Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

«Millî iktisadın ve para* nın gösterdiği kudret ve istikrar alınan tedbirle rin isabetine kanaat ve recek mahiyettedir.» Cazi Hz. nin dünkü nutuklarından umhur Ookuzuncu sene: No. 30 50 tSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet. Istanbul Posta kntusn: lstanbul. No 348 Telefon: Bagmuharrir: 22366, Tahrir mudürfi: 23236. İdare müduru: 22365, Matbaa. 20472 «Millî kültürün her çı ğırda açılarak yükselmesini Türk Cumhuriyetinin temel dileği olarak temin edeceğiz.» 2 TeSNfiİSânİ 932 • Gazi Hz. nin dünkü natuktartndanl mnıttniMiiıııııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııı Büyük Millet Meclisi Dün Açıldı Gazi Hz. nin nutukları UMiniHiınıııııııııııııııııııııııııııııiMiHiMiııııiMirııııııınmıiM!tııiMiıtıııııııııııııııııııııınıuııııı ıtıııı ııiMiın Her gün Bir adım daha ileri! Ankara: 31 tlktesrin (Basmuharririmizden) Buraya evvelki gün saat onda geldiğhniz zaman o gün Cumhuriyet bayramının yıldönümünü kutlulamak üzere yapılacak merasim için baştanbaşa Büyük Millet Meclisi caddesinde hazırlanmif olan tribünler tamamen dolup taş mısb. Otomobille Ankarapalas'a kadar gidemiyerek daha uzakta inmeğe mecbur olduk. Halkın vaktile yer tutabilmek için oraya saat altı dan itibaren gelmeğe baslamış ol • duğunu söylüyorlardı. Merasim saat îkiden sonra baslıyacağına göre halkın tehacümü hakikaten pek erken olmustu, ve saat onda vaziyet bu olduğuna göre ikiye kadar husule gelecek manzaranın tahmini güç de ğildi: Bu manzara genis ve uzun bir meydan denilecek kadar büyük olan o caddeye halkın sığmaz ve adeta mahseri andırır bir kalabalığı şeklinde görünecekti. öyle de ol du. Halkın Cumhuriyetle alâkası bir adım değil, bin adım ileri gitmif demekti. Geçen seneler de ayni cadde ü zerinde, hatta bazan bu senekinden daha muhtesem geçit resimleri yapılmış olduğu için bu mevkiin halk alâkası itibarile bu seneki manzarasını riyazi denilecek kadar kat'î bir mikyas olarak alabiliriz. Kırk metre genişliğindeki büyük caddenin yarım kilometreden fazla bir kısmı üstüste denilecek kadar kesif bir halk tabakası tarafından isgal o • Iunmustu, ve halk buraya sığamı • yarak fırtınalı bir deniz gibi müte mad<yen dalgalanıyor ve tasıyordu. Mübalagasız o sahaya 25 30 bin kisi dolabilmiş, giremiyenler ise arka caddeleri doldurarak uzanmakta bulunmuştu. Ne kadar inzibatî tedbirler alınmıs olursa olsun kadm erkek bu kadar fazla bir kalabalık içinde intizamı temin etmek tabiî kolay olmazdu Polis ve jandarma bütün gayretini sarfederek ancak asknrin geçebileccğj kadar bir yeri bos tutmağa güçlükle muvaffak olabiliyordu. Manzarayı yukarıdan temaşa ettiğimiz için polisle jandarmanın çektiği müşkülâtı görüyorduk. Bu inzibat memurlan hem vazifelerini ifaya çalısıyorlar, hem de halkı fazla itip kakmağa kıyamıyorlardı. Çünkü bu halk oraya kalbinde beslenip tasan bir Cumhuriyet aşkile gelmişti. Bu kadar temiz duygulan yumruk^amak kolay olmazdı ta • biî. Hanımlarm bir kısmı cesur bir jnsiyatîfle meb'uslara tahsis olun muş tribünleri isgal etmişlerdi Meb'uslar bu emri vakii memnuni yetle hüsnü telâkki ederek mera sime istirak hususunda başlarının çaresîne başka türlü bakmağa git tiler. Geçit resmi biterek sıra tayya relerîmizin cevelânına geldiği zı man halkın Gazi tribününe doğru bir dalgalanması vardı ki hakikaten görülecek şeydi, ve bu mahşerî kaIabaiığın bütün sır ve hikmeti işte o zaman ayan olmuttu. Burası böyle. Eldeki mikyasla filen görüldü ve anlasıldı ki Cumhuriyet fikri Türk halkında iyiden iyîye ve pek derin kök salmıstır ve artık Ankara'da Cumhuriyet bayramlarını tes'it edebilmek için çok genis bir meydan hazırlamak lüzumu kat'î bir zaruret haline gelmişti. Ankara'da her şeyin bu min•al üzere terakki hamleleri arzetmekte olduğunu söylersek ancak hakikatî ifade etmiş oluruz. Meselâ hâlâ susuz ve kurak olan Ankara'da su mes'elesi. Bir iki sene sonra An kara suyu en bol şehirlerden biri olacaktır. Çıbık barajının yükseltil mesine devam olunuyor. Fakat gayret ve himmet sahipleri yalnız bu baraja bel bağlamakla iktifa etmiyerek Elmadağı etrafında su ara makta ısrar etmisler ve bunu bul muslardır. Emirgölü üzerindeki te pelerde simdiden saniyede 70 litre •a veren kaynaklar bulunmustur. Saniyede 70 litre su bize günde 6000 tonluk su verir. Bu saniyede simdilik 70 litreyi ise kolaylıkla saniyede 100 litreye, yanî günde 10 bine çıkarmak mümkündür. Bu miktar şimdiki Ankara'nın daha sekiz on sene için bol bol kâf i içme suyunu temin eder. YUNUS NADÎ (Mabadi 2 inci sahijede) «Beynelmilel siyasî cemiyetin inkişafı için en mühim şart milletlerin hiç olmazsa sulhü muhafaza fikrinde samimî olarak birleşmeleridir)) 933 Güzellik müsabakası pek yakmda başlıyor " Milletimiz her güçlük karşısmda Dünya güzellik müsabakasının gelecek durmadan ilerliyor ve yükseliyor,, yaz îstanhul'da yapılması muhtemeldir Son günlerde karilerimiz mektup ve telefonla soruyorlar: 1933 senesi güzellik müsabakasma ne va kit baslıyacaluı • nız? Keriman Halu Hanım, 28 mflletin güzelleri arasında Dünya Güzellik Kraliçesi intihap edihnek suretile muazzam bir zafer kazandıktan sonra, yalnız ka« rüerimizin değil bütün Türkiye halkınm yeni müsabaka ile alâkadar olmasuu pek tabiî buluruz. Bu seneki müsabakanm drğer senekflere nazaran büyük bir ehemmiyeti olduğu için 1933 senesi Türkiye Güzellik Kraliçesinin intihabı mes'elesile bir mfiddettenberi yakından ve ciddİ y*tl* alâkadaı Tfirlriy r'\T^i ve Dünv» ^üzellik , K Keriman Halis Hanım lnyorduk. senelerde kabul edilen bir usule tevfîönümüzdeki müsabakanm ehemmi • kan, Dünya Güzellik müsabakalan, bir yeti şundan ileri geliyor ki Keriman Hasene evvel o müsabakayı kazanan gülis Hanunın Dünya Güzeli olması, bu zelin memleketinde yapılmakta olduğu sene yapılacak Beynelmilel Dünya Güiçin, bu seneki müsabakanm da lstanzellik müsabakasının Îstanbul'da yapıl( Mabadi 6 tneı sahıfeâe > ması hakkını bize kazandumusbr. Son HiııınımmıııımmmıııııımıııımmıııııımıııııııııimıiMiımMm j t Cuma yerine pazar! Büyük bir alâka uyandıran hafta tatili hakkmdaki anketimiz devam ediyor Hafta tatüi munasebetile açhğunız ankete, dün de bir çok karilerimiz fikirlerini bfldirdiler. Bu anketimiz, cuma tatflinin pazara çevrilmesi hususundaki flkir birliğini izhara da bir vesile teskil etti. Şimdiye kadar aldığımız cevaplarda, tatilin pazara çevrilmesi hemen istisnasız herkes tarafından zarurî görülmektedir. «Hafta tatilinin, muvakkat bir zaman için kaldınlması iktisadiyatımız için acaba daha faydalı olmaz mı?» şeklindeki sualimiz de büyük bir alâka ile karsılandı. Gelen cevaplan bugün de neşre devam ediyoruz: miidiri doktor Nazım Hamdi Bey) şu cevabı veriyor: € Yunus Nadi Byefendinin birlnci makalesinde zikretmiş olduğu mühim aebeplerden dolayı cevabım muhtasar clsun diye burada izah etmiyorum cvaatL tatilinin pazara tahvili gayet doğru ve hatta elzemdir Tıcaret âlemi îçin buhran sebebile hafta tatilinin muvakkaten olsun kaldırılması çalışmak istlyenler için yerind» bir tekliftir.> Geceyi gündüze katarak çalışacak blr Mabadi 4 üncu sahiiedc) ıınııııııııımMtıtıınııııııınııınıtt Ankara 1 (Telefonla) Büyük Millet Meclisi bugün saat ikide açıldı ve yeni içtima dervresine başladı. Localar, samiin yerleri çok ka. labalıkti. Gazi Hz.nin localanndan ortadakinde tran Hariciye Nazırı Furugi Han ve maîyyeti, sağdakinde Rus, Fransız, tngiliz, Amerikan sefirleri, diğerlerinde de Öbür sefirler ve sef aretler erkânı vardı. Saat 2 ye bes kala içtima zili çaIınmağa ba?Iand"ı. Tam 2 de Reis vekili Refet Bey riyaset kürsüsüne çıktı. Yoklama yapıldı. Reis vekili: « Ekseriyet vardır. Reisicutn. hur Hz. nutuklarını irat buyuracaklardır.» dedi. Bir dakika sonra Gazi Hz. teşrif ettiler. Herkes ayakta alkışlarla kendilerini karşıladı. Bu sırada Hariciye Müsteşan Numan Bey nutkun fransızca tercümesini sef irlere tevzi ediyordu. Gazi HazTetlerinin son bir resimleri etmektedir. Siyasî buhranın mahiyeti silâhlan bırakma konferansının müşkullerinde hulâs'* olarak müsahede edfle bilir. İktisadî buhran ise milletler arasında mübadelenin azalması ve daral ması şekîinde sahasını genişletmis ve tesirini arttırmıstır. Bizim kanaatimizce beynelmilel siyasî emniyetin inkişafı için ilk ve en mühim sart mTİIetlenn hiç olmazsa su'hu muhafaza fikrinde samimî olarak bir • Iesmesidir. Biz iktistdî genislf^in temelini de ancak her milletin refah ile yasamağa ve üertemeğe hakkı oldu^ımu teslim eden bir zihniyetle bütün milletlerin birlikte çalışmaTan yolunun bulunmasmda görüyoruz. (Alkışlar). Muhterem millet vekilleri, bütün milletlerin güçlukle gföğüs ffermeğe nğTastığı zorluklar içinde milletimiz biivük canhlık, hükurpetimiz yüksek isabet gostermektedir. Komsnlanmirla ve hv. tün mille*ler'e münasebetlerimiz ciddî, samimî stı'h v#» emnivet fikrin müstenit olarak inkisaf etmektedir. (Alkışlar). Dostlar arasmda düriist bir vaziyetin. muhafazası bizirr daima çok ehemmiyet verdiğimiz bir esastır. Beynelmilel ıktisat srüc'üklerine karsı h?ılin icabına göre müdafaa, muvazene, inkisaf tedbirlerini almaktavız. Karsı . sında bulundufumuz her imkânı genislik ve kolayhk yo'unda tatbik etmeğe çahsıyoruz. Mil'î iktisadın ve paranın {Mabadi 2 ind sahifede) C. H. F. Beyoğlu dispanseri Ankara Temasları Fransa ile iktisadî müj zakerat ilerliyor Ankara 1 (Telefonla) Bu rada Fransız'larla malî ve ikti • sadî münasebetlere dair aalâhi • yettar zevatla sabık reji direktörü M. Veyl, hukuk müfaviri Metr Salem, Bank dö Paru mümessili M. Barbiye arasında temadara devam edilmektedir. Müzakere lerin memlekete Frannz sermayesıni getirmeğe matuf bir anlaşma zemini üzerinde ilerlediği temin edilmektedir. Son itilâfnamelerin aktinde büyük bir samimiyet ve hüsnü niyet gösteren tefir Kont dö Şambrön cenaplarımn yeni müzakeratta da faal bir rol oy nadtğı zannediliyor. Paris'teki borçlar müzakeratmın neticeye bağlanmak üzere olduğu su si • ralarda Ankara'daki temaadan da iyi semereler beklem'lmekte dir. ınnı ıııııınıı ıını ııınnınııııııınnı tıııt ıttıııııiM ıııııınınıını tıııııtıııiMiııııınıııı tıiMiıııııtııımıııı Kadınlar erkekleşiyor, erkekler kadınlaşıyor Gazi Hz. nin nutukları Reisicumhur Hz. Büyük Millet Meclisinin toplanma yılını su nu tukla açtılar: «B. M. Meclisinin muhterem azası, B. M. Meclisinin dördüncü devresi nin ikinci toplanma yılını açıyorum. Yiice mflletimizin değerli vekillerini saygı ve sevgi Ue selâmlarım. (Alkışlar). Azİ7 arkadaslanm, beynelmilel siyasî ve iktisadî buhranlardan beseriyetin duymakta olduğu sıkıntı ve acı devam Bak, annemle babam... Hangisi annen, hangisi baban?..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog