Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

ÖS M AN Li ı"M P/^üR ATO R LU G.U N DÂ Ir Cumhuriyet' M AKTULVEZİRLER 56 Şehir ve memleket haberieri Othello Kâmü'in imdadına hoşmak lâzımdır Türk tiyatrosile alâkadar olup ta Othello Kâmil ismini tanımı yan yoktur. Senelerce evvel sahnemizde Şkespir'in Othello'sunu şayani hayret bir muvaffakiyetle temsil eden bu kıymetli san'atkâr o zamandanberi bu isitnle anıldı ve tanıldı. Bir kaç ay evvel Kâmil'm kangren olan bir ayağını kesmek lü zumu hâsıl oldu; ve kesildi. Bu haberi matbuat âlemi teessürle kaydetti. Bugün maalesef müellim bir haber daha vermek mevkündeyiz: Bir haf ta evvel Othello Kâmü'in ikinci ayaği da dizka pağından kesilmiştir. Böylece Türk sahnesinde Şadi gibi, Rasit Rıza gibi çok kıymetli bir mevkii olan bir artistimiz iki ayağmdan mahrum kalmış bu lunuyor. Da^a fcii de bedbaht san'atkânn hiç bir yerden muavenet gormemiş ve gormetnekte olmasıdır. Kendisinin müracaat ettiği bütün kapılar, merhamet siz bir ruhla, yüzüne kapatılmıs, gezecek, yürüyecek iktidan ol . mıyan Othello Kâmil'in bütün eşyası bir gömlekle bir pantalondan îbaret kalmıştır. Eski ve e» mektar bir san'atkâr hakkın da değil, mahvolmak üzere bulunan her hangi bir vatandas, hatta lâ. aiettaym bir mahluk karşısında bile gösterilmesi hiç te msanî olmıyan bu lâkaydî nasıl oluyor bil* 1 miyoruz? Fakat niçin şehrin stu rasında burasmda çalışan san'at cemiyetleri bu hayat mağduru alil meslekteşlannra imdadına kosmuvorlar? Türk sahnesinra müessislerin den denecek kadar eski ve kıy . metli san'atkâr Othello Kâmil için Şehîr, yahut Darülbedayi büt çesinden bir kaç kurus aynlmalı, san'atkârlar onun menfaatine miisamerler vermeli ve bu cidden zavallı arkadaşlarınm biraz daha yasamasma yardım etmelidirler diyoruz; Siyasî icmal Alman kabinesinin istifası Son Alman intihabmdan sonra tahaddüs eden vaziyete göre kabine için ya muhalif gazeteler ile uyu sarak mevcut kanunu esasiy© ve parlâmetarizme riayet etmek yabut aşikâr bir surette diktatörlük yaparak kanunu esasiyi hotbebot de * ğiştirmek ve fırkalann ve parlâ mentonun fevkmde memleketi idare etmek şıklarından birini mtihap etmek mecburiyeti hâsıl olmuş idi. Başvekil M. Von Papen bmnci yolu tecrübe etti ve muhtelif fnr kaları kabinesine iştirake ve bir likte çahşmağa davet ettL Fakat bu davete fırkalar icabet etmedi. Hükumete taraftar olan fırkalar ise son mtihapta yüzde elli fazla meb'us çıkarmış olmalarma rağmen mevcut «neb'usların ancak sekizde birlni teşkil ettiklerinden parlâmentoda kabineye kuvvetli bir istînatgâh teşkil edemiyorlardı. Bu vaziyet karşısında Başvekil için ikinci şıkkı intihap etmek, yani tekrar Reichstagı feshederek yeni Intihap için bir tarih tayin etme . mek ve bu suretle mevcut kanunu esasi hilâfında diktatörlük usulünü açık bir surette tatbik etmek yolu kaknıştı. M. Von Papen'in hakikaten bu yolu tutacağı hakkında son zamanlarda rivayetler çoğalmıs idi. Lâkin Reisicumhur Mareşal Hin denburg Almanya'nm gayet nazik ve hayatî ehemmiyeti haiz haricî ve dahilî mes'eleleri h ali etmek için hükumetin az çok milletin reyini ve itimadını haîz olmasmı basirete daha muvafık bulmuş ve binaenaleyh Başvekile, ihtimal şimdilik ,mezkur yolu tutmasına mii saade vermemiştir. Bunun için Von Papdn kabinesînîn istifasmı vermistir. Fakat bunun ile mevcut müşkülâtm halline yol hazırlanmış değildir. Bunu Reisi cumhur dahi biliyor. Çünkü şimdiy» kadar fırkalar tarafından Von Pa. pen kabinesi hakkında serdolunan itirazlara ve şikâyetlere karşı Mareşal Hindenburg memleketi selâmete çıkarmak için fırkalann müs . bet ve müsmir ne gibi tedbirler hazırladıklannı sorduğu vakit daima menfi cevap alıyordu. Muhtelif tırkatann birleşerek millî ve temerküs kabinesi teşkil ettnelerin«4se imkân yoktur. Çünkü kendi aralanndakl zıddiyet son derecede şiddetlidîr. Hatta bunun îcmdir ki şimdi ?» 'sya da bile bu fırkalar brr türlü bir ekseriyet hükumeti teşkil edeme mişler ve idareyi tezepzübe uğ • ratmışlardı. Nihayet devlet kabinesi Prusya hükumetini bir komiserlik vasıta sile idare etmeğe mecbur olmuştu. Lâkin diğer taraftan Leipzig âli mahkemesi komiserliğin hukukî vaziyetini tahdit ettiğinden yeni bir kanşıklığa yol açmıştı. Tabiî bundan devlet kabinesinin mevkii dahi zayıflamıstır. Fırkalarm rüesası fır. kacılık ihtirasmı bırakmadıkları takdirde tabiî Reisicumhurun gös terdiği yol bir çıkmaza girecek ve o zaman bizzarure askerî diktatörlük hükumeti kurulacakhr. MUHARREM FEYZİ Yazan: •• Tasarruf Haftası Bu sene daha iyi temsil edilecek Millî Taıamıf ve îktisat Cemiyeti tarafından idare edilecek olan ikti sat ve tasarru/ haftası birinci kânunun 11 inde başlıyarak on sekizine kadar devam edecektir. îktisat ve tasarruf haftası için bu sene daha zengin bir program hazırlanmskladır. Haftanm devamı esnasında tayyareci Vecihi Bey delâletile yerîi ipek kumaşlardan yaptınlacak mendil büyüklüğündeki paraşütlerle halka ufak bazı hediyeler attmlacaktır. Bu ipek paraşütler sonradan mendil olarak ta kullanılabilecektir. Diğer taraftan üzüm, incir ve fmdık gibi yerli mahsullerden en îyî tatlı yapacak olan kimseye bir miikâf at verilmeV üzere bir de tatlı miisabakası tertip edilecektir. Millî Îktisat ve Tasarruf Cemiyeti azalan, diğer bazı müesseselerin mümessiüerile birlikte ilk defa gelecek çarşamba günü toplanarak progra mın esaslannı tesbrt edeceklerdir. Bu merasimin haricinde yüksek mektep ve fakülte talebe cemiyetleri de 31 kânunuevvelde yerli mallan için bir miting yapacaklardır. Bu husustaki faaliyetlere başla mak üzere YUksek îktisat mektebi talebe cemiyeti diğer bütün talebe cemiyetlerine birer mektup yazarak seçecekleri murahhaslannı göndermelerini bildirmiştir. Kooperatîfi Bugünden itibaren odun, körnür tevziine başlıyor Belediye kooperatifine ait nİ7.amnamenm altı nüshadan ibaret olması lâzım geldiği için icap eden nüshalar tanzim edilmiş; îktisat Vekâle tine gönderilmişti. Bunlar tasdik olunarak iade edilmiştir. Binaenaleyh kooperatif bilfiil teşekkül etmis bulunmaktadır. Bugünden itibaren menvjrlara odun ve kömür tevziin* başlanacakhr. Bu maksatla matbu senetler hazırlanmış, istiyen memurlara verilmeğe başlanmışhr. Fmdıklı'daki depodan tevzi edilecek odun mahalline teslim edilmek şartile çekisi üç yüz yirmi; köroürün okkası altı kuruştur. Bedelleri dört taksitte ödenecektir. Kadıköy ve Usküdar gibi Anadolu yakasmda oturan memurlann nak liyeleri kendilerine ait oiacak ve buclara odunun çekisi iki yüz sek sen kuruştan verilecektir. Lokanta da aybaşından itibaren muhtelit hakem mahkemeleri bJna • sının ait katmda faaliyete geçecektir. Kooperatife müteferri diğer işler etrafında da hazirlıklar devam etmektedir ve bunlar da peyderpey sahai tatbika konacakhr. Üçüncü Ahmed'in veziri ve damadı îbrahim Paşanın dirayet ve himmetile memleket yeniden kuvvet ve halk refah bulmustu (Sahaifülahbar), Ayni tarihi, Habîbülsiyer, Tarihi siyasi gi bi eserler, bu encümenin mesa ~ îsHe zuhura geldi. Kâtip Çele " bi'nin, Van Kulu'nun eserleri h<»lka ne«r ve tamim edildi. Mat baanın ihdası bizde âdeta bir intibah devri vücude pretirdi. O lamana kadar biç bir v»iîr buna muvaffak olamatmştı.) [ 1 ] Nedim, Sami, Seyit Vehbi, îzzet Ali Paşa cibi, Rasit, îbrahim Müteferrika, Yirmi sekiz Çelebizade, Sait Paşa, Hekimoğlu Ali Paşa, Ragip Pa«a gibi ilim ve irfan erbabını himaye ediyor, yetiştiriyor, eski de. virlerde Anadolu'nun hücra köşe • lerîne sürülmüs olan liyakat ve faziM erbabını tstanbui'a getirtiyor, onlara kudretlerile mütenasip man. sıp'ar veriyordu. Sultan Selim'de, Hk defa ola»ak matbaa açılmiştı. Burada, tarine, cosrrafyava, heyete, seyahate, denizcilige dair eserler tabediiiyordu... îbrahim Paşa, memleketin iktîsadî hayatına da inkişaf vermek irtiyor, gene îlk defa olarak (Tekfur Sarayında) bir çmi f abrikası vücude ge. tîrvor, tsnîk ve Kütahya'daki imalâthaneleri ihya ediyor, Yalova'da da bir kâğıt fabrikasımn esasını ihzar eyliyordu... tstanbul'un yangın. Ian, bazan görülmetniş bir âfet ve felâket halini alıyordu. îbrahim Paşa bunu da ihmal etmiyor, îstanbulda ilk defa olarak mühendis Davut Ağa'nın delâletile (itfaiye icat) e. diyordu. Toı>kapı sarayırda muhtesem bir kütüpane, Babı hiimavun önünde emsalsiz derecede zarif bir çeşme, Topane, Üsküdar ve Azapkapısı'nda her biri san'at ve meharetin birer modeli olan çesmeler yaptırmağa müstakil âmil olan îbrahim Paşa, bizzat kendi maltndan hayrat ve hasenat vücude gefirmeği de unutmuyor; Sehzade camisi civarmda feîr m««çit, bir kütüpane, bir çesme; Hocapaşa civarmda bir dartHhad!s ile bir hamatn; gene Hocapaşa'da bir mekteple bir sebil; Eyüp civa . rmda müteaddit çesme ve mekteo ler; Kâhtane'de bir cami, Uskü [ 1 ] Tarih nazarmda Îbrahim Paşa Mımet Refik Bey. g6ndermek üzere mahallî birer müeabaka açtıklanm yazmıstık. Oün de Edirne'de çıkan cMillî Gazcte» refikhnizin yazı işleri müdüründen bi mektup aldık. Mezkur gazete de, Edirne ve mülhakatindan bir Edirne früzeli «eçmek üzere bir müsabaka açmıştrr. Edirne'den müsabakaya iştirak «tmek istiyen güzellerin re»imlerinj Millî Gazete rekif imize gondermelerinî rica ederiz. Avni resimler mu»hharen ps'^temizde de intisar ede cektir. Edirne'H arkadaşnnız da resim basttrmak istemiyenlerin resimsiz olarak müsabakaya eirmeleri usuliinü kaSul etmistir. Millî Gazete refikimize tesekVür ederiz. dar*da müteaddit çeşmeler şehri manen ve cnaddeten süslüyor, Eyüp camisini yeni baştan tamir ve (tür. bei şerifenin gümüşi şebekesini) tecdit ettiriyor; ve sonra (Urküp) civannda bulunan doğduğu köyü de unutmuyor, o mütevazi köye, ca miler, medreseler, çeşmeler ve se biller, banlar ve çifte hatnamlar, kaleler ve hükumet konaklan yap. trrarak orayı da bir kasaba haline getiriyor ve (Nevşehir) tesmiye ediyorda. îbrahim Paşa, halkın sıbhat ve hayatına da çok ehemmiyet vermi$; kendilerine tabip süsü veren bir takım cahillerin fenalığmı menetmek için tabinlerin imtihanını da emretmiş, (millete taze hayat) vertnisti.. Anadolu'da da bir tek eşkiya kalmamıştı. Bazısı, (tedabiri hekimane) île bazısı da şiddet ve kuvvetle rrnha edilmişti... Ayni zamanda, ordu da kuvvetlenmişti. Îbrahim Paşa zamanında yapılan (tran) harbi zaferle netkelenmiş, ve geçen Padişahlar devrinde haroler esnasında orduda gorülen tezebzüp ve teşevvüşler . den hiç bir eser görülmemişti... Filhakika îbrahim Paşa da su'hoer verdi. Fakat iyi ve devamlı bir sulhun ancak kuvvetli bir ordu sayesinde temin edileceğini bilir ve onun için de ordunun kuvvetlenmesini it terdi. (Nizamı cedid) i ilk evvel düşünen ve tatbik etmek istiyen, îbrahim Paşa idi. Hatta îbrahim Paşa, buna teşebbüs bile etmişti. Uç yüz neferden mürekkep bi> nü tnnnf taburu teşkil olunarak Usküdar'da Haydarpaşa çayırında tali* me başlattırıldığı gibi Topane, mehterane ve lâğamcı ocağmda ıslahat yapılmış, yeni nizamlar vazolun " muştu... Pasa tstanbul'da bunlaria meşgul olurkcn, hudutları da ihmal etmiyor, (Tasarruf ettiği üç dört yüz bin kese) ile (Belgrad'a mukabil, Vidin ve Niş kalelerini müced • den inşa) ettiriyordu... Hulâsa devlet, bir kaç sene evvel, ihtilâller ve mağlubiyetler yüzünden büyük bir inkiraz tehlikeleri karşısmda i ken Îbrahim Paşanın dirayet ve himmeti sayesinde yenden kuvvet bııl muf, halk ta sükun ve refaha kavuşmuştu. (Mdbadi var) Tayyare Cemiyeti kongresi Aym 27 sinde Ankara'da akte dzlecek Türk Tayyare Cemiyetinîn senelik kongresme Îstanbul Vilâ . yeti merkezînden murahhas olarak reis Nakiye Hanım ile müdür Ha • san Fehmi Bey iştirak edeceklerdir. Yapılan teftişat neticesinde bir kisım aşçı dükkâmVrmdaki yemek ve yemiş muhafazasına mahsus o lan camekânların açık bırakılmakta olduğu ve bu suretle içeriye toz, sinek ve saire gibi sıhhate muzır şeylerin girmekte olduğu görül müştür. Bu halin men'i hususunda zabıtai belediye memurlarına emir verilmistir. DsGerfl Camekânların muhafazası Amerika'dan gelen tayyare'er îstanbul Ankara hava seferleri için Amerika'dan getirilen iki tay yare icap eden muamele ikmal • dilemediği cihetle dün de gümrükten çıkanlamamıştır, bugün Yeşil köy'e nakli muhtemeldir. Bacalar mes'elesi gene çıktı Bazı knnseler tarafından yaptı nlacak tamirat için sokaklarda a çılacak bacalara müsaade edîlmesi hususunda Belediye şubelerinden müsaade istenmektedir. Fakat mii saade verildiği halde bir takım lannın bacayı kapahrken açtıkları kısmı tamamile halî aslisine irca etmedikleri gorülmüştür. Binaenaleyh badema bu kabil kimselerden tnuajr yen bir depvito akçesi alındıktan sonra kendilerine izin verilmesi ve açtıkları kısmı hali aslisine irca edenlere bilâhare depozitonun ia desi ve aksi taktirde paranın verilmiyerek icap eden tamiratın Belediye tarafından yaptırılması hususunda alâkadarlara emir verilmistir, Doğru değil mi ? istenografi sOr'at imtihanı Yüksek îktisat ve Ticaret mektebinin hhnayesi altında devam et mekte olan îstenografi sür'at kur " sunun imtihanı önümüzdeki çarşamba günü öğleden sonra mektep bi • nasında ve bir mümeyyiz heyeti huzurile yapılacaktır. tmtihan dakikada 160 hece üzerine olacaktır. tmithan nazarî ve amelî olmak üzere iki şekildedir. Nazarî kısmı heyet tarafından inti • hap edilecek bir fıkra, namzetler tarafından istenografiye düzgün bir surette çevrilecektir. îkinci kısım ise gene heyet tarafmdan gazetelerden seçilecek olan on puntuluk kırk sa tır kadar bir yazı mütehassıs mual. lim tarafmdan üç dakikada dikte edilecek, namzetler tarafmdan bu zaptedilerek münasip bir zamanda el vazısıns çevrilecektir. Kaybolan Eski eserler 118 parça eşyanîn zayi edildiği doğru değil... Konya'daa Sadrettm Konevi ca miinden îstanbuFa gönderilen taribî hırka ile seccade hakkmdaki (ahkikatla simdi de Maarif Vekâleti, îstanbul Vilâyeti ve Polîs Müdiriyeti alâkadar olmaktadır. Müzeier idaresinin yaptiğı tahkikat neticesinde Sadrettin Konevî camiinden îslâm ve Türk eserleri mü zesine bazı yazma eserlerle bir kı • 9im kıymetli eşya gönderildiği an • laşılmış ise de hrrka ile seccadeye dair hiç bir kayda tesadüf edilememiştir. Diğer taraftan müzeler idaresinden aldığımız malumata gore son senelerde müzelerden 118 parça eşyanın kaybolduğuna dair yapılan neşriyat doğru değildir. Bundan 20 sene evvel bazı eşyalar kaybolmuşsa da onlar hakkmda da tahkikat ya pılarak alâkadarlan cezalandırıl • mıştır. Maamafih son zamanlardjı müzelere dair yapılan bu kabil yonhş neşriyat alâkadarlan çok müte essir etmistir. Çünkü Alman gaz» teleri bu neşriyatı mübalâğa ile iktibas ederek Türk müzelerinden eski eserlerin çahndığım yazmışlardır. mmm etmek üzere, tstanbul'a celbedile • ceklerdir. MDsabaka şeraiti Müsabakamıza girmek için koyduğumuz şartlar gayet basittir: 1 Türkiye tebaası olmak. 2 Hiç evlenmemiş olmak (nifanlılar müsabakaya girebilhler). 3 16 ilâ 25 yaşında olmak. 4 Namuslu olmak. Baska hiç bir şart mevcut değil dİr. va Bir katil mahkum oldu Merdivenköy'ünde kireç ocağmda amele Kara Ahmed'i bıçakla öldüren îhsan'ın muhakemesi dün bitmiştir. Hâdisede tahrik oloHığu için katile üç sene îki ay yirmi do kuz giin hapis cezası verilmistir. îhsan'ın babası îsmail Efendi de ölümle neticelenen kavgaya dahil bulunduğundan ona da bir ay hapis cezası verilmiştir. Fotojjrafçılanmızın isimleri Gazetemiz hesabma güzellerm resmini çekmeği deruhde etmiş olan fotoğrafhanelerin isimleri şunlardır: Foto Amerikan (Beyoğlu'nda tstiklâl caddesinde 38 numara) Foto Arti«tik (tstiklâl caddesinde Kurtuluş hanında) Foto Etem (BabıalTde Cağaloffo yokuşunda) Foto Febüs (Beyoğlu'nda Istiklâi caddesinde) Foto Fenvna (Beyoğlu'nda îstikl&l caddesinde) Foto Franıe (îstikl&l caddesinde Vayinberg fotoğrafhanesi). Foto Kanzler (Taksim civannda, tsHkîâl caddesinde) Foto M. Oko (Beyoğlu'nda tstiklâl caddesinde 236 numara) Foto Rokor (tstiklâl caddesinde 115 numara) Foto Sebah ve Joallier (tstiklâl caddesinde 439 numara) Foto Süreyya (Beyoğlu'nda Tünel meydanında) Türkiye Yunanistan seyahat ış'eri Döer şehirlerde Bursi îzmir ve Edirne'nrn yaphklarını diğer sehirlerimîzin gazet<*lsri ve bazı teşekkülleri de yaparlarsa bu seneki nıüsabakada intihap edilecek Türkiye güzeli yalnız îstanbul'dan degil, bütün memleketten secilmis olur. ; Cevdet'in muhakemesi Bundan bir müddet evvel Yeni postane önünde gramofoncu Kâmil Efendiyi oldıiren Cevdet'in muha kemesine dün Ağırcezada devam edilmiştir. Evvelkî celsede maznunun sabıkası sorulmuştu. Buna dair ge len cevaplar okunmuş ve maznunun evvelce de bazı mes'eleierden mahkumiyeti olduğu anlaşılmıstır. Müddeiumumî, mütalea için evrakı al mış, muhakeme başka güne talik edilmiştir. zeli Keriman Halis Hanım bu«ün bütün gazetelere birer mektup göndererek îzmir halkmın kendi hak kmda gosterdiği şefkat ve muhab • betten dolayı teşekkürlerini bildir mislir. 7m>r ve Pursa gözellerine Îzmir ve Bursa'dan müsabakaya girmek istiyen güzellerden, resimla rinî evvelâ, îzmir'de Anadolu ve Bursa'da da Hakkın Sesi refiklerimize göndermelerini rica ederiz. Bu re »imler, soira, Cumhuriyet'te de intîşa»" edecektia. Bursa'da ilk kavdedilcn iki gözel Açı îsfasyonlan açılacak Geçenlerde çocuk doktorlan iç trmaı yapıldığını yazmıstık. Cemîyet reisi maruf doktorlarımızdan Kadri Raşit Paşa cemiyet namina Sıhhiye Vekâletine çekti&i bir telgrafta mektepler haricindeki çocuklar için de kızıl hastahği aşı yerleri açıl . masmı temenni etmiş ve Vekâletten gelen cevapta muhtelif yerlerde aşı istasyonlan açılmasınm îstanbul Sıhhiye Müdiriyetine tebliğ edildi ği bildirilmiştir. Buna 19 (Hususî) Hakkm Sesi gazetesinin açtığı güzellik müsabakasına mektupla iki hanım kaydedilm'stir. MOkâfatlar Bu leneki güzellik müsabakasma girecek hanımlara üç büyük mükafat vadediyoruz. Birradye 1000 lira îkinciye 400 » Üçüncüye 200 » Bu bin lira Kraliçenin Avrupa'ya yapacağı seyahat masraflarından tamamen ayn ve nakit olarak takdim edilecektir. Yol masraflan kendisine refakat edecek zatın masarifile beraber pasaport ve yemek ücretleri de dahil olmak üzere bizim tarafımıtdan tesviye edilecektir. Yunan Turing kulübü tarafm dan, Türkiye ile Yunanistan ara smda seyahat etmekte olan iki memleket tebaası için pasaport mecburîyetinin kaldırılması temennisini ihtîva eden bir karar verilmisti. Bu kulübün ikinci reisi M. Yorgi Yu • vanidis te bu sebeple bir ay kadar evvel şehrimize gelerek Turing kuIübümüzle bazı temaslarda bulunarak Atina'ya avdet etmişti. M. Yorgi Yuvanidis dün tekrar şehrimize gelmiştir. Burada Türk Turîng kulüp reisi Saffet Beyle temas ederek Yunan kulübünün iki memleket halkı için pasaport mecburivetinin kald'rılmaM hakkında verdiği karann bizim Turing kulüp tarafından da kabul edilerek hükumetimiz nezdinde teşebbüsa^ta bu lunulmasına çalışacaktır. Bu mes'eleyi müzakere etmek üzere bu hafta içinde Turi;? kulüp idare heyeti bir içtkna «ktedecektir. Z?raat enstitiüerimizin Yakm istikbali {Başmakaleden mabatt] Aîtmcı Vakıf Kanı Mütareke senelerinde îngiiiz'ler tarafından zîndan olarak kullanı lan Galata'da kâin Arapyan hanı Evkaf idaresi tarafından satın a lınmış ve Aîtmcı Vakıf hanı ismi verilmistir. Mahallî müsabaka teriip edîlmiyen yerlerde Hususî ve mahallî müsabakalar tertip edilmiyen yerlerden gönderi lecek resimleri dogrudan doğruya Cumhuriyet neşredecekth*. Bu resimlerin birî baş, âı ğeri boy olması ve siyah kâ $ıda basılmasi lâzımdır. îs • tanbul haricinden resim gönderenler, boylarını ve kilolannı da bil dirmelidirler. Bu resimler, bir ha kem komisyonu tarafından tetkik edilerek evsafı lâzimeyi haiz olanlar harcırahlan gazetemiz tarafından " tesviye edilerek müsabakaya iştirnk Naş'de Hanımın döğünü tehir editdi 1931 senesi Türkiye Güzellik Kraliçcsi Naşide Saffet Hanımın tayyare mühendiî» Salâhattin Beyle düğünlerinin bugün Tokatlıyan'da yapı'acağinı yazmıstık. Naside Saffet Hanımın akrabasmdan bir zatın vefatı üzerine, düğünün icrası, gayrimuay 7en bir zamana tehir edilmiştir. Düğünün yapılacağı gün taayyün ettikten sonra, aile dostlarına ve davet • lilere keyfiyet bildîrilecektir. Halkevinin lisan kursları Halkevi dersane ve kurslar şubesinin açtığı türkçe, fransızca, ingilizce, almanca, italyanca kurslarma pek fazla rağbet gösterilmektedir. Şimdiye kadar kaydedilen tale belerin miktan bin vt'zü bulmuştur. Buradan mezun olacak talebeler hayatta kendilerine faydası dokuna • cak kadar bir lisan öğrenmi» ola caklardır. hata olmaz. Biz pek az zamanda enstitülerin mesai ve tatbikat itiba. rile şimdiki sahaya sığmıyacaklarma ka'iyetle hükmediyoruz. Hususile Yük«ek Bavtar mektebi de enstitülei içinde mevki alacağma göre sahanm şimdiden geniş tutultnası kat'i bir zaruret altmdadır. Enstitüler sayesinde vatanra bn köşesmde vücut bulacak olan cennet için sıkılmadan veya pek az sıkı • larak inkişaf edebilmeliyiz. Ziraat enstiti;leri Türkiye'mizin en gönül . ayni zamanda fikir açıci bir sahasmı teşkil edecektir. Nümune orman çiftliği ile Gazi vatannnızda tutulacak yolun ne olduğunu gostermişti. Şimdi emstitülerle bu yüksek fikrin basına bir irfan halesî geçiriliyor. Ziraat enstitülerimiz büyük bir davamızm isbatmı üzer lerine almış ve muvaffakiyetleri şüphesiz müesseselerimizdir. On ların çerçevesi davanın büyüklüğü ile mütenasip olmak gerektir. YUNUS NADİ Emrazı zöhreviye tedavisi Önümüzdeki yeni malî sene Iptidasından itibaren şehrimizdeki emrazı zühreviye dispanserleri belso ğukluğuna tutulanları da meccanen tedavi edeceklerdir. Şimdilik yalnız Beyoğlu emrazı zühreviye dispan • serinde bir kısım hastaların teda visine başlanılmıştır. Recep B. bugün geliyoı Bir müddettenberi Avrupa'da tet kik seyahatinde bulunmakta olan H. Fırkası Umumî kâtibi Recep Bey bugünkü semplon ekspresile şehri mize gelecektir. Recep Bey bir veya iki gün kadar îstanbul'da kaldıktan sonra Ankara'ya gidecektir. Keriman Hanımın izmir'lilere teşekkGrO Îzmir 18 (Hususî) Dünya Gfi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog