Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

istanbul'lular haberiniz olsun Romen hikfiyelöri i eşhur EKTEPLi KIZLAR Cumhariyet •20 Tesrinisani 1932= Emanet kasa | istanbul Borsası kapanış 1 1 iiatları 1911932 i Nl UKUT odasının kapısını açar. Bütün bu zaman zarfmda, Grivei, ŞnttŞ AİIŞ [Pandele dükkâncıdır ve yirmi seneonun ayaklannm arasında dolaşır ve 701 694 Londra dir tek başına yaşamaktadır. Yalnız 210 212 her yerde onu takip eder. Nevv York Pungâ isminde bir uşağı vardiT. PaTa 171 168 Paris Pandele, yatağın önünde diz çöker, sını dükkânında ve dolabında sakla • 218 213 lâmbayı yere bırakrr, serbest kalan e i] Milano maktadır. Bir gece meçhul bir yolcu 118 113 Brüksel lile para dolu sandığı çeker, ve ya geliyor. Ve büyük bir kasayı bir gün 25,50 24.50 Atina nmdaki Iâmba ile üzerine iğflir, fakat. için ona emanet bırakmak ricasında bu817 810 Cenevre içindeki paralara bakınız. Yüksek seslunuyor. Pandele kendisine emniyet e27 25,^0 Sotya le: «Bu aksam saymak istemiyorum!» dilmenin gururile teklifi kabul ediyor. 85 83,50 Amsterdun dedi. Tekrar: «Ne varsa, o kadar var!» Kasayı içeri ahyorlar. Yolcu gidiyor.] 124 120 Prag 3.4 dedi ve bu esnada biner leylik bir deste 36 Stockholm Mamaligavı getirme«i için Pandele 27 25 Viyata banknot aldı ve basını çarpıtarak on«. usağını çağırdı. Pungâ gelnteden evvel, 17 15 MaJnt lan gözlerine ysklaştardı ve bir dakika 32 30 lâmbanm fitilini kuh; artık dükkânda Bndapeşte e'inde salladı. «Bîr eksflt yok!» diyerek SO 49,50 Berlın müşteri yoktu, ne diye beyhude yere her akşamki keyfîni tekrar duymaktan 24 22 Varşova gaz sarfedilecekti ? Sonra yüzünü hrili nefsini menedemedi. 32 19 Bttkreş ufaklı beheri otuz paraya sahkk tuzlu Pandele, soyunurken, tnce ince hav60 56 j BelgTat balık fıçısının üzerine iğdL Tozu elüe Iıyan koneğin bir seyden sikâyet et • Moskova ittikten sonra balıklan kanştmyordu. m«*kte olduğuna dikkat eder. Grivei 48 43 Yokoham» Seçtiği balık ne kadar iri olursa o kabüyük kasayı koklar, ona bir türlü ta922 921 Altı, dar çok kazanryordu. Çiinkü iri balığı 57.50 j 37 hammül edemez, hrrlar ve gozlermde Meddiye bir kaç kere yiyebiliyordu. Elğer müsteri 239 237 Banknot yaslarla efendisme bakar. Pandele, ona ayni parayı vererek küçük balık satan ala tes^Mi eder: «Eh, vanna kadar sabret!» ÇE KLER cak olursa, bu kâfi gelmiyecek, başka Parıdele, hasisliğîne ragmen, kat'iyKapanış < Açiliş bir şey daha almak mecburiyetinde kayen karanlıkta uyuyamazdı. Müsrif 698 Londra 69? lacakb.Pandele, iyice hesap etmisti, bir lâmbayı söndürdü, kendi hnal ettiği C 4724 O,4?375 NewYork tuzlu balık, nakliye iicreti dahil, ona, teneke kapakh kücük bîr cara hokka12,' 5 11,06 Faris sekiz, dokuz paraya maloluyordu. dan yaoılmıs kiirük bir lâmbavı, bir 9.Î3 | 9,24 Mllano tki metro irtifaındaki büyük Brashov nevi idare kandilini yaktu Bu kandil 3,4090 Brüksel 3.4062 kasası, geçiti kapabyordu. Dükkâncı, az fitil ve az yağ yakiyordu ve konduğu Atlna 8 ,5825 82,65 ona bakarak kendi kendini muahaze raftan, valnız odanm üst kısnunı, bir is 1 Cenevre 2,4=47 2,45675 ediyordu: «tçinde n« olduğunu, niçin gibi hafif aydıniahvordu. 65,4025 1 Sofvı 65.35 tormadun? Kıymetli bir şey olacak. 1,1764 1,17625 Bir saate kalmadan, dükkâncı, basi 1 Amsterdam Fakat ne Inymette, nasü bir kıymet? Prag 15,9913 15,9775 yastıkta, gamsız, kedersiz, ağır uykuya Belki de bütün bir servet «akhdır? NaStockholm 2,6990 3,7013 da'mış, horluyordu. Viyana 4,025 4,02:4 »d bilinebilir?» Brashov kasasınm asma kilitli değü, Madrit 5,79 5,7857 Kendisine bu kadar emniyet edilmif yerli kilitli kapaei, evvelâ bir, sonra i BerUn 1,9863 1,9847 olmak gururu, ona, her lamanki gibi, iki parmak gen'«Iîgînde aciidı. Açılır | Varsova 4,2217 4,2182 tezgâhm bir kösesinde ayakta yemek ken rıkan korkak frürü'tü. Pand^le'nin | Bndapeste 3,555 3,5575 yememek fikrini üham etti. Bugün onon horultusu anısmda kayboldu, fakat o 8 Bükreş 79.06 78,9925 bir n**f*w Te bir de iskemlesi olacakh. rada duran Grivei bunu duymuşa ben | Belgrat 35,115 35,11.1 Pungâ! Ey Pungâ! Mamaligayı 2,34^8 2..II18 | Yokoh&ma liyordu. getir. 1079 1078,25 Aclıktan gozS donmSs, zavaîlı «iska 1 Moskova Genç oşak, yemeği getirdi. kopek, bastnı kaldırdi, kucuk lpmba ES HAM Kasanın üzerine koy. Alâ! Bu nın ölgün ısıgı icmde vatagnı altmdan büyük kasanın üzerine bir kibar gibi kukauanış 1 Açıhş gosleri parlıyordu ve bîrrlenbîre 5rke • rulup oturmak istiyorum. Hiç olmazsa, İs Bankası 10,10 10, :0 rek, im^nda r*Şvan, kat'î bir sesle havbir işe yaraam. tşte (enin îçin ve Grivei 1 A. Şimendiferi lamağa basladı. için mamaliga; al sana bir de tuzlu ba1 Tramvay Kasanın kana$ı kapandı. Dükkâncı, 1 Terkos lık bafi/ sanki baska bir âlemden gelivormus gi 1 Balya Ba buyâk Brashov kasası ne güzel bi saskm şaskın uyandı. Havlamadan 1 A. Şfmen. bir masa ve bübassa ne güzel bir is • baska bir sev î^itmemisti ve havlama kemle idL Pandele, açlıgı biraz geçmis, | 1S T1K RAZLAR da kesilivermistî. o zamana kadar duymadığı bir mem • Açilış Kapanış 1 nuniyetle gülüyor; kasayı adeta kucakEfendisi: «Ne var, konoglu?» diye 1 j tstlkrazi DahiH famıs, gozlerinî kaldırıyor, fitil fazla çıköpegi kalcutınr ve tründüzun bütün o» Çark {imendlfert Inyor mu diye kâh lâmbaya, kimse sılup biten islerî, ne kadar «ahş yaph • ı Düynou Mnv. 57,75 • 58,50 vmp kaçmasın diye de kâh kapıya baSını, Brashov v e yukardaki ambarda. Gümrulc kıyordu. birbirlerini kovairvan fareleri düsünür, Saydı Mahi teVrar uykuya dalar. Bağdat Yemek, mutattan uzttn sürdü: Bu defa, ekseriya oldugu gibi öğle yemegi, Askertye tki metro nztmlugundaki kapak, Panakfam yemeginin de yerine geçmişti... dele'nm çıkardı&ı horultular arasında TAHVİLÂT I lste ba, enfesti! bir kans genisli?>nde kalkar. Biraz sonAç'tış Kananış Kânunuevvel imiş gibi, aksam bir • ra bu geniOik iki kans oiur. Kasanın denbire eökuvermisti. Kasa, dükkânda içmden kalkar ve sonra odaya atlamak [ Elektrlk Şlrketi 1 Tramvay , çok yer tutuyordu ve bütün geien üz^e diz ustü gelmeğe çabalar. 1 Tfinel ler de, içinde ne var, diye Pandele'ye Grivei, uyanır bu adamı görür ve 1 Rıhtım . soruyorlardı. korku içinde olanca kuvveble havlama II Anadoln ( 0 36,50 36,65 Müfterüer azaknca Pandele düşün ga baslar. 36,50 36,65 II Anadolu (S) mek fırsabm buldu ve birdenbire ona 1 Anadolo (3) Kapak yeniden kapanır. bu gece, hırsular tarafından ziyaret e38,80 38.90 Pandele, uyanır v e : «Hay aksî şey || A. \ iimessll dflmek ihtimali olduğu fikri geldi. tan!» diyerek kat'î bir kararla yatak • Mümkiin olmıyan ne vardı? Başkastnm tan kalkar. ( ASKERLIK 1ŞLERİ } malını hıfzetmeği kabul etmek ve bil Grivei nemli ve panltıh gözlerile hassa böyle bir bedahet karşısında onu efendisinin önüne sıçrar, kuyruğunu salsaklamakla, hiç te ciddî hareket etmif lar, teprenir ve o ana kadar gorülmeOazl Antep Askerllk şubesl riyasetinden: olmuyordu. miş bir şekilde uzun uzun inler, fakat İki aenedenberl ahvallerl meçhul ka Hemen pencerelerin kepenklerini bir türlü derdini anlatamaz. Buna canı lan gerek sube ve gerekse bulunduklan takb, kasayı beraberce yatak odasma sıkilan Pandele, köpegi ensesinden yamahallerln askerlik şubelerlne ve bun taşmıak için Pungâ'yı çağtrdı. Bu Braskalar, sürgusünden çekerek kapıyı açar, lan temsll eden askeri makamata mü • hov kasasınm, doğrudan doğruya yere küçük sofava çıkar, tahta payandayı racaat etmemlş olan Antep'li piyade mütemas ebnemes! için altmda Od travers kaldınr ve küçük köpegi avlunun ortalizlm 306 dogumlu 6712 kayıt numaralı vardı. Efendi ile usak, cüerîle kasanm sına fırlahr atar. Payandayı tekrar kor, Emln oğlu Sabrl ve Ihtlyat piyade zabit îki ucundan tutmuslardı ve böylece yaiyice yerleştirir ve tekrar odaya doner. tak odasına naklettiler. Kasa, çok ağnrvekili 303 doğumlu ve 28410 kayıt numa Bütün bu işleri yaparken, bîr duziye: dı. Allah'tan uşak te, efendisi de çok ralı Hüseyin oğlu Mustafa Efendilerle «Seni köpoğlu seni. yann seni ambara kuvetli adamlardı. keza ihtiyat piyade zabit vekili 301 do atacağım... Eğer elinden geüyorsa fağumlu ve kayıt numarası belll olnuyan Küçük oda, tamamile doluvermişti. releri tut... Sen de, fareler de yerin diMemlk oglu Mehmet All Ağanın bizzat Grivei, bu mobüyaya yandan bakıyor, bine geçiniz...» diye soyleniyordu. hosnutsuzlukla, burun deliklerini kı • veya bllvasıta çubemlze ve yahut bulunYatak odasma dönunce, kaptnın sürmıldatarak kokluyordu. Efendisi, bunu duklan mahallerln askerllk şubelerlne güsünü $ürmeği unutmaz ve kasanm ya. muracaat etmedikleri taktirde hakla ocak basındaki yerinin işgal edilmiş olnından sürtülerek yatağa girer. Yatakmasına hamletti. nnda muamelei kanuniyeye tevessül edlta kalmış olan kendi hararetine tekrar lecegi ilöân olunur. Köyü, zifiri bir karanlık kaplaımştu kovusur, uyur ve horlamağa başlar. P*>d«!e'nin dükkânına artık tek müş • Pandele horlamağa başlar başlamaz, teri girmiyor ve yıldızlann uzak ve zaIrtihal kasanm kapağı kalkar. Bu sefer kapak yıf ısığı altmda küllenmis gibi görünen Fatih dersiamlarından ve Beyazıt caadamakıllı açılu ve duvara dayanv. yol üzerinde hiç bir ayak sesi duyul müşerifi vâızlanndan hoca Hacı Şevket Sabırlı haydut, kasanm içinden çıkar muyordu. Pandele, dükkânı kapamağı Efendi kısa bir rahatsızhğı müteakıp ve odanm ortasında dik'lir durur. Sadüsündü ve kararsız durdu. Karnı açtı irtihal etmiştir. Cenazesi bugünkü pazar atlerce gecenin karanlığı içinde kaldıkve bir parça bir sey daha yemek istigünü saat on bîrde Süleymaniye'deki tan sonra gündüz görür gibi kuvvetle yordu. Tuzlu balıktan bir parçalık kalhanesinden kaldırılarak cenaze namazı bakar. Uyuyan dükkâncıya uzun uzun mısb, bir müddet ona baktı ve bir kâFatih camii serifinde eda edilip Edir bakar. Sonra tekrar kasaya gider ve ğıda sardı. Mamaliganın arbğı ile, giznekapı'daki makberesîne defnedile > sarkarak içinden bir odun baltası çikalice birbiri arkasına iki zeytini obur ocektir. Cenabı Hak gariki rahmet bunr. Yatağa yaklasır. Pandele'nin başı • bur yutuverdi ve kendisinden daha aç yursun. na yanm adım kala durur, bacaklarını ve aç olduğu kadar da ahmak baska biayınr, göğsünü sisirir ve geriye doğru rini aldatmıs bir kurnaz gibi giilüm • nu söylemekten baska bir ifade ver kendini verir, gözlerinde siyah knnl sedi. medi. cımlar saçarak odun baltasını iki elile Jandarmalar, avluya bakan küçük Pungâ dısarı çıktı; vücudünde bir kaldırır. sofanm kapısını siddetle vurduktan ve gevsekük hissedince istirahat zamanıbir kaç defa da kuvvetle sarstıktan sonnın geldifini anlar, ahıra doğru gider ra nihayet zorla açtüar. Ertesi sabah, Pandele'nin erkenci ve efendisi, avluya açılan küçük sofaBüyük Brashov kasası, dar yatak omüşterileri, kepenk!eri kapalı, kapıyı nuı kapısma taHa payandayı vurur ve dasının ortasında alık alık bakıyor ve sürmeli ve Pungâ'yı da sokakta görünyalnız kahnca, her vakit gibi, sokak adeta uluyordu. Zengin dükkâncı, yace saşunp kaldılar. kapısmm kol demirini tekrar muayene takta cansu yatıyordu, yüzü insan yüKÖDegi iterek: «Efendîne ne oldu? eder, tezgâha yaklaşır, çekmeyi çeker züne benzemiyordu, kafan müthis oHsvdi kit kapıyı vur, uyandır!» diyor» ve o gün zarfmda topianmıs parayı sadun darbeleriie paralanmış. ezilmiş vclaHı. ye<*. Ne şen, ne de mahzundu, ogün de vücudü takallüs etmisti. Bütün evin sair çünler gibi geçmişti. Bozukiukları Musevi bîr adam olan jandarma çaiçinde, tezgâhta bulunan ufaklık yüz üstüste istif eder, bankonotlarut tçla vuşu, Pandele'nin dükkânınm oğleden kadar leyden başka para bulunmadı. ruıı düzeltir, e!fle bastınp ütüler, btr sonra geç vakte kadar tamamen kapalı Grivei, küçük sofanm önünde şikâ kere daha sayar ve sonra yılbasma kaç ve kilitli kalmış ve kendisinin de bir tayetli bir sesle, yeis içinde günlerce ugün kaldığinı düsünceye dalar. rafa gittiğini kimsenin görmemiş olduludu durdu. Bir elinde Iâmba, obür elinde parağunu öğrendiği zaman titredi. NaJtledn: lar, kilitlemefe ihtiyaç gordüŞu1 küçük Usağa gdince, o da, Pandele'yî ak Dünkü kısmın hulâsası İhracat vaziyetimiz Ön aylık muamele bîzim lehimize sekiz milyon liralık fark gösteriyor Gümrükler tstatistik müdirî yeti tesrinisani ayınm birinci on beş günü içindeki başlıca ithalât ve îhracatını tesbit etmiştir. Hazırla nan istatistiğe göre on beş gün zar fında ithalâtımızın (2,716,505) li ralık bir kıymet göstermesine mu kabil ihracatımız bunun (2,382,525) lira fazlasile (5,099,030) liraya baliğ olmuştur. On aylık rakamlar bu son ra • kamlara ilâve edilince bu senenin on buçuk aylık ithalâtınm (73,850,328) lira ve ihracatmm da (82,525,614) liraya baliğ olduğu görülür ki Hhalât ile ihracat arasındaki fark ihracat lehine olarak (8,675,286) liradan ibaret bulun maktadır. 1931 senesinin on on buçuk aymda ise ithalâtımız ihracat • tan (10,819,108) lira fazlasile (115,223,549) lira olmuştur. Teşrinisaninin birinci on beş günu içindeki başlıca ithalât ve ihracatımız aşağıda gosterilmiştir. İTHALÂT Eşya Isml Lira Yun iplikleri Tun mensucat Pamuk İplikleri Kasarsız pamuk mensucat 68,242 89 698 83 198 79.561 Sair pamuk mensucat Maklneler Matbaa kâfrıdı Pirinç Petrol Galvanlzli saç levha Tıbbi müstahzarat Odun kömüru Sair eşya Eçya Ismi 434,692 t»u akşamki program İSTANBUL: 18 tesrinisani cuma akşamı İstanbul radyosunun işlemediğinin sebebi Elektrik Şirketinin Kâgıtane'den, Osmaniye'ye giden kablonun bozulmasıdır. Bu akşam: 18 saz: (Nihal Hanım) 18,45 orkestra 20 Bedayil musikiye he yeti 21,30 alafranga şarkılar {Meüe Riçi) 22 gramofon plâklan. Alana ve Borsa haberleri, doğru saat. ANKARA: 12 30 plâklar 18 orkestra 19 alaturka musiki. VİYANA: 17,55 haflf musiki 20 konferans 20,30 havadisler 20,40 şarkılar 21,10 Viyana operetlerinden parçalar 2350 dans m'isikisi. 101 288 44 646 47,815 42,211 43,821 36.000 108,000 1,537,333 1 İHRACAT Lira 251 695 158.787 26.443 47.084 23 448 166 357 77,047 2? 555 23,299 789,397 365 477 141,380 2,131,126 88,272 Koyun ve keçi Yumurta Tuzlu balık Barsak Ham deriler Yün Tiftil Haü Arpa Kunı flzum Kuru lncir İç fındık Tütun Palamut Palamut hulâsası Afyon Kereste Pamuk Madenkömüra Sair eşya BÜKREŞ: 18,05 muhtelif konser 20,09 konîe * rans 20,45 gramofnn 51 05taireroer . delik operalar. ROMA: 17,50 orekstra ve şarkı konserl 21,39 birer perdelik iki opera temsilL BUDAPEŞTE : 21,10 Viyana'dan nakll 23.35 spor naberleri sonra: Orkestra havalan ve tsigan musikisl. VARŞOVA: 18.05 muhtelif soldar 19,05 haflf konser 20,05 muhtelif program 20,30 Üyatro 21,05 şarkılar 21,45 Viyana'dan. PARİS (Radio P a r i s ) : 16,05 konser 17.05 orkestra 18,05 konser 19,05 orkestra 19,35 konser 22,05 Müzik Hall. MOSKOVA (WSSPS)i 18 05 havadisler 18,15 konser lB.ı» senfonik orkestra 22,05 havadisler 22,35 Jimnastik 23 Kızılmeydan'd»" *»•kll 23,05 Pravda'dan hulâsalar. BELGRAT: 18,05 plâklar 20,35 musahabe 21.10 Viyana'dan 23,35 havadisler sonra: Tsigan mus'.kisi. 38,118 60.651 53.168 18 990 235.187 380,525 Tütün fiatlarını Düşürüyorlar! tzmir (Husus) Akhisar'da yüz kuruştan biraz yukarı fiatla tütün alan kumpanyalar fiatlan birdenbire 75.80 kuruşa düşürmüşlerdir. Kahveciler heyeti Dün AnkaraVa gitti Tütön saiışları Izmh'den verilon malumata g8r« tzmir mmtakasmda tütün satışla nna devam edilmektedir. tktisat Vekâletinin vaziyetin tetkiki ve ona göre tedabir ittihazı emri mu. hhte memnuniyet uyandırmıştır. Sönger ihracatımız Tîcaret Od'ası süngerlerimize mahreç bulmak için Avrupa ve Amerika'da sünger alıcısı muhtelif memleketler nezdinde teşebbüsatta bulunmaktadır. Oda bir taraftan da sünger istihsali ile meşgul olanlara, mallanmızm revacını temin edecek şekilde çaiışmaları için bir takım vesayada bulunmuştu. Bodrum süngercilerinden od"aya gelen bir mektupta bu vesayadan cok istifade edildiği bildirilmektedir. Kahve tacirleri aralarmda yap tıkları içtimad'a Ankara'ya bir heyet izamını kararlaştırmışiardı. Bu heyeti teşkil eden Gökzade MustaPALERMO: fa Lutfi, trfan ve Hasan Beyler dün 18,35 Kafekonser 21.50 senfonik muAnkara'ya hareket etmişlerdir. He siki müteakıben: Şanklar 24 hava yet Ankara'da, 31 mayıstan evvel disler. gümrüğe gelmiş olan kahvelerin BARSELONA: piyasaya çıkarılmasına müsaade e19,35 gramofon 20 05 radyo orkestra dimlesi için tktisat Vekâleti nez sı 20,35 şarkılar 2115 orkestra musi dinde teşebbüsatta bulunacaktır. Bir kisl ve şarkılar 22,05 dans musikisl gazetede yazıldığı gibi kahve ta23,05 köylü programı. cirleri bir şirket teşkilinden kat'î surette vaz geçmiş değildirler, an Doktor Şekip Habip Beyin üç gün evvel cak gümrükteki kahvelerin çıkanlbir kız çocuğu dünyaya gelmiştlr. Ço masmdan sonra bir şirket teşkil et cuğun uzun yaşamasını dileriz. mek üzere görüşeceklerdir. ETUAL SiNEMASI OSMANLI BANKAsı ILAN % 3 faizli 1911 tarihli MISIR KREDt FONSİYE tahvillerinin 112932 tarihinde icra edüecek itfa kesidesi üzerine başabaş tediyesi tehlikesine karşı Osmanlı Bankası Galata merkezi ile Yenicami ve Beyoğlu şubeleri tarafından pek müsait şeraitle sigorta ediieceği mezkur tahvüât hâmillerinin malu mu olmak üzere Uân olunur. RALO Rtig^in matinelerden itibaren Hissî filimlerin en güzeli ve emsalsizi Mümessilleri; GERMAİNE DERMOSE, AN DRE LE FAUR. Avnca ilâvtten çok gülünçlü komedL HAYDİ ASKKRE: MümessiH komik LESÜ FOLLER Yunanisfan'da özömlii ekmek Yunanistan hem kendi üzümle rinin dahilde îstihlâkini temin et mek, hetn de hariçten buğday it halâtmı azaltmak maksadile ek meklerin dörtte bir nisbette üzümle karıştırılarak imaline karar vermek üzeredir. Bu şekil ekmek imalâtı mecburiyet haline konduğu takdirde Yunan üzümlerinden mühim bîr miktarınm dahilde sarfolunacağı hesap edil miştir. Şubeye davet Bu akşam ^uvare (üç saat o p e r e t j ) n a r ü l b e d a ^ t e m s i l l e r i Yazan: Ekrtm R şit Bey. Besteliyen: Cemal Reşit Bey. 3 perde 2? t blo UMUMA Senenin en şen ve en nükteli filraiEn parlak Paris muvaffakıjeteri.. saat 21,30 İstanbul e ^ S Şehir Tiyatrosu ıSTANBUL SOKAKLARINDA Darülbedayi artistl rinin iştirakile temsil edilen ilk sesli, «özlü MiLLî S NEMA'da Tiirk fi mi Yanndan itibaren Kamçısile erkekleri, aşkile ka dınları yola oet'recek Her VEDA BUSESi'nde RİCHARD BARTHELMESS ( Şaîak Keşif Kolu) yıld'zı "^ G1TTA ALPAR Pek yakında • ARTiSTiK KADIN SEVERSE filminde tekrar geliyor. sinemasma halde görmeııiz lâzım gelen muazzatn filım, hahhazıtda ; G L O R Y A'da Ancak Emsa1s z muv ffakiyetlerle gösttrilmekte olan Pierre Benoit'nin şaheseri ve BRİGİTTE HELM'ın ttmsili filmidir A T L A NT i 1 İR K'VC GÜN D \ H A ffösterilecektir. D * Bu^üriin en guzel i ]mi GECJRG ALEXANDER, MARIHA EGGERTH, TRCDE BERLt NER, LEO S1EZACK ? Bu müstesra filrai görerlere sorunuz. Fev knlâdeiğine, ze\k ve neş'e içinde h ; y m Va'dık'arını sövliyecekkr ve si/e: ( muhakkak görünüz) dıyeceklerdir. llâveten : (Rad.oidunya haberltri KALPTEN M A J i K9 KALBE FERNAND ÜRAYEY ve V LOR E LL E E L H A M R A'da En son Fransız operett Yann ?k«'mdan itibaren CANDAN SEViYORUM fılmini ttmsil ediyorlar. |Biletlerinizi bugünden femin edinizı sofaya usulea girer ve dirseğfle y«A»k sam, yatağa yatarken görmüş oldugu MAHMUT YESARt I Jspanyol güzeliikleri... 1 oreador'iarın gururu... KARMEN B I Z E Tın mcşhur opeıası. Pek yakınd» I Üsküdar Hâle sinemasında ÇETECi LUPEZ Mümessilî: Suzî Vernon. llâveten komik ve dünya havadisleri. Sesli sözlü şarkılı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog