Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedîsi inci Gözi çıkmışfır İkinci cilt bitti Ziraat enstitülerimizin Yakın istikbali Ankara'da vücude gelerek sür'atle ve dev adımlarile terakki ettirilmekte olan ziraat enstitülerimizin yakın Utîkbalî vatanın îçinde on • lann şimdi bulunduğu kıraç saha lann cennet haline gelecek olmasıdır. Şu farkla ki bu cennette sari bir mahiyet vardır. Ona kıyasen ve ondan feyiz alarak biitün vatan ceroıete donec<"ktir. Bi'na tered . dütsfiz olarak hükmedebiliriz. Darülfünun denilen müessesenm nasıl olmasi lâzım gelecejine ak'l erdiremiyenlere gidîp Aokara'daki zira. at enstrtiîlerimiM görm»»'erjni tavsiye edebil'riz. Müsbet ilimVr burada en yüksek ve en înce . dalma Tnili|rram esaamda tetkiklere müstenit! narariyelerini en parlak tatbikatla t<"cel!i etttrirler. Mesela her hançi bîr nebatm tahli] neticesind*» ne cibî kimvevî maddelerdem mi'teşeklul oldu&unu Hitün teferruatile anlamak tnüm. kündür. Bîra^Tiale^b nezarî olar»k o nebatin yetîsmesinî ve giîrbüzlemesfcıi temîn etmek için bînnef's kendisînin mürekkep oldugu rrtaddelerden m<*bzulen vermek lâzım gelir gibî jrörünür. Acaba böyle mi vaomahdır? Hayır, bunda hakikat bulunmakla beraber lâboratuvar kimyahanesüe tabiat kimyahanesi arannda da bazı farklar vardır, ve bu iki kimyahane arasındaki fark . lann filiyattaki tecellileri bepimizi hayretlere düsürecek neticeler ar zeder. Bunlar dahi nihayet izah olunamıyan şeyler değildir. Fakat o izahı biitün derinligile anlıyabil mek îçin goz önünde yapılmıs tecrübelere ihtiyaç vardır. Onun içîndir ki enatitüierde miligramla kesen, miligramlarm eczasını tetkik ve tetebbü eden incenîn incesi tablrllerin yanıba«mda tabiî krm"«haneler de vücude getirilmistir. Bir nebat muhtelif kimyevî maddelerle «h»;bu on *aksıya, <m maktsar «U kilebilir ve bu maddelerin o nebat i'»rindeki muhtelif tesrrleri orada filen takip ve tarassut olunur. AIı. nan neticeler hakikaten şasılacak seylerdir. Ve bu tecrübelerle on larra neticeleridir ki lâboratuvar lann ziraate müteallik olarak bize verdikleri malumatı ikmal ederler. Bir memlekette ziraati terakki ettirmek iç'n taska memleketlerin kitaplara gecmiş tecrübelerile iktifa olunamaz. Bu tecrübeler her raem. lekette ve o memleket«n toDrakları iizerinde o memleketin adamlan tarafırdan tekrar olunmak lânmdır. Memlekethnizde dahi ilmin tees*üs etmeMnin ba.«ka yolu yoktu ve yoktur. Bu tecrübeler ise öyle zanmolunabilecegi gibi yalnız surada burada yapılmış tecrübelerm tekranndan da ibaret deeildir. Hu. susile zîraat teerübelerinde ve bilhassa tabiat ilimlerinde yeniden yeniye yapılan tetkik v tetebbü . lerin daima yeni kıymetleri vardır. Meselâ bizde daha dün baslıyarak bugün henüz vücut bulmakta olan enstitülerin nikotinsiz veya az ni . kotinli bir tütün cinsi varatmasma intîzar edebiliriz Enstitülerimiz diğer isleri arasmda boyle bir çahşma üzerînde de bulunuyorlar. Süp. he yok ki Türk ziraat enstitüleri dünya ilim âlemine bir nice yeni keşifler ibdas edeceklerdir. Ancak Ankara'nm içindeki bu çok faydalı cennetin bizce yeri biraz dar tutulmuş gibidir, ve yabut mevcut yerlerin yarın ve öbürgün icin dar geleceğine simdiden pek dikkat olunamryor gibidir. Filhakika ilk nazarda saha hiç te dar değildir. En8titülerd«n Ziraat mektebine kadar olan saha bunun garbine düşen arazi ile beraber tahminen elli heVtar kaf'ar vardır. Bir vüksek mektep icin bu kadarlık bir saha belki kâfi farzedilebilir. Fakat biz enstitiinün poreceği isler itibarile bu sahanın bir ırtisli hüyümüsünü Hle kâfi görmüyoruz Eğer bugünden dikkat olunmazsa enstitünün y^rın ve ÖUMT?ÜTI saha darl»^«ı^an sikilmasi ihtimali yok değildir. Onun için enstitülere mücavir boş arazinin kâffesi shndîden bu mü esseselere maledilmek lâzımdır. Bilhassa garbe doğru Etlik yoluna ı»dar ve hatta mümkünse Akköprn'ye kadar olan saha mutlaka ensti. tülerin Iıavzasma ithal edilmelidir. Snrtkısla ile etrafındaki arazi simdiden enstitülerin malı olmak lâ zımdır. Hatta Çankırı yolunun sark tar»«fında da enstitüler hesabına simdiden bazı tasarrufat yapılsa YUNUS NADİ (Mabadi 2 inci sahıjede) 20 Dokuzuncu sene: No. 3068 Telgraf ve mektup adresl: Cumhurlyet. İstanbul Posta kutusu: istanbul No 848 Telefon. Basmuharrir. 2236«, Tahrlr müdüra: 23236. tdare müdürü: 22365, Matbaa: 20472 llân sahifelerfaniz herkese aeıktır. Camhurivet'te neşrettirilecek Ilântor için dogrndan dogrnya idarehanemize «ahi müracaat olunabilir. umhu tSTANBUL CAĞALOĞLU Hayat Ansiklopedîsi Pazar 20 Teşrinisani 932 Mektebe başlarken ala» cağınız en mühim ve en faydalı kitaptır Şükrii Kaya Bey dün ansızın şehrimize geldi! Dün dipluma tevzii merasimi yapıldı Dahiliye Vekili, Belediyeye giderek ve İsmet Pş. mühim bir nutuk söyledi Muhittin Beyle görüştü, bilâhare FırAnkara 19 (A.A.) Ankara Hukuk Fakültesinin beşinci sene me. zunlanna diploma verilmesi müna sebetile bugün saat 15 te fakülte de merasim yapılmıs ve bu raera sitne riyaset buyuran Basvekil tsmet Pş. Hz. en mühim siyasî nutuklarından birini irat etmistir. [Dahilî ve haricî siyasete temas eden bu çok güzel ve baştan başa heyecan dolu nutkun metnini yarın vereceğiz A.A.] Merasimde Hariciye, Adliye, ZL raat, Millî Müdafaa, Gümrük ve Ihisarlar Vekilleri, Ankara Vali ve Belediye Reisi, bir çok meb'uslar, fakülte profesörleri, talebesi ve mezunları, matbuat mümessilleri hazır bulunuyorlrdı. Merasim Fakülte Reisi Profesör Cemil Beyin bir nutku ile başladi. Cemil Bey Basvekil tsmei Pş. Hz. ne ve bu toplantıyı huzurlarile sereflendiren zatlara tesekkür et • tikten sonra hukuk tahsilinin hayattaki kıymet ve ehemmiyetini tebarüz ettirmiş, Cumhurîyetin ilk yüksek ilim müessesesi olan ve inkılâp havası içinde doğan Ankara Hukuk Fakültesinin kendiaine düsen yük . sek vazifeyi hakkile müdrik bulun< DOeğimiz şudur ki her hukuk genci sizin kadar doğru olsun, vatan sever olsun, yurda hizmet eder olsun. Bir doğruluk ki zahiri kurta • ran değfl, ithnat verici olsun. tmkânsızlıklar içinde kalınmıs bir doğruluk değil, en dar gününde kendisîne arzedilecek her menfaati çiğniyecek bir doğruluk olsun. Mezun arkadaslar, talebe arkadaşlar; size misal olarak bu temiz ve vüksek dbfruiuğa, bütün resmî ve hususî havatı ba»tan basa örnek olacak olan Başvekili gösteriyorum.» Çok alkışlanan bu nutuktan sonra diplomalar bizzat tsmet Pa»a Hz. tarafından birer birer mezunlara verilmiştir. Müteakiben mezunlar namtna Ertugrul Beyle Adile Hanım birer nutuk irat ederek mektepten ayrılırken duydukları hissivatı, edindikleri hukuk ve hayat telâkkilerini ve hayata atılırken kendilerinden beklenen vazifeleri lâyıkile yapmak için ant içmiş olduklarını soyledller. Bundan sonra Basvekil tsmet Pş. Hz. hemen her cümlesi alkışlanan nutuklarım irat ettiler. Misafirlere çay ikram edilerrk merasrme nihayet verilJi. Ankara Hukuk Mektebinde kada Cevdet Kerim Beyi ziyaret etti Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey anî olarak dün sabahki trenle An kara'dan şehrimi 7 e gelmiştir. Sükrü Kaya Bey dün öğleden sonra saat 3,30 da Vali ve Belediye ReİM Muhittin Beyı Belediyedeki makamında ziyaret ederek kendi sile bir müddet görüşmüş ve idarî hususlara dair bazı emrrler vermiş tir. Vekil Bey bir müddet Belediye de Daimî Encü men içtimaında da hazır bulunmuş buradan sonra C. Halk Fırkası ts C nsızın şehrimize gelen Dahiliye Vekili şükrü Kaya Bey tanbul Vilâyeti idare heyeti raermistir. kezme gitmistir. Burada da Vilâyet Vekil Bey burada bulunan ailesi tdare Heyeti Reisi Cevdet Kerim erkânmı almak üzere şehrimize gelBey ve diğer fırka erkânile gorüş . mistir, bir iki gün içinde Ankara'ya tükten sonra Moda'daki evine git avdet edecekth*. Dun Ankara Hukuk mektebinde bir nutuk söyliyen Bafvekü İsmet Pafa Hz. duğunu söylemistir. Cemil Bey fakülteyi açan Büyük Gazi'nin söz . lerfni hatırlamıştır. «Cumhuriyetin müeyyidesi olarak olan bu anüessesenin açılışından hissettiğitn saadeti baska hiç bir teşebbüste duymadım.» Cemil Bey nutkunu bitirirken tsmet Paşa Hz. ne teveccüh ederek su sözleri söylemistir: Alman buhranında yeni safhalar Hindenburg dün Hitler ile bir saat görüştü Hîtîer'iri muavîni Başvekâletîn SıTcuvvetli namzedidir, kararı Hitler verecek! Berlin 19 (A.A.) Wolff Ajaı* sından: Hitler, dün öğleden sonra hususî bir tayyare ile buraya gel nvstir. 24 saat Susuz kaldık! Nihayet dün sabah su verilebildi! tstanbul persembe ve cuma günleri tamamen susuz kalmış, Terkos su cereyanı tstanbul ve Beyoğlu ta. raflannda 24 saat kesilmistir. Dün sabah ondan itibaren şehre tekrar su verilmistir . Yaphgımız tahkikata göre ev • •elki gün tersih havuzları civann da yeni boru döşemek içm amele tarafından hafriyat yapılırken o civarda bulıman elektrik kabiosu kazaen kopanlmış ve havuzlardaki su tazyik tulumbaian cereyansız kaldığmdan elektrik tazyikı ile is. liyen bu tulumbalar şehre iki gün su veretnemiştir. Dün, bozulan kablo tamhr edilmis ve tulumbalar faa • liyete sevkedilmiştir. Edirne güzeli de gelecek! Resim îçtn vesika alan hanımlâr sür*atî« f otoğrafhanelere müracaat etmeüdir Hitler, Hindenburg'un nezdinde Berlin 19 (A.A.) Cumhurreisi bıt sabsh millî sosyalist fırkası lideri Hitler'i kabul etmistir. Cumhurreisi, siyasî vaziyet hak > kında Hitler'le görüsmüştür. Noktai nazar teatisi bir saatten fazla sür müştür. Hindenburg, bugünlerde Hitler ile tekrar mülâkatta bulunmak niye tindedir. Berlin 19 (A.A.) Hitler, Riyaseticumhur sarayından saat 12,35 te çıknmtır. Hindenburg ile mülâkatı tam bir saat sürmüştür. Terkos Şirketî şebekeyt devretmek icin hazırlamyor Terkos Şirketmm Belediye tara fından satm ahnması mukarrer o l . duğu için shket tarafından devtr v e satıs için icao e d e n hazırlıklar yapılmaktadır. Bu cümleden oia rak Terkos Sirketi, Terkos gölün deki, Kâhtanekoyü sırtlarındaki ter. sih havuzlarında v e diğer yerlerdekî tesîsatı ile, makinelerinm v e diğer detnirbaş bütün mevcudünün birer listesini hazırlamıs v e bu listeye mevcut tesisat v e m a l z e m e n i n kıymetlermi de kaydetmistir. Şirket fen heyeti tarafından hazırlanan v e hükumete teklif edilen m u b a y a a bedelini ihtiva e d e n b u listeler e s babı mucibe raporlarile birlîkte e v . velki gün Nafıa V e k â l e t i n e gönde rilmiştir. On üç ayda dört mülâkat! Berlin 19 (A.A.) Havas mu habirinden: Hitler ile Cumhurreisinin nr>ülâ katları, Hindenburg tarafından millî kuvvetlerin temerküzü için yapılan mesaisinin en yük sek noktasinı teskil etmektedir. Alman Faşistlerinin reisi Hitler yor. Bir seneden az fazla bir za • Siyasî buhranın inkisafi, Almanman evvel görüşmüstiL Bu mülâkat ya'nın en sağlam manevî kuvvetini temsil eden 85 lik ihtiyar Maresal Ue millî Alman fırkası ile millî sosyalist fırkasının muvakkat barısmaları ile millî sosyalistler reisnin karsılaş neticelenen BadKarzburg müzake • ması neticesinden çıkacaktır. ratından az evvel vukua gelmiştir. 13 ayda Hitler, dördüncü defa o( Mabadi 6 tnct sahifede ) larak Cumhurreisinin yanına gidi ııiMtııısuıııuııiHtııııııtıııııııuuıııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııuııııiHiııııııiııuııııııınniınıuıuıiHtııııuııunııiMutıuıııuiMiııııııııuutiHirın Bursa'da iki güzel Müsabakaya kaydedildi Dünya Güzeli Keriman Halis Hantm İzmir'e muvasalatmda kenditini istikbal eden Izmir'lıler ve gazetecüerle beraber... mak için vesika alan hanımlarm hemen fotoğrafhaneiere müracaatlerini rica ederiz. Muhtelif fotoğrafhanelerde re • sîmlerini çıkarmak üzere vesika alan bir çok hanımların, henüz fotoğrafçılarımıza müracaat etmediklerini öğreniyoruz. Müsabaka zamanı sür'atle yaklaştığntdan resim çıkar • lllllimillUimmilimilllllllllllllMinilltHinim Edirne'de de GOzellik mOsa bakası yapılmak isteniliyor Bursa'da «Hakkın Sesi>, tzmir'de cAnadolu» refiklerimizin Bursa v« tzmir güzellerini seçip tstanbul'a Lutfen sahifeyi çeviriniz "ll|IIIIHWNINHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIinillUlllllltllllllllllUIIIIIUIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI|m KENDİ KENDİMtZİ TENKtT: Hangisi yok ? Yirmi dört saattir Istanbul'da su yok. Uç gündenberi de havagazi iş görmıyecek kadar hafif. lstanbul halkımn zaman zaman ortaya çıkan bu hâdıselerden hiç haberi ve malumatı yoktur Bakıyorsunuz, su kesihyor. Soruyorsunuz, martaval okuyorlar Bakıyorsu nuz, havagazi yok, soruyorsunuz, masal söylıiyorlar. Demek ki tstanbul halkı bir kaç kumpanvanın oyuncağıdır. ö y l e bir oyuncak ki kendısine metelık bile verilmez. Su kesilir ve havagazi kaldmlır ona haber vermeğe tenezzul dahi olunmaz. Diyeceksiniz ki sehrin belediyesi yok mu, ve o böyle islere bakmaz mO Diyeceksiniz ki sehrin bir belediye mechsi ve onun encümeni var, bunlar halkm mümessil'eri değil mi? Ne bilelim biz bunlann hepsi var mı, yok mu? Hatta bu ahval karsısında insan koca tstanbul'da halk var mı dıye süpheye duşse yeri olmaz m P Vukarıda Ankara Ziraat Enstitüsünün baytarî kısmı, aşağıda Profesör Kristlyan ders verirken Oku bakalım, ne yazrfın?.. ... vilâyeti huzuru aliyesine .. Oğlum benim Veli ile Hızırla, Ali ile içim yok, sen şunun doğrusunu yaz!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog