kim tahmin ederdi. Fakiye'de cumhuriyet devrile salta bir Mahmut'çuk varmıs... Bu Mah lanmış... Fakat bir gece soysuzun biri oldukça ciddileşir. gösteriyor. Avrupa'nm hemen her kat ibtîyaç ve mecburiyei her kırvnat devrini mukayese ederek diyor mud'un perOer kadar güzel, periler kaküfeyi çalımş. Mahmut o zamandanbe3 Boyuna fiyangolu bir eşarp, tarafında balo ve gece davetlerinde vetin fevkindedir. Bugünkü sıkıntılı ki: dar iyi bir anası, şeytanlar kadar çirkin ri belîne bir ip bağlıyormuş. Anlasılan keza kol kenarlarına da ayni kumaşvaziyeti nazari dîkkate alan moda hu modaya ragbet gö*teriliyor^ Fa «Osmanlı saltanatının bes asırda ve fena bir de babası varmıs... Mah • sırfana yüklediği mallan bununla tutotan parçalar konursa daha zarif bir yaratıcılar da her aîlenin kesesine yapamadığını Türkiye Cumhuriyeti mut anasını çok severmis... Gel zaman yormus... sekle girer. elverişli şeküler bulmaktan geri dursekiz senede yaptı. Osmanlı tmpagit zaman bir gün iyi ana, fena babanm 4 Yakaya ve kollara konacak Badanacı Ahmed'in evine bitisik evrauyorlar. ratorluğu topu topu bes bin kilo • elinde öluvermis... Fena baba iyi anakiicük astragan parçalar ona »adelik de oturan Hacıbaba bir gün ona Sirkemetre demiryolu yapabilmisti. Türk nın daha kefeni bîle cüriimeden bir basIşte bir misal. Yukanki resimde verir. ci'de rasgehnis .. «Oğlum şu oteberiyi Cumhuriyeti ise 15 bin kilometre gördüğünüz şekillerden 7 numaralısı ka kadın almış. Bu kadın üveyana de5 Çizgili açtk renkte eşarp eve götüreceğim, ne istersin?» Demis. demiryolu uzattı. Türkiye Cumhu * ğü mi? Mahmut'çuğa bet muamele etÖnü kapaiı, üç düğmeli, küçük ya • manto sahibini gençleştireceği gib? Mahmut otuz kuruş istemiş .. Eve gelriyeti ümmiliği kaldırmak için binmis... Mahmut ta çeker mi, ya... Ce • kalı, göğsü ve kol kenarlan parcalr mantoyu da yepyeni bir biçime somişler, Hacıbaba cıkarmıs, eOi kuruş lerce mektep yaptı. En kısa zamanvap vermiş. Derken efendime söyleyim yeşil yünlüden bir mantodur. Bu kar. vermis. Fakat kabul ettirememis... da memleketi diriltecek, yükseltemes'ele bire bin kablarak fena babaya mantoyıı fazla masrafa hacet kal 6 Kenan lutr kürklü bir peleMahmut «otuz kuruştan fazlasnu al • cek islahatın her türlüsünü basar • anlatılmıs... Fena baba da hak'ı olan madan diğer altı şekle sokar ve her rin, kollara da ayni lutrdan ılâve mam> diye ayak dîremiş. dı. Türkiye için bir ticaert filosu Mahmut'çuğa bir tokat atnuş... Mah • ay nyn bir manto giyebilirsiniz. edecek olursamz eskisinden büsbü Bundan dört beş sene evveîmts... vücuJe getirdi. Bir donanma yaptı. mut buna gücenmîs, torbasını omuzla • 1 Yakaya ve kol kenarlarına tün baska sık bir manto elde eder • rTürkiye Cumhuriyetinin muvafBîr gün tzmirii oldu&unu sSylnren tedığı gibi ağlıya ağlıya memleketten çıkkonacak bej bir kürk onun vazîyetini srniz. fak olduğu bütün isleri burada saymiz givhunis bir delikanh camiye gelmif. O dağ senin, bu dağ benim ta mağa imkân yoktur.» miş... Tarif fle Mahmud'u arannş. Butstanbul'a kadar gelmis. Fakat biçare Nihayet Kallini Pasa makalesine oğlan ne yapsın? Elde yok, avuçta yok.. lup getirmişler... Delikanlı ağlıya ağlıya Mahmud'un ayaklarma kaDnnmn. «Dasu sözlerle nihayet vermektedhr: Hemalhk etmeğe ve geceleri de bir kâl bizce hiç te pratik bh şey Jeğil. ctnsan, yeni bir Türkiye yarata yı baban ö'dü, maîlan kaldı. Arhk yacami avlusunda yatmağa başlamış... Ikinci resim bir Çin'li kadınm baş rak onu Avrupa medenî ailesine mmıza gel, bu sefaletten lrortul!» DeSeneler boylece birer birer geçmiş • sokan, köhne an'aneleri yıkan bU Geçen defa softuvaletini gösteriyor. Saç tepede topmis. Mahmut cevap vermeden sadece ler, Mahmut kırk yasma girmis, fena yük kahramanı, ve Türk milletini ra crtülerinin or lanıp sıkıştmldıktan sonra soba boiçini çekmiş, başmı sallamts ve sonra da baba ölmüş, fakat Mahmut cami avln • tebrikten baska bîr sey yapamaz. tadan kalktığım rusu gibi ileri doğru kıvrıhyor. Bazı eekflip gitmiş. sunu ve hamallığı bîr türlü bırakma • Biz de Türk Cumhur Reisi BUyÖk söylemiştik ama hemşirelerim bunu belki de acayip mış. Memiekete gidip te mirasa kon Gazi'ye, Türkiye Basvekili îsmet su mülâhazayı da Mahmud'u bir kere de gaTÜnV» 9Î>rmağa, ferih fahur yasamaga razı olmabulacaklar ama yukanki de ondan Pasa Hazretlerine, Büyük Millet ilâve etmiştik. Şu mek istedim. Mahalle delikanit'nn i'« mış... O h&lâ eski Mahmut'cukmus... gariplikte aşağı kalıyor mu? Meclisine ve necip Türk milletine sırada o fazla parbirlikte sundurmaya doğru yurüdük. !çlçi derüi, gözleri yaşh, ağa küitli Mahen samimî tebriklerimizi sunarak lak cilâh masalan mut'çuk... lerinden biri duvarm kenarmd<»ki bir bu sanlı cumhuriyetin ilerilemekte tedarik etmek **paçavra yığmını göstermek için bir kibdevam etmesini ve muvaffak olma» kânını nereden Bu masalı evvelki gece saat onda rit çakh. ımı Allah'tan dileriz.» bulacak? Binaen Mahmutpasa camisinin avlusunda etra Hey Mahmut kalk, kalk' aleyh bir çoklanfımı çeviren mahalle delikanluanndan Hemen her defa kadının siyasî, Pa;avra yığmı kımıldadı. Bir el, ar • mız eski örtülü dinledim. tçtimaî «ahadaki faaliyetinden, u kasmdan çml eıp'ak bir vücut mevdana klâsik sofralan Nerede bu adam? mumî hayattaki mevkiinden bahseçıkh. Mahmut gözlermi aralıyarak yekullanmakta de • Nah işte, orada, sundurmanın aldiyoruz. Bugün de şahsî ve ail«*vî bir niden yalolan bir kibritin ısığmda bir vam edeceğiz. tmda yatıyor. vaziyetine, anneliğe hazırlandığ» gekaç saniye kadar yüzümüze bakh, sonO halde sofra • Ne kadar zamandnr tanjrsmız kenbelik zamanlarına ait mes'elelere ra tekrar paçavralar ieine grmüldü, arnın pasıl düzeltileceğini söylerken güzellesir. Sonra dört tarafa tabakdisini? dair konuşacağız. kasmı döndü, hareketsiz kaldı. evvelâ örtüden başlamak lâzim gelar, üzerine havlular, kenarlarına 1213 aenedir burada. Eskiden lecek. örtüler daima düz renkli ol Criceti, gömleği yok mudor, bu Evli kadınm hiç süphe yok ki gebıvak, çatal ve kaşık konur. Dört Servilimesçit'te imis. Sonra buraya gelZiraî mahsullerimizi sigorta usumalıdır. Kenarlannın çizgili olma adamm? köseye de içinde salata veya hor belik devresi sıhhat noktai nazarınmiş... lünü kurtnak üzere bir müddet ev. sına müsaade vardır. Var ama çıkanr da yashk yanar. dövr, çerez bulunan tabaklar dizilir. Anlattığmız hikâyeyi o mu soyledan en fazla takayyüde muhtaç ol vel Ankara'ya giderek tetkikat yaFakat hergün için bunlar fazla Kış yaz çml çıplak yaüyor, de Ortaya basık bir vazo içinde çiçek di? duğu vakittir. pan ve evvelki gün şehrimize gelen külfet gibi görünürse de istihayı açyahut içinde balık olan bir şişe ko Mahmut lâkırdt soylemez beyim... mek? Fransa Ziraat Bankası fen müşaviri Cocuğun kannda büyümesi, yavmak ve yemek yerken gözün iyi bir nursa sofraya bir sirinlik gelir. Bu Kış yaz çml çıplak yatıyor. Bimlar hep kulaktan dovma sevler... ve Unyon Sigorta Şirketi Müfettişi nmun höcrelerinin artmasmdan do nun etrafına çiçekten bir girlând ya manzara seyretmesine imkân verdiOnunla ne yapmalı da görüşmeli idii Etrafımdaki halkaya her dakika bir M. Armand Compenon, dün Peralayı annenîn vücudünde bir takım pılacak olursa manzara daha ziyade ğinden dolayı sayani tavsiyedir. yeni sima kan»ıyor, her yeni «eln anAkhma biraz evvel bahsi geçen meyzipalas otelinde tstanbul'daki sieorta rehirleT husule getirir. latacak veni bir sey buluyordu. Bunlanin delâletini istemek geldi. Evi vakmkumpanyalan direktör ve müfet . Anne olan kadm kendi vucüdü n birer birer not ettim ve snaya koy tişlermi toplıyarak müzakeratta bunus, meyzin efendiyi çağırdılar. thtiyar nün hasıl ettiği zehirlerle birlikte dum. lunmuştur. arzumu kabul etti. Mahmud'un yanma bunlan da eritip def etmeğe mecbur*** M. Armand Compenon bu tot> gitti. Uyandırarak bir seyler söyledi. dur. Bunun için kara ciğer, bobrekMeğer Mahmod'n bütun o semt hallantıda sigortacılann memleketi . Yannnıza dönünce neticeyi sordum. kı tanurmıs. On iki senedir o her Alla • ler, cilt, bağırsaklann faaliyeti f evmizde ziraî sigorta mecburiyeti vazı ^Tannnadığun insanlarla görüşmem» hm akşamı karanlık bastnca buraya gekalâde yüklü bir şekil alır. etrafmdaki mütalealarmı ve arzu demis... lir, snhndaki partal ceketi cikararak lannı dinlemiştir. Mumaileyh bu CEVAZ FEHMİ Diğer taraftan gene kannda ço stındurmantn alhna, tasiara serer, üscahada evvelce de tetkikat icra et cuğun büyümesi bağırsaklan, böb tüne bir çuval parçası çeker, yatro uvurmiş olduğu için hükumete ziraî si. reklerî, karaciğeri tazyik ve taciz emuş. Kıs, yaz, yağmurda çamurda hp gortanm ne tarzda yapılm^M ve der. Beyaz ve siyah damarlarda kabu valnız üstü kapalı yerde gecelermis. bu işm ne suretle tatbik edilmesi mn rahatça dolaşmasma mâni olur. Sabah oliTira mevdardan kavbo'ur ve hakkmda icap eden raporunu verta karanTık basmcıva kadar görnlmez • Bunun için gebe bir kadının vü miştir. Ankara 19 (A.A.) Reisicummis... Şimdive kadar tek bir defa iki cutte zehir tevlit eden gıdalardan, Memleketimizde kabul edilecek hur Hz. dün Bulfar sefiri M. Pavloffa. sene evvelki büyük kısta bes gün bes geyorgunluklardan, inkıbazdan sa olan ziraî sigortalar hububat, pa kabul buyurmustur. Memleketimizden ce yathgı yerden kaîkmamıs... Civar kınmesi, kanm dolaşmasmı, ciğerlecnuk, tütün, üziim ve incir gibi mah. avrıîacak olan M. Pavloff Reisicumhur daki evlerden Allah nzası için yemek rinin ve cildinin faaliyetini artıracak suller için mecburî olacaktnr. MüHz. ne vedanamesini takdim etmiştir. götürmüsler. yemis ve gene yatmıs. tedbirlere tevessül etmesi icap eder. tehassıs; hayvan sigortasımn ihtiPek az kim«e üe konusurma*. Yal • Göz, kaş ve çehre ruvaletinin sıhYorgunluktan tevakki içm her yarî olmasma taraftardır. Sigorta nız cammin ihtiyar mevzini Pe arası hate muzır olmıyacak sekilde yapıAnkara 19 (Telefonla) ttalya türlü fazla çalışmalardan, bilhassa müdür ve mütehassıslan ziraî sigor. ivi imis. Bu rtiünasebet gario bir tarzlabilmesi için hergün yeni bir usul Kralı Viktor Emanoel Hz. nin senei gece meşguliyetlerinden sakımlmata hakkmda M. Armand Compe da baglamıs. Üç sene evvel Mahmut bir keşfolunmakta ve yeni ilâçlar icat devriyei velâdetleri hasebile Reisihd.r. non'un mütaleatmı tasvip etmekle gün sundurmanTn alhnda namaz kılı edilmektedir. Meselâ soldan birinci cuhmur Hz. ve ttalya Kralı arasınberaber bazı tef erruat hakkmda ihyormus. Fakat Kıbleye doğru değfl, akKeza havasız ve müteaffin yer resim kirpiklerine hergün yüzde bir da samimî telgraflar teati edilnmMr. tirazî kayıtlar ileri sürmüşlerdh. si c'hete dönmüsmüs. lerde oturmak ve çalısmaktan, son yesfl civa hamızi mahlulü süren bîr Teyfik Rüstü Beyin ziyafeti Böyle bir sigorta usulü kabul edil. altı hafta zarfmda fazla ayakta durMeyzin namazmı bitirmesini bekle • hanımı gösteriyor. Bu mahlul kii" • ...Ankara 19 (A.A.) Hariciye Vediği takdirde idare Ziraat ve Iş Banmis, sonra «roü»lum neye öyle namaz kımaktan çekinmelidir. piklerin dik durmasını temin etmekkili Dr. Tevfîk Rüstü Bev memleketikalarmm teşkfl edeceki bhr şirkete hyorsun; kıble bu taraf...» Demis. ediyor. Sol gözün üzerindeki nokta Maamafih gebeliğin son haftaian tedir. mizden aynlacak olan Bulgar sefiri verilecektir. Mahmut meyzmin yüzane derin derin nokta çizgi gece için olan hududu iesnacında eğer fazla bir rahatsızlık Ikinci resim ise sürmenin kirpikte M. Pavloff serefine bir ziyafet vermistir. bakmış... «O tarafın arkası sokak, asaret ediyor. Sağ gözün üzerindeki mevcut değilse daima yatakta yattamamile yapışıp kalmasım kolay Balkan devletleri mümessfllerile Dadamlar geçiyor» cevabım vermis. çizgi ise gündüzkü hududu gösterimaktan da hazer etmelidir. tstira laştırmak için onlara evvelâ krem hıiiye Vekıli Sükrü Kaya, Gümrük ve Serseridir, diye, oolisler kaç defa ayor. Ankara 19 ( A . A . ) B. M. Mechati arada sırada kanapeye uzanarak sürülmesini tavsiye etmek için ya tnhİsarlar Veküi Ali Rana, Hariciye lıp götürnvk, cami avlusunda vahrmalisi bugünkü içtimaında Manisa Geceleri sun'î ziyalarm yakın papılmtştır. ve ayaklannı karşidaki bir iskem Müstesan Numan Rifat Beyler ziyafette mak istemisler... Fakat hhc turlü mu meb'usu Refik Şevket Beyin tstannltılarile iyi bir tesir bırakmak için leye koyarak yapmalıdır. Bu vazi Üçüncü resim gece ve gündüz göz hazn bulunmuştur. ^^ vaffak o'jtmamısîar... Mukavemet mi bul hazinei evrakındaki tarihî evrahafif siyah gölgenin sahası daha gekapaklannın nerelerine kadar hafif yette dikis dikmek, örgü örmek mahetmis .. Yoo, hayır. hiç sesmi çıkar kı satanlar hakkmda şimdlye kadar niş tutulmustur. siyah boya sürüleceğini bize ihtar zurlu değildîr. mamıs, sadece mazlum mazlrm pn'i<ne yapıldığma v e Türkiye'deki ta Hamile kadına en muzir olan şey İstanbul Halkevl Relsliginden: Turklye lerin vüzünp bakmts... Onlar da çekPip rihî evrakın muhaf azası için ne düanne olacak bir kadının umumt ?eidmanlar yapmak çok faydalıdır. İdman Cemıyetl ittifakına girmemlş bUayakta mütemadiyen hareketsiz durgitmisler... Bu vak'alann sontmcusi'nda şünüldüğüne ve bu evraki satanlar kîlde icrasma tevessül edeceği ted Karnı fazla sıkmamak sartile hucumle spor kuluplennin, salâhlyetnameyl mahalle bekçisi «tövbeler o'sun, ölü maktır. Keza ata binmek, dansetmek hakkmda Devlet Şusasmca yapılan bîrlerdir. susi kemerler kullanmak kann cil • haiz, btrer mumessilinin resmî teşekkül rflm bu adam'» bir d»h» dokunm»»"» .. te tehlîkelidir. Son üç ay esnasında tahkikatın ne safhana bulunnueuna Cilt, diş, gıda ve saire hususun UmuhaberlerUe beraber 21/11/932 pazardinîn çatlamasinı menedeceği gib! Uc gecedir uyku uyuyamıyorum» de dair olan sual takrirleri Maarif ve uzun şimendifer seyahati yapmak ve daki hıfzıssıhha kaidelerinden ge tes: gunu saat (16) da Halkevi «por |Umis. Maliye Vekâletlerine havale edil ayni zamanda da sıhhidir. lccek defa bahsedeceğiz. otomobile binmek te muzırdır. besine gelmelerl rica olunur. Gündüzleri ne yaptığı pek malum mişthr. HADlYE İCLÂL Her yemekten bir saat evvel haf if Şimdiye kadar saydığımız hususat Bir manto Altı manto Bir Mısır âyanının çok teveccühkâr makalesi 12 sene canıi avlusunda yatan zengin adam! Mahmut için anlatüan şeyler hakikatten fazla masala benzdyor r Ev ve aile işleri Sofraım nasıl düzelteyim? Ziraî sigorta Mütehassıs hükumete bir rapor verdi Sıhhat ve güzellik Gazi Hz. Bulgar Sef irini kabul ettiler italya Kralını tebrik Reflk Şevket Beyin sualleri Halkevinin daveti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog